Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

В    ИМЕТО    НА     НАРОДА

 

 

 

Номер 57/16.03.           Година  2016                    Град Варна

 

 

Варненският апелативен съд                     Наказателно отделение

На десети март                        Година две хиляди и шестнадесета

В открито заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ: Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

 

секретар протоколист Г.Н.

прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 59 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Делото е образувано по жалба на адвокат Б.Р.,***, процесуален представител на осъдения И.Т.И., срещу определение № 6/14.01.2016 г. по ЧНД № 376/15 г. на Окръжен съд Силистра,  постановено по реда на чл.452 от НПК, с което наказанието му пробация е било заменено с лишаване от свобода.

С жалбата се твърди, че определението е неправилно единствено в частта, с която е отказано приложение на чл.66 от НК, съответно на което е и отправеното искане замененото наказание да не бъде изтърпявано ефективно, а да бъде определен подходящ изпитателен срок.

 

Жалбата е основателна.

Предложението по чл.451 от НПК е било във връзка с неизпълнение на наказание, наложено по НОХД 567/15 г. на Районен съд Силистра с определение по реда на чл.384 от НПК, влязло в сила на 26.08.2015 г., по силата на което осъденият И. е следвало да изтърпи пробация чрез три мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, всяка с размер шест месеца, както и поправителен труд за срок от три месеца. Наказанието било приведено в изпълнение на 11.09.2015 г. и мярката поправителен труд била изпълнена, но след 23.11.2015 г. осъденият спрял да се явява за подпис и на срещите с пробационен служител, а при извършена проверка в дома му майката дала сведение, че е заминал за гр.Варна, от където планира излизане извън страната с цел установяване в Англия.

По делото не са установени причини във връзка с неизпълнението на първите две мерки, които да са с характера на внезапно възникнало обстоятелство, не позволяващо планиране или препятстващо осъдения да уведоми пробационните служители за невъзможността да се явява, с оглед на което правилно е прието за установено в първоинстанционния съд, а и не се оспорва от страните във въззивното производство, че са налице законови основания за замяна на наказанието пробация. Правилно е и взетото решение тази замяна да бъде не с друга мярка, а с лишаване от свобода, при спазване на правилата за изчисляване на сроковете – възлизащо на един месец и дванадесет дена, тъй като липсват основателни причини за неизпълнение на определената съвкупност от мерки, а е установено, че съзнателно, при това без дори да предупреди пробационните служители, И. е предприел действия да напусне страната, при което, при евентуална замяна с друга пробационна мярка, последната отново не би могла да се изпълнява.

 

Неправилно е решението замененото наказание в размер на един месец и дванадесет дни лишаване от свобода да бъде изтърпяно ефективно, тъй като е направено въз основа на необоснованото заключение, че целите, визирани в чл.36 от НК, налагат именно това. Единствено фактът, че осъденият И.И., без основателна причина не е изпълнил частично две от наложените му три мерки, наречен от първостепенния съд „траен отказ да съдейства за изпълнение на наказанието”, не може да послужи като основание за подобно решение, защото това е всъщност основанието за започване на всяко производство по чл.43а от НК, в рамките на което съдът разполага с алтернативни възможности за решаване на отделните дела с оглед конкретиката им, като противното би означавало задължително налагане на ефективно наказание във всеки случай на неизпълнение, каквато определено не е целта на закона.

И.И. не е бил осъждан преди това, а по настоящото дело съдът не е събирал каквито и да било доказателства, позволяващи да се извърши преценка за степента на обществена опасност на неговата личност, при което липсват основания да се правят изводи в негова вреда единствено въз основа на обобщения от вида за лавинонарастващата обществена опасност на този род престъпления /по чл.343б, ал.1 от НК/, за каквото му е била определена пробацията. За да откаже приложението на чл.66, ал.1 от НК, съдът е длъжен да изложи убедителни мотиви защо целите на наказанието, и преди всичко поправянето на осъдения, въпреки чистото му съдебно минало, изискват той да търпи наказанието си в условията на местата за лишаване от свобода – мотиви, каквито липсват в проверяваното определение, а поради липса и на събрани доказателства, позволяващи празнотата да бъде попълнена от въззивния съд, същото следва да бъде изменено в тази част, с приложение на чл.66, ал.1 от НК.

По изложените съображения настоящият състав на Апелативен съд Варна

Р   Е   Ш   И  :

 

ИЗМЕНЯ определение № 6/14.01.2016 г. по ЧНД № 376/15 г. на Окръжен съд Силистра, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на замененото наказание лишаване от свобода за срок от един месец и дванадесет дни на И.Т.И. с изпитателен срок ТРИ ГОДИНИ.

 

ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата част.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ :