Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 135

                                     Гр.Варна 29.05.2017 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на четвърти май през две хиляди и седемнадесета години в открито заседание в състав:

                                                                                

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

Секретаря ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор РУЖА ГОЛЕМАНОВА

Разгледа НДВ №114/2017 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по ВНОХД №173/2016 г. по описа на ОС-Търговище.

В направеното предложение се сочи, че Решението на ОС-Търговище е постановено при съществени нарушения по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.3 от НПК. Поради което се иска възобновяване на ВНОХД №173/2016 г. на ОС-Търговище, да се отмени постановеното решение от 19.12.2016 г.и се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на ОС-Търговище.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор за възобновяване е основателно и изразява съображения относно това.

         Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор е неоснователно и същото моли да не бъде уважено.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

С присъда № 65 от 14.07.2016г. по НОХД № 50/2016г., Районен съд - Омуртаг признал поде. Ф.М.Р. за виновен в извършено престъпление по чл. 212, ал.2, във вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 НК, за това, че за времето от 04.03.2014 година до 13.10.2014 година в село Кестенево, общ. Омуртаг и в град Омуртаг, при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание - нотариална заверка на пълномощно от името на А.А.Ш.с номер на нотариалната заверка № 94-00-06/21.03.2014 год., два броя декларации за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на А.А.Ш.с номер на нотариалната заверка № 94-00-09/21.03.2014 год., два броя декларации по чл. 264, ал.1 ДОПК от името на А.А.Ш.с номер на нотариалната заверка № 94-00-08/21.03.2014 год. и удостоверение за наследници на А.Ш.М., изведено под № 95-00-29/04.03.2014 год., по регистъра на Кметство с. Кестенево, общ. Омуртаг, съзнателно дал възможност на Ш.А.Б.и Г. М.Р. да получат без правно основание чуждо недвижимо имущество - имот № 020019, четвърта категория, представляващ нива с площ от 10,005 дка, в землището на с. Кестенево, общ. Омуртаг, собственост на наследниците на А.Ш.М., на стойност 3 502,00 лева, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини. При условията на чл. 54 НК е определил наказание лишаване от свобода в размер на две години, изтърпяването на което отложил на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от три години.

С решение № 108/09.12.2016г. по ВНОХД № 173/2016г. на Окръжен съд - Търговище, образувано по жалба на поде. Р., въззивният съд изменил присъдата на PC - Омуртаг като преквалифицирал извършеното деяние по чл.212, ал.6, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.1 НК, за което наложил на поде.Р. наказание пробация при следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок три години;

-задължителни периодични срещи с пробационния служител за срок от три години;

-поправителен труд по месторабота на подсъдимия за срок от две години с удръжки 10 на сто от трудовото му възнаграждение в полза на държавата.

Решението е подписано с особено мнение от съдията-докладчик.

Решението на ОС - Търговище не е подлежало на касационна проверка, съобразно закона и е влязло в сила на 09.12.2016г.

В предложението на ГП е посочено, че Решението на ОС - Търговище е постановено при съществени нарушения по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.З НПК, което изцяло възприема и настоящата инстанция, имайки предвид следното:

Съдебното производство по НОХД № 50/2016г. по описа на Районен съд - Омуртаг е образувано на основание чл. 247, ал.1,т.1 от НПК по внесен обвинителен акт срещу Ф.Р., с който извършеното от него деяние правилно е квалифицирано по чл. 212, ал.2, във вр. ал.1 НК.

В нарушение на закона, въззивният съд е преквалифицирал извършеното от подс.Р. деяние по превилигирования състав на чл.212, ал.6 НК, като е приел, че случаят е маловажен.

Този извод е направен в противоречие със съдебната практика, съгласно която въпросът кога случаят е маловажен, се решава съобразно нормата на чл. 93, т.9 НК. Същата предвижда, че маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение със сходни престъпления от същия вид. На преценка подлежат смекчаващите вината обстоятелства, както и вредоносните последици. Наличните в конкретния казус смекчаващи отговорността на поде. Р. обстоятелства са разгледани от въззивния съд без да се отчетат данните за личността на подсъдимия и при игнориране на отегчаващите отговорността обстоятелства. Не са налице такива положителни данни за личността на подсъдимия, които да сочат на изключително ниска степен на обществена опасност на дееца. Личността на подсъдимия, с оглед данните за предходното му осъждане за престъпление против собствеността не дава възможност да се приеме, че е налице значителна по-ниска лична степен на обществена опасност. Изтърпяното наказание „пробация“ очевидно не е постигнало целеното поправително и превъзпитателно въздействие, след като по-малко от година след изтърпяването му подсъдимият е извършил ново престъпление.

В процесния казус липсата на вредни последици се дължи единствено на факта, че престъплението е останало недовършено по независещи от дееца причини. Обществената опасност на деянието следва да бъде съобразена с оглед характера на предмета на престъплението, който в конкретния случай е чужд недвижим имот на сравнително висока стойност. Наред с това следва да бъде отчетен фактът, че подсъдимият е изготвил официални удостоверителни документи с невярно съдържание, което завишава степента на обществена опасност на извършеното в сравнение със случаите, в които се съставят неистински частни документи. Съставени са четири официални удостоверителни документа с невярно съдържание, което е индиция за сериозността на намерението на подсъдимия да реализира целения престъпен резултат. Заеманата от подсъдимия длъжност „кмет“ дава основание към него да се отправят по-завишени изисквания при изготвянето на документи в кръга на професионалната му дейност, отколкото към редовите граждани.

Съвкупната преценка на всички обстоятелства, свързани с деянието и личността на подсъдимия, не може да обоснове извод за значително занижена степен на обществена опасност на конкретното деяние и на конкретния деец и не дава основание за определяне на извършеното от подс.Р. като маловажен случай.

Наложеното от въззивния съд наказание за извършеното престъпление е явно несправедливо по смисъла на чл.348, ал.1, т.З НПК.

Видно от мотивите в решението, Окръжен съд - Търговище е приел, че на подс.Р. трябва да бъде определено наказание „пробация“, предвидено в чл.212, ал.6 от НК при условията на алтернативност наред с наказанието лишаване от свобода до две година.

Като е определил наказание, различно от „лишаване от свобода“, Окръжен съд - Търговище е проявил снизходителност, като не е взел предвид, че наложеното до този момент наказание „пробация“ не е постигнало своя възпитателен и възпиращ ефект върху поведението на подсъдимия.

Предвид горното съдът счита, че налагането на най-лекото наказание не може да изпълни целите на наказанието по чл.36 НК - да въздейства поправително-възпитателно и предупредително върху него, като му отнеме възможността да извършва престъпления.

Направените възражения от защитата на осъденото лице, че не се касае за типичен случай за такива дела е неоснователно. На лице е престъпна деятелност, която не се различава по нищо с останалите случаи на извършени деяния, съставомерни по чл.212 ал.2 вр. ал.1 от НК. В производството пред въззивната инстанция е омаловажена степента на обществената опасност, както на деянието, така и на дееца. Последния бил осъден за друго престъпление срещу собствеността, като е наложено наказание „пробация“ и не след дълго той отново извършва ново престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода, но не би могло да се приеме, че извършеното деяние, съставомерно по чл.212 ал.2 от НК представлява не такова, а маловажен случай за да бъде преквалифицирано в такова по чл.212 ал.6 от НК, при наличието на предходно осъждане и наложено наказание „пробация“. Предвид на това съдът счита, че направеното предложение на ГП е основателно същото следва да бъде уважено, а направените възражения за неоснователни.

Допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.З НПК и са основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

         Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                                 

                                        Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ВНОХД №173/2016 год. по описа на ОС-Търговище.

         ОТМЕНЯ Решение №108 на ОС-Търговище  по ВНОХД №173/2016 г., постановена на 09.12.2016 г.

ВРЪЩА делото на ОС-Търговище за ново разглеждане от друг състав за отстраняване на допуснатите нарушение по приложението на материалния закон.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: