Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

106

 

Варна, 09.06.2015 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и първи Май,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар Г.Н.

                  Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

 Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 ВЧНД № 103 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

С протоколно Определение № 309 от 25.03.2015 година по НДОХ № 171/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по отношение на осъденото лице С.И.С.,ЕГН ********** :

1.На основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК са били групирани : наказанието"Пробация”с пробационни мерки"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ, три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд”в полза на обществото от 250 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години по НДОХ № 474/2013 година по описа на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД  и наказанието"Пробация”с пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ,три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд”в полза на обществото от 250 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години по НДОХ № 2940/2013 години на ВВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,като му  е било наложено да изтърпи най-тежкото от тях:"Пробация”с пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ,три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд” в полза на обществото от 250 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години.

На основание член 25 алинея 3 от НК при изтърпяване на така определеното общо наказание"Пробация“са били приспаднати изтърпените части от наказанията по двете Присъди.

На основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея от НК са били групирани:наказанието"Пробация” с пробационни мерки"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ,два пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд”в полза на обществото от 320 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години наложено по НДОХ №2933/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД с наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,наложено по НДОХ № 1381/14година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД с наказанието"Пробация”с пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ,три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд”в полза на обществото от 320 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години по НДОХ № 323/14 година на ДЕВНИНСКИ РАЙОНЕН СЪД и наказанието"Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА,наложено по НДОХ № 65/2013 година на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,като му е било наложено да изтърпи най-тежкото от тях,а именно:"лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ режим в затвор.

На основание член 25 алинея 2 от НК са били приспаднати изтърпените части от наказанието"Лишаване от свобода” по двете Присъди.

На основание член 25 алинея 3 от НК са били приспаднати изтърпените части от наказанията"Пробация” по двете Присъди.

На основание член 59 алинея 1 от НК е било приспаднато времето,през което осъденото лице С.И.С. е било с МНО"Задържане под стража”.

3.На основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК са били групирани:наказанието"Лишаване от свобода”за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,наложено на осъденото лице С.И.С. с Присъда по НДОХ № 1363/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с наказанието от ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода”,наложено му с Присъда по НДОХ № 117/2012 година по описа на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД,като му е било определено да изтърпи най- тежкото от тях,а именно:"Лишаване от свобода”за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСАЦА,което на основание член 61 точка 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Със същото Определение е било постановено осъденото лице С.И.С. да изтърпи отделно от определеното му най-тежко общо наказание"Лишаване от свобода",наложеното най-тежко наказание"Пробация”,наложено по НДОХ №474/2013 година по описа на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 2940/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД с пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ТРИ ГОДИНИ,три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд” в полза на обществото” от 250 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години.

На основание член 25 алинея 2 от НК са били приспаднати изтърпените части от наказанието"Лишаване от свобода” по двете Присъди.

На основание член 25 алинея 3 от НК при изтърпяване на така определеното общо наказание"Пробация"са били приспаднати изтърпените части от наказанията по двете Присъди.

Недоволен от така постановеното Определение е останало осъденото лице С.И.С.,обжалвал го е чрез защитника си-адвокат Й.Р.,***,като незаконосъобразно,тъй като не е бил спазен принципа на най-благоприятното за осъденото лице,като се моли на основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК да бъдат групирани наложените наказания"Пробация"по НДОХ № 1780/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,НДОХ № 1067/2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.При определяне на най-тежкото наказание"Лишаване от свобода"по НДОХ № 1363/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД осъденото лице С. да не търпи отделно наказанието"Пробация",тъй като цитираната Присъда поглъщала това наказание,а на основание член 23 алинея 3 от НК се моли да бъдат приспаднати изтърпените до момента наложени наказания"Пробация",цитирани в точка 1,като два дни "Пробация"да се зачитат за един ден"Лишаване от свобода".

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Защитата на осъденото лице С.И.С.-адвокат Й.Р.-*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си,като излага подробни съображения в тази насока.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение по изложени съображения в тази насока.

В последната си дума осъденото лице С. иска да му бъде признато наказанието"Пробация",което е изтърпял.Заявява и че е съгласен с прокурора,тъй като не е обжалвал групите,а иска да му бъде зачетено наказанието"Пробация",като след наказанието"Лишаване от свобода"да няма друго наказание"Пробация".

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в  жалбата на защитата на осъденото лице С.;становищата на страните по делото;становището на С. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на осъденото лице С.И.С. е била подадена от защитата му-адвокат Й.Р.,*** в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

С.И.С. е бил осъден с влезли в сила Присъди по НДОХ както следва :

1.С Присъда по НДОХ № 271/2011 година на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 06.07.2001 година-за престъпление по член 343в от НК, му е било наложено наказание"Глоба“ в размер на 500,00 лева,за извършено деяние на 21.03.2011 година.;

2.С Присъда по НДОХ № 16/2003 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 05.02.2003 година,за престъпление по член 343Б от НК, му е било наложено наказание"Глоба“ в размер на 200,00 лева,за извършено деяние на 25.01.2003 година.;

3.С Присъда по НДОХ № 316/2003 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 11.12.2003 година,за престъпление по член 215 от НК, му е било наложено наказание"Глоба“в размер на 500,00 лева,за извършено деяние на 26.05.2003 година.;

4.С Присъда по НДОХ № 425/2004 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 14.10.2004 година,за престъпление по член 343В от НК, му е било наложено наказание"Глоба“в размер на 1000,00 лева,за извършено деяние на 01.10.2004 година.;

5.С Присъда по НДОХ № 271/2004 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 15.10.2004 година,за престъпление по член 195 от НК, му е наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ЕДНА ГОДИНА,което на основание член 66 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,за извършено деяние на 11.05.2004 година.;

6.С Присъда по НДОХ № 329/2004 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 20.10.2004 година,за престъпление по член 195 от НК, му е наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ЕДНА ГОДИНА,което на основание член 66 от НК, е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,за извършено деяние на 31.12.2003 година.;

7.С Присъда по НОХД № 596/2004 година НОВОПАЗАРСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 12.11.2004 година,за престъпление по член 343В от НК, му е наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,което на основание члЕН66 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,за извършено деяние на 24.04.2004 година.,

8.Като е било извършено групиране с наказанията по НДОХ №№ 271/2004 година,329/2004 година и 596/04 година и е било определено най-тежкото от тях:1 г. 6 м."Лишаване от свобода“за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание член 66 от НК е отложено с изпитателен срок от което, което е влязло в сила на 03.02.2005 година.;

9.С Присъда по НДОХ № 1780/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 26.04.2010 година,за престъпление по член 343В от НК му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 18.12.2009 година.;

10.С Присъда по НДОХ № 1067/2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 06.10.2010 година,за престъпление по член 343В от НК, му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 14.11.2009 година.;

11.С Присъда по НДОХ № 5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 01.02.2011 година,за престъпление по член 343 В от НК, му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 04.04.2010  година.;

12.С Определение по ЧНД 1532/ 2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязло в сила на 21.03.2011 година е било извършено групиране на наказанията по НОХД №№ 1780/2010 година и 1067/2010 година,като е било определено най-тежкото от тях, а именно:"Пробация“.;

13.С Определение по ЧНД/2011 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязло в сила на 31.03.2011 година е било извършено групиране на наказанията по горните две дела,както и по ЧНД № 1532/2010 година,като е било определено най-тежкото от тях, а именно:"Пробация“.;

14.С Присъда по НДОХ № 117/2012 година на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД,влязла в сила на 10.08.2012 година,за престъпление по член 195 алинея 2 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на основание член 66 от НК е било отложено с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,за извършено деяние на 09-16.10.2001 година.;

15.С Присъда по НДОХ № 474/2013 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 08.10.2013 година,за престъпление по член 343В алинея 2 от НК, му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 26.09.2013 година.;

16.С Присъда по НДОХ № 2940/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 18.11.2013 година,за престъпление по член 343В от НК, му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 17.03.2013 година.;

17.С Определение по ЧНД № 6833/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязло в сила на 05.03.2014 година е било извършено групиране на наказанията по горните две дела,като е било определено най-тежкото от тях, а именно:"Пробация“.;

