РЕШЕНИЕ от 10.01.2008 год. по ВНОХД №481/2007 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

Предмет на въззивното производство е присъда №18 по НОХД №440/2007 год. на Добричкия окръжен съд, постановена на 01.10.2007 год.,с която подсъдимият по делото: Г.К.Р. е признат за виновен по обвинението по чл.354а,ал.2, т.4, вр.чл.354а, ал.1, предл. ІІІ-то, ІV- то и V- то, вр. чл.29, ал.1,б “а” и “б”,вр. чл.55,ал.1,т.1 от НК и му е наложено наказание- четири години и пет месеца лишаване от свобода. Определен му е “строг” режим за изтърпяване на наказанието. Зачетено му е предварителното задържане и е осъден да заплати направените разноски по делото. Съда се е произнесъл по веществените доказателства.

Въззивното производство е образувано по жалба на К.,чрез адв.В.К. от ДАК. В жалбата се сочи, че наложеното наказание е завишено и несправедливо. Молят съда да намали наложеното наказание

Представителят на прокуратурата счита, че наложеното наказание е правилно и моли съда да потвърди присъдата на първоинстанционния съд.

 Подсъдимия редовно призован се явява и със защитника си- адв. Ю.Г. от ВАК. Подържат жалбата и молят съда да намали наложеното наказание.

Първоинстанционният съд е приел следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Г.Р. е осъждан десет пъти на различни срокове лишаване от свобода, като наказанието по последната присъда изтърпял на 08.10.2005 год. След това продължил по стария начин на живот- не упражнявал обществено полезен труд, издържал се със средства ,придобити по неправомерен начин, а от началото на 2007 год., започнал да продава наркотици, предимно хероин.

Оформил си постоянна клиентела от клиенти, които се свързвали с него чрез два мобилни телефона /св.Д.О., Н.Н., А.Ш. и А.А./. В показанията си, св.О., дадени пред съдия сочи, че той и приятелите му са купували хероин от подсъдимия през последните няколко месеца поне двадесет пъти, като обикновено си купували по една “десятка” хероин.

На 18.04.2007 год. преди обяд четиримата свидетели пристигнали в гр.Д. с автобус, с намерение да приберат колата на св. Н.Н. от двора на родителите на съпругата му и да си купят хероин. След като прибрали автомобила , св.Н. позвънил от мобилния телефон на св.Ш. на подсъдимия и му поръчал хероин за 20 лева. Подсъдимия им определил среща до “жълтото барче” в кв.Д. в града. Св.Н. закупил от подсъдимия за 20 лева,едно пакетче с две дози хероин, което е следвало да бъде с общо тегло 0,2 грама. След покупката четиримата младежи отишли до аптеката в кв.“Хр.Б.”, откъдето закупили игли и спринцовки, потеглили по пътя за с. Б. и на околовръстния път за кв. “Б.” спрели на една отбивка, където приготвили наркотика за инжектиране. В този момент дошли служители на МВР, задържали свидетелите , а спринцовките с наркотика иззели. Четиримата направили признания пред органите на реда.

На 19.04.2007 год. около 15,30 часа подсъдимия бил заловен от служители на МВР, в момента на продажбата на една “ двайсетка” хероин за 20 лева  на св. О. При задържането подсъдимия направил опит да изхвърли станиоловото пакетче, което било иззето с протокол за оглед на местопроизшествие, като в него били намерени още пет полиетиленови пакетчета с хероин, предназначени за продажба.

Подсъдимия не е наркотично зависим. От заключението на физикохимичната експертиза е видно ,че теглото на сухото вещество в спринцовките е с общо нетно тегло 0,036 грама, в петте пакетчета –теглото на хероина е 1,1 грама, а теглото на хероина продадено на св. О. е 0,22 грама. Общото нетно тегло на всичкия наркотик е 1,356 грама и е на стойност 67,80 лв.

При така установената и възприета фактическа обстановка, съда е приел, че подсъдимия е осъществил състава на чл.354а, ал.2,т.4 вр. ал.1,предл. 3,4 и 5-то,вр. чл.29, ал.1 ,б “а” и “б” от НК.

