Р Е Ш Е Н И Е

                                                            № 117

                                          Варна,05.09.2013 година

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Единадесети Юли, две хиляди и тринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

 

 

 Секретар С.Д.

     Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

            Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

            ВНД0Х № 119 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

            

С Решение № 175 ОТ 19.04.2013 година по н.д.№ 204/2013 година състав на ВКС на РБ-второ наказателно отделение е отменил Решение № 157 от 17.12.2012 година по ВНДОХ № 338/2012 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

А първоначалното въззивно производство пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е било образувано по повод протест на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и въззивни жалби от защитите на подсъдимите Г.Д.Г. и В.М.Д. против присъда № 95 по НДОХ № 674/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.С горецитираната присъда на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимите Г.Д.Г. и В.М.Д. са били признати за виновни за извършени от тях престъпления по член 330 алинея 3 предложение първо във връзка с алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК/за подсъдимия Г./и във връзка с член 20 алинея 2 от НК/за подсъдимия Д. и съответно наложени наказания,а именно:във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК”Лишаване от свобода”за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим-на подсъдимия Г.,а на подсъдимия Д.-във връзка с член 54 от НК ”Лишаване от свобода”за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим.

Оплакванията както в протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и във въззивни жалби от защитите на подсъдимите Г.Д.Г. и В.М.Д. са били само е единствено във връзка с явната несправедливост на наложените наказания.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че поддържа така изготвения протест от наблюдаващия прокурор срещу размера на наложените наказания на двамата подсъдими,като се моли да бъде уважен протеста в размерите на наказанията,определени от предходния съдебен състав на Апелативния съд.Излагат се и съображения,макар и при липса на процесуална възможност за отменителното решение на ВКС на РБ,във връзка с проведеното в отсъствие на подсъдимия В.Д.,а именно:Производството пред първата инстанция е било проведено в отсъствие на Д.,като лицето е било обявено на общодържавно издирване и при евентуалната му поява в пределите на Република България би довело до задържането му и до уведомяване на съдебните органи и е било процесуално неиздържано да се връща едно дело за да бъде издирвано лице на адреси,при условие,че е било обявено на общодържавно издирване.

Защитата на жалбоподателя и подсъдим Г.Д.Г.-***,излага съображения,че протестът на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява неоснователен,присъдата на първоинстанционния съд е правилна и законосъобразна с определяне размера на наказанието по реда на член 55 алинея 1 точка 1 от НК.След изложени подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата,се иска да бъде намален размера на наказанието”Лишаване от свобода”,а при условията на алтернативност-се иска на основание член 338 от НПК да бъде потвърдена първоинстанционната присъда,като правилна и законосъобразна.

Подсъдимият В.М.Д.,отново издирван от въззивната апелативна инстанция/по указанията в отменителното Решение на ВКС на РБ!!!/,но неоткрит и нередовно призован,не се явява.Делото,както пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната апелативна инстанция при първото му разглеждане,а така също и при разглеждането му пред ВКС на РБ,отново се гледа в негово отсъствие.Защитата на жалбоподателя и подсъдим В.М.Д.-адвокат Т.Х.Я.-***,и адвокат КРАСИМИР Д. ***,излагат съображения,че протестът на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява неоснователен и като такъв,следва да бъде оставен без уважение.Същевременно,поддържайки изцяло оплакванията в жалбата,се моли за справедлива присъда,като бъде намален размерът на наказанието”Лишаване от свобода”.

Частните обвинители С.С.К. и Й.Г.К.,редовно призовани,не се явяват,не се представляват и не вземат отношение както към протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и към жалбите на двамата подсъдими Г. и Д..

В последната си дума подсъдимият и жалбоподател Г. моли съда за справедливо решение.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и въззивни жалби от защитите на подсъдимите Г.Д.Г. и В.М.Д.;становището на страните по протеста и по жалбите;становището на самия подсъдим Г. в последната му дума;както и служебно изцяло-с оглед разпоредбите на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Както протестът на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,та и въззивните жалби от защитите на подсъдимите Г.Д.Г. и В.М.Д.  са били подадени в законовия срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимите Г.Г. и В.Д. се познавали дълги години преди инкриминираното деяние и били в приятелски отношения.

Подсъдимият Г. познавал и свидетеля С.К.,с когото в периода от 2005 година до лятото на 2010 година имали бизнес отношения,като стопанисвали магазин за месо на Колхозния пазар в град Варна.Магазинът бил нает от подсъдимия Г., чрез фирмата на съпругата му,а средствата,необходими за бизнеса,били резделяни поравно между двамата,така,кактопредварително се били уговорили К. да изплаща на Г. половината от месечната печалба на магазина.През този период подсъдимият Г. *** по изтърпяване на присъда и през това време К. продължавал да изпълнява уговорката, като изплащал дължимите сумите на жената на Г..

През лятото на 2010 година К. решил да се отдели и наел собствен магазин за месо с транжорна.Това не се харесало на Г. и той предявил претенции към процент от печалбата на новия магазин.Свидетелят К. не се съгласил.Предложил да продължи да работи и двата магазина, като за първия условията остават същите,а за новия магазин – печалбата е само негова,но Г. му отказал.

От този момент свидетелят К. получил няколко предупреждания от други свои колеги на пазара да внимава с вече бившия си съдружник Г.,а и самият свидетел заявявал,че познавал характера на подсъдимия,който бил доста властен човек и претендиращ за значимост в тези среди.Кратък период след това започнали индиректни и директни заплахи към работници на свидетеля К. и към него самия.При един от случаите свидетелят депозирал и жалба срещу Г. ***.

Подсъдимият Г. действително решил да увреди леките автомобили,управлявани от К. и неговата съпруга.Той знаел къде в град Аксаково е точния адрес на бившия му съдружник.За тази цел привлякъл и подсъдимия Д.,който бил назначен като управител на фирмата на съпругата му.

На 29.12.2011 година около 23.00 часа подсъдимият Г. бил в заведението,което стопанисвал”Вълшебните извори" в град Девня.По-рано същият ден подсъдимият Г. разговарял по телефона с подсъдимия Д. и се уговорили вечерта да се видят в заведението.

През този ден подсъдимият Д. бил с приятели и с братовчед си – свидетеля О.Я. в град Варна,като вечерта посетили няколко заведения в град Провадия.Подсъдимият Д. и свидетеля О.Я. решили да посетят и дискотека в град Варна.Тръгнали от град Провадия около 22.30-23.00 часа с лек автомобил м"Ауди" А4 с ДК№ В 81 63 РК ,тъмно син на цвят,управляван от свидетеля Я..Подсъдимият Д. казал на свидетеля,че трябва да се отбият през”Вълшебния извор" в град Девня,което и сторили.Двамата влезли в заведението около 23.30 часа,като седнали на масата,на която бил подсъдимия Г.,като си поръчали питиета.Веднага след това подсъдимите Д. и Г. излезли в преддверието на заведението,до тоалетните и там разговаряли насаме. Уговорили се Д. да помогне да запалят автомобилите на неговия конкурент-свидетеля К..Подсъдимият Д. бил добре запознат с отношенията между К. и Г. и самият той бил лошо настроен към свидетеля,поради което се съгласил да участва в палежа.Разбрали се да вземе подсъдимия Г. от”Вълшебния извор" около 02.00 часа на 30.12.2011 година,като му казал,че той знае какво да подготви за палежа.Свидетелят Я. излязъл отвън да говори по телефона извън заведението и тогава възприел разговора между двамата подсъдими.Малко след това Д. и Я. напуснали заведението.Докато пътували с автомобила на свидетеля,подсъдимият Д. му казал,че трябва да се върнат обратно в град Провадия,защото имал работа.

