Р Е Ш Е Н И Е

 

       220

 

Варна, 22.08.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Седми Юли,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

           Секретар Г.Н.

           Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           ВНДОХ123 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Решение № 48 от 28.03.2017 година по н.д.1270/2016 година ВКС на РБ-второ наказателно отделение на основание член 345 алинея 1 точка 4 от НПК е отменил Решение № 192 от 18.08.2016 година по ВНДОХ № 180/2016 на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Първоначалното въззивно наказателно производство във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е било образувано по въззивни жалби,подадени от защитниците на:

-Частния обвинител и граждански ищец М.Х.А./с оплаквания за необоснованост и  явна несправедливост на постановената първоинстанционна Присъда.Във въззивната жалба на защитника на частните обвинители и граждански ищци-адвокат Р.Н.-от АК-Варна от 27.07.2014 година дословно е посочено:"…Ето защо считаме наложената наказание за несправедливо и незаконосъобразно,поради което Ви молим да измените присъдата като уважите изцяло иска на З.М.Х.,като имате предвид особената връзка на привързаност съществуваща между братята близнаците,както и да осъдите подсъдимите на наказания по вид"лишаване от свобода",което да изтърпят ефективно.Алтернативно Ви молим да отмените присъдата и върнете делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд,предвид допуснати съществени нарушения на процесуалните правила."./;

-Подсъдимия И.Р.П./с оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на Присъдата,както и явно несправедливо наложено наказание..Моли се за отмяната й и постановяване на нова такава,с която подсъдимият П. да бъде оправдан,тъй като деянието е несъставомерно./;

-Подсъдимия В.Л.Г./с оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на Присъдата.Моли се за отмяната на Присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД както в наказателната,така и в гражданската части и да бъде постановена нова такава,с която да бъде оправдан./-

 против Присъда № 21 от 22.07.2014 година по НДОХ № 151/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

А с Присъда № 21 от 22.07.2014 година по НДОХ № 151/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД двамата подсъдими И.Р.П.,ЕГН **********,*** и В.Л.Г.В.Л.Г.,ЕГН **********,*** са били признати ЗА ВИНОВНИ в това,че:

-Подсъдимият И.Р.П. на 29.08.2011 година в землището на село Камен бряг,Община Каварна,Област Добрич,умишлено нанесъл на Ц. М.Х.,ЕГН **********,*** Загора тежка телесна повреда,изразяваща се в постоянно  общо  разстройство на здравето,опасно за живота,обусловено от  тежка закрита черепно-мозъчна травма с контузия на мозъка и мозъчният ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и под меките мозъчни обвивки,както и двустранна огнищна бронхопневмония,развила се в резултат на контузия на десен бял дроб,в следствие на което по непредпазливост  причинил  смъртта  му,която е настъпила на 08.09.2011 година в град Варна и  на  основание член 124 алинея 1 предложение първо от НК във връзка с член 128 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за  срок  от  ТРИ  ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ

-Подсъдимият В.Л.Г. на 29.08.2011 година в землището на село Камен бряг,Община Каварна,Област .Добрич,умишлено нанесъл на Ц. М.Х.,ЕГН **********,*** Загора тежка телесна повреда,изразяваща се в постоянно  общо  разстройство на здравето,опасно за живота,обусловено от  тежка закрита черепно-мозъчна травма с контузия на мозъка и мозъчният ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и под меките мозъчни обвивки,както и двустранна огнищна бронхопневмония,развила се в резултат на контузия на десен бял дроб,в следствие на което по непредпазливост причинил  смъртта  му,която  е настъпила на 08.09.2011 година в град Варна и  на основание член 124 алинея 1 предложение първо от НК във връзка с член 128 алинея 1 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за  срок  от  ТРИ  ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ

Със същата Присъда подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г. са били осъдени да заплатят солидарно  на  М.  Х.А.,ЕГН **********,*** сумата от 130 000,00/сто и тридесет хиляди/лева,представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на деянието,ведно със законната лихва за забава,считано от 29.08.2011 година до окончателното й изплащане.

Със същата Присъда подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г. са били осъдени да заплатят да заплатят по  сметка на РУП-град Каварна сумата от 2 676,00 лева,представляваща съдебно-деловодни разходи;по сметка на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 5 200,00 лева,представляваща държавна такса върху уваженият  размер  на  гражданския  иск  и  сумата  от 5 594.99 лева,представляваща съдебно-деловодни разноски по делото;както и да заплатят сума в размер на 2 000,00 лева,представляваща направени разноски за адвокатски хонорар от частните обвинители.

Настоящото наказателно дело от общ характер се разглежда за трети път като въззивно такова във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

В съдебно заседание на 07.07.2017 година по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата на частния обвинител  се явява основателна относно индивидуализацията на наказанията,които следва да бъдат наложени на двамата подсъдими и излага съображения в тази насока.Същевременно дава мотивирано заключение,че жалбите на двамата подсъдими се явяват неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Защитата на жалбоподателя-частен обвинител и граждански ищец М.Х.А.-адвокат В.Х.М.,*** поддържа изцяло жалбата си така,както е била предявена.След изложени съображения в тази насока,моли присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД да бъде изменена,като бъдат завишени наложените наказания"Лишаване от свобода"на двамата подсъдими И.Р.П. и В.Л.Г..Същевременно адвокат М. заявява,че няма да вземе становище по жалбите на двамата подсъдими,тъй като вече е бил изложил съображения,че те се явяват неоснователни и доводите им се повтаряли няколко пъти.Моли да бъдат взети предвид съображенията му,които вече са били изведени.

Частният обвинител и граждански ищец М.Х.А. заявява,че поддържа изцяло казаното от нейния защитник и че няма друго какво да добави.

Защитата на жалбоподателя и подсъдим И.Р.П.-адвокат Й.В.М.,***.на 07.07.2017 година на основание член 94 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 9 от НПК за служебен защитник на подсъдимия П./излага съображения,че поддържа изцяло въззивната жалба и допълнителното изложение към него.Същевременно взема становище,че жалбата на частния обвинител и граждански ищец се явява неоснователна.След изложени подробни съображения в тази насока,се правят алтернативни искания:Подсъдимият П. да бъде признат за невиновен;да се приеме съпричиняване за настъпилия вредоносен резултат от страна на пострадалия,което следва да бъде прието като смекчаващо отговорността обстоятелство;или Присъдата на първоинстанционния съд,като правилна и справедлива,следва да бъде потвърдена.

Излагат се и съображения,че жалбата на другия подсъдим е основателна и следва да бъде уважена

Жалбоподателят и подсъдим И.Р.П. се присъединява към казаното от защитника си и от своя страна също излага съображения в подкрепа на защитната си теза и моли за Решение,с което да бъде оправдан.

Защитата на жалбоподателя и подсъдим В.Л.Г.,адвокат Ю.Г. *** излага много подробни съображения в подкрепа на оплакванията във въззивната жалба,които поддържа изцяло.същевременно се излагат съображения,че жалбата на частния обвинител се основава на обстоятелства,които не са били установени по безспорен и категоричен начин и моли да бъде оставена без уважение.В никакъв случай така определеното наказание от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД не следва да бъде увеличавано.

Жалбоподателят и подсъдим В.Л.Г. заявява,че поддържа изцяло казаното от адвоката му и че няма какво да допълни,като прави коментар на повдигнатото срещу него обвинение.

В последната си дума подсъдимият П. заявява,че цялото обвинение се крепи на свидетелските показания на свидетеля П.,които показания не кореспондират с казаното от другите свидетели и моли да бъде оправдан.

В последната си дума подсъдимият Г. заявява,че ако не бъде оправдан,то влизането му в затвора няма да окаже абсолютно никакво позитивно влияние,а даже по-скоро обратното.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивните жалби на защитниците на : частният обвинител и граждански ищец М.Х.А.;подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г.;като взе предвид становищата на страните с.з.от 07.07.2017 година по съществото на делото;становищата на подсъдимите П. и Г. в последната им дума;мотивите на Решение № 48 от 28.03.2017 година по н.д.1270/2016 година на ВКС на РБ-второ наказателно отделение,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

И трите въззивни жалби са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият И.Р.П.,ЕГН ********** ***.

