Р Е Ш Е Н И Е

 

119/07.06.2016

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На осми април

Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

  АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

Секретар: С.Д.

Прокурор: Ст. Якимова

като разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова НДВ № 102 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда чл. 422, ал. 1, т. 5 вр. чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на С.Н. /собственоръчно изготвено/, осъден с присъда № 19/23.07.2015г по НОХД № 101/15г по описа на Районен съд-Исперих, влязла в законна сила на 10.08.2015г за възобновяване на наказателното дело, поради допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се, от една страна, в ограничаване на процесуалните му права във фазата на съдебното производство – отказ на съда да разгледа делото по реда на глава 29 от НПК - чл. 384 от НПК и да одобри споразумение, за което той е изразил желание, а от друга – поради несправедливост на наложеното наказание. Прави искане отмяна на така постановения първоинст. съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане на първата инстанция, която да одобри споразумение или за намаляване от страна на настоящата инстанция  на наложеното му наказание от три години лишаване от свобода при строг режим.

В съдебно заседание пред състава на АС – Варна осъденият Н. се явява лично и се представлява от служебно назначен защитник, който поддържа искането и доразвива доводите на осъдения, предлагайки на настоящата инстанция да приеме, че в процедурата по чл. 371 т. 2 от НПК, по която е протекло първоинст. съдебно производство, са били налице основанията за приложение на чл. 58а ал. 4 от НК и поради това следва да се намали наказанието чрез приложението на чл. 55 от НК,  въззобновявайки на делото.

Представителят на АП-Варна изразява становище за неоснователност на искането за възобновяване, като излага аргументи в тази насока.

Осъденото лице моли съда да възобнови наказателното дело и да уважи искането му.

 

Варненският Апелативен съд, като обсъди данните по делото и извърши проверка по изложените в исканията оплаквания, за да се произнесе, взе предвид следното: 

Искателят С.Н. е бил осъден с присъда № 19/23.07.2015г по НОХД № 101/15г по описа на Районен съд-Исперих, влязла в законна сила на 10.08.2015г за деяние по чл. 196 ал. 1 т. 2вр. чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. чл. 194 ал. 1 от НК, като на основание чл. 54 от НК му е било наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което на основание чл. 58а от НК е било редуцирано на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Със същата присъда подсъдимият е бил осъден да заплати направените по делото разноски.

Присъдата не е била обжалвана и протестирана, влязла е в законна сила на 10.08.2015г.

Искането за възобновяване на производство по НОХД № 101/2015г по описа на РС-Исперих с аргумент за допуснати съществени процесуални нарушения ограничили правата на осъденото лице в съдебната фаза на процеса и поради несправедливост на наложеното наказание, е допустима, но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя Н., инициирали молбата за възобновяване на производството, са в две насоки: такива, свързани с твърдения, че първонист. съд е нарушил процесуалните му права, отказвайки да одобри споразумение, при условие, че подс. Н. е направил изрично искане за това; както и че при индивидуализацията на наказанието, първоинст. съд  е следвало да приеме, че са налице едновременно основанията на чл. 55 и чл. 58а от НК и да наложи наказание по реда на чл. 55 от НК.

Съставът на АС-Варна констатира, че релевираните от молителя и процесуалния му представител нарушения не са допуснати при разглеждане на наказателното производство, а още по – малко същите да се явяват съществени по смисъла на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения:

  На първо място, доводът за ограничаване на процесуалните права на молителя във фазата на съдебното производство, изразяващи се в отказ на съда да разгледа делото по реда на глава 29 от НПК - чл. 384 от НПК и да одобри споразумение, за което той е изразил желание, не могат да бъдат споделени от настоящия състав по следните съображения:

На първо място, следва да се отбележи, че съдебният протокол /л. 19-20 от НОХД/ за проведено първоинст. съдебно заседание пред РС-Исперих от 23.07.201г е надлежно изготвен и отговаря на изискванията на чл. 311 от НПК. Във връзка с изготвянето му, респ. досежно отразеното в него, страните не са правили искания за поправки и допълнения. В този смисъл настоящата инстанция приема, че липсват каквито и да е съмнения относно неговата достоверност или непълнота.

Видно от цитирания по-горе съдебен протокол,  молителят в настоящото производство и подс. в това пред РС-Исперих, не е правил искане за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК - чл. 384 от НПК: нито прокурора, нито служебният му защитник са обсъждали приложението на института на споразумението, още по-малко неговите  параметри – същите не са изразявали подобни искания, респ. подс. не е изразявал съгласие за сключване на споразумение. След разясняване по реда на чл.372 ал. 1 от НПК на правата на подсъдимо лице по чл. 371 от НПК, молителят Н., след изразеното становище от страна на служебния му защитник - адв. М. Косев /АК-Разград/, сам, изрично е заявил че „…разбира обвинението, признава се за виновен, като признава изцяло фактите, така както са описани в обв. акт и е съгласен да не се събират доказателства за тези факти”. В резултат на така направените искания и след констатиране на надлежно събрани в хода на досъдебното производство доказателства, подкрепящи признатите факти, правилно и законосъобразно първоинст. съд е провел съд. производство по диференцираната процедура по смисъла на чл. 371 т. 2 от НПК и е приключил делото с присъда, определяйки наказание в синхрон с императивната норма на чл. 373 ал.2 от НПК по реда на чл. 58а от НК.

В този смисъл доводите за допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи процесуалните права на молителя във фазата на съдебното производство – отказ на съда да разгледа делото по реда на глава 29 от НПК - чл. 384 от НПК и да одобри споразумение, за което той е изразил желание, са несъстоятелни.

Лишено е от основание и оплакването за явна несправедливост на наложеното наказание: същото е правилно индивидуализирано по реда на чл. 54 от НК в размер от 4 години лишаване от свобода, при стриктна индивидуализация, като са зачетени всички смекчаващи и отегчаващите отговорността обстоятелства, а също и завишената степен на обществена опасност на деянието. След редукцията по чл. 58а от НК с 1/3 същото е определено на три години при строг режим, с оглед богатото съдебно минало на молителя. Не се установяват по делото обстоятелства, които да не са били съобразени и да обосновават допълнително смекчаване на наказателно -правното положение на осъдения, още по-малко такива по смисъла на чл. 55 от НК, така че претенцията за явна несправедливост на наложеното наказание следва да се възприеме като неоснователна. Поначало следва да се отбележи, че това оплакване е декларативно заявено и не е подкрепено с никакви конкретни доводи, което съществено препятства проверката, която следва да извърши настоящият състав във връзка с основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК.

 

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдения С. Н. за възобновяване на делото е неоснователна, тъй като не са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения,  поради което същата следва да бъде оставена без уважение по горните съображения.         

 

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения С.Н. за отмяна по реда за възобновяване на присъда № 19/23.07.2015г по НОХД № 101/15г по описа на Районен съд-Исперих, влязла в законна сила на 10.08.2015г .

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:  1.                    2.