Р Е Ш Е Н И Е

 

                   № 68

 

17.04.2018г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

секретар Соня Дичева

прокурора Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №108 по описа за 2018 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Н.Р.Н., чрез защитникът й адв. Бр.Б., осъдена  по нохд № 295/2017г. по описа на РС-Силистра и внохд№170/17г. СОС за възобновяване поради допуснати съществени нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Твърди се нарушение и на материалния закон, тъй като при наличие на съответните обстоятелства не е бил приложен закон за по-леко наказуемо престъпление – маловажен случай  - чл.197 ал.1 т.2 вр.чл.194 ал.3 НК.

В съдебно заседание пред АС – Варна осъдената Н. се явява и поддържа направеното искане. Защитата й излага подборни доводи по наведените основания и се поддържа направеното искане постановената присъда да бъде изменена като на Н. се наложи друг вид наказание – пробация или глоба.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че молбата за възобновяване е неоснователна, като излага аргументи в тази насока.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от осъдената Н.,*** прие за установено следното:

        Подсъдимата Н.Р.Н. е била осъдена с присъда № 241/ 22.05.2017г. на РС-Силистра по НОХД № 295/2017г. за деяние по чл. 197 ал.1  вр.чл.194 ал.1 и чл.58а от НК, като му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА при общ режим. На основание чл.68 ал.1 НК е било приведено в изпълнение наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода по споразумение №51/27.10.14г. по нохд №1212/14г. на ОС Варна, вл. в сила на 27.10.17г.  

          С решение № 67/08.12.2017г. по ВНОХД №241/2016 г. ОС-Силистра е потвърдил изцяло обжалваната присъда.

Подадената молба за възобновяване на производство по НОХД № 295/2017г. по описа на РС-Силистра с аргумент за допуснати съществени нарушения ограничили правата на осъденото лице, е допустима, но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя, инициирали молбата за възобновяване на производството се обективират преди всичко в явната несправедливост на наложеното наказание. Твърди се, че решаващият съд не е отчел в достатъчна степен както обстоятелството, че кражбата е приключила във фазата на опита, така също и ниската стойност на отнетите вещи, както и смекчаващите обстоятелства – семейното и материално положение на подсъдимата, здравословното й състояние, обстоятелството, че отглеждала сама детето си. Излагат се съображения, че се касае до маловажен случай на кражба като съдът следвало да приложи разпоредбата на чл.194 ал.3 и наложи на подсъдимата друг вид наказание несвързано с лишаване от свобода.

 Съдът констатира, че релевираните от молителя и пр. му представител нарушения на процесуални правила не са допуснати при разглеждане на наказателното производство, а още по – малко същите да се явяват съществени по смисъла на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения:

Производството по делото е протекло по реда на чл.371 т.2 НПК. Подсъдимата се е съгласила да не бъдат събирани други доказателства, съгласили са се с изложеното в обв. акт, признала е вината си.

Не се излагат някакви нарушения на процесуалните правила.

Твърди се само нарушение на материалния закон по отношение на „справедливостта“

Възражението за явна несправедливост на наложеното наказание е било направено и пред въззивната инстанция и тя е дала подробен и аргументиран отговор. Обсъдена е и тезата на защитата за наличие на изключителни или многобройни доказателства, които да навеждат на приложение на чл.55 НК.

Както първата, така и въззивната инстанция са обсъдили всички обстоятелства имащи значение за индивидуализацията на наказанието. Следва да се отбележи, че самопризнанието е условие за провеждане на процедурата по чл.371 т.2 НПК, при липсата на такова не биха били налице условията по чл.372 ал.4 НПК. Доколко самопризнанието е спомогнало за разкриване на обективната истина е въпрос на доказване във всеки конкретен случай. В настоящия то по никакъв начин не е спомогнало за това Районният съд е отчел всички налични смекчаващи обстоятелства извън обстоятелствата по проведеното съкратено съдебно следствие. На следващо място се касае до довъръшен опит за кражба т.е. подсъдимата е била заловена след сектора с касите на магазина, при проверка на багажа й. Кражбата е била предварително замислена като подсъдимата е действала с още две лица. Не следва да се пренебрегва факта, че предмет на кражбата са били деликатесни продукти с висока стойност и количества надхвърлящи обикновената им употреба.

За да е налице маловажен случай на деянието то трябва неговата обществена опасност и тази на извършителя да представляват по-ниска степен на такава в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид. В конкретния случай извършителката не е лице с ниска степен на обществена опасност. Същата е осъждана, с регистрирани редица джебчийски кражби, с недобри характеристични данни, деянието е извършено в изпитателния срок на друго такова. Както вече беше посочено касае се до една преднамерена и добре планирана кражба. Очевидно, налаганите до този момент наказания не са изиграли никаква възпираща и предупреждаваща роля, не са въздействали превъзпитателно на подсъдимата Н..

Що се отнася до твърдяното наличие на заболяване, същото не е установено по никакъв начин по делото.

От горното става ясно, че не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи обстоятелства, които да предполагат приложението на чл.55 НК или да се приеме наличие на маловажен случай на кражба.

Определеното наказание е в предвидения законов минимум, поради което и няма основания за намаляването му.

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдената Н.Р.Н. за възобновяване на делото е неоснователна, тъй като не са допуснати визираните в нея съществени нарушения,  поради което същата следва да бъде оставена без уважения по горните съображения.         

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдената Н.Р.Н. за отмяна по реда за възобновяване на наказателни дела на решение № 67/08.12.2017г., постановено по ВНОХД№170/17г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е потвърдена изцяло присъдата по НОХД № 295/2017г. по описа на РС-Силистра.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

     

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                                2.