Подсъдимият В.Л.Г.,ЕГН ********** ***.

През лятото на 2011 година между 26-29.08.2011 година в землището на село Камен бряг,Община Каварна се провеждал международен техно-фестивал.Присъствали стотици младежи от страната и чужбина,които денонощно слушали музика от няколко сцени,разположени около палатковия лагер на публиката.

Подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г. от няколко дни били с компанията си в палатковия лагер на около 200 метра от сцените.

В съседство до палатките им била разположена палатката на пострадалия Ц. М.Х..Той бил на фестивала с приятелката си-свидетелката Б.Н.В. и нейната приятелка Д..

На 27.08.2011 година свидетелката В. била рожденичка и присъствието им на фестивала бил добър повод за отпразнуване на рождения й ден.Компанията слушала музика,танцувала,срещала се с приятели,а за спане не ставало и дума.Първоначално те лагерували при друга компания,а впоследствие се преместили в съседство до тази на подсъдимите,където свидетелката В. имала свои познати.

На 28.08.2011 година през деня пострадалият Ц. Х. донесъл една цигара марихуана и я изпушил заедно с двете момичета.

На 29.08.2011 година сутринта след 10:00 часа свидетелката В. и приятелката й Д. отишли до магазина в село Камен бряг.В същото време Ц. Х. и свидетеля.Р.С. отишли до град Каварна по лична работа.От град Каварна Ц. Х. купил една бутилка мастика в опаковка от 0,700 мл.След като се върнали от град Каварна около 11:30 часа,Ц. Х. и свидетелят Р.С. слезли до скалите на морето,където вече имало доста други хора,които си говорили по компании.Там били и свидетелите:Х.П.,А. М. и Т. М.,както и други хора.Ц. Х. споделил с момчетата донесените от него бутилка с мастика и кисело мляко.Било много горещо,над 30 градуса.Момчетата си говорели за история,а други правели снимки.По-късно към компанията се присъединили свидетелката В. и приятелката й Д.,които поседели известно време,а после решили да се качат на платото при палатките.Те предложили на Ц. Х. да ги придружи и той ги последвал,носейки бутилката с мастика,която вече била наполовина пълна.Според показанията на свидетеля С. пострадалият Ц. Х. се качил на платото притеснен,тъй като отношенията му с приятелката му не били добри.

При палатката им свидетелката В. уведомила Ц. Х.,че скоро си тръгвала с приятелката си Д. за Бургас,а оттам се прибирала в град София.След това двете момичета започнали да прибират багажа си.

Ц. Х. хванал свидетелката В. за китката и се опитал да я спре с думите:"Не излизай,другите хора ще си помислят че съм те изгонил!”,които й прозвучали"тъпо и алкохолно”.Като видял,че момичетата си прибрали багажа и се канели да тръгват,Х. предложил на свидетелката В. да вземе палатката му,но малко след това сам започнал да я сгъва.Свидетелката В. преценила,че поведението на Ц. Х. било продиктувано от консумирания алкохол,тъй като той не говорел ясно.След това Х. тръгнал нанякъде,като дори не се сбогувал със свидетелката В..а тя с приятелката й Д. напуснали лагера,излезли на пътя и взели кола на автостоп.

Скоро след това Ц. Х. се върнал към палатката си,носейки в ръка бутилката от мастика,която вече била полупразна.Пътят му минавал покрай палатката на подсъдимия П.,до която имало направена тента,а под нея седели момчета и момичета от неговата компания  слушали музика и според едни-закусвали,а според други-обядвали,в зависимост от това кой кога бил станал от сън.Времето било много топло и по Р.това всички били облечени спортно,а с оглед на това,че теренът бил неравен,покрит с камъни и растителност,обути в спортни обувки,като кецове и гуменки.

