Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

60

 

21.03.2016 година, гр.Варна

 

Варненският Апелативен съд - наказателно отделение, на единадесети март, година две хиляди и шестнадесета, в открито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЖИВКА ДЕНЕВА

                          ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ВЧНД № 68 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.452 ал.1 от НПК

 

С протоколно определение № 79 в публично заседание на 26.01.2016г. по ЧНД № 1655/2015г. състав на Варненския окръжен съд е заменил остатъка от наложеното с ПРИСЪДА по НОХД № 6763/2013г. по описа на Районен съд – Варна наказание „ПРОБАЦИЯ” на осъденото лице С.П.С. с наказание "лишаване от свобода" за срок от пет месеца и двадесет дни, което да изтърпи в затвор при „строг” режим.

 

Така постановеното определение на ВОС се обжалва от осъд. С. чрез процесуален му представител – служебен защитник, с оплакване за незаконосъобразност и неправилност и с аргумент, че наказанието „пробация” фактически е било изтърпяно от осъдения.

В с.з. пред АС-Варна жалбоподателят, нередовно призован не се явява, т. к. не може да бъде намерен, представлява се от адв. Х.–***, служебен защитник от преди.

Защитата поддържа така подадената жалба и намира, че тъй като производството е протекло в отсъствие на осъденото лице, е допуснато съществено нарушение на проц. правила и определението на ВОС, като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

 Представителят на пробационния съвет – гр. Варна – К. А., намира жалбата за неоснователна и моли определението на ВОС да бъде потвърдено, като правилно, законосъобразно и обосновано. Счита, че осъденият неоснователно се е отклонил от доизтърпяване на наказанието „пробация”, въпреки, че е бил запознат с необходимостта да довърши изпълнението й чрез подписване на съответната декларация.

 

Представителят на държавното обвинение се солидаризира с предложението на представителя на пробационната служба и споделя мотивите и аргументите на първостепенния съд. Предлага определението на ВОС да бъде потвърдено.

 

За да се произнесе, Варненският апелативен съд, взе предвид  следното:

Жалб. С. бил осъден със споразумение от 19.02.2014г. по НОХД №6763/2013г. по описа на Варненски районен съд за престъпление по чл.296, ал.1, вр. чл.26, ал.1 НК, за което му било наложено наказание „пробация" със следните пробационни мерки: 1) „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност на срещите два пъти седмично - за срок от 1 година и 6 месеца; 2) „задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 1 година и 6 месеца;

За периода 07.03.2014г.-10.09.2014г. осъденият е изпълнявал стриктно наложените мерки. Впоследствие, на 11.09.2014г. е бил задържан за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода”. На 11.10.2015г., осъденият е бил освободен и въпреки, че подписал декларация, че следва в 3-дневен срок след освобождаването му от Затвора-Варна, да се яви в Пробационната служба за доизтърпяване на наказанието „пробация”, той не сторил това. С писмо № 8238/06.11.2015 година осъд. С. е бил известен, че следва да се яви незабавно в ОС „ИН“. Тъй като той не изпълнил това си задължение, била извършената проверка, която е констатирала, че той е напуснал адреса си и към настоящия момент е с неизвестно местоживеене.

От събраните доказателства в първоинстационното производство  е установено, че осъд. С. е преустановил неоснователно контактите си с органа по изпълнение на наказанието, на практика се е укрил, като и до момента е с неизвестно местонахождение и не са ангажирани каквито и да е доказателства за причина, която да препятства изпълнението на мярката. Цялостното му поведение -неуведомяване на пробационните служители за каквато и да е необходимост от промяна и неизвестна адресна регистрация, е само едно доказателство за това, че той не желае да се търпи наложеното му наказание. Липсват и данни относно извинително за осъдения неизпълнение на остатъка от пробационните мерки, а доводите изложени в жалбата, че наказанието „пробация” фактически е било изтърпяно от него са несъстоятелни и не се подкрепят от доказателствата по делото. Налице е пълно неизпълнение на двете  пробационни мерки  след 11.10.2015г. без да е налице уважителна причина за това.

Не са допуснати и визираните от защитата съществени проц. нарушения в хода нса съд. производство пред ВОС: същото /както впрочем и настоящото такова пред АС-Варна/ е протекло в отсъствие на осъденото лице, т. к. то се е укрило и до настоящия момент е неизвестно местонахождението му. Поведението му, обективирано в изразеното неуважение, както пред първата, така и въъззивната инстанция е само още едно доказателство за това, че той умишлено игнорира проблема и че не желае да изпълнява наложените му пробационни мерки. Не са представени доказателства пред съда, които да опровергават приложените към делото материали. Неизпълнението на мерките е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Варна, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Очевидно наказанието „пробация” не може да подейства възпитателно на осъдения и поради тази причина не е възможно и да се реализират целите на наказанието по смисъла на чл. 36 от НК. Така определеният размер от пет месеца и двадесет дни „лишаване от свобода” на осн. чл. 43а т.2 от НК ще има достатъчно възпиращ и поправителен  ефект спрямо осъдения С..

 

Поради изложеното жалбата на осъдения се явява неоснователна, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно, с оглед на което и на основание чл. 452 ал. 1 вр. чл. 338 от НПК Варненският Аапелативен съд,

           

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение №79 на Варненски окръжен съд, постановено в публично заседание на 26.01.2016г. по ЧНД № 1655/2015г.

 

 

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.