П Р И С Ъ Д А

 

№     3/08.05.2018 г.      гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД         НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На ОСМИ МАЙ                 ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

Като разгледа докладвано от съдия КОЛЕВА

ВНОХД № 104 по описа за 2018 година

 

На основание чл.336 ал.1 т.3 от НПК ОТМЕНЯ присъда № 4/12.02.2018 година, постановена по НОХД № 257/2017 година от Окръжен съд гр. Шумен, в частта с която подс. Ю.П.В. е бил признат за виновен за осъществено престъпление по чл.219, ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, както и в частта на произнасянето по чл.189, ал.3 от НПК, като вместо това

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.П.В., роден на *** ***, български гражданин, с висше образование, женен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН **********  за НЕВИНЕН  в това, че в периода от началото на месец август 2013 г. до 13.09.2013г. в землищата на с. Михайловски и с. Памукчии, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – „Ръководител звено ХТР /хидро-технически район/ Шумен” в „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море,

назначен с Трудов договор № 00016/06.07.2011г., сключен между „Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно море гр. Варна и Ю.В. за заемане на длъжността „Ръководител звено ХТР Шумен“, с длъжностна характеристика на ръководител звено ХТР, код по НКПД: 12196011 /национален класификатор на професиите и длъжностите/, според която има основни длъжностни задължения и основни отговорности:

Раздел I, т. 1: „да ръководи и отговаря за дейностите по напояване, язовири, обекти предпазващи от вредно въздействие на водите и строителството”;

Раздел ІІ, т. 2: „Длъжен е да спазва Правилника за вътрешния трудов ред“; Правилник за вътрешния трудов ред на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София:

Раздел четвърти „Права и задължения на работниците и служителите“, чл. 19, т. 13: „Работниците и служителите са длъжни при изпълнение на възложената работа: т.13. да изпълняват всички други задължения, които произтичат от нормативен акт… и от характера на работата“;

Раздел II т. 3: „познаване Закона за водите, закона за собствеността, Нормативната уредба, регламентираща провеждането на търгове и конкурси;”

и като представител на наемодателя по Договор за наем № Д-53-96/31.07.2013г., сключен между „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море и „Алгае индъстри” ЕООД, ЕИК 202613463не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването, запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, като нарушил разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностни води /обн. в ДВ бр. 56/22.07.2011 г./, в която е посочено, че при разрешителното за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури;

 нарушил следните разпоредби от Закона за водите /обн. в ДВ бр. 67 от 27.07.1999 г./, които според длъжностната си характеристика е следвало да познава и прилага:

 чл. 48, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 ЗВ /“Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да: 1. използват рационално водните ресурси, намаляват загубите на вода, като полагат грижи за опазването на околната среда; 2. използват водите и водните обекти, в съответствие с целите, за които са предоставени; 4. не допускат нарушаване на обществени интереси и придобити права, включително правата за извършване на стопански риболов и други рибностопански дейности при условията и реда на Закона за рибарството и аквакултурите във вр. с чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗВ /“По смисъла на този закон обществени интереси се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от: 1. ограничаване на общото водовземане или ползване; 4….при разхищението на води“/;

 чл. 116, ал. 1 ЗВ /“Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване… и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите…и предотвратяване на стопански щети“/;

 чл. 117, ал. 3, т. 2 и т. 3 във вр. с ал. 1 ЗВ /“За опазване на водните екосистеми…се определя минимално допустим отток в реките; за целта по ал. 1 се прилагат следните мерки: 2. определяне на задължителни за изпускане водни количества от язовирите; т. 3 въвеждане на ограничения върху прехвърлянето на води от един речен басейн в друг“/

и е нарушил разпоредбата на чл. 9 от Раздел III-ти на Договор за наем № Д-53-96/31.07.2013 г., в който е вписано задължението на наемодателя, във всички случаи приоритетно да изпълнява договорните си задължения по основното предназначение на язовира – напояването, като на неустановена дата в началото на м. август 2013 г. е наредил на пазача Б.С.И., ЕГН ********** от гр. Шумен да изпусне водното количество на язовир „Нови Пазар 1”, находящ се в землището на с. Стоян Михайловски и с. Памукчии, общ. Нови Пазар с цел – извършване на стопански риболов и възприемайки описаното нарушение, не наредил на пазача Исмаил изпускане водното количество на язовира да бъде преустановено в процесния период /началото на месец август 2013 г. - до 13.09.2013 г./ и причинил значителни вреди на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море в размер на 470 411 м³ вода на стойност 49 003 лева,

         поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 219, ал.3, вр. чл. 219, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1 от НК.

        

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС в 15 - дневен срок от днес.

 

              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

                                      

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                    2.

 

 

 

 

 

 

 

М О Т И В И

 

към присъда № 3 по ВНОХД № 104 по описа за 2018 год. на Варненския апелативен съд

 

 

Настоящото производство е по реда на чл.313 и сл. от НПК и e инициирано по протест на прокурор при ОП Шумен и въззвина жалба от подс.Ю.В. срещу Присъда № 4/12.02.2018 год., постановена по НОХД № 257/17г. по описа на Окръжен съд Шумен.

С атакувания съдебен акт подсъдимият Ю.П.В., ЕГН ********** е бил признат за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение по чл.219, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.26 от НК, тъй като в периода от началото на месец август 2013 г. до 13.09.2013г. в землищата на с. Михайловски и с. Памукчии, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – „Ръководител звено ХТР /хидро-технически район/ Шумен” в „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море, назначен с Трудов договор № 00016/06.07.2011г., сключен между „Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно море гр. Варна и Ю.В. за заемане на длъжността „Ръководител звено ХТР Шумен“, с длъжностна характеристика на ръководител звено ХТР, код по НКПД: 12196011 /национален класификатор на професиите и длъжностите/, според която има основни длъжностни задължения и основни отговорности:

Раздел I, т. 1: „да ръководи и отговаря за дейностите по напояване, язовири, обекти предпазващи от вредно въздействие на водите и строителството”;

Раздел ІІ, т. 2: „Длъжен е да спазва Правилника за вътрешния трудов ред“; Правилник за вътрешния трудов ред на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София:

Раздел четвърти „Права и задължения на работниците и служителите“, чл. 19, т. 13: „Работниците и служителите са длъжни при изпълнение на възложената работа: т.13. да изпълняват всички други задължения, които произтичат от нормативен акт… и от характера на работата“;

Раздел II т. 3: „познаване Закона за водите, закона за собствеността, Нормативната уредба, регламентираща провеждането на търгове и конкурси;”

и като представител на наемодателя по Договор за наем № Д-53-96/31.07.2013г., сключен между „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море и „Алгае индъстри” ЕООД, ЕИК 202613463,  не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването, запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, като нарушил разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностни води /обн. в ДВ бр. 56/22.07.2011 г./, в която е посочено, че при разрешителното за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, в условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури;

 нарушил следните разпоредби от Закона за водите /обн. в ДВ бр. 67 от 27.07.1999 г./, които според длъжностната си характеристика е следвало да познава и прилага:

 чл. 48, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 ЗВ /“Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да: 1. използват рационално водните ресурси, намаляват загубите на вода, като полагат грижи за опазването на околната среда; 2. използват водите и водните обекти, в съответствие с целите, за които са предоставени; 4. не допускат нарушаване на обществени интереси и придобити права, включително правата за извършване на стопански риболов и други рибностопански дейности при условията и реда на Закона за рибарството и аквакултурите във вр. с чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗВ /“По смисъла на този закон обществени интереси се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от: 1. ограничаване на общото водовземане или ползване; 4….при разхищението на води“/;

 чл. 116, ал. 1 ЗВ /“Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване… и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите…и предотвратяване на стопански щети“/;

 чл. 117, ал. 3, т. 2 и т. 3 във вр. с ал. 1 ЗВ /“За опазване на водните екосистеми…се определя минимално допустим отток в реките; за целта по ал. 1 се прилагат следните мерки: 2. определяне на задължителни за изпускане водни количества от язовирите; т. 3 въвеждане на ограничения върху прехвърлянето на води от един речен басейн в друг“/

и е нарушил разпоредбата на чл. 9 от Раздел III-ти на Договор за наем № Д-53-96/31.07.2013 г., в който е вписано задължението на наемодателя, във всички случаи приоритетно да изпълнява договорните си задължения по основното предназначение на язовира – напояването, като на неустановена дата в началото на м. август 2013 г. е наредил на пазача Б.С.И., ЕГН ********** от гр. Шумен да изпусне водното количество на язовир „Нови Пазар 1”, находящ се в землището на с. Стоян Михайловски и с. Памукчии, общ. Нови Пазар с цел – извършване на стопански риболов и възприемайки описаното нарушение, не наредил на пазача И. изпускане водното количество на язовира да бъде преустановено в процесния период /началото на месец август 2013 г. - до 13.09.2013 г./ и причинил значителни вреди на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море в размер на 470 411 м³ вода на стойност 49 003 лева, за което му е било наложено при условията на чл. 54 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 - две години, както и лишаване от право да заема ръководна държавна или обществена длъжност за срок от две години; по реда на чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода“ е било отложено с изпитателен срок от три години.