Докато приближавал компанията Ц. Х. още преживявал раздялата със свидетелката В.,като бил разочарован, озлобен и преуморен от безсъние,гладен,прегрял и презъзбуден от алкохола.От далече той започнал да псува и да говори на висок глас:"Нещастници,боклуци,скапаняци".След това седнал за кратко до палатката си,но в един момент хвърлил по компанията на подсъдимия П. празна бутилка от минерална вода.Тъй като никой не му обърнал внимание,Х. взел един камък и го хвърлил в посока отново на седящите момичета и момчета.Камъкът паднал в близост до тях и момчетата от компанията се изненадали,като станали и започнали да се оглеждат за човека,който хвърлял предмети по тях.Тогава Х. им казал:"Аз, бе! Какво стана-много ли сте големи?”,напсувал и станал,като тръгнал към компанията с видимото намерение да се кара.Ето защо подсъдимите П. и Г. и свидетелят Х.П. го попитали защо хвърля камъни и какъв му е проблема.В отговор Х. ги напсувал и те с ръце го избутали назад до палатката му.

За момент Х. се успокоил и замълчал като видял,че срещу него са трима души,които го оставили до палатката му и се оттеглили до тентата си.След няколко минути обаче Х. отново започнал да вика и да обижда компанията,с думите:"Какви били те,че да му казват какво да прави,че щял да ги убие, да ги запали”и пак се насочил към тях.

В същото време свидетелят К. Й.,който бил в палатката си на около 5 метра от тентата,чул започналия спор,излязъл от палатката си и видял Х.,за което е свидетелствал така:"Излязох и тогава видях Ц.-пиян и неадекватен,да прави скандал ...Един човек във видимо нетрезво състояние,no-зле от видимо пиян човек,изморен,прегрял може би,беше по обяд,топло беше...Видях,че просто едвам се държеше на краката си,но въпреки всичко продължаваше да обижда всеки,който виждаше-"Ще ви запаля,ще ви нараня,ще ви изгоня, ще ви избия”,нещо от този род.Казваше тези думи към всеки,на който му попадне.Разбрах,че той не си търси конкретен виновник,а всички сме му виновни.”.Ето защо, той заедно със свидетеля Х.П. и други момчета от компанията на подсъдимия П. тръгнали да омиротворяват Ц. Х..Хванали го с ръце,заставали на пътя му и го бутали настрани.Но Х. успявал да се промуши през тях и тогава,седящите под тентата видимо се изнервили.Подсъдимият П. станал от мястото си и се изправил срещу него.Двамата се сдърпали,като си разменили удари с ръце,но помежду им застанал свидетеля Х.П.,а подсъдимият В.Г. избутал Ц. Х. към неговата палатка.Последният продължавал да вика и да обижда компанията,като нарекъл подсъдимия Г."шибаняк”.

Ц. Х. ставал все по-агресивен.Той се навел,взел един голям камък от земята колкото ръка и го хвърлил по подсъдимите П. и Г.,като камъкът паднал близо до тях.За втори път двамата подсъдими отново станали срещу Х.,който се насочил към подсъдимия Г. в опит да го удари в лицето.Като видял това, подсъдимият Г. инстинктивно се обърнал с гръб.,за да си свали очилата,а подсъдимият П. се хвърлил срещу Х.,хванал го с ръце през кръста и започнал със сила да го бута към палатката му.Другите момчета от компанията били около тях.Но колкото повече подсъдимият П. бутал Х. към палатката му,толкова повече последният озверявал,като плувнал в пот се дърпал,отскубвал се и крещял обиди.Тогава подсъдимият П. хванал ръцете на Х. и като го обездвижил,съборил го на земята,а подсъдимият Г. му хванал краката,за да не рита.Така скопчени,те престояли около 5-6 минути.За това свидетелят К. Й. сочи,че Х. бил вече видимо изморен,било му тежко и искал да си полегне.Било август месец,лято,слънце,употреба на алкохол,както и факта,че човекът бил 30 килограма по-лек и с много проблеми.Обидите му били от всякакви разнообразия,но не били насочени конкретно към някого.След като обездвиженият Х. притихнал,другите момчета изправили подсъдимите и него,като ги разделили,а свидетелят П. извикал на приятелите си да пуснат пострадалия,за"да миряса”и успял да го избута отново до палатката му.

