Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 78/19.04.2017 г., гр. Варна

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на тринадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

Секретар П.П.

 Прокурор Илия Н.,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №103 по описа за 2017 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на адв.С.Ж., служ. защитник на Н.Г.М. против определението на Варненския окръжен съд от 23.02.2017г. постановено но чнд №105/2017г., с което е заменен остатъка от наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки:”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от  шест месеца, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, с наказание лишаване от свобода за срок от 15 дни, с приложение на чл.66 НК с изпитателен срок от три години.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение и откаже исканата замяна.

Защитата на привл.М. поддържа жалбата в с.з. като излага съображения, че подзащитният му вероятно е имал уважителни причини да не изпълнява редовно определените му пробационни мерки.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият не е изпълнявал задълженията си по наложените пробационни мерки. Изпълнението на присъдата е започнало на 07.09.16г.като осъденият е бил запознат с правата и задълженията си. До 11.01.2017г. е изпълнявал задълженията си по наложените мерки, като е допуснал осем неявявания по първата мярка и едно – по втората. Неизпълнението на мерките е изцяло е след тази дата, като от тогава лицето е в неизвестност.

От извършените справки е видно, че същия е напуснал посочения като постоянен адрес, не контактува с близките си, не е задържан в арестите и затворите на територията на страната. Има данни, че е напуснал страната, но няма регистрация за това, по данни на КИАД. Същия се е дезинтересирал от изпълнението на пробационните мерки. Не е уведомил съответната служба за причините за неизпълнението на наложените мерки. Налице е трайно неизпълнение на мерките по т.1 и 2 на чл.42а НК.

Възражението на защитата, че предложението на окръжния прокурор за замяна на наказанието „пробация“ с лишаване от свобода било незаконосъобразно е неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл.451 т.1 НПК такова предложение може да се направи от окръжния прокурор по местоизпълнението на наказанието.

По второто възражение, че лицето не било издирено, също е неоснователно. Съгласно ал.2 на чл.452 НПК участието на осъденото лице е задължително, освен в случаите на чл.269 ал.3.

На останалите възражения окръжният съд е дал подробни отговори, които се споделят и от настоящата инстанция. За да се пристъпи към замяна на неизтърпяната част от наказанието пробация не е необходимо преди това да му е налагано наказание.

Настоящата инстанция счита, че обосновано и законосъобразно първата инстанция е приела, че  следва неизтърпяната част от наказанието да бъде заменена частично и така определеното заменено наказание да не се изтърпява ефективно, предвид данните за личността му и по-ниската степен на обществена опасност.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 

 Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 23.02.2017г. на Варненския окръжен съд по чнд №105/2017г., с което е заменено частично наложеното на Н.Г.М. наказание „Пробация” с пробационни мерки: ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца; „задължителни периодични срещи с пробационен служител за шест месеца, с наказание лишаване от свобода за срок от 15 /петнадесет/ дни, което е отложил на основание чл.66 НК с изпитателен срок от три години.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.