Р Е Ш Е Н И Е

 

130

 

                                     Гр.Варна, 09.07.2018г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на единадесети май, две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Денева

НДВ №110 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.424, ал.1, вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по НОХД №37/2018 г. по описа на РС-Тутракан.

В направеното предложение се сочи, че първоинстанционният съд е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради изложените съображения се иска възобновяване на НОХД №37/2018 г. по описа на РС-Тутракан, отмяна на постановеното определение от 22.01.2018г., и връщане делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

         Представителят на държавното обвинение, изразява становище за основателност на направеното искане, като излага и доводи в тази насока.

         В съдебно заседание пред настоящата съдебна инстанция, осъденото лице Е.Й.Т., редовно призован не се явява, респ. не се представлява.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от Главния прокурор за възобновяване на горепосоченото дело, съдът прие за установено следното:

 

 

 

С протоколно определение № 11 от 22.01.2018г. по НОХД № 37/2018г. Районен съд - Тутракан е одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебното производство между прокурора при Районна прокуратура - Тутракан и защитника на обвиняемия Е.Й.Т..

С одобреното споразумение обвиняемият Е.Й. се признал за виновен в това, че на 12.01.2018г. в с. Коларово, област Силистра, е извършил престъпление по чл. 343“б“, ал.1 НК, за което, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 НК, му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11/единадесет/ месеца и „глоба“ в размер на 400 /четиристотин/ лева.

На основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ е отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7 НК на обвиняемия Е.Й.Т. е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6/шест/ месеца.

На основание чл. 59, ал.4 НК е приспаднато времето, през което обвиняемият Т. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.01.2018г.

Определението е влязло в сила на 22.01.2018г. и не подлежи на касационна проверка.

        

Предвид гореизложеното и след като взе предвид становището на страните, съдът намира, че направеното предложение от Главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено по следните съображения:

 

С постановения съдебен акт, първостепенният съд е допуснал нарушение на закона, защото е одобрил споразумение, според което, в нарушение на чл. 49, ал.2 НК, на обвиняемия е определено наказание „лишаване от право да се управлява МПС“ за срок по-кратък от срока на наложеното наказание „лишаване от свобода“.

В разпоредбата на чл. 49, ал.2 НК законодателят е регламентирал възможност наложеното, кумулативно предвидено по-леко наказание по чл. 37, ал.1, т.7 НК, да надвишава основното наказание, предвидено в санкционната част на съответната норма от Особената част на НК, с максимален три годишен срок. При тълкуването на този текст, а и от константната и задължителна практика на съдилищата (Постановление № 1 от 17.01.1983г. на Пленума на ВС на РБ, Тълкувателно решение №61/1980г. на ОСНК, Решение № 94 от 26.02.2009г. по  н.д.580/2008г. ВКС, Решение № 534      от 03.12.2008г. по н.д.        №547/2008г. ВКС, Решение № 4 от 30.01.2008г., по        н.д.№         696/2007г. ВКС, следва извод, че срокът на наказанието „лишаване от права“ не може да бъде по-кратък от срока на наложеното основно наказание „лишаване от свобода“.

Съдът е одобрил споразумение, според което на обвиняемия се налага наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок по-кратък от този на наказанието „лишаване от свобода“, с което е допуснал нарушение на закона, а като е одобрил споразумение в нарушение на материалния закон, съдът е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила - чл. 382, ал.7 НПК.

 

Нарушенията на материалния и процесуалния закон, обосновават хипотезата на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

 

         Водим от горното и на основание чл.425, ал.1, т.1  от НПК, АС-Варна

                                 

Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД №37/2018 год. по описа на РС – Тутракан.

        

ОТМЕНЯ определение №11 на РС – Тутракан, по НОХД №37/2018г., постановено на 22.01.2018г.

 

ВРЪЩА делото на РС – Тутракан  за ново разглеждане от друг състав на същия съд, за отстраняване на допуснатите нарушение по приложението на материалния и процесуален закон.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

                                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: