Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 82/11.5.2015г., град ВАРНА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на двадесет и седми април   две хиляди и петнадесета  година в състав :

 

Председател :Янко Янков

                    Живка Денева  

                Станчо Савов

 

        при секретар Г.Н.  

        при участието на  прокурора Светла Курновска  

изслуша докладваното от съдия Савов ВЧНД №105/2015г. на АС  Варна,  за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

 

  Производството е по реда на чл.452 от НПК.

          Постъпила е жалба от О.К.Д.  ЕГН:********** ***  срещу определение  от №81 от 25.03.2015г. по  ЧНД №61/2015г. на Окръжен съд Добрич, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на жалбоподателя   изразяващо се в три пробационни  мерки е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  пет месеца   и петнадесет дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

В съдебно заседание пред АС Варна жалбоподателя редовно призован не се явява и не се представлява.

 За апелативна прокуратура Варна се явява прокурор Курновска, който моли постановеното определение, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. 

Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата съображения, както и становището на представителя на АП в съдебно заседание, констатира следното :

Жалбата  като подадена в срок е допустима, като  разгледана по същество се явява неоснователна.

        С определение за одобряване на споразумение № 3/15.01.2013г. по НОХД №1596/2012г. на РС Добрич, влязло в сила на 15.01.2013г.  за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК на жалбоподателя Д. е било наложено наказание „пробация”, включващо следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” 300 часа годишно за три поредни години.

       От приложеното по делото досие № ПР-22/22.01.2013г. на осъденото лице,  наказанието пробация е приведено в изпълнение на 24.01.2013г., като Д. е бил запознат за правата и задълженията си по време на изпълнение на наказанието.

Предвид нарушения на третата пробационна  мярка от страна на осъдения е било внесено предложение за замяна на същата с друга мярка, като с определение от 21.02.2014г., по ЧНД № 21/ 2014г., ОС Добрич  е заменил мярката „безвъзмезден труд в полза на обществото” с „ограничение в свободното придвижване” изразяващо се в  налагане на забрана за напускане на жилището от   22.00ч. до 6.00ч. за срок от една година и шест месеца, като тази мярка е била приведена в изпълнение на  26.03.2014г.    

        Осъдения Д.  е бил запознат със задълженията си при  изпълнението на наложената му пробационна мярка.

        В периода от датата на привеждане в изпълнение до внасяне на предложението за замяна в ОС Добрич са констатирани пет нарушения на първата пробационна мярка, а на  пробационна мярка - „ограничение в свободното придвижване” са констатирани следните нарушения:       Извършени проверки от органите на І-во РУ на МВР Добрич:

     -КП № 10275/ 09.06.2014г., -КП № 10276/ 09.06.2014г.;-ДЗ № 19979/ 18.11.2014г. ;-ДЗ № 19 978/ 18.11.2014г.;КП № 19 977/ 18.11.2014г.;-КП № 19 976/ 18.11.2014г.; КП № 19 975/ 18.11.2014г.;-КП № 17178-1280/ 16.02.2015г.;-КП № 1717р-1499/ 24.02.2015г. ;-КП № 1717р-1450/ 24.02.2015г. ;

 Извършени проверки от служители на ОСИН Добрич: -КП № 287/ 12.11.2014г. ;-КП № 298/ 28.11.2014г. и докладна записка  № 1839/ 01.12.2014г. ;-КП № 305/ 09.12.2014г. и Докладна записка № 1880/ 09.12.2014г.;-КП № 310/ 16.12.2014г. и Докладна записка № 1913/ 16.12.2014г. и  обяснение ; -КП № 19/ 21.01.2014г. и отразен отказ осъдения да дава обяснения

По време на разглеждане на делото осъденият не е представил доказателства за това да е в обективна невъзможност да не може да изпълнява   наложените му пробационни мерки.

Безспорно е, че  осъденият е преустановил изпълнението на наложените му  пробационни мерка, като за допуснатите нарушения същия е бил наказван със ,,забележка,,- заповед №З-32/05.12.2014г. на началника на ОС ИН Добрич, както и с  ,,писмено предупраждение за замяна на пробацията с лишаване от свобода – заповед  №З-34/22.12.2014г. на   началника на ОС ИН Добрич.

Поради тази причина е внесено предложението  в  ОС Разград   за  замяна  на  остатъка от пробацията в размер на единадесет месеца и един ден  с  наказание  лишаване  от  свобода.

      Сезиран с това предложение Окръжен съд Добрич го е счел за основателно, поради което и заменил неизтърпяната част от  наказанието „Пробация" с  лишаване от свобода в размер на пет месеца   и петнадесет дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

          Окръжният съд в Добрич  при постановяване на определението си и в частност постановявайки наказанието да се търпи ефективно в затвор е  обсъдил правилно предходната съдимост на осъдения

          От приложената по делото справката за съдимост на Д. е  видно, че до извършване на деянието по което е бил осъден с наложено наказание Пробация, същият е бил осъждан още четири пъти, като са му налагани и наказания лишаване от свобода, които същия е търпял ефективно в местата за лишаване от свобода.

      Както правилно е посочил окръжният съд в Добрич, осъденият виновно не е изпълнил наложените му пробационни мерки, като е преустановил изтърпяването им без да има уважителни причини за това.

         Обстоятелството, че близки на осъдения са имали здравословни проблеми /каквито твърдения има от страна на осъдения/по никакъв начин не го оправдава и не е основателна причина, която да води до извод за негово невиновно неизпълнение.

          Напротив, налице е виновно неизпълнение на наложеното му наказание, което от своя страна води до невъзможност същото да изпълни целите на чл.36 от НК, а именно да  окаже поправително въздействие както върху самия осъден, така и върху другите членове на обществото. 

         По делото не се събраха доказателства за ,,тенденциозно,, отношение на служителите на реда към осъдения – каквито твърдения има наведени в жалбата до АС.

        По тези съображения  въззивният съд намира, че атакуваното определение, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното, и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

Р Е Ш И :

 

 

           ПОТВЪРЖДАВА определение от №81 от 25.03.2015г. по  ЧНД №61/2015г. на Окръжен съд Добрич, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на О.К.Д.  ЕГН:********** *** е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  пет месеца   и петнадесет дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: