Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 71/22.05.            Година  2019                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На двадесет и пети април                     Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Димитрова

                            ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

 Ангелина Лазарова

Секретар Соня Дичева

Прокурор Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 121 по описа на съда за 2019 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. 419, ал.1, вр. чл. 420, ал. 1, предложение последно, вр. чл. 422, ал.1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 424, ал. 1 алт. 1 и чл. 425, ал.1, т. 4 НПК за възобновяване на НЧХД № 3911/2017 г. на Районен съд – Варна и изменение постановената по него присъда № 275/25.10.2018 г., като осъденото лице А.Х.Д. на основание чл. 23 ал. 1 от НК  бъде определено една общо наказание глоба в размер на 1500лв. и обществено порицание, което да се изпълни в кметството по местоживеене ***.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура счита искането за основателно. Моли съда да възобнови производството и приложи правилно материалния закон.

Осъденото лице Д., лично и чрез процесуалния си представител моли искането като обосновано и законосъобразно да бъде уважено.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С присъда № 275/25.10.2018г. по НЧХД № 3911/2017г. Районен съд - Варна, 29 състав, е признал подсъдимата А.Х.Д. за виновна за извършени на 21.08.2017г. две престъпления: по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 НК и по чл. 148, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.147, ал.1 НК, за което при условията на чл. 55, ал.2 НК й наложил наказания глоба в размер на 1500 лв. и обществено порицание, за всяко едно от двете престъпления.

Присъдата е влязла в сила на 10.11.2018г. и не е проверявана по въззивен и касационен ред.

 

Главният прокурор намира, че при постановяването на присъдата Районен съд - Варна е допуснал съществено нарушение на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.1,т.1 и т.2 НПК. Съгласно чл. 23, ал.1 НК, ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е извършило няколко отделни престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно, налага най-тежкото от тях. Поради изложеното и на основание чл. 305, ал. 4, вр. чл. 301, ал.1, т.3 НПК, Районен съд - Варна следвало да определи какво общо наказание следва да се наложи на подсъдимата Д., с оглед изискванията на чл. 23, ал.1 НК. Счита се, че РС Варна е допуснал нарушение на материалния закон - не е приложил закон, който е трябвало да бъде приложен, като е пропуснал да изпълни и процесуално предписаните си правомощия - да обсъди и да отговори на въпроса какво общо наказание да бъде определено на подсъдимата.

 

След проучване на материалите по делото съставът счете искането на Главния прокурор за допустимо и основателно.

С оглед повдигнатите две обвинения, по които Д. е била призната за виновна, с осъждането й и определянето на наказания по всяко от тях, при спазване на чл. 301, ал.1, т.3 НПК съдът е следвало да определи общо наказание при прилагане правилата на чл. 23 ал. 1 от НК.

Нарушенията са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 НПК и налагат възобновяване на делото с цел отстраняването им. Доколкото основанията за изменение на присъдата са в полза на осъдената, настоящата инстанция има правомощия да приложи правилно материалния закон и да отстрани процесуалните нарушения без да постановява връщане на делото за ново разглеждане.

С оглед наложените по реда на чл. 55 ал. 2 от НК с присъдата идентични по вид и размер наказания по всяко от двете обвинения по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 НК и по чл. 148, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.147, ал.1 НК вида, с приложението на чл. 23 ал. 1 от НК на осъденото лице следва да бъде наложено като общо наказание най-тежкото.

Доколкото и двете наказания глоба и обществено порицание са наложени едновременно и за всяко от извършените деяния, като общо следва да бъде определена съвкупността от наказанията „ГЛОБА“ в размер на 1 500/хиляда и петстотин/ лева и наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено в кметството по местоживеене ***. Поради изложеното е неприложим редът по чл. 23 ал. 2 от НК относно присъединяване на наказанието обществено порицание. В конкретния случай такова е наложено и по двата осъдителни диспозитива и подлежи на групиране по основните правила.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 3 от НПК, Варненският апелативен съд,

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 3911/2017 г. на Районен съд гр. Тутракан.

ИЗМЕНЯ присъда № 275/25.10.2018г. на Районен съд гр. Варна, като

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА като общо най-тежкото от така определените по чл. 55 ал. 2 от НК за деянията чл. 148 ал.1 т.1 вр.чл.146 ал.1 от НК и по чл. 148 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.147, ал.1 от НК наказания, а именно „ГЛОБА“ в размер на 1 500/хиляда и петстотин/ лева и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено в кметството по местоживеене ***.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

председател :                                   членове :