Със същия съдебен акт подс. Ю.П.В., ЕГН ********** е бил признат за  НЕВИНЕН и оправдан по предявените му обвинения по чл.239, ал. 1 НК,вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 283 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В протеста се навеждат оплаквания за необоснованост на постановената присъда единствено в частта, с която подсъдимият е признат за невиновен по обвинението по чл. 239, ал.1, вр. чл.26. ал.1 от НК. Прокурорът поддържа становище, че подсъдимият притежавал качеството на субект на престъплението и по този текст - ръководител на предприятие, по силата на неговия трудов договор и длъжностна характеристика. Като наредил на пазача Б.С.И. от гр.Шумен да изпусне водното количество на язовир „Нови пазар"1, находящ се в с. Стоян Михайловски и в с. Памукчи, общ. Нови пазар с цел улесняването на стопански риболов на находящите се в язовира рибни ресурси, в условия на реална съвкупност е осъществил и двете деяния - по чл. 219, ал.З от НК и по чл. 239. ал.1 от НК; Според прокурора по този начин е улеснил наемателя на цитирания язовир ..Алгеа Индъстри"ЕООД, гр.Девня в организирането на стопанския риболов на риба -толстолоб, като се включил в логистиката относно - намиране и склоняване на работници, които да ловят риба с уред - гриб; заплащане за труда им впоследствие; товарене на уловената с гриб риба в микробуси на изкупвачите; претегляне на улова на кантар на брега на язовира; продажба на уловеното количество риба на изкупвачите. вкл. приемане на сумата за продадената риба и предаването и на управителя на „Алгеа Индъстри"ЕООД - Д.В. С./, нарушил и допуснал да се извърши нарушение на правилата, установени със специален закон за запазване на рибата и другите водни организми и за правилното риборазвъждане в страната, какъвто е ЗРА. Въззивната инстанция е сезирана с искане за отмяна на Присъда № 4/12.02.2018 год., постановена по НОХД № 257/17г. по описа на Окръжен съд Шумен и постановяване на нова присъда, с която да бъде осъден оправдания подсъдим Ю.В. по предявеното в първата инстанция обвинение по чл.239, ал.1 НК.

Във въззивната жалба на подс.В. се развиват оплаквания за незаконосъобразност на атакуваната присъда в нейната осъдителна част. В допълнение към въззивната жалба от 23.04.2018 г. са изложени доводите на защитата, според които първата инстанция неправилно е приложила материалния закон като е приела, че подс.В. притежава качеството „длъжностно лице“ по смисъла на чл.93, т.1, б.Б от НК. Според защитата на подс. В. в инкриминирания период не е било поверявано за ръководство, управление и пазене имущество на “Напоителни системи “ ЕАД София. Напротив, установено било, че управлението, стопанисването, ръководенето и пазенето на имуществото на дружеството са в правомощията на Управителя на клон “ Черно море “ Варна - свид. К., възложени му с Договор за управление № РД-14-10 от 02.08.2011 год., приобщен по делото като писмено доказателство. Подс. В. *** не е имал правомощието самостоятелно да осъществява функции по ръководство, управление, стопанисване и пазене на имуществото на дружеството и такова имущество не му е било поверявано по никакъв начин, дори и с подписването на трудовия му договор.

На следващо място се оспорва обосноваността на извода на ШОС, че именно подс.В. е наредил да бъде изпусната водата на язовир “Нови пазар 1” и по този начин да е причинил на дружеството значителни вреди в размер на 49003 лв., представляваща стойността на изпуснатото количество вода. Според защитата ШОС превратно е тълкувал показанията на свид. Б. И., който категорично е заявил, че такова нареждане е получил устно от свид.В. К.. Оспорва се извода на съда, че изпуснатата вода може да нанесе вреда на „Напоителни системи“ ЕАД, София, тъй като потребление за услугата по полИ.е нямала пазар през последните години и язовирът запазил единствено ретенциозното си значение – да предпазва гр.Нови пазар от евентуално прелИ.е на други язовири в същия водосборен район. Иска се от въззивната инстанция да отмени осъдителната присъда на първата инстанция и да постанови нова, с която да оправдае подс.В. и по обвинението по чл.219, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. В условията на евентуалност се поддържа искане за отмяна на присъдата и връщане делото на първата инстанция поради допуснати съществени процесуални нарушения от прокурора при изготвянето на обвинителния акт, който отново е възвел срещу подс.Вълев непрецизно обвинение – вменени са му всички възможни форми на изпълнителното деяние - не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването, запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, като нарушил и редица законови и подзаконови разпоредби. Според защитата обвинението е следвало да посочили конкретно в какво се изразява инкриминираното поведение –дали дължимата грижа е била по ръководеното, или управлението, или стопанисването или запазването на имуществото; не е ясно и по какъв начин и кое имущество е било поверено на подсъдимия, на какво основание и какви права е имал той по отношение на него. Аналогично е и оплакването за другата алтернатива не полагане на грижа на възложена му работа – каква според обвинението е тази конкретна работа, как му е била възложена и т.н. Според защитата подсъдимият е осъден и по непредявено обвинение, тъй като съдът в мотивите си (л.38 долу и л.39 горе) е приел, че част от водопускането, довело до инкриминираното източване е извършено след 13.09.2013 г. и попада извън времевите рамки, поставени от обвинението.

 

В съдебното заседание представителят на въззивната прокуратура поддържа протеста, като изразява становище за неправилност на първоинстанционната присъда в частта й на оправдаването на подс.В. по обвинението по чл.239 от НК. Представителят на обвинението приема редица от изводите на ШОС за правилни. Съгласява се, че в диспозитива по чл.239, ал.1 от НК действително се съдържа една част, която е относима към евентуално обвинение по чл.238 от НК и която няма отношение към чл.239 от НК. Въпреки непрецизното обвинение обаче, прокурорът счита, че са налице основания за постановяване на осъдителна присъда по отношение на подс.Вълев, т.к. в диспозитива на обвинението се съдържали всички основни елементи от състава на престъплението по чл.239 от НК, а именно допуснатите от него нарушения на специалните изисквания за отглеждане на риба и аквакултури. Според прокурора вторият аргумент, който ШОС е изтъкнал като неправилност на обвинението е - че не е включено в диспозитива нарушение на чл.50, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностните води, е преодолим. Съдът е следвало сам да запълни бланкета на нормата с правилната квалификация на допуснатото нарушение. Това нямало да доведе до нарушение правото на защита, защото подс.Вълев се е пранил по това нарушение по повод на обвинението по чл.219 от НК. Прокурорът поддържа, че с едно деяние подсъдимият е осъществил едновременно две престъпления, едното е по чл.219, ал.3 от НК, а другото е по чл.239, ал.1 от НК.

В съдебните прения пред въззивната инстанция защитникът на подс.Ю. В. развива доводи, аналогични на писмено изложените. Изразява становище за неоснователност на въззивния протест. Поддържа основно искане за отмяна на осъдителния диспозитив на атакуваната присъда и признаване на подс.В. за невинен по обвинението по чл.219 НК.

 

В последната си дума подс.Ю.В.  заявява желанието си да бъде оправдан.

 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на постановеният акт по отношение законосъобразността, обосноваността и справедливостта му, съобразно изискванията на чл.314 от НПК намира за установено следното:

Въззивният протест е процесуално допустим – подаден е в срока за обжалване и от надлежна страна, като разгледан по същество се преценява като неоснователен.

Въззивната жалба на подсъдимия също е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна и в срока, предвиден за това в НПК. Разгледана по същество е и основателна.

Въз основа на събраните доказателства в хода на съдебното следствие, проведено от първата инстанция, се установява следната фактическа обстановка:

С Договор РД № 14-41 от 03.02.2010 год. за възлагане на управлението на „Напоителни системи“ ЕАД София – клон Шумен – л.106, т.5 подсъдимият Ю.П.В. бил назначен за управител на клон Шумен на „Напоителни системи“ ЕАД София. Едноличен собственик на капитала на ЕАД била Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните.

През 2011 година била извършена реорганизация на структурата на ЕАД „Напоителни системи“ София - със Заповед  № РД 56-37 от 27.05.2011 год. на Министъра на земеделието и храните /л. 139, т.5 и протокол по чл.232а от ТЗ – л.143, т.5/ били закрити 12 клона, в т.ч. и клон Шумен. Фирмата на клон Варна бил променена на Черно море. Клонът поел активите и пасивите и на досегашните клонове Шумен, Варна и Бургас, които станали хидротехнически райони към новосъздания клон Черно море.

Подс.В. на 06.07.2011 год. подписал трудов договор с управителя на клон Черно море – И.К., по силата на който бил назначен за неопределено време на длъжност „ръководител звено ХТР /хидро-технически район/ Шумен в Напоителни системи ЕАД клон „Черно море“ - виж трудов договор  № 00016 от 06.07.2011 г. л.160, т.1. Била изготвена и връчена (на неустановена дата) длъжностна характеристика на ръководител звено ХТР, код по НКПД: 12196011 /национален класификатор на професиите и длъжностите/, която носи дата 06.07.2011г. – л.153, т.5.

На 12.08.2011 г. бил сключен Договор № РД-14-10 за възлагане на управлението на „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море между „Напоителни системи“ ЕАД София, представлявано от изпълнителния директор инж.Г.Х.Т.и ***.В. К. К. – т.5, л.129. По силата на този договор управителят на клона – В. К., поемал следните задължения (раздел IV от договора):

-         Да представи за утвърждаване от Доверителя („Напоителни системи“ ЕАД София) проект за управление и бизнес програма на клона, съдържаща конкретни икономически показатели иразработени в съответствие с действащото законодателство и вътрешните актове на дружеството;

-         Да управлява клона

-         Да организира и отговаря за изпълнение решенията на Съвета на директорите и заповедите на Изпълнителния директор;

-         Да изпълнява сключените стопански договори за осъществяване предмета на дейност

-         Да изпълнява всички задължения, поети от Дружеството и свързани с предмета на дейност;

-         Да осигурява стриктното изпълнение на оперативните разпореждания на изпълнителния директор;

-         Да организира съхраняването и опазването на дружественото имущество, предоставено на клона;

Правата, предоставени на управителя на клона са уредени в Раздел V от Договора:

-         Да управлява предоставеното на клона имущество, като отчита предприетите действия пред доверителя;

-         Да извършва действия и сделки в съответствие с предмета на дейност на дружеството;

-         Да извършва действия и сделки, извън предмет на дейност на дружеството, след съгласуване и упълномощаване от доверителя;

-         Да сключва договори с юридически и физически лица за наем, съвместна дейност и др., касаещи предмета на дейност на дружеството, след решение на Съвета на директорите и/или издаване на заповед от едноличния собственик на капитала и доверителя;

-         Да утвърждава разписание на длъжностите, правила за вътрешния трудов ред и др., след съгласуване и одобрение от доверителя;

-         Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да определя трудовите възнаграждения, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира, както и да командирова в страната персонала, при спазване на действащата нормативна уредба;

-         Да представлява клона пред съдебни, банкови, финансови и други държавни институции, пред местни органи на управление, пред други юридически и физически лица, както и пред легитимни синдикални организации

-         Да бракува дълготрайни материални активи в размера и по ред, определен от Съвета на директорите и др.

Язовир „Нови Пазар 1“, с обща площ 421,329 дка. се намира в землищата на село Памукчи /ПИ № 000158-397,958 дка/ и на село Стоян Михайловски /ПИ № 000130-23.371 дка/. С Разпореждане № 82 на Министерски съвет от 23.08.1993 година за преобразуване на „Хидромериоративни системи“ в еднолично акционерно дружество /ЕАД/ с държавно имущество „Напоителни системи“ София, язовирът бил включен в дълготрайните материални активи /ДМА/ и в капитала на дружеството – отговор от „Напоителни системи“ ЕАД централно управление от 19.12.2017 – л.269, с приложено към него копие от Разпореждане № 82/1993 на МС и извлечение от ивентарната книга; отговор от „Напоителни системи“ ЕАД централно управление от 02.01.2018 – л.290 и нотариален акт № 64 том ХVІ, рег № 10240, дело № 2364 от 2015 и нот. акт за поправка на нот.акт № 37, том ХІІІ, рег.№9098, дело № 1848 от 2016 год. и двата на нотариус П.А.  с рег. № 346 на Нотариалната камара и район на действие РС Нови пазар; отговор от Министерство на земеделието и храните изх. № 0202-52 от 19.09.2016 год. – л.265 и сл. от НОХД № 257/17 г.

През инкриминирания период язовирът бил част от активите на клон Черно море.

През 2011 година по инициатива на подсъдимия В.  „Напоителни системи“ ЕАД взело решение язовир „Нови Пазар 1“ да се зариби и да се извършва рибностопанска дейност. За целта дружеството закупило зарибителен материал- 1 тон малки шаранчета и ги пуснали в язовира - виж фактура № 47 от 25.03.2011, протокол за зарибяване по чл. 52 от ЗРА от 25.03.2011, констативен протокол № 28 от 25.03.2011 на ИАРА за извършено зарибяване, констативен протокол № 29 от 26.03.2011 на ИАРА за извършено зарибяване – л. 90-96, т.2 в оригинал и копия.

По-късно било взето решение да се започне процедура по отдаване на язовира под наем. При спазване на предвидената законова процедура бил проведен търг, който бил спечелен от „СЕВЪН“ ЕООД. На 13.03.2012 г. бил сключен договор за наем № Д-53-58 от 13.03.2012 год. между изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД София и А.А., управител на „СЕВЪН“ ЕООД. Язовирът, кантона и други дълготрайни активи били предадени на наемателя - – л.44 и сл, т.2 дп. Наемното правоотношение било прекратено предсрочно.

На 31.07.2013 год. „Напоителни системи“ EАД София, представлявано от изпълнителния директор инж.Г.С.сключило нов договор за наем № Д-53-96 (л.15, т.2 дп) с „Алгае индъстри“ЕООД, Девня, представлявано от свид.Д.В. С.. По силата на договора на наемателя се предоставяло временното и възмездно ползване на язовир „Нови пазар1 и Кантон „Нови пазар1“ за срок от три години. На 09.08.2013 г. комисия, определена със Заповед № 283/06.08.2013 г. и с председател подсъдимия Ю.В., предала на наемателя „Алгае индъстри“ ЕООД язовир „Нови пазар1“ с изричното отбелязване, че се отдава под наем водната площ, кантона и др.ДМА, изрично описани в протокола – л.12, т.2 дп.

В началото на месец август 2013 г., кметът на Нови Пазар – св. Р.П. получил сигнали от граждани за силна, неприятна миризма, разнасяща се от коритото на река Крива река. На 06.08.2013 година той подал писмен сигнал до РИОСВ. След това кметът се свързал по телефона с подсъдимия В. и поискал да се отвори изпускателя на язовира, за да се увеличи дебита на отока и да се отмият гниещите продукти по талвега на реката. Подсъдимият В. уведомил и св.К. – управителя на клон „Черно море“, който вече бил известен за проблема и се съгласил с предложението на кмета да се изпусне вода от язовира. В. обяснил на св.П.,  че изпускането можело да продължи не повече от 24 часа, тъй като във водоема имало риба. Така на 10 август 2013 г. било извършено еднократно изпускане на вода в рамките на 24 часа. Диаметърът на основния изпускател на язовир „Нови пазар 1“  бил 80см., а дължината му – 95м. Количеството вода, изпуснато по искане на кмета на гр.Нови пазар за 24ч. било 60 445 м3 /изчислено по възложена задача на допълнителната комплексна инженерно – техническа експертиза в заключение от 23.01.2017г/. Изпускането на водата било извършено от св. Б. Сали И.. Последният работел в „Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно море от 2009 г. с постоянен трудов договор  като от 2012 година бил назначен за пазач на яз.“Нови Пазар 1“. В служебните му задължения влизали: охрана на язовира и рибата, и поддръжка на дигата. Горното се установява от показанията на св. Р. П., Б. И., В. К., обясненията на подс. В., писмо на „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен изх. № 599 от 20.12.2016 год., съдържащо информация за язовир „Нови пазар 1“ с приложена крива за зависимост – л.39, т.5, писмо изх. № 94-С от 14.08.2013 на Министерството на околната среда и водите - регионална инспекция Шумен – л.155, т.1, констативен протокол № 41-ИН от 08.08.2013г. по чл.155 от ЗООС на РИОСВ Шумен – л.156, т.1/.

 

Подаденият до РИОСВ писмен сигнал от Кмета на Нови пазар бил препратен на Басейнова дирекция на Черноморски район /БДЧР/, която предприела проверка. Така на 20.08.2013г.  района на река Крива река, в границите на гр. Нови Пазар бил посетен от свидетеля К. – гл. инспектор в ДАМН, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, регионален отдел за Североизточна България, заедно с негов колега. За установеното бил съставен Констативен протокол № 191-Ш от 20.08.2013 г. В него е отразена достоверността на сигнала на Кмета на гр.Нови пазар, както и обстоятелството, че язовирът е завирен на 30 %, както и че в резултат на пропуските на крана на основния му изпускател в реката има минимален приток от около 0.5 л/с. Св.К. наредил крана на язовира да бъде отворен и да се изпусне вода в реката с дебит 6-7 л/с. Количеството на изпускана вода било съобразено с притока в язовира, който в този момент бил в същите стойности като изпусканото количество. При увеличаване на изпускането според отразеното в този констативен протокол съществувал риск от изпразване на язовир „Нови Пазар 1“. Заключението от 23.01.2017г. на допълнителната комплексна инженерно–техническа експертиза сочи, че водното количество, изпуснато от язовир „Нови пазар 1“, извършено по разпореждане на св.К. за периода 20.08.2013 – 20.09.2013 год. е 18 144 м3. Горното се установява от показанията на свидетеля К., отговор изх.№ 24-00-48/2/от 03.10.2013 год. на Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район, ведно с приложени към него констативен протокол № 191-Ш от 20.08.2013г. на БДЧР и писмо и констативен протокол на РИОСВ Шумен за р. Крива река – л.153-156, т.1; справка за валежите м. август-септември 2013 – л.155, т.5; отговор  изх. № 24-00-48/4/ от 19.09.2014 на БДЧР – л.268, т.1/.

