Р Е Ш Е Н И Е

 

94

 

гр.Варна,   09. юли 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 17 май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

            ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора СТЕФКА ЯКИМОВА и секретаря СОНЯ ДИЧЕВА, като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева НДВ № 112 по описа на ВАпС за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по ЧНД № 5194/2017 г. по описа на Районен съд – Варна и отмяна на постановеното определение № 546/28.03.2018г. по реда на чл.306, ал.1 т.1 от НПК, по отношение на осъденото лице И.М.А..

В искането за възобновяване на наказателно дело се навеждат основанията по чл.422, ал.1, т.5, вр чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Главният прокурор на Република България оспорва законосъобразността на постановеното по ЧНД № 5194/2017г. по описа на Районен съд – Варна определение № 546/28.03.2018г, с което по реда на чл. 306, ал.1, т.1 НПК, на основание чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 ал.1 НК, определил едно общо най-тежко наказание на осъдения И.М.А., като заявява допуснато нарушение на материалния и процесуалния закон.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че поддържа изцяло искането на Главния прокурор, което счита за основателно и моли за неговото уважаване.

            Осъденото лице И.М.А., редовно уведомен за датата на съдебно заседание и неговия предмет, се явява. Чрез служебния си защитник изразява и становище по основателността на искането, като моли същото да бъде уважено.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразеното становище на прокурора от апелативна прокуратура и провери материалите по делото, направи следните констатации:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган - Главният прокурор на Р България и в изискуемия от чл. 421, ал.3 от НПК шестмесечен срок, считано от деня на влизане в сила на определението по чл. 382, ал.7 от НПК, който ден съвпада с датата на постановяване на определението, поради липсата на законова възможност за касационно обжалване, и има за предмет съдебен акт от категорията на визираните в чл. 419, ал.1 и чл. 422, ал.1, т.5 от НПК - определение по чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр.чл.25, ал.1 от НК, което не е било проверено по касационен ред.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е основателно.

С определение № 546/28.03.2018г. по ЧНД № 5194/2017г. Районен съд - Варна, по реда на чл. 306, ал.1, т.1 НПК, на основание чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 ал.1 НК, определил едно общо най-тежко наказание на осъдения И.М.А. между наказанията, наложени му по: НОХД № 3450/2016г., НОХД № 4093/2014 година и НОХД № 5282/2016г. и трите на PC - Варна и по НОХД №549/2017г. на PC - Несебър, в размер на 3 /три/ години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване; на основание чл. 25, ал.2 и ал.З НК присъединил изцяло наложените на И.М.А. наказания лишаване от право да управлява МПС и глоба, както следва:

-                       по НОХД № 3450/2016г. - глоба в размер на 200 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 1 /една/ година;

-                       по НОХД № 5282/2016г. - глоба в размер на 200 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 1 /една година/ година и

-                       по НОХД № 549/2017г. - глоба в размер на 700 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 2 /две/ години.

На основание чл. 25, ал.2 и 3 НК съдът приспаднал изтърпените към този момент наказания по присъдите, включени в съвкупността. Определението на PC - Варна не е обжалвано и протестирано, влязло е в сила на 13.04.2018г. и не подлежи на касационна проверка.

При постановяване на съдебния акт съдът е допуснал съществено нарушение на материалния закон по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК.

Видно от справката за съдимост /л.6-13/, И.М.А. е осъждан 22 пъти. Осъжданията от 1 до 13 /по реда на влизане на съдебните актове/ са групирани, изтърпени са и са в рецидив с последващите осъждания.

Ето защо, на обсъждане относно приложението на чл. 25, ал.1, във вр. чл.23, ал.1 НК подлежат наложените на осъдения И.А. наказания по:

1.                 по НОХД № 3241/2015г. на PC - Варна, с влязло в сила на 24.09.2015г. определение за одобряване на споразумение за извършено престъпление на 20.05.2015г., с което му е наложено наказание пробация;

2.                 по НОХД № 1167/2015г. на PC - Несебър, с влязло в сила на 23.10.2015г. определение за одобряване на споразумение за извършено престъпление на 05.03.2015г., с което му е наложено наказание пробация;

3.                 по НОХД № 1817/2015г. на PC - Несебър, с влязло в сила на 25.01.2016г. определение за одобряване на споразумение за извършено престъпление на 04.04.2015г., с което му е наложено наказание пробация;

4.                 по НОХД № 197/2016г. на PC - Несебър, с влязло в сила на 22.03.2016г.   определение за одобряване на споразумение за извършено престъпление на 11.07.2015г. му е наложено наказание пробация;

5.                 по НОХД № 511/2016г. на PC - Варна, с влязло в сила на 25.03.2016г. определение за одобряване на споразумение за престъпление извършено в периода 10.05.2015г. - 10.06.2015г., с което му е наложено наказание пробация;

6.                 По НОХД № 3450/2016 г., със споразумение на РС Варна, в сила от 03.08.2016 г., за деяние, извършено на 10.02.2016 г., наказуемо по чл.343в ал.1 от НК е приел да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален строг режим в условията на затвор, както и глоба в размер на 200 лева. На основание чл. 343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК е лишен от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

7.                 По НОХД № 5282/2016 г., със споразумение на РС Варна, в сила от 12.12.2016 г., за деяние, извършено на 20.04.2016 г., наказуемо по чл.343в ал.1 от НК е приел да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален строг режим в условията на затвор, както и глоба в размер на 200 лева. На основание чл. 343 Г вр. чл.37 ал. 1 т. 7 от НК е лишен от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