18.С Присъда по НДОХ № 2933/2014 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 18.08.2014 година,за престъпление по член 343В от НК му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 17.02.2014 година.;

19.С Присъда по НДОХ № 1381/2014 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 03.11.2014 година,за престъпление по член 343В от НК, му е било наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при строг режим,за извършено деяние на 18.03.2014 година,като на основание член 68 от НК му е било приведено наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ при строг режим по НДОХ № 117/2012 година на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД.;

20.С Присъда по НДОХ № 323/2014 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 13.11.2014 година,за престъпление по член 343В от НК му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 06.03.2014 година.;

21.С Присъда по НДОХ № 65/2013 година на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 08.12.2014 година,за престъпление по член 343В от НК, му е било наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ТРИ МЕСЕЦА при строг режим,за извършено деяние на 24-29.09.2012 година,като на основание член 68 от НК, му е било приведено наказанието"Лишаване от свобода“за срок от ДВЕ ГОДИНИ при строг режим по НОХД № 117/2012 година на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД.;

22.С Определение по ЧНД № 364/2014 година му е било извършено групиране.;

23.С Присъда по НДОХ № 1363/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,влязла в сила на 06.01.2015 година,за престъпление по член 255 алинея 3 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,за извършено деяние за периода 01.09. до 14.10.2010 година.

При тези фактически констатации,направени въз основа на описаните по-горе присъди,първоинстанционният съд е направил следните свои изводи:

От събраните по делото доказателства  по безсъмнен и категоричен начин е било установено,че наказанията по посочените по-горе Присъди:от №1/Присъда по НДОХ № 271/2011 година на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД/до №11 /Споразумение по НДОХ №5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД/ са били изтърпени не влияят на групирането на наказанията.По тези съображения първоинстанционният съд не се е произнесъл по тях

Същевременно ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че са налице основанията за прилагане разпоредбите на член 25 от НК във връзка с член 23 от НК по отношение на влезлите в сила Присъди,както следва:

ПЪРВА ГРУПА:

Деянията по НДОХ № 474/2013 година по описа на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪДРС и по НДОХ № 2940/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,са извършени преди да е имало влязла в сила Присъда,за което и да е от тях и се намират в съотношение на реална съвкупност помежду си.Налице са основанията на член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК наказанията по тях да се групират,като на осъденото лице С.С. бъде наложено най-тежкото от тях,а именно наказанието"Пробация”с пробационни мерки"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ,три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд”в полза на обществото от 250 часа годишно“,който да бъде положен за три поредни години.

На основание член 25 алинея 3 от НК при изтърпяване на така определеното общо наказание"Пробация“,следва да бъдат приспаднати изтърпените части от наказанията по двете присъди.

ВТОРА ГРУПА:

Деянията по НДОХ № 2933/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД;по НДОХ № 1381/14 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД;по НДОХ № 323/14 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 65/2013 година на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД са били извършени преди да е имало влязла в сила Присъда за което и да е от тях и се намират в съотношение на реална съвкупност помежду си.Налице са основанията на член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК наказанията по тях да се групират,като на осъденото лице С.С. бъде наложено най-тежкото от тях,а именно:наказанието"Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ режим в затвор.

На основание 25 алинея 2 от НК, следва да бъдат приспаднати изтърпените части"Лишаване от свобода” по двете Присъди.

На основание член 25 алинея 3 от НК, следва да бъдат приспаднати изтърпените части от наказанията"Пробация” по двете Присъди.

На основание член 59 алинея 1 от НК, следва да бъде приспаднато времето,през което осъденото лице е било с МНО"Задържане под стража”.

ТРЕТА ГРУПА:

Деянията по НДОХ № 117/2012 година по описа на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД и по НДОХ № 1363/14 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са били извършени преди да е имало влязла в сила Присъда,за което и да е от тях и се намират в съотношение на реална съвкупност помежду си.Налице са били основанията на член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК наказанията по тях да се групират,като на осъденото лице С.С. бъде наложено най-тежкото от тях,а именно наказанието:"Лишаване от свобода”за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Осъденото лице С.С. следва да изтърпи отделно от определеното му най-тежко общо наказание"Лишаване от свобода", наложеното най-тежко наказание"Пробация”,наложено по НДОХ № 474/2013 година по описа на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 2940/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,с пробационни мерки"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ТРИ ГОДИНИ,три пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ТРИ ГОДИНИ и"Безвъзмезден труд”в полза на обществото” от 250 часа годишно,който да бъде положен за три поредни години.

На основание 25 алинея 2 от НК следва да бъдат приспаднати изтърпените части от наказанието"Лишаване от свобода” по двете Присъди.

На основание член 25 алинея 3 от НК при изтърпяване на така определеното общо наказание"Пробация“ следва да бъдат приспаднати изтърпените части от наказанията по двете Присъди.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приложението на разпоредбите на член  25 алинеи 1,2 и 3 от НК по отношение на осъжданията на С.И.С. за извършени от него престъпления с отделни Присъди по НДОХ,като законосъобразни и обосновани и по тези съображения обжалваното Определение следва да бъде потвърдено,а частната жалба на защитата на С.,като неоснователна,следва да бъде оставена без уважение по следните съображения :

В частната жалба се правят оплаквания,че:

1.Първоинстанционният съд не е спазил принципа на най-благоприятното за осъденото лице С. приложение на разпоредбите на член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК,като се моли да бъдат групирани наложените наказания"Пробация"по НДОХ № 1780/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,НДОХ № 1067/2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.

Както беше посочено по-горе при установяване на фактическата обстановка по делото по т.12:С Определение по ЧНД 1532/ 2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязло в сила на 21.03.2011 година вече е било извършено групиране на наказанията с Присъди по:НДОХ № 1780/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, влязла в сила на 26.04.2010 година,за престъпление по член 343В от НК му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 18.12.2009 година и по НДОХ № 1067/2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 06.10.2010 година,за престъпление по член 343В от НК, му е било наложено наказание"Пробация“,за извършено деяние на 14.11.2009 година,като е било определено най-тежкото от тях,а именно:"Пробация“

Отделен е въпросът дали постановеното Определение е законосъобразно или не,но то е влязло в законна сила.

Отделен е и въпросът,че всички посочени по-горе наказания"Пробации"са били изтърпяни от осъденото лице С..

Присъдата по НДОХ № 5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е за извършено от С.С. престъпление  по член 343 В от НК на 04.042010 година  и наложено наказание"Пробация",като същата е влязла в сила на 01.02.2011 година.И наказанието по тази Присъда не може да бъде групирано с наказанието по Присъда по НДОХ № 1780/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,тъй като е извършил престъплението по НДОХ № 5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД след като вече е имало постановена влязла в сила присъда на 26.04.2010 година.

След като Присъдите по трите НДОХ : НДОХ № 1780/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,НДОХ № 1067/2010 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 5815/2010 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД не могат да бъдат групирани общо,то законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е спазил принципа на най-благоприятното за осъденото лице С. групиране на наказанията.

2.При определяне на най-тежкото наказание"Лишаване от свобода"по НДОХ № 1363/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се моли осъденото лице С. да не търпи отделно наказанието"Пробация",тъй като цитираната Присъда поглъщала това наказание.

Както беше посочено по-горе:Първоинстанционният съд в ТРЕТА ГРУПА е групирал наложените с Присъди наказания по НДОХ № 117/2012 на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД и по НДОХ № 1363/14 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Законосъобразни и обосновани са изводите му,че са налице основанията за приложение разпоредбите на член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК и че наказанията по тях следва да се групират.На осъденото лице С.С. следва бъде наложено най-тежкото от тях,а именно:"Лишаване от свобода”за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ режим в затвор.

3.На основание член 23 алинея 3 от НК се моли да бъдат приспаднати изтърпените до момента наложени наказания"Пробация",цитирани в точка 1,като два дни "Пробация"да се зачитат за един ден"Лишаване от свобода".

Ако има основания за това,по този въпрос не следва да се произнася съд,а органа по изпълнение на наказанията.

Водим от горното и на основание член 306 алинея 3 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 1 от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                     Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение  № 309 от 25.03.2015 година по ЧНД № 171/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с осъдено лице С.И.С.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  1:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                                   2: