П Р И С Ъ Д А

 

05.12.2013 г., гр.Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на пети декември две хиляди и тринадесета, в публично заседание в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

      

секретар С.Д.

прокурор ИВАН Т.

като разгледа докладваното от съдия ЯНКОВ

ВНОХД № 104 по описа за 2013 г. 

 

На основание чл.336, ал.1, т.2 от НПК, ОТМЕНЯ присъда № 4/17.01.2012 г., по НОХД № 1294/2010 г. по описа на Варненски окръжен съд в частта, в която подсъдимите К.С.В., Ж.И.Н. и П.Г.Т. са признати за невинни и на основание 304 от НПК оправдани по предявените им обвинения по чл.123, ал.1 от НК за всеки един от тях  и вместо нея:

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимите:

К.С.В. - роден на ***г***, български гражданин, с висше образование, работи, женен, неосъждан, ЕГН **********;

Ж.И.Н. - роден на ***г***, български гражданин, с висше образование, работи, женен, неосъждан, ЕГН **********;

    П.Г.Т. - роден на ***г***, български гражданин, с висше образование, работи, разведен, неосъждан, ЕГН **********

 

 

ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, ЧЕ:

За подсъдимия К.С.В.:*** в качеството си на проектант по част „Конструкции" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение и преустройство на част от магазин в банков офис на „Първа инвестиционна банка” - клон Варна, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 е причинил смъртта на Гергана А.В., ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м. 01.2007 г. изготвил конструктивна експертиза, приложена към Технически инвестиционен проект за посочения обект, в която неправилно отразил, че сградата е в напълно запазено състояние, с осигурен стабилитет срещу хоризонтални сеизмични въздействия и с осигурена коразина, че запазва необходимата носимоспособност в конструктивно отношение, без да направи пълно обследване на съществуващия обект, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент, т,к. общата устойчивост на козирката е била намалена, а по нея е имало реализирани деформации от провлачване, пукнатини в бетоновото сечение и в опънната зона на елемента, с което нарушил: чл. 38 ал.7 на ЗУТ, чл.16, ал.2 и чл.42 от Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

- през м. 01.2007г. не е направил конструктивно изследване и статически изчисления или статически проверки за конструкцията на козирката, с което нарушил чл. 52 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 - през м. 01.2007г. не е разработил конструктивен детайл на козирката и на конструкцията на детайла на фасадата, предвиден в част "Архитектурна" на проекта и не е определил конкретните размери на конструктивните му елементи, както и разположението на носещата и поемащата сеизмични натоварвания конструктивен елемент - козирка, с което нарушил чл. 49, т.З и чл. 50 ал.1 и ал.2 т.7 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и чл. 169 ал.1 т.1 , т.З и т.4 от ЗУТ,

 - поради което и на основание чл.123, ал.1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 160 от НК вр. чл. 37, ал.1, т.7, пр.2 от НК лишава подс. К.С.В. от право да упражнява дейност свързана с упражняване на пълна проектанска правоспособност за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

За подсъдимия Ж.И.Н.:*** в качеството си на квалифицирано лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение и преустройство на част от магазин в банков офис на „Първа инвестиционна банка" клон Варна, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 е причинила смъртта на Гергана А.В., ЕГН **********, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м. 01.2007 г. дал оценка за съответствие като одобрил обяснителна записка, приложена към част „Конструктивна” на Технически инвестиционен проект за посочения обект, в която неправилно било отразено, че: сградата е в напълно запазено състояние, с осигурен стабилитет срещу хоризонтални сеизмични въздействия и с осигурена коравина, че запазва необходимата носимоспособност в конструктивно отношение, без да е направено пълно обследване на съществуващия обект, без да е отчетено, че козирката е конструктивен елемент, т.к. общата устойчивост на козирката е била намалена, а по нея е имало реализирани деформации от провлачване, пукнатини в бетоновото сечение и в опънната зона на елемента; не било съобразено наличието на несъответствие в част „Архитектурна" на Техническия инвестиционен проект на проектното решение и строителните продукти с изискванията на чл. 169 от ЗУТ, с което нарушил чл. 142 ал.8 вр. ал.5 т.З и т.5 от ЗУТ,

- поради което и на основание чл.123, ал.1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 160 от НК вр. чл. 37, ал.1, т.7, пр.2 от НК лишава подс. Ж.И.Н. от право да упражнява дейност свързана с осъществяване на технически контрол по смисъла на чл.142, ал.10 от ЗУТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

За подсъдимия П.Г.Т.:

На 02.01.2008 г., в гр. Варна, като инженер конструктор към "Гарант Консулт" ЕООД Варна в качеството си на консултант-строителен надзор на обект, находящ се в гр. Варна, бул."Приморски полк" № 80-82 - банков офис на Първа инвестиционна банка - клон Варна причинил смъртта на Гергана А.В., ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- в периода м.06.-м.10.2007г. изпълнил неефективен строителен надзор в строителството на посочения строеж, т.к. допуснал изпълнението му да е несъобразено с изискванията на чл. 169,ал.1 от ЗУТ, т.к. козирката била облицована с керамични плочи, предизвикали натоварване, представляващо съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект, довело до намаляване на носимоспособността й, представляващо опасност за здравето и живота на хората с което нарушил чл. 168,ал.1, т.З и чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ,

- поради което и на основание чл.123, ал.1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, като го оправдава да е нарушил и разпоредбата на чл.168, ал.7 от ЗУТ.

На основание чл. 160 от НК вр. чл. 37, ал.1, т.7, пр.2 от НК лишава подс. П.Г.Т. от право да упражнява дейност свързана с извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите  К.С.В., Ж.И.Н. и П.Г.Т. да заплатят направените по делото разноски в размер на 3735,21 лева /от по 1245,07 лв. за всеки един от тях/в полза на държавния бюджет.

   ПОТВЪРЖДАВА  присъдата в останалата част.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

       ЧЛЕНОВЕ:

МОТИВИ към ПРИСЪДА №2/05.12.2013г. по внохд №104/13г. на

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

С присъда №4/17.01.2012г. по нохд №1294/2010г. Варненски окръжен съд е признал подсъдимите В.Х.Р., В.Н.Р., К.С.В., Ж.И.Н., Н.К.Л., С.И.К., П.Г.Т.  за невиновни в това , че :

 Подс.В.Х.Р. *** в качеството си на главен проектант по част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение на част от магазин в банков офис „Първа инвестиционна банка" - клон Варна, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 причинила смъртта на Г. А.В.  ЕГН********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м.12.2006г. изготвила чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразила предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочи употребените материали и тяхната обработка, не е осигурила основа и предпоставка за подходящо строително-конструктивно решение, не е направила изчисления, които ла включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не е изработила проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не е направила изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушила чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.33. (1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл.32.Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл. 28 , когато не е изработен идеен проект. Чл.28.(2) Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1. подходящо строително-конструктивно решение; Чл. 19. (3)С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект, респ. се изработват проектни решения, които осигуряват: 1.съответствието с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ; Чл.21 .(1)Всяка проектна част на техническия проект съдържа; 3. изчисления, обосноваващи проектните решения"

- през м.12.2006г. изготвила обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразила предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дала заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразила, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушила чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.34. Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл.30., чл.30(1) Обяснителната записка към архитектурната част пояснява функционално - пространственото и архитектурно -художественото решение на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели - площи, обеми, брой стаи, брой места и др., както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 ЗУТ",

- през м.12.2006г. изготвила част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.33, ал.1, т.3, чл.32, вр. 28, ал.2, т.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Чл.33.(1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи:3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл.32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28, когато не е изработен идеен проект; Чл.28, an.2, т.1. Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1. подходящо строително - конструктивно решение; както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция - козирка; опазване живота на хората; безопасна експлоатация, т.к. не разработила архитектурен детайл на козирката и на елементите върху нея, с което нарушила чл.169, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗУТ(1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за; 1. носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 4. безопасна експлоатация – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 от НПК я е оправдал по възведеното  й обвинение.

 

Подс. В.Н.Р. *** в качеството си на проектант към ТД ЗЗД „Акант" - Варна, изготвящ техническата документация по част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение на част от магазин в банков офис „Първа инвестиционна банка" - клон Варна, находящ се в гр.Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 причинил смъртта на Г. А.В. ЕГН********** поради   немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като:

- през м.12.2006г. изготвил чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразил предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочи употребените материали и тяхната обработка, не е осигурил основа и предпоставка за подходящо строително- конструктивно решение, не е направил изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл.169 от ЗУТ, не е изработил проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не е направил изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушил чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „чл.33. (1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл. 32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28 , когато не е изработен идеен проект. Чл.28. (2) Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за: 1.подходящо строително - конструктивно решение; Чл.19.(3) С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект, респ. се изработват проектни решения, които осигуряват: 1 .съответствието с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ; Чл.21.(1)Всяка проектна част на техническия проект съдържа; 3. изчисления, обосноваващи проектните решения"

- през м.12.2006г. изготвил обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразил предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дал заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразил, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушил чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.34.Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл.30, чл.30 (1) Обяснителната записка към архитектурната част пояснява функционално - пространственото и архитектурно - художественото на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико - икономически показатели - площи, обеми, брой стаи, брой места и дp., както и съответствието на проектните решения  и строителните продукти с изискванията на чл.169 ЗУТ",

- през м.12.2006г. изготвил част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.33, ал.1, т.3, чл.32, вр. чл.28, ал.2, т.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните         проекти, Чл.33.(1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3.фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали  и   тяхната обработка; Чл.32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28, когато не е изработен  идеен проект;Чл.28, ал.2, т.1. Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1.подходящо строително-конструктивно решение; както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция - козирка; опазване живота на хората; безопасна експлоатация, т.к. не разработил архитектурен детайл на козирката и на елементите върху нея, с което нарушил чл.169, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗУТ (1)Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации   за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за; 1.носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 3.хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 4. безопасна експлоатация – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК го оправдал по предявеното му обвинение.

 

Подс.К.С.В. *** в качеството си на проектант по част „Конструкции" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение и преустройство на част от магазин в банков офис на „Първа инвестиционна банка” - клон Варна, находящ се в гр.Варна, бул.„Приморски полк" №80-82 е причинил смъртта на Г. А.В. ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като:

- през м.01.2007г. изготвил конструктивна експертиза, приложена към Технически инвестиционен проект за посочения обект, в която: неправилно отразил, че сградата е в напълно запазено състояние, с осигурен стабилитет срещу хоризонтални сеизмични въздействия и с осигурена коравина, че запазва необходимата носимоспособност в конструктивно отношение, без да направи пълно обследване на съществуващия обект, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент, т.к. общата устойчивост на козирката е била намалена, а по нея е имало реализирани деформации от провлачване, пукнатини в бетоновото сечение и в опънната зона на елемента, с което нарушил: чл.38, ал.7 на ЗУТ, чл.16, ал.2 и чл.42 от Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони: чл.38, (7) Към проектите за преустройства no aл.3-5 задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна  част         към   проекта"; чл.16, ал.2 от НПССЗР: "Хоризонтални и наклонени конзолни елементи /балкони, еркери, козирки и др./ и тяхното закрепване се изчисляват за вертикално сеизмично натоварване, равно на 2СК с Q, където Q е теглото ла съответния елемент. Чл.42: Неосигурени и осигурени на сеизмични въздействия сгради се допуска да бъдат преустроявали и надстроявани до предвидената в табл.5 към чл.29 височина и етажност, ако се докаже, че след преустрояването и надстрояването същите са сеизмично осигурени съгласно изискванията на тези норми."