Свидетелят Я. се отбил на бензиностанция"Лукойл" в град Девня, тъй като преди това уведомил спътника си,че няма достатъчно гориво в автомобила.Подсъдимият Д. слязъл от автомобила,казал на момчето което зарежда колите,да зареди бензин и влязъл в бензиностанцията.Вече било след полунощ.След като заредили автомобила,свидетелят го преместил пред входа на бензиностанцията.През това време подсъдимият  Д. взел от хладилната витрина за безалкохолни напитки 2 бутилки от литър и половина минерална вода”Ком",които отнесъл в тоалетната на бензиностанцията и излял съдържанието им,като отново поставил капачките им.След това отишъл на касата,взел още една идентична бутилка с минерална вода,подал я на касиерката да я маркира два пъти,след което платил за покупките си. Подсъдимият Д. върнал пълната бутилка във витрината,отбил се през тоалетната,взел двете празни бутилки и ги оставил на задната седалка на автомобила.Двамата се отправили към град Провадия,като на влизане в града подсъдимият Д. казал на свидетеля Я. отново да отбие на бензиностанция”Петрол",за да заредят бензин.На въпроса му защо им е пак гориво,подсъдимият Д. не дам конкретно обяснение и накарал свидетеля Я. да зареди бензин за 5 лева в резервната туба на колата.Свидетелят слязъл от автомобила и подал тубата на свидетеля П.,работещ на бензиностанцията.След като му напълнили горивото,свидетелят Я. го заплатил с парите,които подсъдимият Д. му бил дал и сложил тубата в багажника.През цялото време подсъдимият Д. останал в лекия автомобил.Въпреки това впоследствие двамата били разпознати от свидетеля П. като негови съграждани и съседи.Свидетелят Я. закарал подсъдимия до дома му в град Провадия,като подсъдимият Д. му поръчал да го вземе от тях след около час,в 02.00 часа.

Когато отишъл до вземе подсъдимия Д. от дома му,последният казал на свидетеля Я. да му донесе от колата двете бутилки от минерална вода и тубата с бензина и да ги остави в стаичка зад къщата.Тогава свидетелят Я. установил, че бутилките са празни.Той попитал подсъдимия Д. за какво са му и какво ще прави,на което отново не получил отговор.Свидетелят Я. решил,че може горивото да е за пърлене на месото или нещо друго, свързано с кланицата на подсъдимия Г.,но въпреки това се притеснил. Решил да закара подсъдимия Д. ***,както му бил вече обещал,след което да се прибере обратно.Подсъдимият Д. отишъл в стаичката,като от тубата напълнил бензин до половината от вместимостта на едната от бутилките.Отишъл до автомобила и оставил празната бутилка на задната седалка,а тубата и частично напълнената с бензин бутилка-в багажника и двамата тръгнали за град Девня.По пътя подсъдимият Д. казал на свидетеля Я. да спре на бензиностанция"Атол" в град Провадия и да зареди дизелово гориво,като му дал празното шише,по негови думи,за да не вмирисва тубата и му дал сумата от 3 лева за да плати.Свидетелят Я. излязъл от колата с пластмасовото шише от минерална вода в ръка.Към него се приближил свидетелят Р.,който го познавал визуално,като възприел, че на предната седалка на автомобила седи лице,което свидетелят също познавал като В. ***.Свидетелят Я. помолил да му бъде напълнена нафта за сумата от 3 лева в пластмасовата бутилка.Това направило впечатление на Р.,тъй като автомобилът,с който се движели, бил бензинов.След като тръгнали,свидетелят Я. отново попитал подсъдимия Д. какво ще правят,на което му отговорил,че има малко работа с”Жоро".