 

Междувременно свидетелят Д.С., след като му бил предаден язовира и след като се уверил, че е зарибен, решил да излови рибата, да почисти язовира, тъй като възнамерявал да отглежда водорасли, финансирането на които било по европроекти. Управителят К. помолил подс.В. да съдейства на наемателя, тъй като К. и Д.С. се познавали много добре и били в близки отношения. Подобни нареждания свид.К. дал и на свид.Б. И. – пазача на язовира, който трябвало да източва постепенно вода, за да улесни риболова, а след неговото приключване да го изпразни напълно, за да може да бъде изоран и почистен. Сам С. потърсил връзка с професионални рибари и с фирми, които изкупуват риба. Намерил телефонен номер на свидетеля С.Т.Г., който работел като пазач на язовир в село Роза, обл.Ямбол. Свидетеля Г. се обадил на свидетеля А.С.С. който работел във „Фишери 2009“ ООД село Ряхово, обл. Русе, с предмет на дейност - производство и търговия на риба. Собственик и управител на фирмата била съпругата на А.С., свидетелката Д.И.С.. Г. се обадил на А.С. в деня, преди улова, казал му че ще лови риба, толстолоб, с предполагаемо тегло от по 5-7 кг. всяка отделна риба. На 19.08.2013 год. Г. отишъл на язовира с микробус, марка „Мерцедес“ с ямболска регистрация, заедно с трима души, които му помагали. Г. носел оборудване за улов на риба, мрежа за професионален риболов, известна с наименованието „гриб“. Свидетелят Г. и тримата му помощници ловили цял ден риба, като я ограждали във водата с мрежата, след което работниците я вадели с ръце и я поставяли в лонди. Подсъдимият Ю.В. теглел рибата на кантар. Извадели неочаквано голямо количество риба, толстолоб, за което и Г. уведомил по телефона С.. Разбрали се да отдели за дружеството на С. - „Фишери 2009“ ООД около 4 тона риба. Свидетелят А.С. изпратил на язовира трима работници от дружеството си - А., Е. и К. като всеки от тях управлявал служебни автомобили, марка „Ивеко“. След няколко часа, единият от шофьорите се обадил на свид.А.С. и го уведомил, че е натоварил 4 200 кг. толстолоб, но на място не можели да му издадат никакъв финансов документ, тъй като дружеството-продавач нямало банкова сметка. Свид. С. казал на шофьора да не плаща щом не може да му бъде издаден финансов документ. Шофьорите натоварили и прибрали рибата в складовете на фирмата. Впоследствие управителката на фирма „Фишери 2009“ ООД се свързала със свид. Д.С.. Уведомила го, че е готова с плащането и чака да й съобщи банковата сметка на фирма „Алгае индъстри“ ЕООД.

На 24.09.2013 г. било извършено плащане по банков път по сметка на фирма „Алгае Индъстри“ ЕООД с фактура № 1 от 20.08.2013 г. по стокови разписки: № 1 от 19.08.2013 г. – за 1200 кг., № 2 от 19.08.2013 г. – за 1500 кг. и № 3 от 19.08.2013 г. – за 1500 кг. Количеството закупена от фирма „Фишери 2009“ ООД с.Ряхово риба било 4 200 кг., по 1,30 лв. за килограм, на обща стойност 5 460 лв. /обяснения на подсъдимия, показанията на свидетелите С.Т.Г., А.С., Д. С., Д.С., Н.П., Б. И., А.П., граждански договор № 1 от 18.08.2013г. със С. Г., приемо-предавателен протокол към договор № 1/18.08.2013, приемо-предавателни протоколи за риба, посочените стокови разписки и химизирано копие на фактура, договор за счетоводно обслужване между „Алгае индъстри“ ЕООД Девня и ДЗЗД „Счетовод-консулт“ Варна, договор за разплащателна сметка от 23.09.2013г. – всичките в оригинал в т.3, протокол за доброволно предаване на кочан със стокови разписки – л.100, т.3, копие на стокови разписки и пътен лист, копие на приемо предавателни протоколи, фактура и кредитен превод – л.97-107, т.1; писмо изх. № 0305-92/1/ от 06.06.2014 на ИАРА – л.180, т.1/.

На 27.08.2013 г., на 01.09.2013 и на 09.09.2013 г. бил осъществен улов на риба в язовир „Нови пазар1“ от ЕТ „Поп-90-Комерс“ гр.Тутракан, представляна от свид. С.С.Д.и от ЕТ „Славена – 99“ – гр. Тутракан, собственост на свид. С. С.М.Б.. С.Д.потърсил съдействие от свидетеля И.Г.А.от гр.Ямбол, който се занимавал с професионален улов на риба и имал необходимите технически пособия. А. ловил три пъти риба с „гриб“ на яз. “Нови Пазар 1“, като му помагали трима негови работници. Рибата била изкупувана и извозвана от работници на ЕТ „ПОП-90-КОМЕРС“ гр.Тутракан и ЕТ „Славена – 99“ – гр. Тутракан. На 27.08.2013 г. подс.В. не присъствал на улова, тъй като си бил травмирал крака и трябвало да ходи на лекар. Затова помолил свид.С. РА. и св.А.П. да наглеждат събитията на язовира, което и те сторили. Свид.К. също посетил язовира двукратно, уверил се, че риболовът върви и продължил по други задачи. Подс.В. се присъединил към тях в ранния следобед на 27.08.2013 г. Извадената риба била теглена на кантар от свид.И.А., подс.В. или свид.А.П.. Подсъдимият или св.П. записвали в тетрадка количествата извозвана риба. Подсъдимият приемал и плащания на място. Целият процес обаче бил наблюдаван от управителя на клона – свид.К., който регулярно посещавал язовира, проследявал риболова и прибирал парите, за да ги предаде на наемателя.

За трите дни на улов – 27.08.2013г., 01.09.2013г. и 09.09.2013 г., ЕТ „Поп-90-Комерс“, собственост на свид.С.Д., купил общо 9,5 тона толстолоб, за които платил на подсъдимия Ю.В. 13 300 лв., за които получил стокови разписки. За произход на рибата не му дали документ от дневник на ИАРА. /обяснения на подсъдимия В., показания на свидетелите С.Д., И.Г.А., Р. С. Т., Б. И., А.П., химизирано копие на фактура № 4/01.09.2013, химизирано копие на фактура № 5/09.09.2013, три броя приемо предавателни протоколи за риба толстолоб – всички в оргинал – т.3, стокова разписка № 5 от 27.08.2013г., стокова разписа № 7 от 01.09.2013 и стокова разписка № 9 от 09.09.2013г. и три броя приемо предавателни протокола в оригинал – т.2, протокол за доброволно предаване на кочан със стокови разписки – л.100, т.3; протокол за разпознаване на лице – л.131 - 136, т.1;  писмо изх. № 0305-92/1/ от 06.06.2014 на ИАРА – л.180, т.1 /

Общо ЕТ „Славена – 99“ – гр. Тутракан, собственост на С. С.М.Б. за същия период е закупила 6 тона риба, за които е платила 10 800 лева на „Алгае индъстри“ ЕООД Девня./обясненията на подсъдимия В., показанията на свидетелите С. Балкански, Стефко Т., А.П., И.А., Б. И., химизирано копие на фактура № 2/01.09.2013, химизирано копие на фактура № 3/09.09.2013, три броя приемо предавателни протоколи за риба толстолоб – всички в оргинал – т.3, протокол за доброволно предаване на кочан със стокови разписки – л.100, т.3/.

Свидетеля Ю. Ю. работел в „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море – Шумен, в ремонтната работилница, като шофьор-монтьор. На 30 август 2013г., му се обадил подсъдимия В. *** Волов, за да поправи една машина. Свидетелят тръгнал с камион. Срещнал В. на една отбивка и там си разменили колите като В. взел камиона, а свидетеля Ю. джипа на подсъдимия „Фиат Фремонт“. След като свършил работата, свидетеля Ю. отишъл на язовир „Нови пазар 1“. Там заварил трима рибари, а в камиона били натоварени платнище и рибарски мрежи. След това Ю.В. наредил на Ю. да закара мрежите и платнището до гр.Ямбол, което и направил. На 06.09.2013г. подсъдимия В. пак се обадил на Ю. Ю. и му наредил да отиде с камиона до язовира. Там работниците на свидетеля И. А.натоварили в камиона рибарски мрежи, като Ю. ги откарал до гр. Ямбол, заедно със свидетеля А., а работниците останали на язовира, защото на другата сутрин, щели да товарят риба. /показанията на св. Ю. Ю., И.А./.

 

Със Заповед № 219 от 13.09.2013 год. – л.161, т.1, трудовото правоотношение на подсъдимия Ю.В. било прекратено на основание чл.331, ал.1 от КТ, считано от 16.09.2013 год. – предложение за прекратяване на трудов договор от 03.09.2013 – л.123, т.5, заявление за съгласие от 03.09.2013 г. – л. 124, т.5., показанията на св. Т.Е., обясненията на подс. Ю. В..

 

На 23.09.2013 година била извършена проверка от длъжностни лица от сектор „Рибарство и контрол“ – Шумен при „Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“ /ИАРА/. Съставен бил констативен протокол за състоянието на язовира, в който било отразено, че на 23.09.2013 г. цялото количество вода е било източено от язовир „Нови Пазар 1“. Нивото на водата в средата на водоема е около 20-30 см., като имало големи количества жива и измряла риба, от вида каракуда. Били дадени предписания умрялата риба да се предаде на екарисажа. Видно от писмо на директора на Басейнова дирекция на Черноморски район, изх. № 24-00-48/2/ от 03.10.2013 г., относно изпускането на води от язовир „Нови Пазар 1“ се установява, че в БДЧР не е постъпвала информация, че фирма „Алгае Индъстри“ ЕООД гр. Девня е наемател на яз.“Нови Пазар 1“; че фирма „Алгае Индъстри“ ЕООД гр. Девня, не е подавала заявление в БДЧР за издаване на разрешително за водовземане и /или/ ползване на воден обект; че не е постъпвало искане и за изпускане на води от язовира, с цел извършване на определена дейност и не е  било давано съгласие за такова изпускане. /констативен протокол за извършено проверка по чл. 129 и чл. 130 от ЗВМД –л.148, т.1, предписание № 1 от 23.09.2013 на ОДБХ – л. 150, т.1/.

 

Свидетелите К.Г.К. и Б.Н.А. работели в дружество „Брамас – 96“ АД гр. Шумен, което извършвало унищожаване на животни, животински продукти и храни, негодни за консумация. На 26.09.2013г. дружеството било уведомено за умряла риба в язовир „Нови пазар1“, която трябвало да бъде транспортирана и унищожена в екарисажа. Свидетелят А. отишъл до язовир „Нови пазар 1“ и видял,че язовирът бил почти празен, а на брега и в останалата вода имало купчини мъртва риба. На място присъствали десетина души, сред които подс.В., свид.С. РА. и др. Подсъдимият и Част от които натоварили риба в каросерията на камиона. Шофьорът на камиона попълнил потвърдителна бележка. В потвърдителната бележка вписал името на подсъдимия Ю.В., като лице, от което получава продуктите. След това свидетелят А. откарал мъртвата риба на екарисажа. Подсъдимият В. го следвал с джип. След претегляне, кантара показал, че умрялата риба била 2 520 кг. Служителят на екарисажа попълнил кантарна бележка, дал я на В., който заплатил в счетоводството разноските по транспорта и унищожаването на рибата. Същата процедура се повторила и с другия шофьор на фирмата, К.К.. Той превозил до екарисажа умряла риба на три пъти - на 01.10.2013г. – 1 050 кг.;  на 04.10.2013г. – 920 кг;  и на 07.10.2013г. – 200 кг. Общото количество на превозената умряла риба било 4 690 кг. /обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите К.К., Б. А., протокол за оглед на местопроизшествие, ведно с фотоалбум към него – л.12, т.1; писмо изх. № 231 от 05.11.2013 год. на „БРАМАС -96“ АД, ведно с приложени към него по четири броя потвърдителни бележки, кантарни билижки и фактури – л. 187 -196, т.1/.

 

От заключението на допълнителната комплексна съдебно инженерно техническа експертиза, назначена на досъдебното производство – л.31, т.5 се установява, че мъртвия обем от 200 000 м3 е невъзможно да бъде наличен при 55 години експлоатация на язовира, като най вероятно ¾ от неговия обем е запълнен от наноси и свободния му обем е 50 000м3. При това положение към 20.08.2013 год. наличното количество вода в язовира е 704 000м3 /по отчет/ - 150 000м3 /наноси/ = 554 000м3 вода. Количеството вода изпуснато по искане на кмета на Нови пазар е 60 445 м3. Количеството вода изпуснато по нареждане на св. К. - БДЧР  за периода 20.08.2013 – 20.09.2013 год. е 18 144 м3. На 20.09.2013 год. по официални справки от „Напоителни системи“  е подадена информация за обем на язовир „Нови пазар1“ е 606 000м3. Но въз основа на изготвения протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към него експерта е категоричен, че наличното количество вода в язовира е по малко от 5000м3. - по малко от мъртвия обем. Поради което приема за остатъчно количество вода към 20.09.2013 год. – 5 000 м3. При това положение загубата на вода от изпускането на язовира  е 554 000 - /60 445 + 18 144/ = 475 411м3. От тях като се извадят 5 000м3 /остатъчни/ се получава 470 411м3. По поливна цена този размер в пари е 49 003 лева. Няма причина експертизата да не се кредитира.

Първоинстанционният съд е назначил допълнителната комплексна съдебно инженерно техническа експертиза – л.217. Видно от същата количеството вода, което следва да се източи като екологичен минимум е 72 576 м3 за периода 20.08.2013 -10.09.2013 г.  и  89 856 м3 за периода 20.08.2013 – 15.09.2013 г. След изпускане на екологичния минимум към 15.09.2013 год. би следвало да остане 464 144 м.3 вода в язовира, което при отворен кран на ¾ - 75% може да се източи за 3 дни и 7 часа до мъртъв обем. За една година нормативния минимум, който следва да бъде изпускан от язовира за поддържане на биоразнообразието е 1 261 440 м3, а средното годишно водно количество постъпващо в него е 8 640 864 м3.

В обобщение въззивната инстанция приема за установени следните крайъгълни факти от съществено значение за изграждане на вътрешното му убеждение:

-             06.07.2011г. - подсъдимия Ю.П.В. по силата на трудов договор № 00016 от 06.07.2011 г. заема длъжността ръководител звено ХТР Шумен в Напоителни системи ЕАД клон „Черно море“, към момента на подписване на договора не е била изготвена и подписана длъжностна характеристика;

-             На 12.08.2011 г. бил сключен Договор № РД-14-10 за възлагане на управлението на „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море между „Напоителни системи“ ЕАД София, представлявано от изпълнителния директор инж.Г.Х.Т.и свид.В. К. К.. От този момент свид.К. придобива качеството на Управител на клон Черно море, на който били подчинени 3 ХТР – Варна, Бургас и Шумен.

-             На 31.07.2013 г. между „Напоителни системи“ ЕАД гр. София, представлявано от изпълнителния директор Г.С.и Д.В. С., като представляващ „Алгае Индъстри“ ЕООД е сключен договорът за отдаване под наем на язовир „Нови Пазар 1“, за срок от 3 години.

-             На 06.08.2013 година кмета на гр. Нови пазар подал писмен сигнал до РИОСВ. След това, кмета се свързал по телефона с подсъдимия В. и поискал да се отвори изпускателя на язовира, за да се увеличи дебита на отока, и да се отмият гниещите продукти, по талвега на реката.

-             На 09.08.2013 г., на наемателя „Алгае Индъстри“  ЕООД било предадено владението на язовира, кантона и други вещи с приемо-предавателен протокол.

-             На 10 август 2013 г., било извършено еднократно изпускане на вода, в рамките на 24 часа -  60 445 м3 /видно от заключението на допълнителната комплексна инженерно – техническа експертиза от 23.01.2017г/.

-             На 19.08.20213 година е извършен първия улов на риба, изкупена от „Фишери 2009“ ООД с.Ряхово както следва: по стокови разписки: № 1 от 19.08.2013 г. – за 1200 кг., № 2 от 19.08.2013 г. – за 1500 кг. и № 3 от 19.08.2013 г. – за 1500 кг. Или общо 4 200 кг. риба по 1,30 лв. за килограм, на обща стойност 5 460 лв.

-             На 20.08.2013 г. в резултат на подадения писмен сигнал от Кмета на Нови пазар за неприятната миризма в града около реката до РИОСВ, който от тях бил препратен на Басейнова дирекция на Черноморски район /БДЧР/ е била извършена проверка на река Крива река, в границите на гр. Нови Пазар. Отворен е крана на язовира, за изпускане на вода в реката в рамките на 6-7 л/с. За периода от 20.08.2013 до 20.09.2013г. водното количество, изпуснато от язовир „Нови пазар“1 по разпореждане на св.К. по това предписание е 18 144м3.

-             На 27.08.2013 на 01.09.2013 г. и 09.09.2013 г. са извършени още три улова на риба, изкупена от ЕТ „ПОП-90-КОМЕРС“ гр.Тутракан и ЕТ „Славена – 99“ – гр. Тутракан купува 3 тона и заплатил 5 400 лева.

- На 03. 09.2013г.  управителя на „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море отправя писмено предложение към подс. В. за прекратяване на трудовия му договор считано от 16.09.2013 г. и на същата дата - 03.09.2013 г. В. депозира писмено заявление за съгласие.

- Общо „Фишери 2009“ ООД с.Ряхово е закупила 4,2 тона риба, на обща стойност 5 460 лв. на „Алгае индъстри“ ЕООД Девня

- Общо ЕТ „Поп-90-Комерс“ гр.Тутракан за трите пъти е закупила 9,5 тона толстолоб, за които е платила 13 300 лв. на „Алгае индъстри“ ЕООД Девня

- Общо ЕТ „Славена – 99“ – гр. Тутракан за трите пъти е закупила 6 тона риба, за които е платила 10 800 лева на „Алгае индъстри“ ЕООД Девня

- Със заповед от 13.09.2013 година договора на подсъдимия Ю.П.В. с Напоителни системи ЕАД клон „Черно море“ бил прекратен на основание чл.331, ал1 от КТ и от 16.09.20213 год. същият е освободен от работа.

- На 23.09.2013 година е извършена проверка от длъжностни лица от сектор „Рибарство и контрол“ – Шумен при ИАРА. Констатирано е, че  нивото на водата в язовир „Нови Пазар 1“ в средата на водоема е около 20-30 см., и има големи количества жива и измряла риба от вида каракуда. Били дадени предписания.

- На 23.09.2013 г. „Алгае Индъстри“ ЕООД сключва договор за разплащателна сметка и на 24.09.2013г. открива своя банкова сметка. ***ов път, по сметка на фирма „Алгае Индъстри“ ЕООД от фирма „Фишери 2009“ ООД с.Ряхово на обща стойност 5 460 лв.

- На 26.09.2013г. е предадена за транспортирана и унищожаване мъртвата риба с тегло 2 520 кг. на екарисажа - фирма „Брамас – 96“ АД гр. Шумен;

- На 01.10.2013г е предадена за транспортирана и унищожаване чрез свидетеля К.К. мъртвата риба с тегло 1 050 кг. на екарисажа - фирма „Брамас – 96“ АД гр. Шумен.; 

- На 04.10.2013г. е предадена за транспортирана и унищожаване чрез свидетеля К.К. мъртвата риба с тегло 920 кг. на екарисажа - фирма „Брамас – 96“ АД гр. Шумен.; 

- На 07.10.2013г. е предадена за транспортирана и унищожаване чрез свидетеля К.К. мъртвата риба с тегло 200 кг. на екарисажа - фирма „Брамас – 96“ АД гр. Шумен.; Общото количество на превозената умряла риба възлиза на 4 690 кг.

Изложените фактическа обстановка въззивната инстанция приема въз основа на собствен анализ на доказателствената съвкупност по делото, като частично споделя изводите на ОС Шумен относно годността, достоверността и достатъчността на доказателствата за формиране на крайните изводи. Вътрешното си убеждение ВАпС гради върху обясненията на подс.В., показанията на Д. С., дадени на досъдебното производство и приобщени към материалите по делото, тези на Б. И., дадени пред съда, на св.П., на свид.К., на К., на писмените доказателства, заключението на хидротехническите експертизи. Въззивната инстанция, за разлика от първата, не намира основания да не кредитира обясненията на подсъдимия В.. Това е така, защото неговите твърдения се потвърждават от писмените доказателства по делото, удостоверяващи неговите трудови права и задължения, потвърждавате се от разказа на Б. И. А.П., С. РА., на свид.К., от заявеното от С. на досъдебното производство. На първо място въззивната инстанция не споделя извода на ОС Шумен, че подсъдимият притежава качеството на длъжностно лице Характеристиките на спецификата на дейността на длъжностните лица са посочени диференцирано в разпоредбата на чл. 93, т. 1, б. "а" и "б" от НК и са предмет на изчерпателно тълкуване в ТР № 73/74 г. на ОСНК на ВС. Те очертават три категории длъжностни лица, упражняващи: "служба в държавно учреждение", която непосредствено обективира нормативно предоставените му функции; „работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество", при която пазенето се явява съдържание на задължението на длъжностното лице и същност на възложената дейност; и „ръководна работа“, която намира проявление в реализирането на организационно-ръководни  и стопанско-разпоредителни действия, по предназначението си ангажиращи волята на повече лица при отправяне и изпълнение на задачите. При последната административно-ръководните  задължения се изразяват в изпълнението на функции, свързани с ръководството и управлението на производствените процеси, трудовата и служебна дейност на хората - планирането и организацията на  работата, подбора и разпределението на кадрите, назначаването и уволняването на служители, а стопанско-разпоредителните правомощия сочат на възможности за разпореждане с имущество и за осъществяване на операции със стоково-материални ценности /приемане, предаване, отчитане, извършване контрол за разпределението им/. Решение № 152 от 1.04.2014 г. на ВКС по н. д. № 302/2014 г., III н. о., НК. Функциите, осъществявани от подс.В. по силата на трудовото му правоотношение с „Напоителни системи“ ЕАД София не покриват нито един от посочените три групи критерии – подсъдимият работи по трудов договор в еднолично акционерно дружество, чийто собственик на капитала е държавата, с едностепенна форма на управление – Съвет на директорите и едноличен собственик на капитала с правата на Общо събрание на акционерите. Той не е част от органите, които по силата на учредителния договор или договор за възлагане на управлението, осъществяват ръководство и представителство по отношение на обособеното юридическо лице или негово подразделение с относителна самостоятелна правосубектност, какъвто е клона на дружеството. Подсъдимият е ръководител на звено – хидротехнически район, което няма никаква самостоятелност – нито по отношение на управлението на активите, нито по отношение на човешките ресурси, нито по отношение на финансите. Всички тези дейности, които биха могли да бъдат възприети като „ръководна дейност“ по отношение на ХТР са се осъществявали от управителя на клон Черно море и то в доста ограничен обем – след съгласуване или упълномощаване от принципала. Подсъдимият през инкриминирания период е осъществявал функции на фактическо материално изпълнение. Приложената по делото длъжностна характеристика не променя тези изводи. На първо място не може да бъде споделен извода на ОС Шумен, че тя носи достоверна дата - 06.07.2011г. Видно от приложения по делото оригинал – тази характеристика е утвръдена от свид.К., който към 06.07.2011 г все още не е бил управител на клон Черно море. Това се случва на 12.08.2011г. – повече от месец по-късно. Заявеното от подс.В. за обстоятелствата при които е подписал тази длъжностна характеристика – едва при напускането си, са логични и не се опровергават от нито едно доказателство по делото. Но дори да се приеме за достоверна коригираната дата, установена от графологическата експертиза – 06.11.2011 г., то записаното в съдържанието на таза дл.характеристика е надценено от първата инстанция. Съдържанието на задълженията на работника по трудовото правоотношение се уреждат в трудовия договор чрез посочване на естеството на неговата работа. Съгласно чл.127, ал.1, т.4 от КТ работодателят трябва да изготви и връчи на работника длъжностна характеристика, в която да посочи по-подробно задълженията му, но ако той не изготви или не връчи длъжностна характеристика, това не се отразява по никакъв начин на съдържанието на трудовото правоотношение. Нито работодателят може да възложи с длъжностна характеристика несвойствени задължения на работника, нито работникът може да не изпълнява задълженията си, произтичащи от естеството на възложената работа поради липсата или невръчването на длъжностна характеристика или поради непосочването на съответното задължение в нея. Затова и инкриминираната длъжностна характеристика не може да промени характера на трудовото правоотношение и да делегира права и задължения като договор за възлагане на управление.

В т.I от инкриминираната длъжностна характеристика са описани основните длъжностни задължения на ръководителя на звено ХТР и те се свеждат до следното:

.1 ръководи и отговаря за дейностите по НАПОЯВАНЕ, за ЯЗОВИРИ, ОБЕКТИ ПРЕДПАЗВАЩИ ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ /ОПВВВ/ и СТРОИТЕЛСТВОТО;.

2. разработва годишни разчети за водоползването, проектосписъци за строителството, съвместно с юристите подготвя договори за всички инженерно-технически услуги и експлоатация;

3. дава становища при назначаване и освобождаване на служители в отделите „водоподаване, язовири, строителство и поддръжка ХМФ и ОПВВВ“, „Енергомеханичен“, „механизация и автотранспорт“;

4. контролира взаимоотношенията с фирми, външни изпълнители по строителство;

5. организира ежегодни прегледи по състоянието на язовирите и корекциите на реки, а също и така и на напоителните съоръжения в края на поливния сезон;

6. регулира взаимотоношенията със сдруженията на водоползвателите

7. при необходимост изпълнява допълнителни задачи по нареждане на Главния инженер в рамките на неговата компетентност;

В тази насока са и гласните доказателства по делото, които също не идентифицират подсъдимия като осъществяващ ръководна работа по смисъла на ТР 73/74 г. на ОСНК на ВС. Подсъдимият не може да ръководи производствените процеси, а организира изпълнението на място на възложените му от клона или централата задачи и то само в тези три области – напояване, ОПВВВ и строитлество; подсъдимият не участва в подбора и разпределението на кадрите, назначаването и уволняването на служители; не осъществява и стопанско-разпоредителните правомощия, тъй като не е притежавал право да се разпорежда с имущество на ЕАД и да осъществява операции със стоково-материални ценности. Подсъдимият не е страна по договора за наем, нито пък има предоставена представителна власт от „Напоителни системи „ЕАД София да контролира изпълнението му. На подсъдимия (и то включен в състав на комисия) е било възложено с изрична Заповед на управителя на клона единствено да предаде от името на ЕАД владението на язовира и кантона на наемателя. Подсъдимият не е имал нито права, нито задължения да следи изпълнението на този договор. Такива задължения са били възложени на управителя на клона – свид.К.. Въззивната инстанция не споделя становището на първоинстанционния съд, че е без значение дали подсъдимия към момента на трансформиране на длъжността му е бил запознат със съдържанието на своите нови права и задължания. Това е така, защото до преди 06.07.2011 г. подс.В. *** и е черпел права и задължения от мандатното правоотношение, уредено с договор за възлагане на управлението, с който подробно са били очертани възложените му от доверителя права и задължения. След преструктурирането на „Напоителни системи“ ЕАД през 2011 г. и закрИ.ето на клон Шумен подсъдимият В. е преминал на друга длъжност по трудово правоотношение с коренно различен обем от права и задължения, за които е следвало да бъде изрично уведомен още при подписване на договора. Горното от съществено значение за формиране на изводи относно субективната страна на неговото поведение. При липса на знание относно вменените му задължения не може убедително да се поддържа теза за тяхното съзнателно нарушаване.

 Нещо повече след 09.08.2013 г., когато владението на язовир „Нови пазар 1“ като рибно стопански обект е било предадено на наемателя „Алгае индъстри“ ЕООД, Девня „Напоителни системи“ ЕАД и всички нейни подразделения и звена са „загубили“ временно фактическото владение на язовира, кантона и на всички описани в протокола за предаване вещи. Наемодателят бил длъжен да не пречи на наемателя при ползването на имота, както и да обезпечи то да не бъде смущавано (чл.6 и чл.8 от договор за наем № Д 53-96/31.07.2013 г.) Именно по силата на договора за наем фактическата власт и право за ползване са преминали временно и възмездно върху „Алгае индъстри“ ЕООД, Девня. Именно по силата на този договор наемателят е придобил и собствеността върху рибата в него. По силата на този договор „Алгае индъстри“ ЕООД е придобил качеството на индивидуален водоползвател по смисъла на чл.43, ал.1 Закона за водите и е станало адресат на задължението по чл. 48, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 ЗВ /“Водоползвателите следвало да иска разрешение за водоизпускане и не е сторило това. В договора за наем изрично са били посочени задълженията на „Алгае индърстри“ЕООД като наемател на язовир „Нопи пазар1“: чл.15 е задължавал наемателя да подаде заявление до съответната басейнова дирекция, за издаване на разрешително, за ползване на воден обект и да заплати таксите, предвидени в Тарифата за таксите за правото на водоползване и /или/разрешено ползване на воден обект; чл.16 е задължавал наемателя да се съобразява с напоителния режим на язовира. В чл. 21 било записано друго задължение - да спазва Закона за рибарството и аквакутурите, Наредба № 37/10.11.2008 г., за ползване на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, както и указанията на ИАРА, и други законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до риборазвъждането и риболова“. „Алгае индъстри“ ЕООД не е спазило нито едно от тези свои задължения. Видно от писмо на директора на Басейнова дирекция на Черноморски район, изх. № 24-00-48/2/ от 03.10.2013 г., относно изпускането на води от язовир „Нови Пазар 1“ се установява; В БДЧР не е постъпвала информация, че „Алгае Индъстри“ ЕООД гр. Девня е наемател на яз.“Нови Пазар 1“; че „Алгае Индъстри“ ЕООД гр. Девня, не е подавала заявление в БДЧР за издаване на разрешително за водовземане и /или/ ползване на воден обект; че не е постъпвало искане и за изпускане на води от язовира, с цел извършване на определена дейност и не е  било давано съгласие за такова изпускане. /констативен протокол за извършено проверка по чл. 129 и чл. 130 от ЗВМД –л.148, т.1, предписание № 1 от 23.09.2013 на ОДБХ – л. 150, т.1/.

