Р Е Ш Е Н И Е

 

124

 

гр. Варна, 30.06.2015 година

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и шести юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

Секретар С.Д.

 прокурор Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №118 по описа за 2015 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на адв.П.И.,  защитник на Я.В.К. против определението на Варненския окръжен съд от 15.04.2015г. постановено но чнд №372/2015г., с което е заменено наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки:”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и шест месеца, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа, за срок от една година с наказание лишаване от свобода за срок от три месеца при строг режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение и откаже исканата замяна.

Защитата на привл.К. поддържа жалбата в с.з. като излага съображения, че подзащитният й е имал уважителни причини да не изпълнява редовно определените му пробационни мерки.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият не е изпълнявал задълженията си по наложените пробационни мерки. Изпълнението на присъдата е започнало на 09.05.14г.като осъденият е бил запознат с правата и задълженията си. Неизпълнението на мерките е започнало още след първия месец. От м.юни 2014г. до 30.01.15г. е допуснал 11 нарушения на мярката „задължителна регистрация”. Не може да се приеме като уважителна причина за това нарушение полагането на грижи за болен член на семейството. Изпълнението на тази мярка отнема не повече от няколко минути на явяване, а и осъденото лице е било санкционирано за тези пропуски. Т.е. бил е наясно с последиците от неизпълнението. По отношение втората пробационна мярка – периодични срещи с пробационен служител са налице изолирани случаи на неявяване, като осъденият се е явявал на други дати, а за м.ноември 2014г. няма изпълнение. В този случай дори да се приеме, че са били налице уважителни причини за неизпълнението, поради проблеми в семейството, осъденият не е спазвал графиците за полагане на обществено полезен труд. Така от определените му 120 часа, са отработени само 37часа и 30 мин. Така за периода 09.05.14г.-08.01.15г. няма отработен нито един час.

Възражението, че имало достатъчно време да положи останалите 82ч 30 мин. обществено полезен труд е несъстоятелно предвид темпа, с които са положени изтеклите. По отношение другите две мерки се прави възражение, че осъденото лице работело на различни места без трудов договор и това го възпрепятствало да се явява на предварително определените дати. Това възражение също е несъстоятелно, тъй като в такива случаи осъденият е следвало да предупреди по подходящ начин за възпрепятствалото го обстоятелство, да поиска изменение на графика и пр. Лицето е осъждано на лишаване от свобода при условията на чл.66 НК. Пробационните мерки не могат да бъдат заменени с наказание поправителен труд, поради липса на редовно трудово правоотношение на осъденото лице.

Настоящата инстанция счита, че обосновано и законосъобразно първата инстанция е приела, че  следва неизтърпяната част от наказанието да бъде заменена частично и така определеното заменено наказание да се изтърпява ефективно при строг режим, предвид предходното осъждане на лишаване от свобода.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 15.04.2015г. на Варненския окръжен съд по чнд №372/2015г., с което е заменено частично наложеното на Я.В.К. наказание „Пробация”с пробационни мерки: ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и шест месеца; „задължителни периодични срещи с пробационен служител за една година и шест месеца; и „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120часа за една година с наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ месеца при строг режим.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.