8.                 По НОХД № 549/2017 г., със споразумение на РС Несебър, в сила от 26.06.2017 г., за деяние, извършено на 05.04.2016 г., наказуемо по чл.343в ал.1 вр.чл. 26 ал. 1 от НК е приел да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 700 лева. На основание чл. 343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК е лишен от право да управлява МПС за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

9.                 По НОХД № 4093/2014, с присъда на РС Варна, потвърдена с Решение по ВНОХД № 872/2017 г. на ВОС, в сила от 06.11.2017 г., за деяние извършено на 28.05.2014 год., наказуемо по 196 ал. 1 т. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. І вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим.;

С влязло в сила на 26.02.2016г. определение по ЧНД № 6/2016г. Районен съд - Несебър определил на осъдения А. едно общо наказание пробация между наказанията наложени му по НОХД № 3241/2015г. по описа на PC - Варна; НОХД № 1167/2015г. и НОХД № 1817/2015г. и двете по описа на PC - Несебър.

С влязло в сила на 25.10.2016г. определение по ЧНД № 829/2016г. ОС - Варна, по реда на чл. 452 НПК, на основание чл. 43а, т.2 НК, заменил общо определеното наказание пробация по ЧНД № 6/2016г. на PC - Несебър с наказание лишаване от свобода за срок от 5 месеца и 1 ден, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. Наказание е изтърпяно на 05.02.2017г.

С влязло в сила на 23.08.2017г. определение по ЧНД № 787/2017г. на PC - Несебър е извършено групиране на наказанията на И.А., като са образувани две съвкупности:

1. по НОХД № 3241/2015г. на PC - Варна, НОХД № 1167/2015г. на PC - Несебър, НОХД № 1817/2015г. на PC - Несебър, НОХД № 3450/2016г. на PC  Варна, НОХД № 5282/2016г. на PC - Варна и НОХД № 549/2017г. на PC - Несебър е определено едно общо наказание в размер на 5 /пет/ месеца лишаване от свобода, увеличено на основание чл. 24 НК с 2 /два/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване. На основание чл. 25, вр. чл. 23, ал.З НК са присъединени наказанията глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 24 месеца.

2. по НОХД № 197/2016г. на PC - Несебър и по НОХД № 511/2016г. на PC - Варна е определено едно общо наказание пробация, със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и 6 месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 6 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от 2 години.

Последвалото осъждане с влязлата в сила на 06.11.2017г. присъда по НОХД № 4093/2014г. на PC - Варна е наложило необходимостта от нова преценка относно приложението на чл. 25, вр. чл. 23 НК.

При замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода, приложението на чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 НК се съобразява с момента на влизане в сила на съдебния акт, с който е извършена замяната, а не на съдебния акт, с който е наложено по-лекото наказание. След замяната, съгласно задължителната съдебна практика /ТР № 79/1983г. на ОСНК на ВС и ТР № 6/2014г. на ОСНК на ВКС/, лицето се счита за осъдено на лишаване от свобода и единствено заместващото наказание подлежи на групиране по чл.25 НК.

Деянията, за които е осъден И.М.А. по НОХД №3450/2016г., НОХД № 4093/2014г. и НОХД № 5282/2016г. и трите на PC - Варна и по НОХД №549/2017г. на PC - Несебър са в съотношение на съвкупност с деянията по НОХД № 3241/2015г. на PC - Варна; НОХД № 1167/2015г. и НОХД № 1817/2015г. и двете на PC - Несебър, след замяната на общо определеното по ЧНД № 6/2016г. на PC — Несебър между тях наказание пробация с лишаване от свобода с определението на ОС - Варна по ЧНД №829/2016г.

Ето защо, правилното приложение на закона е изисквало да се извърши групиране на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 НК на наказанията по тези дела и да се приспадне на основание чл. 25, ал.2 НК изтърпяното наказание по тях.

Липсват основания за разграждане на определената с определението по ЧНД № 787/2017г. на PC - Несебър съвкупност от наказанията по НОХД № 197/2016г. на PC - Несебър и по НОХД № 511/2016г. на PC - Варна.

Нормата на чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 НК е императивна по своята същност и следва да бъде приложена винаги когато са налице съответните законови предпоставки.

Като не е приложил разпоредбата на чл.25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 НК по отношение на определеното наказание по ЧНД № 829/2016г. на ОС - Варна, Районен съд - Варна е нарушил закона - не е приложил закона, който е трябвало да бъде приложен.

Районен съд - Варна е допуснал и друго нарушение на закона. В нарушение на чл. 23, ал.2 и ал.З НК съдът е присъединил към определеното общо наказание лишаване от свобода всяко едно от наказанията глоба и лишаване от правоуправление, вместо глобата с най-голям размер и лишаването от право по чл.37, ал.1, т.7 НК с най-дълъг срок.

Допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК и са основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

С оглед на изложеното настоящия състав на Варненският апелативен съд намира, че са налице съществени нарушения на материалния закон по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК, което дава основание приключеното наказателно производство да бъде възобновено. Допуснатото неправилно приложение на закона не може да бъде отстранено чрез изменение на определението, с което е извършено групирането на наказанията, тъй като то не попада в хипотезата на чл.425, ал.1, т.4 от НПК.

Водим от гореизложеното и на основание чл.425, ал.1, т.1, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл. 348, ал.1, т.1 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ОТМЕНЯ по реда на ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО определение № 546/28.03.2018г., постановено по ЧНД № 5194/2017 г. по описа на Районен съд - гр. Варна.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС Варна

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                                      2.