Р Е Ш Е Н И Е

                   95

04.05.2017г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

 секретар Петранка Паскалева

прокурора Милена Гамозова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №106 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на А.К.С., осъден с присъда по нохд № 165/2015г. по описа на РС-Дулово, потвърдена с решение по внохд №166/16. На ОС Силистра, за възобновяване поради допуснати съществени нарушения по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд не е дал възможност на подсъдимия да даде обяснения, а въззивният съд е приел, че това не съставлява съществено процесуално нарушение. Твърди се и че председателят на първоинстанционния съд е следвало да се отведе, тъй като след даване ход на делото по същество и изслушване на пледоариите е приел, че следва да отмени хода по същество и да прекрати производството и върне делото на прокурора за отстраняване на допуснати процесуални нарушения като е продължил участието си по делото и след повторното внасяне на обвинителния акт. Въззивният съд, от своя страна не е дал отговор на това възражение.

В съдебно заседание пред АС – Варна осъденият С. не се явява. Представлява се чрез упълномощен защитник – адв. Н., който подържа искането за възобновяване на посочените основания.

      Представителят на АП-Варна, изразява становище, че молбата за възобновяване е неоснователна, като излага аргументи в тази насока.

      След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от осъдения С., АС- Варна прие за установено следното:

 Подсъдимият А.К.С. е бил осъден с присъда № 15/ 02.06.2016г. на РС-Дулово по НОХД № 165/2015г. по описа същия съд за  деяния по чл.112  ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК, като му е било наложено наказание от три години лишаване от свобода при условията на чл.66 НК с пет годишен изпитателен срок.

 С решение № 3/12.01.2017г. по ВНОХД №166/2016 г.на ОС-Силистра присъдата е потвърдена изцяло.

Подадената молба за възобновяване на производство по НОХД № 165/2015г. по описа на РС-Дулово и нохд №166/2016г. на ОС Силистра с аргумент за допуснати съществени процесуални нарушения изразяващи се ограничаване правото на защита е допустима, и по същество е основателна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя, инициирал молбата за възобновяване на производството са: постановяване на осъдителна присъда от РС /впоследствие потвърдена и от въззивната окръжна инстанция/ като подсъдимият е бил лишен от възможност да даде обяснения, след промяна на реда на изслушване, както и нарушение по чл.29 ал.2 НПК.

 Съдът констатира, че релевираните от молителя и пр. му представител нарушения на процесуални правила са допуснати при разглеждане на наказателното производство и същите се явяват съществени по смисъла на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения:

  На първо място довода за нарушение правото на защита, обективиран в оплакването на искателя досежно постановения съдебен акт се споделя от настоящия състав. Ви от съдебния протокол от 26.11.2015г., стр.4 /л.59 гърба от делото/защитата на подсъдимия е изявила желание да се промени реда на съдебното следствие като подсъдимия даде обяснения последен. След разпит на вещи лица и свибедетели, съдебният протокол е приключил с определение за отлагане на делото за друга дата, след допускане на доказателства. Следващият съдебен протокол е от дата 02.06.16г. /л.129 делото/, където след заличаване на свидетел и приемане на доказателства е даден ход на съдебните прения. Няма отразен отказ на подсъдимия да даде обяснения, нито му е дадена възможност да даде такива. Въззивната инстанция, от своя страна е приела, че не са налице съществени процесуални нарушения, тъй като „съдът е дал възможност на подсъдимия да даде обяснения в реда, съответстващ на този, определен по НПК и по никакъв начин не е ограничавал това му право. Подсъдимият е представляван от защитник, което от друга страна гарантира спазване на правата му в процеса“. Това твърдение на въззивната инстанция е несъстоятелно, тъй като правото на подсъдимия да дава обяснения е залегнало в чл.277 ал.2 НПК. Лишаването на подсъдимия от това право представлява нарушение на правото му на защита и е абсолютно основание за отмяна на съдебния акт.

По отношение второто възражение, относно самоотвода по чл.29 ал.2 НПК, същия е въпрос на преценка във всеки отделен случай. Не са налице основания за отвод по ал.1 на чл.29. Въззивният съд е направил кратък коментар на това възражение.

Доколкото обаче е налице съществено нарушение на процесуалните правила, визирано по-горе, то само на това основание следва да се допусне възобновяване на наказателното дело на основание чл.422 ал.1 т.5 вр.чл.348 ал.1 т.2 вр.ал.3 т.1НПК.

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдения А.К.С. за възобновяване на делото е основателна, тъй като са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения.

Следва да се отбележи, че мотивите на окръжният съд представляват дословен препис на мотивите на първоинстанционния съд. Въпреки, че се е съгласил с тези мотивите, въззивният съд е бил длъжен да изложи и свои мотиви. Като не е сторил това също е допуснал процесуално нарушение, равонстойно на липса на мотиви.

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по внохд №166/16г. на ОС Силистра.

ОТМЕНЯ решение №3/12.01.2017г., с което е потвърдена изцяло присъда №15/02.06.2016г. по нохд №165/15г. на РС Дулово.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съставна същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.   

 

    

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                        2.