Всички действия по водоизпускане и улов на рибата са били организирани и изпълнени по искане на „Алгае индъстри“ ЕООД и със съгласието и активното съдействие на управителя на клон Черно море – св.К., които не просто е бил наясно със случващото се, но и лично е участвал в него и го е контролирал. От разпита на свид.Б. Исмайл се установява, че свид. К., в качеството си на Управител на “Напоителни системи “ ЕАД, клон “Черно море “ Варна, в кръга на неговите правомощия е дал разпореждане на пазача на язовира първо да източва постепенно язовира, за да може да се улови намиращата се там риба – толстолоб, а после, след приключване на риболова и за неговото напълно изпразване. Тези обстоятелства се установяват на първо място от показанията на пазача на язовира свид. Б. И., дадени при първоначалното разглеждане на делото, тези по време на очната ставка по време на доразследването и от показанията му пред състава на съда, постановил обжалваната присъда. В разпита си пред друг състав на съда - по НОХД № 373/15 год. по описа на ШОС от 18.11.2015 год., приобщен към доказателствата по делото чрез прочитането му, на лист.4-8, свид. Б. И. депозира следното: “Имаше изпускане заради улов на риба, обади ми се господин К.. Каза да отворя крана, защото ще идват рибари, за да хващаме рибата. Кранът беше отворен може би 10- 15 дена, защото пускам и затварям през два-три дена, за да се хване рибата, като се хване на мрежа и като се дрънне още малко се пуска, докато се обере цялата риба отвътре”. И по нататък : “К. ми се обади да пускам нивото и да хванат рибата. Като се хване рибата и изпусне водата, да се изоре и дезинфекцира. Това нещо ми каза К.. К. е шефът на „Напоителни системи“ Варна”….. Като започна риболова К. идваше при всяко водене на рибата, хапваше, пийваше там. Парите са давани на Ю. и на оная мадама. ….. Виждал съм подсъдимия да ги предава парите на К., при мен има орех и масичка, където си хапваме и пийваме там. Става въпрос за парите от продажбата на рибата, тези пари ги даваше на К.” ” Да пускам нивото ми каза господин К.. Решение за такава офанзива може да вземе само господин К..Като се продава и вади риба четирите пъти беше В. там, но и К. идваше по-късно там. Четирите пъти бяха там и господин В. и господин К. “.

В съдебно заседание от 23.10.2017 год. по НОХД № 257/2017 год, на лист 17-24 от съд. протокол, свид. Б. И. дава следните показания: “Първият път на нормална вода, когато съм я спрял, хванаха риба. След това като заминаха К. ми се обади да пусна водата, за да може да се събере рибата … Втори път изпускам водата заради рибата и при всяко хващане на риба намалявам нивото, така ми се нарежда. К. ми нарежда да изпускам водата на язовира, за да пада нивото и да се хваща рибата по-лесно и така 4 пъти се опъваха мрежите и изкарахме рибата. Имаше три изпускания на язовира. При последното изпускане на водата нивото да е било метър може би имаше. Имаше риба, каракуда имаше много и К. като ми се обади вика: “Пускай водата ще зарибяваме”, минаха няколко дена и ми казва какво да правя ….. И най-вече К. каза да отворя, да се изчисти, щяха да зарибяват да изорем самия язовир, арендатор имало…. Арендаторът доколкото знам, беше от Девня или от Варна, а рибарите от Ямбол, а парите се даваха на К.….. След последното изваждане на рибата имаше вода в язовира. Близо до брега, до където могат да стигнат лодките, 1,50 метра да е било нивото Шеф ми е К.,той ми е шеф там, управител той ми е “. Свид.Б. И. е дал и логично обяснение за констатираните разминавания в заявеното от него в първия му разпит на досъдебното производство. Очевидно за него и подсъдимия и свид.К. са шефове, тъй като е бил подчинен и на двамата, но е категоричен, че в конкретния случай е имал предвид К.. Тази теза той е поддържал неизменно от доразследването, в очна ставка от 15.03.2017 год. — л.27-28 от материалите по доразследването, приобщена към доказателствата по делото чрез прочитането им в съд. заседание от 23.10.2017 год, при всички разпити на съдебна фаза. На изричен въпрос на прокурора кого нарича шеф, свид. Б. И. недвусмислено е заявил, че е имал предвид К.. В същият смисъл са и показанията му, депозирани по време на доразследването в протокол за очна ставка. Обстоятелството, че свид. К. е наредил на свид. Б. И. да източи постепенно язовира, за да може да се излови рибата в него, а в последствие му наредил да се източи напълно , се потвърждава и от приложения към на лист 148 - 150, т.1 дп Констативен протокол за извършена проверка на осн. чл. 129 и чл. 130 от ЗВМД от 23.09. 2013 год., съставен от д-р Д. Д. - главен инспектор в ОДБХ Шумен. В този протокол е отразено, че на посочената дата Д. е посетил язовир “ Нови пазар 1”, собственост на “Напоителни системи” ЕАД-клон “Черно море “ и е констатирал, че при посещението присъства единствено охранителя на язовира Б.С.И.. Отразено е също, че от разговора с охранителя Д. е установил, че по нареждане на управителя на фирмата рибата - толстолоб е уловена с мрежи, като за целта е ангажирана специална група от гр.Ямбол. Отразил е също, че “на пазача е наредено от управителя на фирмата, всичката вода в язовира да бъде изпусната, което той изпълнил.“

В този смисъл са и показанията на свид.С. Д. РА., дадени в съд. заседание от 08.02. 2018 год. - лист 2-4 от съд. протокол, където той казва следното: “ Общо 3-4 пъти съм ходил,но не мога да се сетя точно кога” ” Тогава рибата, която я извадиха те си товариха в бусове и тръгват. Дават парите на Ю., К. идва и тръгват бусовете. К. много добре го познавам. К. е варненският шеф, той идваше.Аз там го видях, там се запознахме с него”....” Той, К. единият път дойде сутринта и след това след обяд дойде за парите, а пък иначе след това дойде на обяд само” ” Сутринта дойде с един черен джип и след обяда с него, и другият път пак с него дойде и с една малка мацка” “ след обяд като дойде К. ние с Б. чистехме риба, сложихме масата, пържихме, бира пихме с рибка.К. дойде, в тетрадката гледа кг., взема парите от Ю.” “ Не знам К. колко пари взе от Ю., аз не съм гледал кг.„ той К. гледа в тетрадката..В тетрадката имаше записано кг. на рибата.В тетрадката А.П. пише килограми на всяка касетка и той от нея взе тетрадката да гледа. Гледа колко кг., там смята, една “Елка “ беше изкарал. Взема от Ю. парите, защото онези с бусовете тръгнаха и бяха оставили на Ю. парите” Единият ден К. дойде сутринта и след обяд, а вторият път само след обяда дойде.Пак по същия начин-тетрадката и парите “. На свид. Д. е било възложено да извади умрялата риба от язовира и в тази връзка той свидетелства следното : “ За плевелната риба ми платиха. Тогава се разбрах с К., то не му се дават пари, ама взех по 100 лв. на ден” ” Този, който е взел язовира - Д. ли, един едър, той ми плати 100 лв., той беше с К.” .Пазарлъка за тези пари го правих с К. и с оня Д., един грамаден беше, но Д. е дал парите” “К. винаги идваше с една и съща кола, с един черен джип, но марка не мога да Ви кажа” ... “единият път дойде и изчезна, само взе парите и изчезна “ При всяко идване на К. Ю. му предаваше парите “. Показанията на свид. Б. И. и свид. С. Д. се потвърждават и от показанията на свид. А.Г. П., дадени в съд. заседание от 15.11.2017 год. - л.10-13 от съд. протокол. В тях свид. П. депозира, че поради изминалия период няма ясни спомени за случилото се и че поддържа показанията си дадени при предходното разглеждане на делото, което наложило да бъдат прочетени показанията й дадени по НОХД №373/15 год. в съд. заседание от 27.01.2016 год. - л.13-16. В тях тя разказва, че е присъствала при ваденото на рибата и даже е помагала при тегленето й. Освен това тя заявява следното : “Другият директор на “Напоителни системи” е шефът на клон Варна - инж. К.. Аз съм се засичала с инж. К. там.Няколко пъти съм се засичала с него“…“ Познавам инж. К. служебно и там съм го засичала. Той идваше там с черната си кола. Мисля, че беше черен джип, но не съм абсолютно сигурна дали е служебната или личната “....“ Познавам се с инж. К. лично, пила съм и кафе с него. Също на въпросния язовир, когато се вадеше рибата също съм се виждала с инж. К.. Казах, че даже съм успяла да опитам рибата в негово присъствие”. По нататък тя депозира, че два-три пъти е идвала, когато се е вадила рибата и свид. К. също е идвал тогава. Заявява, че свид. К. е “ Виждал, че се вади риба и че има извадена риба. Процесът си течеше. Така, че с присъствието си той естествено е виждал и двата процеса.” По нататък свид. П. заявява, че докато е била на язовира е чула свид. К. да говори с арендатора на язовира във връзка с улова на рибата и с предаването съответно на средствата и че ще се видят и ще му ги предаде. Чула е, че К. говори с арендатора.

Всички тези свидетелски показания опровергават твърдението на св.В. К., че не е бил наясно с организирания улов на риба и предприетото източване на язовира. Сам в разпита си пред първата инстанция, проведен на 14.11.2017 г., свид.К. признава близките си връзки със свид.Д.С. – двата се познават и са от един и същи град – Девня; съпругата на К.- Д. К. а през инкриминирания период е работила в едно от дружествата на С. – „Агро инвест“, били са семейни приятели, макар и според показанията на К. това да е станало след 2013 г. (л.10-13 от съдебния протокол); Позицията на свид.К. да признава единствено, че е бил уведомен от подс.В. за оплакването на Кмета на гр.Нови пазар и е дал устно разрешение за изпускането на язовира, извършено по този повод на 10.08.2013 г. , е логична и обяснима с факта, че това изпускане на води от язовира не е сред инкриминираните от обвинението, освен това попада и в правото на свидетеля да не се уличава чрез показанията си в съпричастност към престъпно деяние. Това обаче сочи на частична достоверност на заявеното от него и мотивира въззивната инстанция да не кредитира с пълно доверие неговите показания, а да даде  вяра на заявеното от подс.В., свид.Б. И., свид.С. РА. и свид.А.П.. 

По аналогичен начин въззивната инстанция преценява показанията на свид.Д.С. – като израз на правото на свидетеля да не уличава себе си в извършване на престъпление и опит отговорността за случилото се да бъде приписа единствено на подсъдимия Ю.В.. Тази позиция е закриляна от закона, но поставя под сериозно съмнение достоверността на заявеното. Затова и въззивната инстанция особено внимателно подходи към показанията на свид.С. и ги цени само доколкото се подкрепят от другите доказателствени гласни и писмени източници. На първо място заявеното от него, че не бил запознат с дейността и правата върху язовира се опровергава от съдържанието на наемния договор, където ясно са посочени задълженията на наемателя, вкл. и нормативните актове, които следва да съблюдава и административните органи, които имат касателство към това. Приобщените показания на свид.С. от досъдебното производство – л.78 и л.79 от том 1 дп, съществено се различават от заявеното пред първата инстанция. В протокол за разпит от  24.09.2013 г. свид.С. разказва за намеренията си да източи, изоре и напролет да зариби язовира. Споделил тези си виждания с подсъдимия, но той не бил наясно дали така трябва да се постъпи. Казал на Ю.В., че иска да източи язовира, а той му отговорил, че и кмета на гр.Нови пазар иска да се изпусне вода от язовира, за да се почисти някаква река. След това започнало изпускането на язовира, а свид.Д.С. започнал да организира риболова – свързал се с „грибаджии“. Бил изненадан от голямото количество риба, излязла от язовира. Във втория прокотол от същата дата 24.09.2013 г. свид.Д.С. заявява, че когато е разбрал от подсъдимия, че рибата е много, сам С. се е ангажирал и с търсенето на пазар за нея, а подс.В. на място е посрещал и насочвал изпратените от С. рибари и търговци. Свид.С. помолил подс.В. да се ангажира от негово име и с продажбите на място и признава, че всички изплатени суми за изкупената риба са били получени от него – една част, предадени му от подсъдимия, друга по банков път. Заявеното от С. на досъдебното производство до голяма степен кореспондира с обясненията на подсъдимия и писмените материали по делото – договори, стокови разписки и фактури, поради което и въззивната инстанция ги кредитира при формиране на вътрешното си убеждение.

Въз основа на анализа на посочените доказателства въззивната инстанция приема за установено, че именно свид.К. по молба на наемателя Д.С. е дал разпореждане на свид. Б. И. да започне постепенно източване на язовира, за да извърши улов на рибата, а и след приключване на риболова – за пълното изпразване на язовира, за да се почисти, изоре, дезинфекцира и да бъде зарибен отново. Нещо повече, освен че е дал такова нареждане на свид. Б., той е проследявал как се изпълнява това негово нареждане, като е присъствал при улова на риба, следял е продаденото количество риба, сверявал е килограмите с вписаното в тетрадката и е вземал платените пари. Безспорно и подс.Вълев е имал активна роля в този процес , но тя не е била нито водеща, нито резултат на някакво негово виновно бездействие или умишлено нарушаване на задължения, каквито не е имал, а на волята и незаконните действия на наемателя на язовира, който за да извърши стопански риболов и почистване на язовира е извършил и инкриминираното изпускане на водите на язовир „Нови пазар1“ през периода 20 август – 23.09.2013 год.

По изложените съображения въззивната инстанция оправда подс.В. по предявеното му обвинение по чл.219, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

По протеста срещу оправдателния диспозитив на атакуваната присъда по обвинението по чл.239, ал.1 от НК:

На първо място в протеста се поддържа бланкетно искане за осъждането на подс.В. по предявеното му на първата инстанция обвинение като се настоява, че подс.В. бил нарушил текстове от Закон за рибарството и аквакултурите" /обн. в ДВ. Бр.41 от 2001 г./ - чл. 3, ал.2,т.1, вр. ал.1 „Рибните ресурси в рибностопанските обекти по ал.1 се ползват от .... юридически лица при условията и по реда на този закон и на закона за водите, както следва: 1. За стопански ... риболов се ползват българският участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море; чл. 15.ал.1 /''Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба ползването на язовирите -държавна собственост, само за любителски риболов или само за аквакултури.

В съдебно заседание прокурорът от ВАП по същество съгласие с изводите на ОС Шумен, че подсъдимият не е допуснал нарушение на вменените му като обвинение текстове от ЗРА, но пък е допуснал такова по чл. 50, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностни води /обн. в ДВ бр. 56/22.07.2011 г./, каквато и констатация е била направена от първата инстанция. Според въззивния прокурор не съществува пречка въззивният съд да запълни бланкета на наказателната норма именно с цитираната Наредба.

Настоящият състав на въззивната инстанция намира, че не може да удовлетвори искането на публичното обвинение на няколко основания:

1.     Първо подсъдимият В. не притежава изискуемото от чл.239, ал.1 НК качество на „Ръководител на предприятие, фирма, учреждение, организация или друго длъжностно лице“ за което вече бяха изложени съображения по-горе;

2.     Посочените в протеста текстове от ЗРА не могат да намерят изобщо приложение в конкретиката на настоящия казус, защото чл.3, ал.2, т.1 от ЗРА съдържа дефиниции за понятието „рибностопански обекти“, а не предписва поведение, което да бъде съблюдавано от правните субекти, нейни адресати. Чл.15 от ЗРА също не съдържа правила за поведение, а делегира право на Министъра на  земеделието и храните и министъра на околната среда и водите да издадат наредба, с която да уредят на подзаконово ниво ползването на язовирите -държавна собственост, само за любителски риболов или само за аквакултури. Очевидно подс.В. не е адресат на тази норма и няма как да я наруши;

3.     Нормата на чл.50, ал.3 на отменената Наредба за ползването на повърхностни води /обн. в ДВ бр. 56/22.07.2011 г./ също не е адресирана към неограничен кръг правни субекти, в чиито обсег да попада и подсъдимия. Това е така защото чл.50 от Наредбата урежда условия за издаване и изискванията за съдържанието и реквизитите на издаваните от различни държавни органи (посочени в чл.52, ал.1 от ЗВ - 1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, 2. изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, 3 кмета на общината след решение на общинския съвет, 4 директора на басейновата дирекция) разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Обстоятелството, че в т.1 на ал.3 на чл.50 от Наредбата, е вписано изискване в условията, при които се предоставя правото за ползване да се отразява и забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури, не прави подсъдимия нейн адресат, защото той не е компетентния орган, който издава коментираните разрешителни и не може да бъде търсена от него отговорност за чуждо бездействие.

По изложените съображения въззивната инстанция намира протеста за неоснователен, а акатуваната присъда в частта на произнасянето по чл.239, ал.1 от НК за правилна и обоснована.

По отношение на обвинението по чл.283 от НК, за което подс.В. е бил оправдан от първоинстанционния съд, въззивната инстанция намира, че доколкото липсва протест срещу тази част на присъдата, не дължи излагане на съображения. При служебната проверка не бяха констатирани процесуални нарушения, които да са ограничили правото на защита на подсъдимия, което от своя страна води на извод за липса и на основания за отмяна.

По отношение на доводите на защитата за допуснати съществени процесуални нарушения от прокурора при формулиране на обвинението и от първата инстанция при изготвянето на мотивите към атакуваната присъда, въззивната инстанция намира, че те по същество се преодоляват от обстоятелството, че повдигнатото и поддържано обвинение е изначално несъставомерно, тъй като подсъдимият В. не притежава изискуемото качество на длъжностно лице за да бъде субект на отговорност било то по чл.219, ал.3, вр.ал.1 от НК или по чл.239 от НК. С неговото пълно оправдаване правото му на защита намира най-пълна и всеобхватна закрила и реализация.

По изложените съображения въззивната инстанция постанови присъдата си.

                                                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                                                     

                                                                                            2.