Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 253/04.10.2017 година

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на трети октомври две хиляди и седемнадесета година, в открито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

Румяна Панталеева

 

секретар Г.Н.

     прокурор Илия Николов,

     като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №398 по описа за 2017 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.345 и чл.323 ал.2 НПК.

Производството е образувано по частна жалба от В.Р.И., лично и в качеството й на майка и законен представител на Елена Николова Илиева и Борис Николов Илиев, против разпореждането на съдията-докладчик от Варненския окръжен съд от 26.07.2017г. постановено по нохд№1605/16г., с което е разпоредил връщане на въззивна жалба срещу присъдата, постановена по същото дело. Прави се искане за отмяна на това разпореждане и връщане делото на съда за администриране на въззивната жалба.

В с.з. упълномощеният защитник поддържа жалбата като изразява съображения за допуснати нарушения, ограничаващи правата на жалбоподателката.

Представителят на апелативна прокуратура изразя становище за неоснователност на настоящата жалба.

Жалбоподателката В.Р.И. е съпруга на пострадалия Никола Иванов и майка на малолетните Елена Николова И. и Борис Николов Иванов от една страна и дъщеря на подсъдимия Румен Викторов Иванов – от друга.

При разглеждане на делото на първа инстанция е прието, че майката и децата имат противоречиви интереси и на последните е бил назначен особен представител, който е предявил граждански иск от името на делата и е поискал да бъдат конституирани като граждански ищци и частни обвинители. Предявените граждански искове са били в размер по 200хил. лева за всяко от децата, а поисканото от особения представител наказание е било в рамките на поисканото от прокурора в пледоарията по същество.

Жалбоподателката В.И. не се е явила и не е поискала да бъде конституирана като частен обвинител или граждански ищец. Доколко са били засегнати правата й в това с.з. е предмет на въззивната проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 ал.1 НПК.

След като същата няма качеството на страна в този наказателен процес, то няма право и на въззивна жалба лично за себе си.

Що се отнася до качеството й на майка и законен представител на малолетните си деца, то също не може да подава жалба от тяхно име, тъй като са установени противоречиви интереси и на децата е назначен особен представител. Освен това техните искания са били удовлетворени с присъдата.

Предвид горното разпореждането на съдията докладчик следва да бъде потвърдено и делото изпратено за разглеждане по отношение на останалите въззивни жалби.

Водим от горното и на основание чл.323 ал.2 НПК Варненският апелативен съд

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждането от 26.07.2017г. на  съдията-докладчик при Варненския окръжен съд, постановено по реда на чл.323 ал.1 т.3 НПК по нохд № 1605/2016г., с което е върната въззивната жалба на В.Р.И..

Връща делото за администриране на останалите жалби.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                    

 

                                                                                2.