Р Е Ш Е Н И Е  

 

64

 

19.05.2014 година Град Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на осми май година две хиляди и четиринадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА         

 

 

Секретар С. Д.

Прокурор Св. Курновска

като разгледа докладваното от съдия П. Димитрова ВЧНД № 117г по описа на съда за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ ОТ НПК.

 

Предмет на същото е протоколно определение № 163 на Окръжен съд - Варна, по ЧНД № 172/2014г., постановено в открито съдебно заседание на 01.04.2014г., с което по реда на чл.436 от НПК е допусната съдебна реабилитация по отношение К.Д.Л., ЕГН********** във връзка с осъждането му по НОХД 388/2007г. по описа на Варненска окръжен съд.

 

Пред настоящата инстанция производството е образувано по протест на прокурор при ОП-Варна, с който се иска отмяна на постановеното определение като неправилно с аргумента за липса на доказателства за добро поведение от страна на молителя, като една от изискуемите предпоставки по смисъла на чл. 87 т. 1 от НПК.

В с.з. представителят на АП-Варна не поддържа протеста.

Процесуалният представител на инициатора на настоящото производство Кр. Л. – адв. Ив. Т. изразява становище за неоснователност на протеста, като намира, че първоинстанционният съд правилно е преценил, че  са налице предпоставки за допускане на съдебната реабилитация и моли за потвърждаване на съдебния акт. Пред настоящата инстанция се представят допълнителни писмени документи в насока обосноваността на извода на първоинст. съд за наличие на всички предпоставки по смисъла на чл. 87 от НПК за допускане на съдебна реабилитация по отношение на молителя Л., които са приети и ценени като писмени доказателства от въззивния съд.

Варненският апелативен съд, след като се запозна с материалите по делото и след преценка на доводите на страните намира, че протестът е допустим, като по същество същият се явява неоснователен по следните съображения:  Първоинстанционният съд - ВОС  е установил, че молителят Кр. Л.  е осъждан два пъти: първият път с присъда по НОХД № 1081/2000г. по описа на ВРС, по което осъждане е настъпила реабилитация по право на 11.08.2005г; второто осъждане е с влязло в сила споразумение на 08.03.2007г по НОХД № 388/2007г. на ОС-Варна за деяние наказуемо по чл.214 ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.2 и т.4 от НК по което е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, изтърпяването на което на основание чл.66 ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Установено е още, че молителят Л. към настоящия момент е изтърпял наказанието си по постановения съдебен акт - спразумение, както и че е изминал срок, надвишаващ с три години постановения изпитателен срок. Правилно е преценил   първоинстанционният съд, че е налице и другата изискуема предпоставка от разпоредбата на чл. 87, ал.1 от НК  - тази по т. 1 – молителят е имал добро поведение. Последното се установява по безспорен начин от представените и приложени по делото доказателства - у-ние от ВОП, служебна бележка от ОСС и писмо от ВРП, доказващи липсата на висящи досъдебни производства, повдигнати обвинения или прекратени ДП в този период. Изискването на закона за „добро поведение” се установява в достатъчна степен от приложената характеристика по местоживеене. Представените пред настоящата инстанция писмени доказателства са в подкрепа на гореизложеното. Приложените разпореждания изхождащи от Агенцията по държавни вземания при НАП установяват, че публичните задължения по ИД 3419/07г. и  3421/07г. са погасени изцяло, т. е., лицето няма задължения към Държавата, а причинените имуществени вреди по НОХД 388/07г. по описа на ВОС, са изцяло възстановени.

 

Всичко изложено по-горе налага извода за неоснователност на протеста, а определението на ОС-Варна като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено, поради което и на основание чл. 436, ал.3 от НПК настоящият състав на АС- Варна:

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение № 163 на Окръжен съд - Варна, по ЧНД № 172/2014г., постановено в открито съдебно заседание на 01.04.2014г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.