Стигнали до заведението"Вълшебен извор",което вече не работело.Подсъдимият Д. слязъл от автомобила и отишъл в посока на спалните помещения и свирнал с уста.След минути се върнал с подсъдимия Г.,като казал на свидетеля Я. да дръпне колата малко настрани. Двамата подсъдими отворили багажника и смесили дизеловото гориво и част от бензина в двете пластмасови бутилки.След това подсъдимият Д. седнал на предна дясна седалка,а зад него, на задната седалка седнал подсъдимия Г. и накарали свидетеля Я. да тръгва.Той уведомил, че няма да му стигне бензина,което наложило за пореден път да спре на бензиностанция”Лукойл" в град Девня,където заредил бензин за 20 лева и по нареждане на подсъдимия Г. трябвало да закупи и едно пакетче сухи кърпички за нос и кибрит.Парите за това му били предоставени от подсъдимия Г..Свидетелят влязъл в бензиностанцията и попитал касиера – свидетелката С. дали продават кибрит.След отрицателния й отговор, свидетелят Я. Закупил запалка и 1 пакетче носни кърпички,както и горивото.Върнал се в автомобила,оставил запалката и кърпичките до скоростния лост и потеглил към магистралата в посока град Варна.По време на движението подсъдимият Д. ***.По пътя за посоката и отбивката за град Аксаково свидетелят Я. бил упътван и от двамата подсъдими.Излизайки от магистралата,минали покрай летището и подсъдимият Г. казал на свидетеля Я. да кара по левият път и в последствие само направо.Преминали покрай сградата на Община Аксаково, като свидетелят Я. забелязал само светещия високо поставен върху нея надпис”ЧНГ".Упътван от подсъдимия Г.,*** в лявата страна между дом № 9 и дом №11 спрял.Подсъдимият Д. взел пакетчето с носните кърпички и запалката и двамата с подсъдимия Г. слезли от автомобила,отворили багажника, взели двете пластмасови бутилки от минерална вода”Ком",пълни със сместа от бензин и нафта,пресекли пътя и се отправили в пресечка на улицата,а именно по улица”Слави Дойчев".Достигнали до автомобилите на свидетеля К. и съпругата му - л.а. м.”Фиат Пунто" с ДК№ В 6443 и л.а. с м."Ланд Роувър Дискавъри” с ДК№ В 04 73 КР.Същите били паркирани точно срещу дома на семейство К. на № 6 А на посочената улица на разстояние 1,30 метра един от друг,ориентирани с предните си части в посока сградата на Общината. Колите били спрени в непосредствена близост до постройка на съседи на семейство К.,с покрив от дървени греди,находяща се на адрес улица"Слави Дойчев" № 6.Подсъдимият Д. залял с едната бутилка предното стъкло на автомобила на свидетелката К.-„Фиат Пунто",като оставил малко течност в бутилката.Закрепил я с чистачката.По същия начин с другата бутилка залял предното стъкло на джипа и поставил бутилката на стъклото,подпряна с чистачка.Извадил от пакетчето една носна кърпичка и я разделил на две.Запалил я със запалката и я хвърлил върху л.а.”Фиат”,който лумнал в пламъци.Подпалил втората част от кърпичката и я хвърлил върху джипа.В този момент се включила алармената система на л.а.”Фиат Пунто" и подсъдимите побягнали към автомобила на свидетеля Я..Той видял,че подсъдимите се връщат от същата посока,в която преди около 4 минути се били отдалечили,като му направило впечатление,че те са запъхтени,все едно са бягали и от тях се усещала миризма на дим.Качили се в колата и подсъдимият Д. му казал да кара право напред,а подсъдимият Г. го напътствал до къде да кара до влизане в град Игнатиево.От там свидетелят Я. вече се ориентирал и закарал подсъдимия Г. до заведението му,където го оставили.След това свидетелят Я. се отправил към град Провадия с подсъдимия Д..По пътя го попитал какво е направил и в какво са го замесили,но подсъдимият Д. му казал да не се притеснява,като не му отговарял на конкретните въпроси.

През това време на мястото на палежа свидетелката К. се събудила от алармата на своя автомобил.Когато погледнала през прозореца, видяла,че автомобилът й гори.Незабавно събудила съпруга си и двамата излезли при колите.Там забелязали,че горят и двата семейни автомобила. К. започнал да гаси с подръчни средства,а К. се обадила на телефон 112 Сигналът й за пожара бил регистриран и незабавно пренасочен в РСПБЗН-Варна,където съобщението било отразено в 03.15 часа.Екипът на пожарната се отзовал на място в 03.20 часа и започнал да потушава пожара, като към гасенето се били присъединили и служители на РУП-Аксаково.След потушаване на пожара,при извършване на огледа свидетелят Н. заключил,че автомобилите са запалени умишлено Това било отразено и в съставените рапорт и телефонограма.

На местопроизшествието бил извършен оглед,при който до предна дясна колонка на л.а."Ланд Роувър Дискавъри",на тротоара била открита и иззета пластмасова бутилка с надпис”КОМ",”Натурална минерална вода" от 1, 5 литра,със стопяване по нея.Подробно били описани повредите на автомобилите.По л.а.”Фиат Пунто" било установено следното:обгорял преден капак,олющена боя,обгорял изцяло моторен отсек,стопявания по акумулатора,обгорени двигател и всички агрегати,стъклата на предните светлини - опушени и счупени,обгорели предни калници в горната си част към капака,предно панорамно стъкло-напукано в средната си част и опушен, чистачките -обгорели и стопени.По л.а."Ланд Роувър Дискавъри":обгорени агрегати в лявата част на моторния отсек и към предното панорамно стъкло, останалите агрегати и двигател - опушени,кората под предния капак била обгоряла и опушена,по предна лява гума се забелязвала стопена пластмаса от подкалника,предното панорамно стъкло -опушено и спукано,външния капак бил обгорял и боята олющена.В купето таблото било обгоряло,а пластмасата била стопена,стопен бил и сенника на водача,както и предна лява врата,под волана имало стърчащи кабели със стопена обвивка,цялото купе било намерено опушено.

От назначената по делото по делото от пожаро-техническа експертиза е било установено,че пожарът е екзогенен /външен/ и бифокален /двуогнищен/ според първоизточниците на огневото натоварване.Двете огнища на огнево натоварване са възникнали в различни моменти,като между огнищата не е налице причинно-следствена връзка.Посоката на разпространение на огневото натоварване в л.а.”Фиат Пунто" е от зоната на акумулаторната батерия, разположена в близост до преден ляв калник,към предния десен калник. Посоката на разпространение на огневото натоварване в л.а. джип"Ланд Роувър Дискавъри" е от ъгъла между преградата в двигателния отсек и предния ляв калник,към вътрешността на салона в зоната на арматурното табло около кормилния кръг.Причината за възникване на пожарите е субективна интервенция на процесиите автомобили с лесно запалими вещества-двуогнищен палеж.В експертизата е било посочено,че с оглед посоката на разпространение на огъня,пожарът е могъл да се разпростре и по съществото си е бил потенциална опасност за запалване и унищожаване на покривната конструкция на постройката и съдържащото се в нея имущество,намираща се непосредствено над и близо до паркираните подпалени автомобили.

В рамките на досъдебното производство е било извършено изследване на иззетата от автомобила на свидетеля Я. пластмасова туба,при което е установено,че съдържащото се в нея вещество е в количество 630 мл. и в същото е установено наличието на петролен продукт -бензин.

В рамките на досъдебното производство е била  изследвана и иззетата при огледа на местопроизшествие пластмасова бутилка от минерална вода”КОМ".Видно от заключението на тази експертиза,в състава на течността от бутилката, която е определена на общо 32 мл.,е било установено наличие на петролен продукт-нафта.

По време на досъдебното производство е бил проведен следствен експеримент,при който свидетелят Я. посочил пресечката в град Аксаково, в която са се отдалечили подсъдимите:това била улицата,на която се намирал дома на свидетеля К..

Изискани са били записи от камерите за видео наблюдение в град Аксаково,за минутите преди и след възникване на пожара.По същите било установено,че две лица в установения час се придвижват към и от улицата, която води до паркираните автомобили на семейство К..

Били изискани и приложени и преписи и оригинали от боновете, маркирани на касовите апарати на бензиностанциите”Лукойл”-Девня,”Петрол"-Провадия и”Атол"-Провадия,както и записи от охранителните камери на обектите.

Видно от назначената по делото лицево-идентификационна експертиза, косаеща записи от охранителна камера на бензиностанция”Лукойл"-Девня за инкриминирания период,било установено,че на снимка № 49 и снимка № 76 е заснето едно и също лице – подс.В.Д., а на снимки № 87, № 88 и № 89 е заснето едно и също лице-свидетелят О.Я..Експертът е посочил,че действията на тези лица са проследени чрез извличане на кадри от видео файла и приложени по експертизата в хронологичен ред,като часовете могат да се проследят във вкопирания в изображението таим код.

При изследването на записите от камери за видео наблюдение в град Аксаково,предадени с протокол по ДП,е била изготвена видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза,от заключението на която се установява, че на записите личат две лица,които пресичат улица,но извлечените снимки са негодни за провеждане на лицево-идентификационно изследване,поради невъзможност за извличане на достатъчен брой индивидуални черти и други устойчиво различими признаци.От записите са извлечени кадри,на които посредством вкопирания таим код могат да се извлекат данни за дата и час.