- през м.01.2007г. не е направил конструктивно изследване и статически изчисления или статически проверки за конструкцията на козирката, с което нарушил чл.52 от Наредба №4/01г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.52. ,,Изчисленията към част конструктивна на техническия проект включват статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи"

- през м.01.2007г. не е разработил конструктивен детайл на козирката и на конструкцията на детайла на фасадата, предвиден в част "Архитектурна" на проекта и не е определил конкретните размери на конструктивните му елементи, както и разположението на носещата и поемащата сеизмични натоварвания конструктивен елемент - козирка, с което нарушил чл.49, т.3 и чл.50, ал.1 и ал.2, т.7 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и чл.169, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗУТ: Чл.49 от Наредба №4/01:„Част конструктивна на техническия проект развива, допълва и конкретизира проектните решения на част конструктивна на идейния проект, а в случаите, когато не е изработен идеен проект, определя: 3.конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите сеизмичните натоварвания конструктивни елементи.; Чл.50. (1)Чертежите на част конструктивна на техническия проект се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР. (2) Част конструктивна на техническия проект се представя с чертежи, които отразяват нормативните техническите изисквания и специфичните особености на избраната строителна система и включва:!, други планове и чертежи, свързани със строително - технологичните решения;" Чл.169 от ЗУТ:”(1)Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за :1.носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 3.хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 4.безопасна експлоатация – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК го е оправдал по предявеното му обвинение.

 

Подс.Ж.И.Н. *** в качеството си на квалифицирано лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение и преустройство на част от магазин в банков офис на „Първа инвестиционна банка" клон Варна, находящ се в гр.Варна, бул.„Приморски полк” № 80-82 е причинила смъртта на Г. А.В. - ЕГН********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м.01.2007г. дал оценка за съответствие като одобрил обяснителна записка, приложена към част „Конструктивна на Технически инвестиционен проект за посочения обект, в която неправилно било отразено, че сградата е в напълно запазено състояние, с осигурен стабилитет срещу хоризонтални сеизмични въздействия и с осигурена коравина, че запазва необходимата носимоспособност в конструктивно отношение, без да е направено пълно обследване на съществуващия обект, без да е отчетено, че козирката е конструктивен елемент, т.к. общата устойчивост на козирката е била намалена, а по нея е имало реализирани деформации от провлачване, пукнатини в бетоновото сечение и в опънната зона на елемента; не било съобразено наличието на несъответствие в част „Архитектурна" на Техническия инвестиционен проект на проектното решение и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, с което нарушил чл.142, ал.8 вр. ал.5, т.3 и т.5 от ЗУТ: „Чл.142.(8) Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник". (5) Оценката обхваща проверка за съответствие със:3. изискванията по чл.169, ал.1 и 2; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК го оправдал по предявеното му обвинение.  

 

Подс.Н.К.Л. *** като участъков архитект на Район „Одесос" Варна причинила смъртта на Г. А.В.  ЕГН **********, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- на 16.02.2007г. в качеството на зам. председател на РЕСУТ и докладчик по молба за разглеждане на Технически инвестиционен проект на обект, находящ се в гр. Варна, бул.„Приморски полк" № 80-82 - банков офис на Първа инвестиционна банка - клон Варна, дала оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания на строежите, като неправилно докладвала и приела, че са спазени изискванията по чл.169, ал.1 от ЗУТ, т.к. проектът не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - „Чл.33.(1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл.32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28, когато не е изработен идеен проект. Чл. 28. (2) Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1.подходящо строително - конструктивно решение; Чл.19.(3) С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект, респ. се изработват проектни решения, които осигуряват: 1 .съответствието с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ; Чл.21.(1)Всяка проектна част на техническия проект съдържа; 3. изчисления, обосноваващи проектните решения", както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция - козирка; опазване живота на хората; безопасна експлоатация; била налице непълнота в проекта, част „Архитектурна", т.к. липсвал разработен архитектурен детайл на козирката и не били посочени употребените материали и тяхната обработка във фасадното изображение на обекта, вкл. и козирката; с което нарушила чл.142, ал.5, т.3 от ЗУТ -„Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж. (5) Оценката обхваща проверка за съответствие със:3. изискванията по чл. 169, ал. 1." – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК я е оправдал по предявеното й обвинение.

 

Подс.С.И.К. ***, в качеството си на управител на "Гарант Консулт" ЕООД Варна осъществяващ строителен надзор на обект, находящ се в гр.Варна, бул."Приморски полк" №80-82 - банков офис на Първа инвестиционна банка - клон Варна причинила смъртта на Г. А.В. ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като:

- в периода м.06. - м.10.2007г. изпълнила неефективен строителен
надзор в строителството на посочения обект, тъй като не е уведомила архитектите П.Д.Й и С.Х.О. - консултанти – строителен надзор към "Гарант Консулт" ЕООД Варна за започване на строежа, с което допуснала изпълнението му да е несъобразено с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, т.к. козирката била облицована с керамични плочи, предизвикали натоварване, представляващо съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект, довело до намаляване на носимоспособността й, представляващо опасност за здравето и живота на хората, с което нарушила чл.168, ал.1, т.3 и ал.7, чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ: ": „(1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:3.изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2., (7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003г.) Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не no-малки от гаранционните срокове в строителството; чл.154, ал.2 Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които: 5.променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията
– престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК я е оправдал по предявеното й обвинение.

 

Подс.П.Г.Т. ***, като инженер конструктор към „Гарант Консулт” ЕООД Варна в качеството си на консултант - строителен надзор на обект, находящ се в гр.Варна, бул."Приморски полк" №80 -82- банков офис на Първа инвестиционна банка - клон Варна причинил смъртта на Г. А.В. ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- в периода м.06. - м.10.2007г. изпълнил неефективен строителен надзор в строителството на посочения строеж, т.к. допуснал изпълнението му да е несъобразено с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, т.к. козирката била облицована с керамични плочи, предизвикали натоварване, представляващо съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект, довело до намаляване на носимоспособността й, представляващо опасност за здравето и живота на хората с което нарушил чл.168, ал.1, т.3 и ал.7, чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ: ": „(1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за: 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2., (7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не no-малки от гаранционните срокове в строителството: чл.154, aл.2 Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които: 5.променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК го оправдал по предявеното му обвинение.

 

        

         Срещу така постановения съдебен акт е постъпил протест от Варненска окръжна прокуратура, в който се прави възражение за нарушение на материалния закон. Отправя се към съда искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимите да бъдат признати за виновни и осъдени по предявените им обвинения по чл.123 ал.1 НК.

         Постъпила е и жалба от адв.Б.Б. в качеството му на повереник на частните обвинители А.В. и Ж. Д., в която се навеждат доводи  за нарушение на материалния и процесуалния закон. Отправя се към съда искане присъдата на Варненски окръжен съд да бъде отменена и  подсъдимите да бъдат признати за виновни по предявените им обвинения по чл.123 ал.1 НК. Иска се също да бъдат уважени гражданските искове в пълен размер.

         Следва да се отбележи, че това е второ поред разглеждане на делото пред Варненски апелативен съд. С решение №109/09.10.2012г. по внохд №56/2012г. Варненски апелативен съд е потвърдил изцяло присъдата на Варненски окръжен съд. Срещу посоченото решение е постъпил протест от Варненска апелативна прокуратура по отношение на шестима от подсъдимите – В.Р., В.Р., К.В., Ж.Н., С.К. и П.Т./липсва протест по отношение на подс.Н.Л./. С  решение №27/08.04.2013г. по кнд №2162/2012г. ВКС на РБ е отменил  решение №109/09.10.2012г. по внохд №56/2012г. на Варненски апелативен съд в атакуваната му част и го е върнал за ново разглеждане. Поради липсата на протест  по отношение и на Н.Л. то решението, с което е потвърдена оправдателната присъда на Варненски окръжен съд е влязло в сила – подс.Н.Л. е оправдана.

         В съдебно заседание пред въззивната инстанция протестът се поддържа изцяло/ с изключение на частта му, касаеща Н. ЛЛ./.    

         Въззивната жалба също се поддържа изцяло /с изключение на частта й, касаеща Н.Л./.

         Защитниците на подсъдимите намират  атакуваната присъда за правилна и законосъобразна и молят да бъде потвърдена. Такива са и желанията на самите подсъдими.

Апелативният съд на основание чл.314 ал.1 НПК извърши изцяло проверка правилността на обжалваната присъда, и като взе предвид оплакванията направени в протеста и жалбата, както и становищата на страните, а също и събраните по делото доказателства, констатира  :

Протестът и жалбата са частично основателни.

 

Установява се от фактическа страна по делото следното / в хронологията приета и следвана и от Варненски окръжен съд/:

 

По отношение на предхождащите инцидента СМР:

Сградата, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 80-82 била строена през 1966г. Тя е едноетажна, с избен етаж и площ от 330кв.м. Конструкцията е монолитна, скелетна, с носещи стоманобетонни греди, колони и плочи. Избените стени са бетонови. Над фасадната стена има конзолна част с дължина 1,80м. по цялата фасада към булеварда. Конзолата няма връзка с покривната плоча на сградата/ не са едно ниво/. Фасадната стена продължава по нивото над конзолата като борд с височина около 1,10м. Архитектурният проект е от 1963г., а преработката на конструктивния проект е от 1966г. От заключенията на вещите лица по назначените технически експертизи се установява, че сградата не е била изпълнена съобразно проекта в частта си за козирката. Т.е. още при изпълнение на строителството на обекта в частта на козирката били заложени дефекти, поради неправилни и несъответни на проекта строително-монтажни работи, изразяващи се в следното :

- козирката била изпълнена с по-голяма дебелина на напречното сечение;

- положената армировка била с 36% по-малко;

- бетоновото покритие значително надвишавало изискваното;

- в зоната на запъване била оставена в бетона дървена летва от кофража, с което се намалило ефективното стоманобетонно сечение на козирката в тази зона;

- върху козирката вместо циментова замазка от 1,5 см били изпълнени пластове от сгурия от 5 до 10 см, замазка от циментно - пясъчен разтвор от 2-3см. и хидроизолация, както и от долната страна - вместо пръскана мазилка - мазилка от около 2 см и декоративна циментова замазка.

