Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     95/08.07.            Година  2014                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                   Наказателно отделение

На деветнадесети юни                       Година две хиляди и четиринадесета

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Ангелина Лазарова

Секретар С.Д.

Прокурор Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

ВЧНД № 119 по описа на съда за 2014 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е определение № 131 по ЧНД № 112/14г. на ОС гр. Шумен, постановено на 07.04.2014 г., с което на основание чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК спрямо осъденото лице И.С.Х. било определено общо наказание между наложените по осъжданията по НАХД № 968/11г. на ШРС, НОХД № 257/12г. на ШОС и НОХД № 463/ 13г. на ШОС – пробация при задължителните мерки за срок от по десет месеца и глоба от 200лв. Към посоченото общо наказание по чл. 23 ал. 3 от НК съдът присъединил наказанието глоба в размер на 100лв., наложено по НАХД № 968/11г. на ШРС. По чл. 25 ал. 2 от НК съдът приспаднал изтърпяната част от наказанието пробация и посочил, че определеното като общо е изтърпяно изцяло.

Въззивното производство е образувано по протест на прокурор при ШОП с искане извън обхвата на групирането да остане наказанието по НАХД № 968/11г. на ШРС, по което С. бил освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А от НК. Прокурорът от въззивната прокуратура поддържа протеста и счита, че са налице правните основания за изключване на наказанието глоба, наложено като административна санкция.

Осъденото лице и негов процесуален представител  не са изразили позиция по протеста и не се явяват пред въззивната инстанция.

 

            След запознаване с материалите по делото настоящият състав на въззивната инстанция счете протеста за основателен по следните съображения:

            В производството по чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК, инициирано от осъденото лице, първоинстанционният съд е изискал и приложил всички необходими за дължимата преценка доказателства. В мотивите на разглежданото определение правилно са били преценени основанията по чл. 25 от НК досежно наказанията по НОХД № № 257/12г. и 463/13г. Категорично е, че деянията са били извършени при условията на реална съвкупност, като еднаквият вид на наложените наказания позволява групирането помежду им. Законосъобразно е било взето решението за определянето като общо на по-тежкото от тях, ведно с наказанието глоба в размер на 200лв.

            От друга страна, при прилагане на чл. 23 ал. 3 от НК и присъединяване към така определеното общо на наказанието по НАХД № 968/11г. на ШРС – глоба в размер на 100лв. е налице неточност. Наказанията, налагани при освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А от НК, са административни и не могат да бъдат присъединявани към определено по чл. 23 ал. 1 от НК и чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 от НК. Подлежат на кумулиране само наказанията, предвидени по чл. 37 от НК. Правилно е позоваването на Решение № 424/05.10.10г. на ВКС – ІІ н.о., произнесено при сходни факти. Административното наказание на С. – глоба в размер на 100лв., наложено в производство по чл. 375 от НПК, подлежи на самостоятелно изтърпяване.

           

Изложеното налага определението на съда да бъде изменено, като се отмени присъединяването по чл. 23 ал. 3 от НК на наказанието, наложено по НАХД № 968/11г. на ШРС.

 

По изложените съображения и на основание чл. 337 от НПК, въззивният съд

 

р е ш и :

 

           

            ИЗМЕНЯ определение № 131 на Окръжен съд гр. Шумен, по ЧНД № 112/2014 г., постановено на 07.04.2014 г., в частта на приложението на чл. 23 ал. 3 от НК, като

            ОТМЕНЯ постановеното присъединяване на наказанието по НАХД № 968/11 г. на ШРС към определеното като общо по НОХД № 257/12г. на ШОС и НОХД № 463/13г. на ШОС.

 

            ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата част.

 

            Решението подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок от връчването на съобщението за изготвянето му по реда на глава ХХІІІ от НПК пред ВКС на Р България.

 

 

председател :                                   членове :