Решение № 244/13.12.2007 г. по в.гр.д. № 360/2007 г. по описа на Апелативен съд Варна.

 

Производството е по реда на чл. 218з, ал. 1 от ГПК. С решение № 676/07 от 24.07.2007 г., постановено по гр. д. № 704/2006 г., ВКС на РБ, II г.о. е обезсилил решение № 34 от 01.03.2006 г. на ВАС по гр. д. № 283/2005 г. САМО в частта, с която съдът се е произнесъл по иск на Г. И. В. от гр. Т. срещу Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. София, за обезщетение на имуществени вреди в размер на 2400 лева, настъпили през периода 17.02.2004 г. - 18.06.2004 г. в резултат на неупражняване на таксиметрова дейност поради задържането на контролния му талон към свидетелството за правоуправление, удостоверение за водач на таксиметров автомобил и у-ние за техническа годност на автомобила от органите на ответника, отнети като доказателство във връзка с издаването на наказателно постановление № 76240/19.05.2004 г., впоследствие отменено от съда като незаконосъобразно, и е върнал делото в тази част за ново разглеждане след отстраняване на недостатъци на исковата молба. ВКС е отменил решението и в частта, с която Г. И. В. е бил осъден да заплати държавна такса за въззивното производство над сумата от 1 412 лева. В останалите му части решението е оставено в сила и е окончателно.

Настоящият съдебен състав е обвързан от предметните предели, очертани в решението на ВКС, поради което, изпълнявайки задължителните указания, дадени от ВКС, дължи произнасяне по въззивната жалба на Г. И. В. срещу Решение № 38/22.06.2005 г., постановено по гр. дело № 175/2005 г. на Търговищкия окръжен съд, с което е отхвърлен като недоказан иск на въззивника с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДВМГ, сегашно наименование ЗОДОВ, против Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. София, за обезщетение на имуществени вреди в размер на 2400 лева, настъпили през периода 17.02.2004 г. - 18.06.2004 г. в резултат на неупражняване на таксиметрова дейност поради задържането от органите на ответника на контролен талон № 1656446 към свидетелството за правоуправление на МПС, удостоверение за водач на таксиметров автомобил № 026014, както и удостоверение за техническа годност на автомобила — серия Б, № 160915, отнети като доказателство във връзка с издаването на наказателно постановление № 76240/19.05.2004 г.

Съгласно указанията на ВКС, настоящият съдебен състав с определение № 304 от 27.09.2007 г., съобщено на въззивника на 04.10.2007 г., е оставил без движение производството по делото и е указал на страната да поправи нередовностите на исковата си молба като конкретизира как формира пропуснатите си ползи от нереализиран доход от таксиметрова дейност посредством ЕТ "В****", какви са договорните му отношения с този превозвач, как се формира месечния му доход като водач на таксиметровия автомобил - по трудово правоотношение или по друг начин и какъв е начина за определянето му.

В изпълнение на цитираното определение, спазвайки преклузивния срок, Г. В. е депозирал уточняваща молба, твърденията в която обаче, не са достатъчни, за да поправят нередовностите на исковата молба. От една страна въззивникът твърди, че е осъществявал таксиметрова дейност като водач на таксиметров автомобил посредством превозвача ЕТ "В*****", а от друга посочва, че месечният му доход е в размер, равен на общия оборот на таксиметровия автомобил за отчетния период. Представеният като доказателство договор за наем, със срок на действие до 14.02.2004 г., сключен между въззивника и едноличния търговец по никакъв начин не въвежда яснота относно разпределението на оборота от осъществяваната таксиметрова дейност между превозвача и водача на автомобила. Договорът за наем на таксиметровия автомобил представлява самостоятелно облигационно отношение, което няма връзка с осъществяването на таксиметровата дейност.

След като въззивникът твърди, че е упражнявал таксиметрова дейност посредством превозвач, отношенията между тях следва да имат определен договорен характер, с произтичащите от това права и задължения. В настоящото производство не са наведени конкретни твърдения за характера на договорните отношения на въззивника с превозвача и не е проведено доказване в тази насока. В представените по делото фискални бонове за общ месечен оборот от таксиметровия автомобил фигурират имената на въззивника - водач на таксиметров автомобил и на едноличния търговец - превозвач, поради което съдът не може да формира извод за разпределение на сумите между двамата. Без съмнение, след като въззивникът твърди да е осъществявал таксиметрова дейност за своя сметка, но от името на едноличния търговец, между тях следва да е възникнала облигационна връзка, чиито характер настоящият съдебен състав не може да определи въз основа представените по делото доказателства. В изпълнение на определението за оставяне без движение на исковата молба Г. В. е следвало да посочи на какво договорно основание упражнява таксиметрова дейност от името на търговеца. Представеният договор за наем на таксиметровия автомобил, съгласно който едноличният търговец е имал правото да го ползва за определен срок от време срещу определено възнаграждение, не е договорно основание, по силата на което въззивникът е имал право да упражнява таксиметрова дейност от името на търговеца.

След като ищецът не е уточнил характера на договорните си отношения с ЕТ "В****", имащи връзка с упражняването на таксиметровата дейност, настоящият съдебен състав намира, че нередовностите по исковата молба не са отстранени в предоставения за това срок. Поради това и съгласно задължителните указания на ОСГК на ВКС на РБ, дадени в ТР № 1/2001 г., в тази му част първоинстанционното решение следва да бъде обезсилено, а производството по делото — прекратено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 38 от 22.06.2005 г., постановено по гр. д. № 175/2005 г. на Търговищкия окръжен съд САМО В ЧАСТТА МУ, с която е отхвърлен иска на Г. И. В. от гр. Т. срещу ИА "Автомобилна администрация" - гр. С. за обезщетение на имуществени вреди в размер на 2 400 лева, настъпили през периода 17.02.2004 г. - 18.06.2004 г. в резултат на неупражняване на таксиметрова дейност поради задържането от органите на ответника на контролен талон № 1656446 към свидетелството за правоуправление на МПС, удостоверение за водач на таксиметров автомобил № 026014, както и удостоверение за техническа годност на автомобила - серия Б, № 160915, отнети като доказателство във връзка с издаването на наказателно постановление № 76240/19.05.2004 г., впоследствие отменено от съда като незаконосъобразно.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в горепосочената част.

ОСЪЖДА Г. И. В. с ЕГН-5008326 да заплати по сметка на Варненския апелативен съд държавна такса за касационното производство в размер на 1 412 /хиляда четиристотин и дванадесет/ лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред с частна жалба пред ВКС на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                   2.

 

 

С решение № 128/21.07.2009 г. ВКС на РБ по гр.д. № 749/2008 г. оставя в сила решение № 244/13.12.2007 г. по гр.д. № 360/2007 г. на Варненския апелативен съд.

 

Решението е влязло в сила на 21.07.2009 г.