До 1999г. в сградата собственост на Държавно предприятие „Лазур” се помещавал магазин за мебели. След това собственик на сградата станал св.П.П.. До този момент не били правени преустройства. Св.П. разделил магазина на три самостоятелни помещения със самостоятелни електро и водопроводна инсталации. През 2003г. била извършена смяна предназначението на част от сградата от „Магазин за мебели" в „Аптека". По този повод и с цел реклама бил монтиран окачен таван от „еталбонд” в зоната под козирката и реклама „Санита” на прилежащата част от козирката. През 2005г. била направена отново смяна на предназначението на „Аптека" в Банков офис на „Райфайзенбанк".  По този повод на 14.01.2005г. св.П., действащ като - ЕТ "Розанна - П.П." сключил договор за наем на търговски обект с обща застроена площ от 200 кв.м. с "Райфайзенбанк България"АД. На 26.05.2005г. той подал заявление до Район "Одесос" за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж - промяна на предназначение на част от магазин в банков офис, находящ се в ПИ №4, кв.706 по плана на 3 м.р., бул."Осми Приморски полк", №80-82. Към заявлението били приложени комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежа, изготвен от "Диалекс"ООД - гр.Варна, конструктивна експертиза от св.инж.Р.К.Р., инвестиционни проекти - част "Архитектура" - обяснителна записка и работен проект подписани от св. арх.Т.Д., част "ЕЛ" и др. В изготвената конструктивна експертиза  св.Р.Р. дал становище след оглед на място, че „...конструкцията на сградите е в добро състояние, че не се наблюдават пукнатини и провисвания...конструкцията остава абсолютно незасегната, няма нужда от преизчисление на сеизмични въздействия и конструкцията на сградата ще изпълнява носещите си функции и след промяната на предназначението на търговската част в банков офис". В обяснителна записка в част "Архитектура" /т.2,п.2,л.92 д.п./ св.Т.Д. дал становище "...че всички основни конструктивни елементи на сградата остават непроменени и че „ проектът предвижда реклама на "Райфайзенбанк" пред входа". В проекта - фаза Работен проект, част Архитектурна, чертеж Фасада, било отразено като забележка материалите, от които се предвижда облицовка на козирката – „еталбонд”, указание за вземане на размерите на място и за хоризонтално членение през 100 см. Бил отразен рекламен надпис над входа. В проекта не се предвиждала разлика с предходния проект, изготвен за същия обект - аптека „Санита". В приложеният чертеж - Заснемане на фасадата, било отразено същото предвиждане, както за наличие на рекламен надпис, така и за вида на материала, използван за облицовка на козирката. Конструктивната експертиза  била подписана от св.Рафайлов и от св.инж. А.Д. - изпълняваща технически контрол по част конструктивна. Проектът бил подписан от св.Д., съгласуван от св.Рафайлов като конструктор, и от другите членове на проектантския екип. Комплексният доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежа бил изготвен от "Диалекс"-Варна и подписан от неговия управител - св.инж.Л.А.. На 27.05.2005г. на ЕТ "Розанна - П.П." било издадено разрешение за строеж №0-106 от Район "Одесос" при Община Варна, подписано от участъков архитект Н.Л. и главен архитект св. В. С.. На 01.06.2005г. с Протокол №30 от същата дата била открита строителна площадка от св.инж.Л.Й.А. - консултант строителен надзор и управител на "Диалекс"ООД - Варна в присъствието на възложител - ЕТ "Розанна - П.П." и строител - "Райфайзенбанк България"АД, съответно от представляващите ги лица. В обекта били извършени СМР. На козирката била монтирана реклама. На 06.07.2005г. бил изготвен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в който било установено,"... че е монтирана реклама на "Райфайзенбанк" пред входа и, че „строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ”. Констативния акт бил подписан от проектанти - част Архитектурна - св.Т.Д. Д., част Конструктивна - св.Р.К.Р., от строителния надзор - част Архитектура - св.арх.В.Н.С., Конструктивна експертиза – св.инж.С.Н.Н.. На 06.07.2005г. бил изготвен и Окончателен доклад от "Диалекс"ООД - Варна относно въвеждане в експлоатация на строеж, в който се съдържали констатации, че е поставена реклама пред входа и че конструкцията на сградите била напълно незасегната от настоящата промяна, подписан от лицата упражнили строителен надзор в строителството - част Архитектура - св.В.Н.С., част конструкции - св.С.Н.Н.. На 11.07.2005г. било издадено Удостоверение №0-65 за въвеждане в експлоатация на строежа, подписано от гл.архитект при Район „Одесос”- св.В. С.. По отношение поставената реклама било издадено Разрешение за монтаж на рекламно-информационен елемент /РИЕ/№143/5/27.04.2005г., във връзка с подадено отделно искане от 22.04.05г. и с приложени изискуеми документи, съгласно Наредбата за рекламно - информационната дейност на Община Варна. Експертния съвет по реклама при район "Одесос" заседавал в състав - председател арх.П.А. и членове гл.инженер св.А.Н., участъков архитект И.Т., Е. Г., К.К., Н.Д. и В.К. - протоколиращ. Рекламата била с размери - височина 1280 мм, дължина 15460 мм, дълбочина 200 мм и общо тегло 213,74кг. Съгласно  приобщения Констативен протокол, подписан от представител на банката и управителя на фирмата изготвила РИЕ - "Екс Дизайн" - Силистра, рекламата била поставена на 05.07.2005г.. Впоследствие между 18.10.2007г. и 20.10.2007г. рекламата била демонтирана и заменена с нова с размери 1600х128см и с тегло между 100 и 130 кг.

На 05.02.2006г. до Район "Одесос" св.П.П. – действащ като ЕТ "Розанна - П.П." подал заявление за съгласуване на инвестиционни проекти с оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ. На 12.03.2007г. до Район "Одесос" той подал заявление за издаване на разрешение за строеж - промяна на предназначение на част от магазин в банков офис на ПИБ, находящ се на бул. "Осми Приморски полк", №80-82 - Варна. Към заявленията били приложени изискуемите документи - документи за собственост, скица за проектиране, одобрени инвестиционни проекти. На 22.08.2006г. ЕТ "Розанна - П.П." сключил с ПИБ договор за наем на търговски обект с обща застроена площ от 130 кв.м.

На 10.10.2006г. между представляващи ПИБ – св.И. И. като възложител и ЕД ЗЗД „Акант"-Варна, представлявано от подс.В.Р. като изпълнител бил сключен договор. По силата на този договор ГД ЗЗД „Акант"-Варна се задължава : да изготви пълна техническа документация за обект „Преустройство на помещение, намиращо се в гр.Варна бул.”Осми приморски полк”№80-82, с оглед експлоатацията му като банков офис за нуждите на Първа инвестиционна банка АД; да съгласува промяната на предназначение с общинските служби; - да съобрази изискването на възложителя за обособяване на кътове, стаи и др. помещения;  при изработване на проекта да съблюдава изискванията на възложителя за идентичност на вътрешния дизайн и оформление на обектите на ПИБ АД./п.1, т.3, л.12 д.п./.

На 02.04.2007г. между ЕТ "Розанна-П.П.", като възложител и „Гарант Консулт”ЕООД - Варна, представлявано от подс.С.К., като изпълнител бил сключен договор за провеждане на строителен надзор при строителството на обекта/т.3 п.2 л.8 д.п./.

На 22.03.2007г. „Фарам АС”ЕООД - София, представлявано от св.А.С. изпратили по факс до представляващите ПИБ оферта относно доставка и монтаж на вентилируема фасада за процесния офис. Офертата включвала цена, вид, размери, квадратура на материалите и цена за поставянето им.

На 27.03.2007г. между представляващите ПИБ св.М. и В.Х., като възложител, и „Фарам АС” ЕООД - София, представлявани от св. А.С. като изпълнител, бил сключен договор за извършване на СМР на ПИБ - процесния обект /т.3 п.2 л.17 д.п./.

На 28.03.2007г. „Фарам АС”ЕООД като главен изпълнител и възложител сключил договор за извършване на СМР на ПИБ /на същия обект/ със „Строй М-62" ООД - Варна, представляван от св. М. Ж. /т.3 п.2 л.21 д.п./. Обемът на СМР по допълнително устно договаряне обхващал само вътрешната част на обекта.

На 09.05.2007г. „Фарам АС" ЕООД, като главен изпълнител и възложител сключил договор за извършване на СМР - поставяне на вентилируема облицовка по фасадата /104 кв.м./ на ПИБ /същия обект/ с ЕT „EM Е. М." - София, представляван от св. Е. М. - /т.1 п.2 л.193 д.п./

През м.05.2007г. ЕТ „ЕМ Е. М." - София, представляван от св.М. като подизпълнител и възложител сключил договор за извършване на СМР - изработка и монтаж на облицовка с керамични плочи и облицовка с алуминиеви композитни панели по фасадата /104 кв.м./ на ПИБ, с представляващ „Валда 90” ЕООД –София/т.3 п.1 л.228 д.п./. Управител на „Валда 90” ЕООД била осъдената Т.Н./сключила споразумение , одобрено от съда в хода на съдебното производство/. Съгласно този договор изпълнителят се задължил да извърши изработка и монтаж на облицовка с керамични плочи и облицовка с алуминиеви композитни панели за обект, находящ се в гр.Варна; да съгласува проекта на поръчаните елементи по договора с възложителя, както и да изпълни поръчката със собствени сили и материали. Срокът за изработка бил тридесет дни, считано от първото плащане, което трябвало да стане на датата на сключване на договора. Точна дата на договора липсва. Следва да се отбележи и че детайл за закрепване на металната конструкция и фасадните керамични плочи на козирката бил изработен едва след инцидента.

ЗЗД „Акант”-Варна в изпълнение на договора изготвило инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. Проектантите от различните части на проекта не се запознали с конструктивния проект на сградата, съхраняван в архива на Община Варна. В част „Архитектура" на проекта /л.58 т.2 п.3 д.п./ проектантът арх.В.Р. изготвила през м.12.2006г. чертеж на „Фасада Северозапад”, в който посочила, че за козирката се предвижда фасадна облицовка по детайл,  но не били уточнени материалите и начина на закрепване. Тъй като Р. не притежавала пълна проектантска правоспособност, а строежът бил категоризиран четвърта категория, проектът бил авторизиран в изготвения му вид от лице с пълна проектантска правоспособност – арх. В.Р.. Арх.Р. изготвила през м.12.2006г. обяснителна записка към проекта/л.44 т.2 п.3 д.п./, в която отразила, че не се предвижда конструктивна промяна; че се подменят плътните части на фасадата - без уточнение на строителните материали за облицовката и начинът им за закрепянето. Отново записката била авторизирана от подсъдимия Р..

Част „Конструктивна” във фаза „Технически проект” на обект „Промяна на предназначение на част от магазин в клон на ПИБ-АД на бул.”Осми приморски полк”№80-82 била изготвена от подс. инж.К.В./т.2 п.3 л.63 д.п./. Бил привлечен в проектантския екип от арх.Р.. В рамките на конструктивната част на проекта през месец 01.2007г.  В. изготвил Конструктивна експертиза/т.2 п.3 л.69 д.п./ . В нея отразил  /т. 1.4/, че „в таванската плоча не са забелязани пукнатини и провисвания,  /т.2.1/ че не се забелязват деформации, провисвания, пукнатини по носещите елементи, като в крайна сметка дал заключение, че сградата запазва носимоспособност в конструктивно отношение след извършване на исканото от възложителя преустройство, както и устойчивостта си на сеизмични сили VII степен. Експертизата била подписана и от подс. инж. Ж.Н. – като лице, изпълняващо технически контрол по част „Конструктивна" на проекта - съобразно изискването на чл.142 ал.8 от ЗУТ/в редакцията му към инкриминирания период/. В. и Н. не са правили конструктивно изследване на козирката и статически изчисления на нейната конструкция. Подсъдимите не са разработвали конструктивен детайл на козирката , съответно не са визирали размери на конструктивни елементи, разположението на носещата и поемащата сеизмични натоварвания козирка.

Изготвената от ЗЗД„Акант” проектна документация била внесена за разглеждане по реда на чл.142 от ЗУТ. На заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ - район „Одесос” на 16.02.2007г. била дадена оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите. Председател на РЕСУТ бил главния архитект на района - св.В. С., а докладчик на проекта - зам.председателя на РЕСУТ и участъков архитект Н.Л.. Като член на РЕСУТ в заседанието участвала и св.А.Н. - главен инженер на района, като тя дала становище по конструктивната част на проекта. Останалите специалисти, подписали протокола на РЕСУТ имали възможност да се запознаят с проекта преди внасянето му на заседание, както и да участват в разискванията, след доклада от страна на Л.. Впоследствие - на 15.03.2007г. на ЕТ"Розанна - П.П." било издадено Разрешение за строеж №70 от Район "Одесос" при Община Варна, подписано от участъков архитект Н.Л. и главен архитект  В. С..

На 11.06.2007г. била заверена заповедната книга на строежа, удостоверяващ започването на СМР на обекта, като към този момент вече било започнало облицоване на фасадата - от 04.06.2007г.. Видно от първата заповед в заповедната книга - от 13.06.2007г., са били вече поставени осветителни тела на козирката и се е наредил способа за тяхното захранване. Строително-монтажните работи на процесната козирка били изпълнени от работници на Т.Н., която като управител на „Валда 90" ООД - София изпратила строителна бригада, ръководена от технически ръководител св.Н.Я. да положи фасадна облицовка по плътните външни части. В периода 04.06.2007г. - 14.06.2007г. /л.18, т.5, п.4 д.п./ обектът бил облицован с керамични плочи, без да има разработен детайл за закрепването им и без да са били правени каквито и да е изчисления за безопасност. След приключване на СМР по фасадата, бил изготвен приемо-предавателен протокол от 18.06.2007г между възложител и изпълнител на облицовката/л.237 т.3 п.1 д.п./. Облицовката била поставена на метална конструкция, която от своя страна била закрепена за сградата с анкерни болтове. Анкерирането обхващало и козирката, и на нея също били поставени облицовачни плочки. Металната конструкция била хваната челно на сградата долу и излизала отпред пред козирката, под триъгълна форма. Върху тази конструкция се нареждали плочките. Долната част на конструкцията била от алуминиеви профили, а горната част от стоманени профили. Поставянето на облицовката било извършено от строителни работници на „Валда 90”ООД – свидетелите С.Я. и В. И., под техническото ръководство на Н.Я.. Групата донесла на обекта свое оборудване включително скеле, като изградили на място конструкцията и я заварили върху фасадата. При изработването не бил наличен и не бил използван проект на детайл - архитектурен и конструктивен. На разположение на изпълнителите били единствено схеми-чертежи /т.3, п.4, л.232-236 д.п./ изготвени и заверени от „Валда 90”ООД. С поставянето на керамичните плочи на фасадата били променени в посока увеличение натоварванията върху козирката. Изпълнителите не са имали контакти с никого на място освен с представители на ПИБ. На 18.06.2007г. бил съставен приемо-предавателен протокол /т.3 п.4 л.237 д.п./, с който „Валда 90”ООД предало работата на своя възложител – св.Е. С. М.. От представител на „Валда 90" ООД документация за детайл, с оглед преценка спазване на нормите на чл.169 от ЗУТ не бил изготвен и представен. Доколкото изпълнителите не контактували с никой от подсъдимите, строителен надзор от „Гарант Консулт” ЕООД - Варна, с когото възложителят бил сключил договор ,  не бил упражняван. Както се спомена управител на „Гарант Консулт”ЕООД била С.К.. Дружеството осъществявало дейност чрез правоспособни лица по различни специалности, включени в нарочен списък /т.5 п.4 л.61/, заверен от МРРБ. В заповедната книга /т.5 п.4 л.54 д.п./ като лица осъществяващи строителен надзор от името на „Гарант Консулт”ООД били вписани различни специалисти от посочения списък. За част „Архитектурна” като надзорници били вписани арх.С.О. и арх.П.Й., а за част „Конструктивна” -  подс. инж.П.Т.. От страна на посочените архитекти строителен надзор не бил упражняван, тъй като в периода м.06. - м.10.2007г. те въобще не били уведомени за това. В заповедната книга били вписани общо четири заповеди, като третата от тях – Заповед №3/28.06.2007г. била изготвена от подс.П.Т..  Нито една от тези четири заповеди не е по повод строителните дейности по козирката, които са продължили от 04.06 до 14.06.2007г. А в този период от време заповедната книга вече била изготвена и заверена – първата заповед в нея - заповед №1/13.06.2007г.. била за монтирани осветителни тела на козирката.

Строително-монтажните работи в обекта на ПИБ били приключени на 10.08.2007г., за което бил съставен  Акт за приемане на конструкцията /л.45 т.3 п.2 д.п./, изготвен и съответно подписан от подс.К.В., подс.П.Т. и строителя М. Ж.. В този акт тримата дали заключение, че изменението по конструктивния проект в носещата конструкция на строежа е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба. Без акт за въвеждане в експлоатация, офисът на ПИБ започнал да работи. На 15.04.2008г. /след инцидента/ от Район "Одесос" било издадено Удостоверение № 0-52/15.04.2008г. за въвеждане в експлоатация на строежа.

 

По отношение инцидента на 02.01.2008г.:

 

Установено безспорно е по делото, че инцидентът е възникнал на 02.01.2008г. в 21.25 часа. На  01.01.2008г. в гр.Варна започнал да вали дъжд и да духа силен вятър. На 02.01.2008г.  вятърът се усилил , като към 20.50ч. прераснал в снежна виелица. Натрупаният сняг в интервала от 20ч. до 23ч. бил 16л/кв.м. В 21.25 часа от височина около 3.20 метра се срутила  стоманобетонна козирка на едноетажна сграда, находяща се в гр.Варна,  ул."Осми Приморски полк" № 80-82 на тротоарната площ непосредствено пред сградата. Козирката обхващала два обекта - банкови офиси на "Райфайзенбанк" - клон Варна и на „Първа инвестиционна банка" - клон Варна. Площта на срутилата се стоманобетонната козирка била с размери: дължина 30 метра, широчина от 1.80 метра и дебелина 8-12 см, като част от отломките се пръснали и по пътното платно. Около 21.27 часа на тел.166 дежурният при ОД на МВР - Варна получил сигнал от гражданин за падналата козирка. След като сигналът бил предаден на дежурен при Първо РПУ, бил изпратен екип за проверка. Малко по-късно било получено обаждане и от дежурната операторка на СОД при ОД на МВР Варна за нарушение на целостта на обект под охрана - банковите клонове на същия адрес, която поела ангажимента да уведоми отговорните лица от съответните банки. По-късно бил уведомен и кризисния щаб при Община Варна, които потвърдили, че са информирани и ще предприемат действия за почистването на отломките. При извършване на разчистването на 04.01.2008г. на обяд  в 12.00ч. св.Д. А. М. - технически ръководител при „Хидрострой” АД, забелязал под отломките глава и част от тяло на младо момиче и веднага накарал своя подчинен - багериста св.Р.Г. да преустанови издърпването на отломките. Били уведомени и органите на полицията. Впоследствие при извършване оглед на местопроизшествието на тротоарната площ пред офиса на ПИБ бил открит труп на жена на видима възраст около 20-22 години, лежаща по лице и наляво. От първоначалния оглед на трупа се установили изразено трупно вкочаняване и деформация на черепа напречно. На място бил извикан св.А.В., който по същото време бил в Първо РУ при ОД на МВР Варна, за да обяви дъщеря си Г. за издирване. На мястото свидетелят разпознал в пострадалата дъщеря си - Г. А.В. - 22г. От заключението на вещото лице по назначената съдебномедицинска експертиза се установява, че причина за смъртта на пострадалото момиче е тежка черепно - мозъчна травма с тежка контузия на мозъчния ствол и многофрагментни счупвания на черепния покрив и основа, придружена с многобройни и тежки контузии на белия дроб, счупвания на ребрата от дясната страна, гръдната кост и др., обусловили практически моменталното настъпване на смъртта. Травматичните увреждания са получени приживе и са в резултат на действието на твърди тъпи предмети, реализирани със значителна сила в посока отдясно наляво, а тези в главата - в резултат на двустранно притискане между твърдите тъпи предмети в същата посока.

По категоричен начин, след назначаването и изслушването на една тройна и една петорна съдебно-технически експертизи, са установени състоянието на т.нар. козирка, и  причините довели до нейното падане. От заключението на вещите лица по тройната фрактодиагностична и строително-техническа експертиза става ясно следното :

В част „Фрактодиагностика” вещото лице приема, че разрушението е вследствие корозия под напрежение на метала. Приема също, че са налице редица производствени дефекти , които генетично са разположени в козирката, като например разположението на арматурата в опънновата зона в горната част по цялата повърхност, неспазен диаметър и количество на арматурата, намаленото с оглед поставената конструкция отводняване. Огнището на разрушаване е било разположено в първите няколко метра, непосредствено до многоетажната сграда, където е бил разположен офисът на Райфайзенбанк. Посоката на разрушаване е била от ляво на дясно към ветрилото, където е била зоната на окончателното разрушаване и където е преминавала пострадалата. Разрушаването е протекло с висока скорост при отрицателна температура и минимум деформации, което изключвало възможността за спасителна реакция. Посоката на разпространение на магистралната пукнатина при пълното разрушаване на козирката съвпадало с посоката на движение на пострадалата.Вещото лице приема, че при щателен оглед наличните пукнатини биха били установени.   В част Конструктивна на експертизата вещите лица дават заключение, че причините, които са довели до срутването на козирката са комплексни: горна армировка на конзолата от 7ф8/кв.м/ към времето на строителството 1966г. по тогава действащия Правилник за натоварване и оразмеряване била без никакъв резерв по отношение на носимоспособност. Армировката тип „ветрило” била малка като диаметър и площ на сечението и не отговаряла на конзолното излизане. Недостатъчно доброто запъване на козирката в опората довело до появата на пукнатини в горната й част при опората. Установеното намаляване на сечението на носещите армировъчни пръти вследствие на корозия се дължало на агресивното въздействие на водата върху тези пръти през пукнатините. Лошо изпълнение на строителството: проектното количество армировка било заменено с по-малък диаметър - наличие на арматурни пръти от Ø6 и Ø7, недостатъчно бетоново покритие на армировката, довело до непълноценна работа на бетона и стоманата, а също и довело до напукване на плочата, провисване на конзолата, навлизане на атмосферни води и корозия на армировката. Друга причина според вещите лица е провисването на конзолата, което довело до отваряне на пукнатини в опънната зона – от горната страна до опората и корозия на армировката. Останалите фактори са: ниските температури; валежите от дъжд и сняг; допълнително поставената ламарина върху битумната изолация на козирката; всяко допълнително натоварване при изброените no-горе условия е било критично. Монтирането на рекламно съоръжение по края на конзолата, освен че е действало като допълнително натоварване е довело до образуването на т.н. "корито" заедно с бордовата греда, което е създало условия за задържането на по-голямо количество сняг, отколкото се предвижда в Правилника за натоварвания и въздействия.

В заключението си по петорната строително-техническа експертиза вещите лица са проследили „историята” на козирката от построяването до срутването й, нейното състояние преди и след преустройствата, вследствие на което в обобщение посочват осем основни причини за срутването:

1.Неотчитане на натоварването от сняг и възможността за образуване на снежна торба в проекта от 1963г. и направената преработка през 1966г. довело до занижаване на необходимата армировка с 6%;

2.Реализиране на неправилно заложен вертикален кофраж, което е
довело до редуциране на натисковата зона в напречното сечение на
козирката при запъването;

3.Реализирано по време на строителството отклонение в заложеното
количество и диаметър на армировката по проект, както и реализиране
на по
-голямо бетонно покритие определящо намаляване на ефективната
височина в зоната на запъване;

4.Неефективно увеличаване на дебелината на плочата;

5.Изпълнените не по проект допълнителни пластове върху козирката - отгоре-сгурия, циментова замазка, хидроизолация, а отдолу-декоративна циментова замазка,като грешките и промените по време на строителството са довели до 40% недостиг на армировката;

6.Неконтролирано изпълнение на допълнителен товар върху козирката от нов слой замазка и ламаринена обшивка, довело до реализиране на деформации в армировката и образуване на пукнатини в бетонното сечение в зоната на запъване;

7. Поставянето на рекламно-информационни елементи и окачен таван, което е довело до промяна на геометричните характеристики на козирката, промяна на натоварването от собствено тегло и създаване на предпоставки за увеличаване на натоварването от сняг и вятър;

8. Неблагоприятни метеорологични въздействия преди и по време на аварията, създали предпоставки за деформацията на козирката от ветрови въздействия, вероятност за обледеняване в зоната на улуците и водосточните тръби, както и натрупване на сняг.

Според вещите лица всяка една от посочените причини за срутването на козирката / с изключение на първата/, може да бъде и самостоятелна причина за възникване на авария.

 

Това са фактите по делото, и те са установени от първоинстанционния съд по категоричен и безспорен начин въз основа на внимателен анализ на всички събрани по делото доказателства. Затова и настоящата инстанция приема фактологията такава, каквато е установена от Варненски окръжен съд и посочена почти без промяна по-горе. Тази категорична установеност на фактите е и причината те да не се оспорват от страните – доколкото съществува спор по делото, то той е такъв на правото, а не на фактите. Този спор се повдига от подателите на протеста и въззивната жалба с твърденията, че действията на подсъдимите са обективно и субективно съставомерни – осъществяват състава на престъплението по чл.123 ал.1 НК. Както се спомена и по-напред настоящият съдебен състав частично споделя това виждане на атакувалите присъдата страни. Защото смята, че първоинстанционният съд е сторил превратна правна оценка на действията на част от подсъдимите въз основа на иначе правилно установените факти – и по-конкретно на действията на подсъдимите К.В., Ж.Н. и П.Т.. Събраженията на настоящата инстанция за това се свеждат до следното :

От обективна страна съставът на престъплението по чл.123 ал.1 НК изисква като резултат причиняване на смърт, който резултат да е вследствие на немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност/според конкретиката на настоящия случай/, представляваща източник на повишена опасност. Т.е. на първо място следва да се отговори на въпроса е ли строителството правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. Тъй като текстът на чл.123 ал.1 НК е бланкет, който по отношение на дължимото поведение на субектите препраща към правила и предписания , съдържащи се в нормативни или поднормативни актове, то на второ място следва да бъде установено какви са задълженията на подсъдимите съобразно професионалната им квалификация , кой е техният източник, и налице ли е нарушение на тези задължения /изразено в действие или бездействие/. На трето място трябва да се отговори на въпроса налице ли е причинна връзка между  тези нарушения /ако такива са допуснати/ с крайния противоправен резултат – настъпилата смърт на Г. А.В..

На първия въпрос : Представлява ли строителството правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – категорично да. По отношение тълкуването на тези две понятия продължават да са в сила т.8 и 9 от отмененото Постановление №6/69г. чрез препращане към него в т.4 от мотивите към Постановление №2/79 на на Пленума на ВС на РБ/ в тази насока и Решение №183/2000г. на I н.о. на ВКС/. "Правно регламентирана дейност" е такава дейност, за упражняването на която се изискват специални знания или опитност по силата на нормативен акт, проверени и удостоверени по съответен ред, за упражняването на които лицето има съответно разрешение. Вън от всякакво съмнение е, че за извършване на строителна дейност се изисква налачие на специални знания и опитност. Строителството като процес намира своята детайлна уредба в Закона за устройство на територията и в ред подзаконови нормативни актове. Той е този , който посочва и участниците в този процес – съгласно разпоредбата на чл. 160 ал.1 това са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. На всеки от тях законът вменява определени задължения, и всеки от тях трябва да отговаря на определени изисквания. Специално за проектантите законът изисква да притежават необходимата проектантска правоспособност. Допълнителни изисквания към проектантите са установени и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Т.е. следва да се заключи , че строителството представлява дейност правно регламентирана. Освен такава тя представлява и източник на повишена опасност, защото представлява такава дейност, при която и най-малкото незнание или немарливо изпълнение създава опасност за живота и здравето на голям кръг от хора – и  на участващи в процеса на самото строителство, и на стоящи извън него. Тази опасност е обусловена от самия характер на строителната дейност - предполагащ концентрация на голям брой хора и машини на потенциално опасни места и често изпадане в рискови ситуации, и от нейната цел – да се изградят обекти, безопасни за здравето на хората и надеждни за експлоатация.

По втория въпрос - Кои са участниците в тази правно регламентирана и представляваща източник на повишена опасност дейност, подсъдимите сред тях ли са, и какви задължения са им вменени като такива : Както бе посочено съгласно разпоредбата на чл. 160 ал.1 ЗУТ участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. На 10.10.2006г. между представляващи ПИБ – св.И. И. като възложител и ГД ЗЗД „Акант"-Варна, представлявано от подс.В.Р. като изпълнител бил сключен договор. По силата на този договор ГД ЗЗД „Акант" Варна се задължава : да изготви пълна техническа документация за обект „Преустройство на помещение, намиращо се в гр.Варна бул.”Осми приморски полк”№80-82, с оглед експлоатацията му като банков офис за нуждите на Първа инвестиционна банка АД; да съгласува промяната на предназначение с общинските служби; - да съобрази изискването на възложителя за обособяване на кътове, стаи и др. помещения;  при изработване на проекта да съблюдава изискванията на възложителя за идентичност на вътрешния дизайн и оформление на обектите на ПИБ АД./п.1, т.3, л.12 д.п./. В текста на чл.5 от договора е договорено и възнаграждението за отделните части на проекта – В и К, ел.инсталация и отопление, част Архитектурна, конструктивен проект и конструктивна експертиза за преустройство и промяна предназначение. Със сключването на договора и изготвянето на техническия проект арх.В.Р. става „участник в процеса на строителството” в качеството си на проектант по част „Архитектурна”. Съгласно издаденото за обекта разрешение за строеж, той /строежът/ е категоризиран четвърта категория.Тъй като арх.В.Р. притежава ограничена проектантска правоспоспособност и съобразно разпоредбата на чл.7 ал.3 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране има право да изработва проекти само за обекти /строежи от пета и шеста категория, то в съответствие с изискването на чл.7 ал.8 от същия закон, изготвения от нея технически проект бил подписан и подпечатан от В.Н.Р., който е архитект с пълна проектантска правоспособност. С този си акт той също встъпил в строителния процес в качеството на проектант с пълна проектантска правоспособност. Изготвянето на техническия проект в неговата част „Конструктивна” , включително и изготвянето на исканата от възложителя конструктивна екпертиза, било възложено на К.В.. Той е строителен инженер с пълна проектантска правоспособност и като такъв има право да изготвя проекти по част „Конструктивна”  за всички видове строежи без ограничение. Поемайки задължението да изготви част „Конструктивна” на техническия проект на обекта на ПИБ и изготвяйки него и конструктивната експертиза той също станал участник в строителния процес в качеството на проектант. По изрично изискване на текста на чл.142 ал.8 оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник". Такова лице в случая се явява инж.Ж.Н.. Той дал оценка за съответствието на част „Конструктивна”, изготвена от инж.К.В., полагайки индивидуален печат и личен подпис на техническата документация на В., на обяснителната записка и на конструктивната експертиза. Което го прави също участник в процеса на строителство – в качеството на физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" на проекта.  На 02.04.2007г. между ЕТ "Розанна-П.П.", като възложител и „Гарант Консулт”ЕООД - Варна, представлявано от подс.С.К. като изпълнител бил сключен договор за провеждане на строителен надзор при строителството на обекта/т.3 п.2 л.8 д.п./ за срок от сключване на договора до въвеждането в експлоатация на обекта. С лиценз №ЛК  - 000554/05.12.2006г. на Министъра на РРБ „Гарант Консулт”ЕООД с управител С.И.К. била лицензирана да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор /т.3 п.2 л.14 д.п./. Тъй като лицензът е издаден на юридическо лице, то неразделна част от него съгласно действащата нормативна уредба е заверен от МРРБ списък с правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в дружеството за упражняване дейностите, за които е издаден лиценза. Със сключването на договора „Гарант Консулт”ЕООД също се включило като участник в строителството – в качеството на консултант по смисъла на разпоредбите на чл.160 ал.1 , чл.166 и чл.167 ЗУТ, като отговорностите за организацията и ефективното осъществяване на строителния надзор възникват за управителя на дружеството – С.К., и за физическото лице осъществяващо надзора – в случая инж.П.Т.. Между  „Гарант Консулт”ЕООД и П.Г.Т. на 27.10.2006г. е сключен рамков договор, по силата на който Т. приема да извършва консултантска дейност за дружеството, като за всяка конкретна дейност ще му се заплаща възнаграждение/т.1 п.1 л.183 д.п./. Т. е приел да осъществи надзор над обекта на ПИБ на „Осми приморски полк”80-82 – вписан е в заповедната книга като надзорник част „Конструктивна”, Заповед №3/28.06.2007г. във въпросната книга е изготвена от подс.П.Т., той е едно от лицата подписали Акта за приемане на конструкцията, впоследствие за извършената работа му е заплатено /фактура – т.1 п.1 л.187 д.п./

С оглед изложеното следва да се заключи, че всички подсъдими са участници в строителния процес – макар и в различни качества. Като такива за всеки един от тях, в зависимост от професионалната му квалификация и заеманото качество в процеса на строителната дейност, възникват  различни по вид и обем нормативни задължения. И преди да бъдат посочени тези задължения, следва да се даде отговор на въпросите какъв е обема на възложената на ГД ЗЗД”Акант” работа съгласно сключения с ПИБ договор, и представлява ли т.нар. козирка конструктивен елемент /и като такъв част от конструкцията/ или не. Съгласно разпоредбата на чл.160 ал.2 ЗУТ взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. Такъв в случая е договорът, сключен на 10.10.2006г. между представляващия ПИБ – св.И. И. като възложител, и ГД ЗЗД „Акант"-Варна, представлявано от подс.В.Р. като изпълнител. По силата на този договор ГД ЗЗД „Акант" Варна се задължава : да изготви пълна техническа документация за обект „Преустройство на помещение, намиращо се в гр.Варна бул.”Осми приморски полк”№80-82, с оглед експлоатацията му като банков офис за нуждите на Първа инвестиционна банка АД; да съгласува промяната на предназначение с общинските служби; - да съобрази изискването на възложителя за обособяване на кътове, стаи и др. помещения;  при изработване на проекта да съблюдава изискванията на възложителя за идентичност на вътрешния дизайн и оформление на обектите на ПИБ АД. В текста на чл.5 от договора е договорено и възнаграждението за отделните части на проекта – В и К, ел.инсталация и отопление, част Архитектурна, конструктивен проект и конструктивна експертиза за преустройство и промяна предназначение. Очевидно е от клаузите на договора, че на Р. /съответно Р./ е възложено да изготви технически проект за преустройството на цялата сграда, а не само на интериорната част. Възложителят не е технически компетентно лице, и именно поради това е използвал в договора израза „пълна техническа документация”. Което означава, че е следвало да се изготви цялостен инвестиционен проект, а не такъв само на интериора. Че е така се установява и от действията на Р.. В обяснителната записка на Р. , която е задължителен реквизит на част „Архитектурна” на техническия проект /т.2 п.3 л.44 д.п./ е записано буквално следното : „По отношение на фасадата са извършени промени с входа и добавяне на авариен изход. Подменя се и облицовката на плътните части на фасадата.” По-нататък в част „Архитектурна” на проекта /т.2 п.3 л.62 д.п./ арх.Р. е изготвила чертеж „Фасада Северозапад” /където се намира и козирката/, който е на фаза заснемане. Т.е. отразила е съществуващото положение. След което е изготвила чертеж на същата „Фасада Северозапад” /т.2 п.3 л.58 д.п./ във фаза технически проект, т.е. как следва да изглежда. Дадени са котите, от което става ясно, че на козирката – от кота +3.18 до кота +4.41 се предвижда да бъде поставена фасадна облицовка по детайл с лого на Първа инвестиционна банка. За долната част на фасадата – от кота 0.00 до кота +3.18 е предвидено поставяне на окачена фасада по детайл. Възниква въпроса  след като на подсъдимата било възложено да изготви проект само на интериорната част на сградата, защо тя е работила и върху фасадата /и то централната – фасада северозапад/, защо е изготвила чертеж на тази фасада. Обясненията на Р. в тази част са доста противоречиви. Въпреки това разпитана пред съда /т.1 л.222 съд.п-во, най-горе/ Р. заявява следното : „ Изпратиха ми като начало снимка на банката в Стара Загора и трябваше в моето решение да се доближа до това, след това да бъде разработвано конкретно решение за фасадата”. Тези думи на Р. не представляват нищо друго освен признание на факта, че й е било възложено да работи и по фасадата на обекта. Но директен отговор на поставения малко по-горе въпрос се съдържа в обясненията на Р. пред съда /т.1 л.226 съд.п.во/ : „Фасада Северозапад е изготвена по две причини, едната е задължението от Наредба 4 за съдържанието на инвестиционните проекти, където изрично е записано, че трябва да се изготвят следните видове чертежи и в тези чертежи е включена и фасада… Ако не беше това решение, обектът нямаше да бъде одобрен без условното изображение. Имам предвид чл.33 ал.1 т.3 от Наредба 4…Изпълнили сме доколкото сме имали информация  т.3” . Въпросната разпоредба /чл.33 ал.1 т.3 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ гласи следното : „Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: … т.3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка.”  Така тази разпоредба въвежда изискването в техническия проект да бъде изготвен и представен чертеж на фасадата. Без него инвестиционния проект не би бил одобрен, съответно не би било издадено разрешение за строеж. Точно това казва и Р. в обясненията си. Приложното поле на Наредба 04/2001г.  е за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. Обектът на ПИБ на бул.”Осми приморски полк” 80-82 е точно такъв, и задължителните предписания на Наредба №4 са приложими и относими към инвестиционния проект за този обект. Това е добре известно на Р., и тъкмо поради тази причина са изтготвени чертежи на фасадата на обекта. С оглед изложеното категорично се налага извода, че на Р. е било възложено да изготвят инвестиционен проект във фаза технически проект/за фазата на проектиране спор не възниква/ за целия обект, а не само за неговата вътрешна част и по отношение на този факт у двамата е съществувало субективно познание. Твърденията на подсъдимите в противната посока слредва да бъдат окачествени като тяхна защитна позиция – не намират опора в доказателствения материал, и са в противоречие с изискванията на цитираната Наредба.

 Представлява ли козирката конструктивен елемент? Понятието „козирка” е гражданско понятие, наложило се в разговорния език. Техническото наименование е конзола или конзолен елемент. Липсва легална дефиниция както на „козирка” , така и на конзола, нито такава може да бъде изведена от нормативната уредба, касаеща строителството като процес/поне не от хора без техническо образование/. При това положение и при липсата на специални познания в тази област, за съда не остава друго освен да търси отговора на този въпрос в заключението на вещите лица – хора с необходимата професионална квалификация и опит. Според заключението на вещите лица Рачинска и Герова /т.1 п.3 л.108 д.п./ козирката е част от цялостния проект на сградата. Тя е конструктивен елемент и като такъв изисква конструктивно осигуряване. По-детайлно е заключението на вещите лица по петорната строително-техническа експертиза/т.1 п.4 л.10 д.п./.  Според тях стоманобетонната козирка и едноетажната сграда са изпълнени едновременно. Стоманобетонната козирка е елемент от цялостната носеща конструкция на сградата. Козирката и покривната плоча са разположени на различни нива, поради което козирката не се явява продължение на покривната плоча, но двата елемента се носят от една надлъжна греда. Това е греда Гр.6 , разположена по периферията на сградата с напречни размери 25х50см. Козирката е монолитна конзола към гредата и армировката й е закотвена в нея с необходимата дължина, поради което при аварията не са установени изтръгнати пръти. Затова и вещите лица са категорични, че стоманобетонната козирка е конструктивен елемент и като такъв изисква конструктивно осигуряване. От изложеното става ясно, че определящ за един конструктивен елемент е начина му на изпълнение. В случая козирката/конзолата е така проектирана и изпълнена, че представлява конструктивен елемент. А че конзолите са части от конструкцията и като такива и конструктивни елементи, се потвърждава и от факта, че са предмет на разглеждане в Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Вярно е, че текстът на чл.86 от Наредба №782003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони сочи козирките като архитектурни елементи. Тези два нормативни акта се отнасят обаче като специален към общ, където специалният е този , който урежда проектирането на стоманобетонни конструкции-посочените Норми. А според тях конзолите са част от стоманобетонните конструкции. Предвид изложеното следва да се приеме, че процесната козирка/конзола  представлява конструктивен елемент. И като такъв е била необходима неговата проверка.

 Но плоскостта на приетото – че е следвало да бъде изготвен технически проект за целия обект, и че козирката представлява конструктивен елемент, следва да се посочат и диференцират нормативно установените задължения за всеки един от подсъдимите съобразно качеството, което заемат в строителния процес, и да се направи преценка допуснато ли е нарушение на тези задължения.

За В.Р. и В.Р. : На първо място следва да се отбележи, че задълженията вменени на проектанта по част ”Архитектурна” са относими и за двамата. Това е така, тъй като Р. като архитект с пълна проектантска правоспособност авторизира инвестиционния проект в неговата част „Архитектурна”, изготвена от Р.. Това е обусловено от категорията на строежа. Тази авторизация се извършва чрез полагане на проекта на индивидуален печат и подпис от авторизиращия – съгласно чл.7 ал.8 ЗКАИИП. С което той автоматично става отговорен за авторизирания проект – ведно с изготвилия го. Изискванията към инвестиционните проекти се съдържат в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. И по-специално относими към настоящия случай са текстовете  на Глава осма Раздел II – „Част архитектурна на техническия проект”, тъй като инвестиционния проект е на фаза технически проект. Въззивният съд не намери тези изисквания да не са спазени или нарушени. На Р. /съответно и на Р./ във вина са вменени следните нарушения :

- през м.12.2006г. изготвили чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразили предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочат употребените материали и тяхната обработка, не са осигурили основа и предпоставка за подходящо строително-конструктивно решение, не са направили изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не са изработили проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не са направили изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушили чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Вече бе споменато, че Р. в рамките на техническия проект изготвила чертеж на фасада Северозапад, в който посочила котите, при което става ясно, че на козирката – от кота +3.18 до кота +4.41 се предвижда да бъде поставена фасадна облицовка по детайл с лого на Първа инвестиционна банка. За долната част на фасадата – от кота 0.00 до кота +3.18 е предвидено поставяне на окачена фасада по детайл. Т.е. не е налице нарушение на чл.33 ал.1 т.3 от Наредба №4. Да, не е посочила употребените материали и тяхната обработка, но това може да стане впоследствие, с работен проект. Съобразно текста на чл.36 ал.1 от Наредбата част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията на техническия проект, а ал.2 т.4 дава възможност решението по изпълнението на фасадите за бъде представено с работния проект. При това положение очевидно е, че не е налице нарушение на въпросния текст – вменения във вина на Р. пропуск не е такъв, а използване на нормативно предоставена им възможност това да стане на по-късен етап – както и двамата твърдят в обясненията си. Фактът, че Т.Н. в качеството си на строител е предприела облицовка на фасадата без проект, не може да бъде вменен във вина на Р.. За това вина носи Николчева, за което и е призната за виновна. Останалите нарушения, които се твърди че Р. са извършили, са производни на това по чл.33 ал.1 т.3 от Наредбата/според обвинението/, т.е. негова последица. А след като не е налице нарушение на този законов текст, то няма как да са налице и последващите. 

- през м.12.2006г. изготвили обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразили предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дали заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразили, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчетат, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушили чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Т.е. твърди се в обвинителния акт, че Р. са изготвили обяснителна записка, която не отговаря на изискванията към нея. Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.1 т.2 от Наредбата всяка проектна част на техническия проект трябва да съдържа обяснителна записка. Изискванията към обяснителната записка към архитектурната част поставя текста на чл.30 от Наредбата/по препращане от чл.34 от наредбата/, съобразно който тази записка пояснява функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели - площи, обеми, брой стаи, брой места и др., както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 ЗУТ. Не съществува изискване към архитектите в тази записка да посочват конструктивни решения. Напротив – съгласно чл.30 ал.2 към обяснителната записка може да се включи допълнително предложение за конструктивно-строителна система, но само тогава когато липсва част конструктивна. Но в настоящия случай такава не липсва, нейното изготвяне е възложено на инж.В.. Не съществува задължения и в тази записка да се посочват предвидените строителни материали  - това, и съображенията по интериора и екстериора са само възможности, предвидени в т.3 и 4 на чл.30 ал.2.  Т.е. във вида , в който е представена,  обяснителната записка на Р. отговаря на законовите изисквания, не са налице нарушения при  изготвянето й.

- през м.12.2006г. изготвили част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.33, ал.1, т.3, чл.32, вр. 28, ал.2, т.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. За липсата на нарушение по чл.33 ал.1 т.3 от Наредба №4 вече стана въпрос и бяха изложени съображенията на съда за това. Доколкото е изготвен чертеж и на фасадата и е включен в част архитектурна от техническия проект, то не може убедително да се твърди, че Р. не са осигурили предпоставки за строително-конструктивно решение. Посочени са основните характеристики на фасадата, и в общ план  - окачена фасада и фасадна облицовка. Конструктивното решение е следвало да бъде дадено от инж.В., който в качеството си на инженер-констуктор е бил привлечен в екипа, и му е възложена конструктивната част на проекта.

Поради изложеното съдът намира, че с действията си Р. не са нарушили поставените към тях нормативни изисквания в качеството им на проектанти по част „Архитектурна”. А след като не са нарушили служебните си задължения то очевидно и деянието е несъставомерно от обективна страна, поради което и не е налице престъпление оп чл.123 ал.1 НК, извършено от тях двамата. В тази си част присъдата като правилна и законосъобразна бе потвърдена.