ОТНОСНО ОБОСНОВАНОСТТА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

Производството пред първоинстанционния съд е протекло при условията на глава 27 от НПК.

Първоинстанционния съд е събрал необходимите доказателства по делото, извършил е анализ на същите и е направил своите правни изводи, които са правилни и законосъобразни.

От събраните доказателства по делото безспорно е установено, че подсъдимия е придобил въпросните количества наркотични вещества и ,че ги е държал с цел разпространение. Придобиването и държането е било с цел разпространение ,което се доказва събраните доказателства по делото- протоколите за изземване, огледния протокол и свидетелските показания на свидетелите: О., Н., Ш. и А.

Безспорно е доказано, че подсъдимия е придобил и държал с цел разпространение 7 пакетчета високо рисково наркотично вещество- 1,356 грама хероин  със съдържание на активно действуващ компонент диацетилморфин в него 8,6 % на обща стойност 67,80 лева, от които разпространил на 18.04.2007 год. в гр. Д. като продал на Н.Н. от с.Б. едно пакетче хероин с тегло 0,036 грама на стойност 1,80 лева и съдържание на активно действуващ компонент- диацетилморфин в него 8,6 % и на 19.04.2007 год. разпространил, като продал на Д.О. от същото село едно пакетче хероин с тегло 0,22 грама и съдържание на активно действуващ компонент –диацетилморфин в него 8,6 % , на стойност 11,00 лева.

Подсъдимия в съдебно заседание се е признал за виновен и е признал всички факти и обстоятелства по обвинителния акт. Тези негови самопризнания се подкрепят от всички събрани в хода на досъдебното производство доказателства ,които доказателства са събрани съгласно изискванията на НПК.

ОТНОСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

При определяне на вида и размера на наложеното наказание първоинстанционния съд е отчел като смекчаващи вината обстоятелства: възрастта на подсъдимия, неговото семейно положение и направените самопризнания и съдействието ,което е оказал, а като отегчаващи вината обстоятелства съда е отчел правилно- обстоятелството ,че преди това подсъдимия е осъждан десет пъти, като част от тези присъди не влияят на квалификацията “опасен “рецидив.

За това деяние законодателя е предвидил наказание от пет до петнадесет години лишаване от свобода и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева. Тъй като производството е било по реда на глава 27 от НПК ,съда правилно е приложил чл.55 от НК при определяне на наложеното наказание.

Обществената опасност на деянието е с висока обществена опасност ,като се имат предвид, че разпространението на наркотици е предимно сред млади хора, а и дееца е също с висока обществена опасност.

Съда е проявил достатъчно снизхождение ,като е определил наказанието  в размер на четири години и пет месеца. В същото време съда не е наложил алтернативното наказание “глоба”.

С висока обществена опасност е и самия подсъдими, като се има предвид съдебното минало на същия,  лошите характеристични данни. Явно предишните осъждания не са изиграли превъзпитателна роля върху него и същият не е преосмислил поведението си.

От събраните доказателства по делото е видно ,че му е повдигнато обвинение за продажбата само на две пакетчета хероин, но данните са, че подсъдимия системно се е занимавал с разпространение на наркотици.

Поради гореизложеното ,настоящият състав на съда намира ,че определеното му наказание в размер на четири години и пет месеца лишаване от свобода е правилно и справедливо. Само така ще бъдат постигнати целите и задачите визирани в закона.

Така определено по вид и размер наказание ще изиграе възпитателна роля ,както върху подсъдимия така и върху другите членове на обществото и по този начин ще бъдат постигнати целите и задачите визирани в чл.36 от НК.

Предвид гореизложеното присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдена.

При извършената служебна проверка на присъдата от въззивната инстанция не бяха констатирани пропуски или нарушения,водещи до отмяна на обжалваната присъда.

Водим от горното и на основание чл.338 от НПК,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД  Р Е Ш И

ПОТВЪРЖДАВА присъда №18 на Добричкия окръжен съд- постановена на 01.10.2007 год. по НОХД №440/2007 год.,с подсъдим- Г.К.Р., ЕГН

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от получаване на съобщението по чл.340 ,ал.2 от НПК ,пред ВКС на Р.България.