По делото е било назначено одорологическо изследване на иззетите мирисови следи,снети при огледа на автомобила на свидетеля Я.,от което е било установено,,че иззетите следи от задната седалка на овтомобила са оставени от подсъдимия Г.,тъй като са било идентични с неговия сравнителен материал.

От назначените по делото съдебно-оценителни експертизи, стойността на леките автомобили и на нанесените им щети възлиза както следва - на л.а.”Фиат Пунто" - стойност - 2 200,00 лева,щета - 2 200,00 лева;на л.а."Ланд Роувър Дискавъри" - 12 000,00 лева,на нанесените му щети - 2 800,00 лева.

Общата стойност на запаленото имущество възлиза на 14 200,00 лева, а на причинените щети - 5 000,00 лева.Тази сума надхвърля приетата в съдебната практика стойност за „значителни вреди".

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,комплексен и задълбочен анализ на всички събрани по делото както в рамките на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие/включая и заключенията на вещите лица по назначените експертизи,обсъдени по-горе./.

Тази фактическа обстановка не се оспорва по същество и пред въззивната апелативна инстанция.Последната възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си на 30.12.2011 година в град Аксаково,Варненска област двамата подсъдими Г.Д.Г./в съучастие като подбудител и помагач с подсъдимия Д.-по смисъла на член 20 алинеи 3 и 4 от НК//и В.М.Д./в съучастие като извършител с подсъдимия Г.-по смисъла на член 20 алинея 1 от НК/са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 330 алинея 3 предложение първо във връзка с алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК,като престъплението е било извършено от двамата подсъдими при условията на пряк умисъл0-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от първоинстанционния съд присъда,както от представителя на държавното обвинение,така и от защитата на подсъдимите и жалбоподатели Г.Д.Г. и В.М.Д. няма,като тези свои изводи/относно законосъобразността и обосноваността на протестираната обжалвана присъдата/въззивната апелативна инстанция прави с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НК.

Както вече беше посочено по-горе,основното оплакване както в протеста на Зам.прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и в жалбите на защитните на двамата подсъдими Г. и Д.,е за явна несправедливост на наложените наказания.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,отчитайки смекчаващите отговорността обстоятелства за двамата подсъдими:самопризнанията и възстановяване на щетите от двамата подсъдими,а само за подсъдимия Г. и:съжаление за извършеното, тежко семейно положение,тежко здравословно състояние,а така също и добросъвестно поведение;отчитайки същевременно отегчаващи отговорността обстоятелства за двамата подсъдими:предходни осъждания,не влияещи на квалификацията на деянието,а само за подсъдимия Д.:и нарушаване на определената мярка за неотклонение;е направил своите изводи,че наказанието на подсъдимия Г. следва да бъде наложено при условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК,а на подсъдимия Д.-наказанието следва да бъде определено при условията на член 54 от НК.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло,като законосъобразни и обосновани,изводите на първоинстанционния съд относно наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Г..Законосъобразни,обосновани и неоспорени са били  изводите на първоинстанционния съд относно влошеното здравословно състояние на подсъдимия Г.:,тъй като:С определение в закрито заседание на четиринадесети Септември 2012 година състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е назначил комплексна съдебно-медицинска експертиза по писмени материали по делото и при личен преглед на подсъдимия Г.,да се дадат отговори какво е било здравословното състояние на подсъдимия Г. към момента на експертизата;необходимо ли е провеждане на оперативно лечение и при какви условия;необходимо ли е било следоперативно лечение.двете вещи лица по комплексната съдебно-медицинска експертиза са изготвили и представили по делото в писмена форма.От заключението по тази експертиза е било установено,че по отношение на Г. е била необходима операция,включваща изваждане на 5-ти и 6-ти горни десни зъби;изрязване на фистулата;кюретиране на променената кост до здрава;пластика на максинарния синус.Операцията е била в относително спешен порядък в рамките на 30 дни при провеждане на обща упойка в стационар и следоперативно антибиотично лечение и нужда от физиотерапия.Заключението си по тази експертиза двете вещи лица са поддържали  в с.з.от 09.10.2012 година,като са уточнили,че операцията следва да бъде извършена в рамките на около месец с оглед предотвратяване настъпване на усложнения във връзка с наличието на чуждо тяло.Тъй като в затворническата болница в София е нямало такъв специалист,то оперативното лечение можело да се извърши в болнична обстановка,след което антибиотичното лечение може да се извърши в условията на стационар в Затвора.При необходимост от физиотерапевтични процедури,те можели да бъдат извършени в Затворническата болница в град  София.

С оглед събраните по делото безспорни и категорични доказателства за влошеното здравословно състояние на подсъдимия Г. и в съвкупност с останалите посочени по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства за този подсъдим,а именно:възстановяване на щетите от двамата подсъдими;самопризнания,съжаление,добросъвестно поведение и тежко семейно положение,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че в случая е налице хипотезата на член 55 алинея 1 предложение второ от НК:наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че наказанието на подсъдимия Д. следва да бъде наложено при условията на член 54 от НК,тъй като по отношение на този подсъдим по делото не са събрани доказателства било за изключителни/или изключително/,било за многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Законосъобразни и обосновани са   и изводите на първоинстанционния съд,че към инкриминирания период са били извършени множество палежи,но че не може двамата подсъдими да понесат цялата строгост на закона и да бъдат наказани и за неразкритите подобни престъпления на територията на цялата страна.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че наложените наказания”Лишаване от свобода” и на двамата подсъдими ся явяват занижени и същите следва да бъдат завишени съответно:на подсъдимия Г.:с още ОСЕМ МЕСЕЦА,а на подсъдимия Д.:с още ДЕВЕТ МЕСЕЦА,като наказанията следва да бъдат изтърпяни ефективно.Размерът на увеличените наказания”Лишаване от свобода”на двамата подсъдими са индивидуализирани и с оглед участието им в извършване на престъпленията,а именно:подсъдимият Г.-като подбудител и помагач,а подсъдимия Д.-като извършител.

Така увеличените по размер наказания”Лишаване от свобода”на двамата подсъдими,а именно:на подсъдимия Г.-от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”,на ДВЕ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”и на подсъдимия Д.-от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”,на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”,с оглед личността на подсъдимите;тяхното поправяне и превъзпитаване,въззивната апелативна инстанция счита за напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че протестът на Зам.прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява частично основателен и като такъв,следва да бъде уважен само по отношение увеличаване размера на наказанията”Лишаване от свобода”за двамата подсъдими.Същевременно прави изводите си,че са неоснователни исканията за налагане на наказание”Лишаване от свобода”на подсъдимия Г. при условията на член 54 от НК и в тази част не следва да бъде уважаван

Пак по гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,жалбите на защитните на двамата подсъдими Г. и Д. за явна несправедливост на наложените наказания и намаляването им,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

При служебната проверка на присъдата не бяха констатирани неточности или пропуски,водещи до отменяването или изменяването на присъдата.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по отношение на двамата подсъдими следва да бъде изменена,като бъде редуцирано наказанието”Лишаване от свобода” по отношение на подсъдимия Г. ДЕМЕТРОВ Г.:от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА да бъде увеличено на ДВЕ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА и по отношение на подсъдимия В.М.Д.:от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА да бъде увеличено на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА.Същевременно следва да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд в останалата й част.

Водим от горното и на основание чл. 337 алинея 2 точка 1 от НПК и член 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА Присъда № 95 от 09.10.2012 година по НДОХ № 674/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в частите,с които на:

 подсъдимия Г.Д.Г.,ЕГН **********,*** на основание член 330 алинея 3 предложение първо във връзка с алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК му е било наложено наказание”Лишаване от свобода”за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА,като УВЕЛИЧАВА размера на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”и което наказание на основание член 61 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор;

подсъдимия В.М.Д. ,ЕГН **********,*** основание член 330 алинея 3 предложение първо във връзка с алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 2 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание”Лишаване от свобода”за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА,като УВЕЛИЧАВА размера на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”и което наказание на основание член 61 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 95 от 09.10.2012 година по НДОХ № 654/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                        

                                                                                                        1:

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:                

                                                                                                 2: