Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 13/28.01.2019 г., гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и пети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

    секретар Соня Дичева

 прокурор Светла Курновска,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №12 по описа за 2019 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Въззивното производство е образувано по  жалба на В.И.П., против определението на Варненския окръжен съд от 28.11.2018г. постановено но чнд №1239/2018г., с което е извършено групиране на наказания по нохд №105/2018г. на ОС Варна, нохд №1773/2018г. на РС Варна, по нохд 537/18 на РС Варна с определяне на общо наказание от четири години лишаване от свобода при строг режим, като на основание чл.24 НК това наказание е увеличено с две години лишаване от свобода.

Жалбоподателят П. моли настоящата инстанция да измени определението като се отмени приложението на чл.24 НК

Апелативният прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Молителят възразява против приложението на чл.24 НК. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на определението в тази му част като се изтъква че не са налице условията за увеличение на определеното общо наказание и същото се явявало явно несправедливо.

Молителят е бил осъден по нохд №105/18г. на ОС Варна на четири години лишаване от свобода за деяние по чл.199 ал.1 г.4 НК, извършено на 06.06.17г. като присъдата е влязла в сила на 24.10.2018г, като същото се явява осемнадесето по ред за осъдения. Деянието, за което е осъден по нохд №1773/18г. на ВРС е извършено на 03.06.17г., по чл.196 ал.1 т.2 НК, за което му е било наложено наказание от 2г.8м. л.св. при строг режим. Деянието по чл.196 ал.1 т.2, за което е осъден по нохд №537/18г. на ВРС е извършено на 26.05.17.г. и за него е наложено наказание от две години лишаване от свобода при строг режим като присъдата е влязла в сила на 20.04.18г. Правилно окръжният съд е приел, че са налице основанията за комулиране на наложените наказания по тези три присъди. Като се има предвид обществената опасност на извършителя, която е изключително висока /същият е с осемнадесет присъди, постановени за един недълъг период, предвид възрастта на осъдения – 34 години/, високата обществена опасност на тези деяния – кражби, повечето при условията на опасен рецидив, незачитането на неприкосновеността на личната собственост на гражданите, обстоятелството, че неколкократно са му били групирани наказанията по отделни присъди и това с нищо не е допринесло за неговото поправяне и превъзпитание, правилно окръжният съд е приложил разпоредбата на чл.24 НК като е увеличил така определеното общо най-тежко наказание с ½. По този начин осъденият ще бъде отделен от обществото и ще бъде лишен от възможността да върши други престъпления.

Предвид горното жалбата на осъденото лице се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.1 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 28.11.2018г. на Варненския окръжен съд по чнд №1239/2018г., с което на основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК е определеното общо най-тежко наказание на В.И.П. от четири години лишаване от свобода при строг режим като на основание чл.24 НК същото е увеличено с ½ или две години лишаване от свобода при строг режим.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.