Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 117/17.05.             Година  2017                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На дванадесети май           Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов  

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

съдебен секретар Соня Дичева

прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 115 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред въззивния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на главния прокурор за възобновяване на НОХД № 1641/2016 г. по описа на Районен съд Добрич, отмяна на постановеното с него определение за одобряване на споразумение и връщане на делото за ново разглеждане в първата инстанция.

 

Искането е допустимо – подадено е от оправомощения за това орган и в срока, предвиден по НПК, а и по същество е основателно.

 

С определение № 188/08.12.2016 г. Районен съд Добрич се е произнесъл по изготвеното споразумение за решаване на образуваното въз основа на него НОХД № 1641/16 г., като е одобрил съгласието на страните, за извършено престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, осъденият П.М.П. да понесе наказания една година лишаване от свобода с приложение на чл.66, ал.1 от НК и 1500 лева глоба, а на основание чл.343г от НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от седем месеца, считано от 06.09.2016 г.

Наказанието по чл.343г от НК е определено при допуснато нарушение на материалния закон – чл.49, ал.2 от НК, съгласно обвързващата императивна съдебна практика – ПП 1/1983 г. и ТР 61/1980 г. ОСНК, и двете на ВС на Република България, съгласно които размерът на лишаването от права не може да бъде по-малък от този на наложеното заедно с него наказание лишаване от свобода. Налице е и противоречие с цитираната разпоредба на чл.55, ал.1, т.1 от НК – тъй като, макар да се позовава на нея, съдът не е съобразил, че лишаването от свобода в размер на една година не се явява под най-ниския предел съгласно санкцията в специалната норма. Единственият възможен процесуален способ за отстраняване на допуснатите нарушения е съгласно реда по чл.382, ал.5 от НПК, което обуславя възобновяване на делото и връщането му за ново разглеждане в първоинстанционния съд.

Възраженията на защитата срещу доводите на Главния прокурор не могат да бъдат споделени. Ако волята на страните е била наказанията да се индивидуализират в хипотезата на чл.55, ал.1, т.1 от НК – изменение в подобен смисъл би било единствено в полза на осъдения и е неприемливо да се квалифицира като формалистичен подход. Несъгласие със съдебната практика е допустимо да се обсъжда единствено по отношение на онези актове на Върховния (Касационен) съд, които нямат задължителен характер, докато в случая е налице Тълкувателно решение, както и Постановление на Пленума, именно по спорния въпрос. Сред подробно разгледаните в тях въпроси липсва въвеждане на изключение от възприетото правило за съизмеримостта на наказанията лишаване от права и лишаване от свобода, в случаите когато спрямо последното е приложен чл.66, ал.1 от НК.

По изложените съображения и на основание чл.424, ал.1 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 1641/2016 г. на Районен съд Добрич и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: