Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

132

 

гр.Варна, 13 юли 2018 год.

 

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 18 май две хиляди и осемнанадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

при участието на прокурора ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ и секретаря Соня Дичева, като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВЧНД № 119 по описа на ВАпС за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Настоящото съдебно производство е по реда на чл.313 и сл. от НПК намиращи приложение по препращане от чл.306, ал.3, вр. ал. 1, т. 1 НПК.

С определение № 225 от 12.03.2018 г. по ЧНД № 174/2018 г. по описа на ОС- гр. Варна, първоинстанционният съд на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК е групирал определените на З.А.Я., ЕГН: ********** наказания по НОХД № 703/2015 г. по описа на Окръжен съд - Варна и НОХД № 3245/2015 г. по описа на Районен съд - Варна, като е наложил за изтърпяване най-тежкото измежду тях, а именно лишаване от свобода за срок от 5 /пет/ години и 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при строг режим; на основание чл. 24 от НК ВОС увеличил размера на наложеното общо наказание „Лишаване от свобода” с 1 /една/ година

 

Срещу така постановено определение е постъпила въззивна жалба от осъдения З.Я., в която се твърди, че неправилно първоинстанционният съд е групирал наложените на осъдения наказания и неправилно е приложена разпоредбата на чл.24 НК. С оглед на горното моли въззивния съд да отмени обжалваното определение, като определи едно общо най-тежко наказание под минимума.

 

Представителят на Варненска апелативна прокуратура поддържа становище за отмяна на обжалвания съдебен акт, тъй като извършеното с него групиране на наказанията на осъденото лице З.Я. се явява второ по ред – с влязло в сила определение по ЧНД № 351/2018 г. по описа на ВОС, потвърдено с Решение № 79/03.05.2018 г. от състав на ВАпС по ВЧНД № 127/2018 г., е било извършено групира на същите наказания.

В съдебно заседание служебния защитник също поддържа становище, че атакувания съдебен акт следва да бъде отменен, а въззивното производство прекратено-

Осъденото лице поддържа становището на своя защитник.

Съдът, като провери изцяло правилността на обжалвания съдебен акт в пределите по чл. 314 НПК и във връзка с доводите на страните, приема за установено следното:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предложение на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, с което по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК е поискано групиране на наказанията на основание чл. 25, вр. чл. 23, ал. 1 НК, наложени на осъдения З.А.Я. с две отделни влезли в сила присъди - по НОХД 703/2015 г. по описа на ВОС и по НОХД № 3245/2015 по описа на РС Варна. По този повод е било образувано във ВОС ЧНД № 174/2018 г., по което е постановено и определение № 225 от 12.03.2018 г.

Видно от приобщените по въззивното производство писмени доказателства отново по предложение на прокурор от ВОП със същия предмет ВОС е бил сезиран втори път с искане за групиране на наложени на осъдения З.А.Я. с две отделни влезли в сила присъди - по НОХД 703/2015 г. по описа на ВОС и по НОХД № 3245/2015 по описа на РС Варна. По този повод е било образувано във ВОС ЧНД № 351/2018 г., по което е поставено определение, с което е била извършена кумулация на двете наказания, приложен бил и чл.24 от НК. Това определение е влязло в сила на 03.05.2018 г., когато е било потвърдено с Решение № 79 от състав на ВАпС по ВЧНД № 127/2018 г. Неговото преразглеждане е недопустимо на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК.

Горното мотивира въззивната инстанция да приеме, че проверяваното определение към настоящия момент се явява процесуално недопустимо, тъй като решава вече решени с влязло в сила определение идентични въпроси. Съобразно задължителните указания, дадени с Тълкувателно решение № 3 от 16.11.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2009 г., ОСНК не е допустимо ново произнасяне с присъда или по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК за извършване на пълно и цялостно групиране на наказанията, ако при предходното произнасяне с влязъл в сила съдебен акт по приложение на чл. 23-25 НК по делото на съда са били известни всички осъждания на лицето, дори ако едно или повече от тях са останали необсъдени и не са били включени в съвкупност. В настоящия случай двете ЧНД, образувани пред ВОС са имали идентичен предмет, включващ всички 16 осъждания на З.А.Я., т.е. не налице ново осъждане, което да позволява ново групиране.

Предвид изложеното и на основание чл. 334, т. 4, вр. чл. 24, ал. 1, т.6 НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ определение № 225 от 12.03.2018 г. по ЧНД № 174/2018 г. по описа на ОС- гр. Варна и вместо това

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на Окръжна прокуратура – Варна от 09.02.2018г., вх.№ 4493 за определяне на общо наказание на осъдения З.А.Я., ЕГН: ********** по НОХД № 703/2015 г. по описа на Окръжен съд - Варна и НОХД № 3245/2015 г. по описа на Районен съд - Варна и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.