Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 9

 

15.01.2016 година, гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ,

в открито съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

при секретаря Г.Н.

и прокурора СТАНИСЛАВ АНДОНОВ

разгледа докладваното от съдия Пачолов

ВЧНД № 1 по описа за 2016 година по описа на съда,

за да се произнесе взе предвид следното:

На основание закона, данните по делото и по реда на чл.48, ал.1, вр.чл.44, ал.12 ЗЕЕЗА

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 73/07.12.2015 година по ЧНД № 365/15 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, с което не е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена от Околийски съд на гр. Кишварда, Унагария за задържане на и предаване на руската гражданка Л.А.Ж., родена на *** ***, Руска федерация, руска гражданка, на съдебен орган - Околийски съд на гр. Кишварда, Унгария.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ” по отношение на руската гражданка Л.А.Ж., родена на *** ***, Руска федерация, руска гражданка.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                  2.

 

М О Т И В И по Решение № 9 по ВЧНД № 1/2016 година от с.з.от 15.01.2016 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

Производството е по реда на член 48 във връзка с член 44 ал.12 от ЗЕЕЗА.

 

Предмет на въззивното производство е Решение № 73/07.12.2015 година по ЧНД № 365/15 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, с което не е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена от Околийски съд на град Кишварда,Унгария за задържане на и предаване на руската гражданка Л.А.Ж. на съдебен орган на Унгария/ Околийски съд на град Кишварда/.

Въззивното производство пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по Протест на прокурор при СИЛИСТРЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,с предложение Решението да бъде отменено,като неправилно и незаконосъобразно,а искането за предаването на лицето уважено.

В съдебно заседание от 15.01.2016 година страните по делото взеха следните становища :

Представителят на ВАРНЕНСКА АПЕЛАТИВЕНА ПРОКУРАТУРА не поддържа подадения от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Протест и споделяйки виждането на първия по степен съд в мотивите му,предлага протеста да бъде оставен без уважение.

Защитата на исканото лице Л.А.Ж. – адвокат Д.Д.-от АК-Варна моли протестът да бъде оставен без уважение и да бъде потвърдено решението на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като излага подробни аргументи в тази насока.

Исканото за предаване лице Л.А.Ж. моли първоинстанционното Решение да бъде потвърдено.

Съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД намира,че проверяваният съдебен акт е правилен и законосъобразен,не страда от наведените в Протеста пороци и следва да бъде потвърден по следните съображения:

Производството е било образувано с оглед на постъпилата Заповед за арест от съдебен орган-Околийски съд на град Кишварда Унагария за задържане и предаване на руската гражданка Л.А. Ж. във връзка с престъпление-подстрекателство за извършване и фалшифициране на публични документи – престъпление по член 343 алинея 1 от Наказателния кодекс на Унгария,за което се предвижда наказание"Лишаване от свобода"от една до пет години.

С оглед констатациите на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че така издадената заповед страда от съществени пороци,неотстраними в настоящото производство,първостепенният съд не е допуснал изпълнението на процесната Заповед.

Настоящият съдебен състав се солидаризира с изводите до които е достигнал първостепенния съд,като намира протеста на държавното обвинение за неоснователен:

 Действително Заповедта е била издадена от компетентен орган - Околийски съд на град Кишварда, Унагария с искане за предаване на лицето Л.А.Ж.,но без да съдържа данни за влязла в сила присъда,заповед за задържане или друг съдебен акт със същите правни последици,в нарушение на член 37 алинея 1 точка 3 от ЗЕЕЗА и без уточняване на целта - за провеждане на наказателно преследване или за изтърпяване на наложено наказание.

Разглежданата ЕЗА от формална гледна точка не е изрядна,тъй като не са посочени характера и правна квалификация на деянията, извършени от исканото лице Л.А.Ж., времето,мястото и начина им на извършване,а са описани деянията на други две лица,както и обстоятелства,при които са извършени.Тази информация е от изключително значение за изпълняващата държава и трябва да е особено прецизно попълнена,доколкото тя има отношение към преценката на въпроса за"двойната наказуемост” на престъплението.От същата Заповед не се установява дали към настоящия момент срещу Л.А.Ж. е образувано наказателно производство за извършено деяние по член 343 алинея 1 от Наказателния кодекс на Унгария,за което се предвижда"Лишаване от свобода"от една до пет години.

От друга страна - от данните по делото се установява,че същата е сключила споразумение по НДОХ № 986/2015 година по описа на СОС, признавайки се за виновна по възведеното й обвинение по смисъла на член  279 алинея 1 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК и по член 316 предложение 3 от НК във връзка с член 308 от НК,като към настоящия момент,поради визиранирте пороци на заповедта,не може да се установи дали не се касае за идентични престъпления,с това за което се иска нейното предаване от Околийски съд на град Кишварда, Унгария.

Неизрядната от формална гледна точка ЕЗА прави недопустимо произнасянето по същество и обсъждането на другите предпоставки за отказ или допускане на изпълнение на Заповедта по смисъла на ЗЕЕЗА.

С оглед на гореизложеното и предвид цялостна законосъобразност на постановения съдебен акт,настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД счета,че не се налага отмяна или изменение на Решението на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и че същото следва да бъде потвърдено,като законосъобразно и обосновано.

След като с Решението си ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е потвърдил Решение № 73/07.12.2015 година по ЧНД № 365/15 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което не е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест,издадена от Околийски съд на град Кишварда,Унгария за задържане на и предаване на руската гражданка Л.А.Ж.,то и направените разноски за тази инстанция в размер на 50,00 лева-възнаграждение за преводач,следва да са за сметка на държавата.

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.