РЕШЕНИЕ № 15/19.01.2007 г. по В. гр. дело № 435/2006 г. по описа на Апелативен съд –Варна:

 

          Производството е образувано по въззивни жалби, подадени от всички страни срещу решението на Окръжен съд-Варна от 14.07.2006 г. по гр.д.№ 684/05 г.

          Ищците обжлват решението в отхвърлителната му част. Като се позовават на незаконосъобразност, молят за отмяна в тази част и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което предявените искове бъдат уважени.

          Застрахователно и презастрахователно дружество “Б.”-С. обжалва решението в осъдителната му част. Като твърди съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалата, моли за отхвърляне изцяло на исковете. Алтернативно поддържа искане за намаляване на обезщетението наполовина.

          Т.С.С. обжалва решението в осъдителната му част. С оплаквания за незаконосъобразност, моли за отмяна в тази част и за отхвърляне изцяло на предявените искове.

          Въззивните жалби за подадени в срок и от надлежни страни и да процесуално допустими.

          След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

          Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че по НОХД № 238/01 на ВОС е постигнато споразумение по наказателното производство срещу ответника Т. С. за това, че на 27.10.00 г. в гр.В.при управление на л.а.”О.” с ДК № В 42-59 АТ нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на Е.Т. Не се спори и относно качеството на ищците на наследници – деца на починалата, която към момента на смъртта си е била на 75 години.

          Показанията на свид.Х. и В. установяват, че пострадалата е била в добро здравословно състояние, била е в помощ на децата си  и те са приели тежко загубата й. Не се спори, че всеки от ищците е получил от застрахователя обезщетение от по 5 000 лева.

          С оглед характера на причинената вреда, възрастта на ищците и свързаната с нея самостоятелност и по справедливост, съдът приема, че общият размер на обезщетението следва да бъде определен на по 10 000 лева за всеки от тях.

          Изхождайки от твърденията на въззивниците за съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалата и от доказателствата по делото – че пострадалата не е пресичала на определеното за това място, съдът приема, че е налице съпричиняване. След приспадане на полученото от застрахователя обезщетение и при доказаното съпричиняване на резултата от пострадалата, на всеки от ищците следва да бъде присъдена сумата от по 3 000 лева. Уважаването на исковете изцяло би довело до неоснователното им обогатяване, поради което за разликата до предявения размер исковете следва да бъдат отхвърлени.

          При наличието на доказателства за извършени разходи по погребение от втората ищца в размер на 933 лева, съдът приема, че искът за имуществени вреди следва да бъде уважен изцяло.

          Обжалваното решение следва да бъде оставено в сила, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      Р       Е       Ш      И :

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решението на Окръжен съд-Варна от 14.07.2006 г. по гр.д.№ 684/05 г.

          Решението е оставено в сила с решение № 806/24.06.2008 г. по гр. д. № 2200/2007 г. по опис на ВКС на РБ.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

 

                                                                             2.