 

За подс.К.В. : Изготвянето на техническия проект в неговата част „Конструктивна” , включително и изготвянето на исканата от възложителя конструктивна екпертиза, било възложено на К.В.. Той е строителен инженер с пълна проектантска правоспособност и като такъв има право да изготвя проекти по част „Конструктивна”  за всички видове строежи без ограничение. Изготвянето на въпросната експертиза се налагало от изискването на чл.38 ал.7 ЗУТ, съгласно който към проектите за преустройства по ал. 3 - 5 задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. От друга страна сградата, чието преустройство се иска, е опредЕ. от общинските власти като „магазин, находящ се в едноетажно тяло на девететажна жилищна сграда”, поради което към нея са относими разпоредбите на чл.38 ЗУТ. В експертизата подс.В.  отразил, че „в таванската плоча не са забелязани пукнатини и провисвания, че не се забелязват деформации, провисвания, пукнатини по носещите елементи, като в крайна сметка дал заключение, че сградата запазва носимоспособност в конструктивно отношение след извършване на исканото от възложителя преустройство, както и устойчивостта си на сеизмични сили VII степен. Козирката като конструктивен елемент въобще не била изследвана от В.. Бе изяснено по-горе какво е състоянието й. Според вещите лица, при положение, че е вложено проектното количество армировка/а то не е/ , още през 2002г. с поставянето на рекламен надпис носимоспособността на конзолата е била изчерпана докрай. Лошото й състояние към момента на преустройството е могло да бъде установено - в съдебно заседание вещите лица са посочили начини как това може да стане. В. обаче не  е сторил това. И в съдебно заседание пред първоинстанционният съд той продължава да твърди, че козирката не е била предмет на изследване от негова страна, защото не била конструктивен елемент, и защото той следвало да се занимава само с интериора. Че това не е така, бяха изложени съображения. Ако бе изпълнил задълженията си да извърши обследване на този конструктивен елемент, то той би установил лошото му състояние, изчерпаната му носимоспособност, и тъй като са увеличени натоварванията е бил задължен да представи и конструктивна част по отношение и на този елемент. Като не е сторил това В. е допуснал грубо нарушение на служебните си задължения, вменени му от текста на чл.38 ал.7 ЗУТ. На следващо място – сградата е построена през 1966г. /дори и само този факт е следвало да заостри вниманието на проектанта-конструктор – поради изтеклия дълъг експлоатационен период/. Поради това съгласно Правилника за строителство в земетръсни райони от 1964г.  сградата не е осигурена на земетръс – съгласно този правилник се е намирала в сеизмичен район по-нисък от VII степен. Съгласно обаче Нормите за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони от 1987г. сградата вече попада в район VII степен. А съгласно разпоредбата на чл.42 от посочените Норми, неосигурени и осигурени на сеизмични въздействия сгради се допуска да бъдат преустроявани и надстроявани до предвидената в табл.5 към чл.29 височина и етажност, ако се докаже, че след преустрояването и надстрояването същите са сеизмично осигурени съгласно изискванията на тези норми. Въпросните норми предвиждат необходимите мерки за предпазване на строителните конструкции от повреди, затова и техен адресат са проектантите-конструктори. И след като проекта на сградата на ПИБ е за преустройство, то е следвало подс.В.  да извърши проверка и за сеизмична устойчивост и осигуреност на сградата. По силата на разпоредбата на чл.16 ал.2 от цитираните Норми пък е следвало да изчисли козирката и нейното закрепване за вертикално сеизмично натоварване. Не е сторил нито това , нито изпълнил предписанията на чл.42. Междувпрочем текстът на чл.16 ал.2 гласи следното: „Хоризонтални и наклонени конзолни елементи /балкони, еркери, козирки и др./ и тяхното закрепване се изчисляват за вертикално сеизмично натоварване …” , поради което е и поредното доказателство, че козирката е конзолен елемент и е част от строителната конструкция, т.е. и конструктивен елемент. Освен посочените нарушения подс.В. не спазил и изискванията към техническите проекти , въведени с Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Разпоредбата на чл.52 от Наредбата го задължава в част Конструктивна на техническия проект да извърши статически и динамически изчисления за всички конструктивни елементи – по отношение на козирката доколкото и тя се явява такъв това не е сторено. Нарушени са също така и изискванията на чл.49 т.3 от Наредба №4 – отново по отношение на козирката, и чл.50 ал.2 т.7. Вярно е, че ал.3 на чл.50 дава възможност чертежите и детайлите по т.7 допълнително да се изработят. Но и тази възможност не е използвана от В. - строително-монтажните работи в обекта на ПИБ били приключени на 10.08.2007г., за което бил съставен  Акт за приемане на конструкцията, изготвен и съответно подписан от подс.К.В., подс.П.Т. и строителя М. Ж.. В този акт тримата дали заключение, че изменението по конструктивния проект в носещата конструкция на строежа е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба. След което офисът на ПИБ започнал да работи. При това положение очевидно е, че  В. не е имал дори и намерение да изработва допълнително каквото и да е.  Пренебрегвайки грубо служебните си задължения, с които е натоварен по силата на посочените норми - чл.38 ал.7 ЗУТ, чл.16 ал.2  и чл.42 от Нормите за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони от 1987г.,  чл.49 т.3,  чл.50 ал.1 и ал.2 т.7 , чл.52 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и чл.169 ал.1 т.1, 3 и 4 ЗУТ, подс.К.В. , с бездействията си запълва обективната страна на бланкетната норма на чл.123 ал.1 НК. Изпълнителното деяние е под формата на немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, каквато представлява строителния процес. То се изразява в бездействие – в неизпълнение на дължимо поведение, правно предписано от посочените законови и подзаконови норми. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината непредпазливост, в нейната проява небрежност. Подсъдимият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но с оглед по-високата си професионална квалификация и дългогодишния си професионален опит е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

 

За подс.Ж.Н. – той е инженер, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции. В съответствие с изискванията на чл.142 ал.8 ЗУТ и Раздел II на Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите регистрирани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране,  той е вписан в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти. Източник на задълженията му в процеса на строителство в качеството му на лице, упражняващо технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, са текстовете на чл.142 ал.8 вр. ал.5 т. 3 и 5 ЗУТ и Раздел II на цитираната Наредба №2 на КИИП. Съобразно изискването, установено от нормата на чл.142 ал.4 ЗУТ всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите. Техническият проект също е основание за издаване на разрешение за строеж и като такъв подлежи също на оценка. Съгласно разпоредбата на чл.142 ал.8 ЗУТ  оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник". Самата оценка се изразява в проверка за съответствие с изискванията на чл.169 ал.1 и 2 ЗУТ както и пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления. След извършване на оценката лицата, упражняващи технически контрол, подписват и подпечатват с личен печат  конструктивната част на инвестиционния проект - челен лист, обяснителна записка, статико-динамични изчисления, оразмеряване и чертежи по част конструктивна. В настоящия случай подс.Ж.Н. поставил подпис и личния си печат върху челния лист на част Конструктивна, изготвена от подс.В. /проектът се намира в т.2 п.3 л.63 д.п./, върху обяснителната записка, върху конструктивната експертиза и върху всички чертежи и изчисления на част Конструктивна. С тези свои действия той удостоверил, че част Конструктивна на техническия проект на обекта на ПИБ отговаря на законовите изисквания. Към изпълнение на задълженията си подс.Н. /също както и В./ подходил изключително формално – прегледал представената му от В. документация, направил и вътрешен оглед на сградата. Показателна за формалистичния му подход е репликата в обясненията му пред първоинстанционния съд /л.429 гръб т.2 съд.п-во/ :„На козирката й хвърлих един поглед отдолу”. Видял е, че има такъв елемент, сам в обясненията си посочва, че това е стоманобетонен елемент, с оглед квалификацията си и дългогодишния си стаж е наясно, че това е част от конструкцията, наясно е и с изминалия дълъг експлоатационен период на съоръжението, но въпреки това се задоволил само с един поглед  да оцени състоянието му. Защото имало хънтър дъглас и не се виждало друго. Това представлява абсолютно несериозно отношение, нещо повече – грубо нарушение на служебните му задължения. Нарушение тъй като констатирайки, че налице конструктивен елемент като козирката, част от конструкцията на сградата, не предприел нищо за нейното обследване, установил, че такова няма и в част Конструктивна на проекта на В., въпреки това подписал както обяснителната записка на В. , така и цялата неговата част от проекта – част конструктивна. А в обяснителната записка е отразено, че сградата е осигурена антисеизмично, и че натоварването на елементите е съобразено с Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения. Както се установи от заключенията на вещите лица това не отговаря на истината/и най-малко пък за козирката, чиято носимоспособност е била отдавна изчерпана/, и никой от подсъдимите не си е направил труда да направи изчисления в тази насока. Нарушението на задълженията на Н. съдът намира дори за по-тежко от това на В.. Поради факта, че възложените на Н. функции са контролни. Законодателят е преценил, че част Конструктивна на проектите е от особена важност /и е така несъмнено/, поради което и е предвидил допълнителен, засилен контрол върху тази дейност като част от строителния процес. Затова и поставените от Наредба №2 на КИИП изисквания към лицата, осъществуващи технически контрол по част Конструктивна на проектите , са изключително високи. Те трябва да отговарят на следните изисквания    : 1. Да са членове на КИИП, регистрирани с пълна проектантска правоспособност и призната квалификация магистър-инженер по съответната специалност като първо или следващо висше образование. 2. Да имат най-малко дванадесет години стаж като проектанти в областта на инвестиционното проектиране, от които най-малко три от тях са през последните пет години към момента на оправомощаване, като за последното представят удостоверения за ППП. Стажът се доказва съгласно чл.5,ал.3,т.1 от Наредбата и с придружителен списък декларация на изготвени конструктивни проекти и/или такива, на които е упражнен технически контрол през този период. 3. Да не са допускали и извършвали нарушения на действащите нормативни документи в проектирането и в дейността си , като технически контрол за последния петгодишен период. При изпълнение на задълженията си тези лица разполагат и със широк кръг от правомощия /предоставени им от Наредбата на КИИП/: 1. Да изискват и да получават разяснения от изпълнителя на проучвателните и проектните работи ; 2. Да изискват и да ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, на правилността и пълнотата на изчисленията, текстовата и графичната част на проекта; 3. Да връщат проекта за отстраняване на допуснати грешки от проектанта, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията, текстовите и графичните материали, както и за несъгласуваност с останалите специалности.  Правомощия, от които Н. за съжаление не се е възползвал.

Очевидно е от изложеното, че с действията си подс.Ж.Н. е нарушил служебните си задължения в качеството си на физическо лице, упражняващо технически контрол върху част „Конструктивна” на проектите, с които задължения е натоварен по силата на разпоредбата на чл.142 ал.8 вр. ал.5 т.3 и 5 ЗУТ.  С което от обективна страна осъществил състава на престъплението, визирано в текста на чл.123 ал.1 НК. Формата на изпълнителното деяние отново е „немарливо изпълнение” на строителна дейност, която дейност е правно регламентирана и представляваща източник на повишена опасност. Деянието е извършено при форма на вината непредпазливост, в нейната разновидност небрежност - не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но с оглед изключително високата си професионална квалификация /призната и от КИИП при регистрацията му като лице упражняващо технически контрол/ и дългогодишния си професионален опит е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

 

За подс.П.Т. – по-напред бе посочено на какво основание и в какво качество този подсъдим е участник в строителния процес – като физическо лице осъществяващо строителен надзор от името на „Гарант Консулт”ЕООД. Правата и задълженията на надзорника са установени в текста на чл.168 ЗУТ, като следва да се диференцират съобразно и специалността на надзорника-физическо лице. Тъй като лицензът за осъществяване на строителен надзор е издаден на юридическо лице – „Гарант Консулт”ЕООД, то неразделна част от него съгласно действащата нормативна уредба е заверен от МРРБ списък с правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в дружеството за упражняване дейностите, за които е издаден лиценза. Затова и в заповедната книга са вписани няколко надзорника – по един за всяка част от инвестиционния проект. Подс.П.Т. е следвало да осъществява надзор върху част „Конструктивна”. При съобразяване с това му качество за него е  относимо задължението , посочено в чл.168 ал.1 т.3 ЗУТ : Лицето упражняващо строителен надзор носи отговорност за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ,  по отношение на част „Конструктивна”.  Съгласно чл.2.1 от сключения между възложителя и „Гарант Консулт”ЕООД договор за упражняване на строителен надзор, изпълнителят изпълнява функциите на строителен надзор в строителството от датата на сключване на договора до въвеждане в експлоатация на строежа. Договорът е сключен на 02.04.2007г., поради което и това е момента, от който насетне подс.Т. започва да осъществява функциите си по надзора на част „конструктивна”/или най9късно –от момента на заверката на заповедната книга/. Установено е по делото, че полагането на облицовката на фасадата на обекта на ПИБ е започнало на 04.06 и продължило до 14.06.2007г. Установено е също така, че в инвестиционния проект в част „конструктивна” козирката като конструктивен елемент не е изследвана и не е била обект на изчисления за натоварвания и носимоспособност.  Затова и поставянето на облицовка на фасадата /включително и на козирката/  при липса на проект за това, представлява съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект по смисъла на чл.154 ал.2 т.5 ЗУТ, тъй като променя строителната конструкция , вида на конструктивните елементи и натоварванията. Като такова то е следвало да бъде констатирано от подс.Т., защото това е основното му задължение като надзорник – да следи дали строежът се изпълнява съгласно одобрения инвестиционен проект. При констатиране на нарушение надзорникът разполага с механизми за въздействие - предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу тези предписанията , могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. Отделно от това при нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението. Т.е. подс.Т. е можел и е трябвало да повлияе в положителна насока развитието на строителството, но не го е сторил. Вместо това с приключване на строително-монтажните работи в обекта на ПИБ на 10.08.2007г. бил съставен  Акт за приемане на конструкцията, изготвен и съответно подписан от подс.К.В., подс.П.Т. и строителя М. Ж.. В този акт тримата дали заключение, че изменението по конструктивния проект в носещата конструкция на строежа е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба. Очевидно е налице грубо неспазване на задълженията на подс.Т., възложени му по силата на чл.168 ал.1 т.3 ЗУТ, на практика довело до липса на строителен надзор по част „Конструктивна”. При това положение съдът намира, че и той от обективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.123 ал.1 НК. Изпълнителното деяние е отново под формата на „немарливо изпълнение” на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – строителна дейност, изразява се в бездействие, в неизпълнение на необходимо поведение. От субективна страна деянието е непредпазливо, налице е небрежност – Т. не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да стори това. Той също както и останалите двама подсъдими конструктори е с висока професионална квалификация и с дълъг  професионален стаж.

Налице е и пряка причинно-следствена връзка  между действията /бездействията на тримата подсъдими –В., Н. и Т.  и крайния противоправен и общественоопасен резултат – смъртта на Г. А.В.. Изпълнението на задълженията на само един от тях не би довело до въпросния резултат, би го предотвратило -  как е въпрос на проектно решение – чрез премахване на опасния конструктивен елемент или чрез неговото укрепване. И  обратно – при неизпълнение на задълженията от страна и на тримата падането на козирката е било неизбежно, и за нещастие на обществото това е станало когато под нея е преминавало едно младо момиче. Т.е. и тримата подсъдими са допринесли за настъпването на крайния резултат - изправени сме пред хипотезата на независимо съпричинителство. Затова и съдът след като отмени атакуваната присъда в частта, в която тримата подсъдими –В., Н. и Т. са признати за невинни и оправдани, призна подсъдимите К.В., Ж.Н. и П.Т.  за виновни по предявените им обвинения по чл.123 ал.1 НК. Доколкото разпоредбата на чл.168 ал.7 ЗУТ предвижда имуществена отговорност, а не създава задължения за надзорника, то тя не може да запълни състава на чл.123 ал.1 НК, поради което и съдът оправда подс.П.Т. да е нарушил тази разпоредба.

 

За подс.С.К. – както бе посочено, с лиценз №ЛК  - 000554/05.12.2006г. на Министъра на РРБ „Гарант Консулт”ЕООД с управител С.И.К. било лицензирано да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор. Отговорностите за организацията и ефективното осъществяване на строителния надзор възникват за управителя на дружеството – С.К.. Установено е по делото, че са налице пропуски в тази организация. Като надзорници по част „Архитектурна” на проекта в заповедната книга били вписани арх.С.О. и арх.П.Й.. Те имали сключени рамкови договори с „Гарант Консулт”ЕООД. За осъществяването на строителен надзор по част „Архитектурна” над въпросния обект те обаче не били въобще уведомени. За това разбрали чак след инцидента, и чак тогава Й. встъпил като надзорник – изпълнявал функции по въвеждането на сградата в експлоатация, за които услуги му било и заплатено. Но това е през 2008 година.  Несъмнено това е пропуск и нарушение в организацията и осъществяването на надзора. Посочените двама архитекти обаче не са вписани в заповедната книга от С.К.. Установява се по беспорен начин, включително и чрез показанията на св.Е. Коларова, че тя е тази, която е попълнила заповедната книга. Към онзи момент е била служител на ДНСК, но ползвала годишен отпуск и работела вече за „Гарант Консулт”ЕООД /колко е редно това от гледна точка конфликт на интереси и морал е друг въпрос/, а от края на месец септември 2007г. е и управител на „Гарант Консулт”. Дори и да приемем, че К. е посочила двамата архитекти като надзорници /тъй като все пак е заверила заповедната книга/, то съдът намира че поведението й не е в пряка причинна връзка с противоправния резултат. Защото е осигурила надзор по част „Конструктивна” в лицето на подс.П.Т., който е поел възложената му работа, за което впоследствие му било и заплатено. А доколкото допуснатите нарушения касаят част „Конструктивна” на проекта /защото се касае за елемент от конструкцията все пак/ то пряко ангажиран с надзора по тази част е подс.П.Т.. Фактът , че той не е изпълнил задълженията си не може да рефлектира върху К.. Но то и предявеното й обвинение не е за бездействието на Т., а за това, че не осигурила ефективен строителен надзор в лицето на архитектите Обрешков и Й.. Това нарушение обаче съдът  счита , че не е в причинна връзка с резултата, поради което и действията на К. не съставляват престъпление. По тази причина бе и потвърдена присъдата в оправдателната й част по отношение на К..

 

При определяне на наказанията на признатите за виновни подсъдими В., Н. и  Т.  съдът взе предвид всички правнорелевантни за това обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства и за тримата подсъдими отчете положението , което заемат в обществото – уважавани негови членове, дългогодишната им трудова им ангажираност, чисто съдебно минало, липсата на нарушения на служебните им задължения до момента на деянието. Като отегчаващо съдът прие изключително високата степен на обществена опасност на деянието. А тя е такава , защото допуснатите в процеса на строителството нарушения и пропуски винаги създават опасност за здравето и безопасността на хората, и в немалко случаи тези опасности са реализируеми – както за съжаление и в настоящия. При съобразяване с изложеното и с редакцията на текста на чл.123 ал.1 НК преди изменението му със ЗИДНК , обн.ДВ бр.26/2010г. , предвиждаща наказание до пет години лишаване от свобода, съдът определи наказания на подсъдимите В., Н. и Т. от по две години лишаване от свобода за всеки един от тях. И тъй като са налице материалноправните предпоставки на чл.66 ал.1 НК, а и съдът с оглед общественото положение  и интелекта на подсъдимите счита, че за постигане целите на наказанието и за поправянето на подсъдимите не е наложително те да изтърпят наложените им наказания,  то изпълненията на наказанията бяха отложени  за срок от четири години – за всеки един от подсъдимите.

Съдът счете за необходимо да се възползва и от възможността , която предлата разпоредбата на чл.160 ал.1 НК – да лиши тримата подсъдими от право да упражняват опредЕ. дейност. Подс.В. бе лишен от право да упражнява дейност, свързана с упражняване на пълна проектантска правоспособност за срок от три години. Това означава, че ще може да извършва дейности, посочени в чл.7 ал.3 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Съдът счита, че упражняването на дейност, свързана с пълна проектантска правоспособност, е несъвместимо с извършените от подсъдимия нарушения. Същото може да се каже и за подсъдимите Н. и Т. – упражняването на контролни функции от двамата е несъвместимо с извършените от тях нарушения, и поради това следва да бъдат лишени от възможността да извършват контролна дейност.  Затова и подс.Ж.Н. бе лишен от право да упражнява дейност, свързана с осъществяване на технически контрол по смисъла на чл.142 ал.10 ЗУТ за срок от три години. Подс.Т. пък бе лишен от право да упражнява дейност свързана с извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор – също за срок от три години. Така определени наказанията в своята съвкупност съдът счита, че в максимална степен биха отговорили на изискванията, поставени пред наказанието като цяло от текста на чл.36 НК.

         Доколкото в хода на наказателното производство са сторени разноски в размер на 3735,21 лева, то на основание чл.189 ал.3 НПК съдът ги възложи в тежест на тримата подсъдими – по 1245,07 лева за всеки един от тях. 

        

         По искането, направено във въззивната жалба на повереника на частните обвинители  за уважаване на гражданските искове : В съдебно заседание от 21.10.2010г. състав на Варненски окръжен съд е приел за съвместно разглеждане предявените от адв.Б. в качеството му на повереник на пострадалите А.В. и Ж.Д. граждански искове срещу подсъдимите, съответно ги коституирал в качеството на граждански ищци и частни обвинители. След което одобрил споразумение между подс.Т.Н. и Варненска окръжна прокуратура, по силата на което подсъдимата се признава за виновна по чл.123 ал.1 НК, и прекратил наказателното производство по делото. По тази причина съставът на съда се отвел от по-нататъшно разглеждането на делото. Делото продължило в нов съдебен състав. Адв.Б. предявил и пред този състав претенциите на пострадалите, но с определение съдът отказал да приеме за съвместно разглеждане предавените граждански  искове. Конституирал пострадалите единствено в качеството на частни обвинители. При това положение искането на повереника да бъдат уважени исковете от настоящата инстанция е напълно неоснователно – за това липсва каквато и да е процесуална възможност, след като исковете не са приети за съвместно разглеждане. За пострадалите остава възможността да реализират претенциите си по общия исков ред – пред гражданския съд. 

 

При тези съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

Председател :                                       Членове :