Недоволен от отблъскването си,след няколко минути Ц. Х. се насочил отново към тентата,където седели подсъдимите и се хвърлил върху палатката,която споделяли свидетелите М. и В. И която в това време била празна.Падайки върху нея, Х. счупил една рейка и по Р.това за трети път подсъдимите П.,Г. и свидетелят П. се нахвърлили върху него,като го хванали и започнали да го бутат, за да го изтласкат оттам. Но тъй като Х. се съпротивлявал,те го съборили на земята, сборичкали се с него и така си разменили удари.Подсъдимият Г. блъснал към земята и ритнал с крак в задните части лежащия на земята пострадал Х.,а подсъдимият П. му хванал ръцете да не буйства,като свидетелят П. му помагал.

Ц. Х. успял да стане,като продължавайки да вика срещу двамата подсъдими,замахнал и към свидетелката М., която била наблизо,но не успял да я удари.В същия момент подсъдимите П. и Г. и свидетеля П. отново се нахвърлили срещу него,като с удари,бутане и дърпане успели да го отдалечат на около 4-5 метра от тях.Някой казал, че ще е добре да извикат полиция и свидетелките М. и М. тръгнали към вишката на полицаите.

Разочарован,унизен и обиден,неприемайки,че е отблъснат за пореден път,Ц. Х. станал от мястото си и отново се насочил към компанията на подсъдимите.Хвърлил по тях плик с храна и във въздуха полетели хляб и сирене.В този момент,за четвърти път подсъдимите П. И Г.,свидетелят П.,както и други лица от компанията скочили срещу Х..Подсъдимият П. пръв се втурнал към него,хванал го през кръста и силно го блъснал на земята,като двамата се сбили.Подсъдимият П. нанасял удари с ръце в главата и тялото на пострадалия,който се защитавал.В същото време и подсъдимият Г.,обут с гуменки,започнал да рита падналия пострадал Х. в тялото:корема,гърба и където намери.Свидетелят П. също го ритнал един-два пъти,но бързо се изтеглил настрани.Когато подсъдимият П.,обут с кецове,успял да се изправи,силно и с яд,ритнал с крак главата на пострадалия Х. и от носа му потекла кръв.Той се предпазвал с ръце и се извивал под ритниците на двамата подсъдими,които продължили да го ритат,където намерят:в главата и навсякъде по тялото, като си сменяли местата.Понасяйки ударите на двамата и предпазвайки се с ръце,пострадалият Х. се гърчел на земята,говорейки откъслечно,се претърколил няколко метра в посока на палатката си.Според показанията на свидетеля П./дадени в 17:30 часа на 30.08.2011 година и прочетени в съдебна зала,/целта на момчетата била с ритници"да закарат"пострадалия до палатката му,която била на 7-8 метра от тях.Веднъж или два пъти пострадалият Х. се опитал да стане,но биещите го подсъдими П. и Г. го сваляли на земята с крака.Така, пострадалият Ц. Х. бил"заведен"до палатката му и превит от болка,останал да се търкаля на земята.Подсъдимите П.  и Г. видели,че той не станал повече и се оттеглили към тентата си.След около половин час свидетелите М. и М. се върнали на мястото,придружени от полицейските служители:свидетелите Ц. Ц. и Н. М..С пристигането си полицаите видели разпъната една голяма тента в дясно на пътя и малко по-навътре имало една палатка,която била съборена,а в нея лежало момче.Момичетата казали,че момчето,което лежи в палатката,е събаряло техните палатките и ги е целило с камъни или някакви други предмети.Никой не казал,че е имало побой.Били само двете момичета,които ги извикали и към 4 или 5 момчета,но не били превъзбудени.Дори първоначално те не искали да обясняват какво се е случило,не им се говорело,но после казали,че момчето е съборило палатката,целило ги с предмети,но са се оправили помежду си,били познати,приятели и го били сложили да си легне. Буквалните им думи били, че са го сложили да си легне да спи:"…Ние решихме проблема. Сложихме го да легне….”.

Свидетелят Ц. депозирал показания,че около 15:00 часа при тях дошли две момичета,които им съобщили,че едно момче ги е закачало,притеснявало ги е,като искали съдействие от тях.Било на 29.08.2011г. около 15:00 часа, като е категоричен,че биле около този час,,понеже като се прибрал вечерта в къщи,си нахвърлил някои записки само за него.При пристигане на мястото забелязал,че има две палатки,едната по-малка,другата по-голяма и точно до самите палатки имало опъната тента.Под тентата свирела музика,а 4-5 момчета играели под нея.Двамата подсъдими били между момчетата,които играели под тентата.Танцували под такта на музиката и играели техните си специфични танци.Компанията била весела,пиели си,играели,но не били видимо пияни.Свидетелят Ц. попитал момичетата къде е момчето,което ги е притеснявало.Те се огледали и му го показали.Някъде на около 10 метра от тази тента забелязал едно момче да лежи на тревата и на 2-З метра от него палатка,която не била опъната като другите,а била съборена.Момичетата казали,че това било момчето,което ги притеснявало.Отишъл при него и видял,че спи.Побутнал го 7-8 пъти,докато в един момент се отърсил,надигнал се,напсувал го и се изсекнал.Имало малко кръв под носа,като кръвта била засъхнала.Момчето останало седнало,като си сложило ръцете на колената.Свидетелят Ц. опитал да му се представи и да му поиска документи за самоличност,за да установи самоличността му.Момчето обаче въобще не реагирало,все едно не било там.Нещо си мърморело,псувало и показвало нещо в посока към палатките.Още веднъж се опитал да поиска документите му за самоличност,но той го напсувал още веднъж,станал и залитайки,тръгнал към съборената палатка,която явно била неговата палатка.Момчето стигнало до палатката,завряло си главата вътре,а с другата й част се завило и отново заспало.Свидетелят Ц. попитал момчетата от къде е тази кръв по това момче.Те казали,че най-вероятно се е самонаранил,понеже като бил до неговата палатка,скочил отгоре й като я съборил цялата и явно от там се е самонаранил.След като момчето си легнало,свидетелят Ц. казал на компанията,че ще бъдат на същото място и ако се налага да им се обадят отново,след което двамата полицаи се върнали на вишката.Свидетелят Ц. преценил,че момчето като поспи няколко часа няма да се държи по този начин.Младежите под тентата видимо не били пияни.Разговаряли си нормално и никой нищо не казал за бой.

Около десет минути след тръгването на полицейските служители пострадалият Ц. Х. станал,започнал хаотично да си събира вещите и палатката и клатушкайки се,тръгнал към сцените.Компанията на подсъдимите,както и свидетелите:П.,Й. и М., го проследили с поглед,докато той не се изгубил сред камионите,като се олюлявал и падал няколко пъти,сочейки с ръце към тях.

В близост до една от сцените пострадалият Ц. Х. припаднал и бил намерен в безпомощно състояние от френски гражданин,който в 16:09 часа телефонирал на номер 112..С оглед на факта,че този френски гражданин не се е представил,същият останал неизвестен за разследването.Случайно преминаващия покрай мястото свидетел А. Р.,като видял,че пострадалият Ц. Х. е паднал и неконтактен,също преценил нуждата от помощ,като в 16:17 часа телефонирал на номер 112.

На местопроизшествието пристигнал екип на Спешна помощ-Каварна. Дежурният пекар свидетелят д-р В. М.А депозирала показания,че пострадалия Ц. Х. бил в безсъзнание,легнал изцяло по гръб,с прибрани до тялото ръце и крака,с изпъната шия;облечен с къси: тъмни шорти и гол до кръста;едното му бедро било черно от горе до долу,до коляното от нещо като туш или мастило;нямал видими наранявания и синини,нито по лицето,нито по ръцете и краката,но бил в кома и без никакви рефлекси.Тя го огледала за счупвания на крайниците и по най-бързия начин го качили в линейката,като включила кислород и система с"Манитол”,за да се намали отокът на мозъка.

Първоначално пациентът бил отведен в ЦСМП-Каварна,а след това:в 18:30 часа в ЦСМП-Добрич.По пътя за град Добрич в линейката от устата на пострадалия Ц. Х. започнала да излиза секреция:бяла,пенеста и слузеста,която постепенно се засилила,по Р.което свидетелката д-р М.А започнала за аспирира през цялото време,докато го предала на екипа в ЦСМП-Добрич.На колегите си д-р М.А обяснила,че пострадалият бил намерен в това състояние,както и че не му била взета алкохолна проба,защото за да се установи дали един човек е пиян,той трябвало да е контактен,а в случая момчето не било.

В МБАЛ-Добрич на пострадалия Ц. Х. бил направен скенер,медицински изследвания и му била взета кръвна проба.След преценка на лекуващия екип,в 23,30 часа той бил приведен в МБАЛ"Света Анна”-Варна,където по спешност от 01:15 часа до 04:00 часа на 30.08.2011 година му била направена неврохирургична операция.Хирурзите отстранили хематом под твърдата мозъчна обвивка на пострадалия Ц. Х.,но въпреки положените медицински грижи и без да дойде в съзнание,на 08.09.2011 година, в 09:00 часа Ц. Х. починал.

От изготвените на дссъдебното производство експертизи,приети от първоинстанционния съд било установено следното:

От Протокол 1240/01.09.2011 година за Химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта на пострадалия Ц. М.Х. са били установени 0,28 промила алкохол към момента на вземане на кръвната проба в 20:00 часа на 29.08.2011 година в МБАЛ-Добрич.Съгласно заключението на изготвената Съдебно-химическа експертиза № !—39/2011 година в пробата кръв се установили наличие на следи от метамфетамини и марихуана.

Изготвената Съдебно-медицинска експертиза № 169/2011 година е установила следните телесни увреждания по трупа на Ц. М.Х.:контузии на мозъка в лява слепоочна област,лява тилна област, контузия на мозъчният ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка, кръвоизлив под меките мозъчни обвивки,състояние след трепанация на черепа и евакуация на кръвоизлива под твърдата мозъчна обвивка,вторични следтравмени изменения в областта на мозъчните ядра,оток на мозъка, кръвонасяданкя на меките черепни обвивки,контузия на десния бял дроб,счупвания на 5-то и 6-то десни и на 8-мо ляво ребра,двустранна огнищна бронхопневмония,оток на белите дробове,кръвонасядания и ожулвания по лицето,тялото и крайниците,тубулна и гломерулна некроза,мускатов черен дроб,начална дребнокапчеста мастна дегенерация на черния дроб,състояние след ендотрахеална интубация,инжекционни бодове от медицински манипулации на обичайните места.Вещите лица достигнали до извода,че причина за смъртта на Ц. М.Х. е черепно-мозъчна травма,изразяваща се в контузии на мозъка в лява слепоочна област,лява тилна област,контузия на мозъчният ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка,кръвоизлив под меките мозъчни обвивки.За настъпването на смъртта имала значение и развилата се двустранна огнищна бронхопневмония,в причинно-следствена връзка с контузията на десния бял дроб и продължителното залежаване.Експертите са заключили,че травматичните увреждания били в резултат от множество удари с или върху твърди тъпи предмети.Черепно-мозъчната травма била в резултат на удари с или върху твърди тъпи предмети,реализирани в областта на дясното слепоочие,дясната очница,дясната теменно-тилна област и лява теменна област на главата,включително от удари с ритници и юмруци.Счупванията на ребра двустранно и контузията на десния бял дроб били резултати на удари с или върху твърди тъпи предмети със сравнително ограничена площ на удрящата повърхност,включително удари с ритници и юмруци,реализирани в областта на гръдния кош.Кръвонасяданията и ожулванията по задната повърхност на двете лакътни стави били в резултат на удари и тангенциално действие/триене/с или върху твърди тъпи предмети с подчертан ръб или груба повърхност и биха могли да се получат при падане и удари в подлежащата настилка или околни предмети.Кръвонасяданията по задната повърхност на дясната предмишница и дясната гривнена става били в резултати на удари с или върху твърди тъпи предмети с ограничена удряща повърхност, вкл. ритници и юмруци и носят характеристиката на тъй наречените"защитни наранявания".Множеството пръснати линейни и точковидни ожулвания по горните и долни крайници били резултат от тангенциално действие/триене/с или върху твърди тъпи предмети с подчертан ръб или връх,включително клонки,храсти и други.Всички описани от експертите травматични увреждания били прижизнени.Експертите установили,че била налице пряка причинно-следствена връзка между травматичните увреждания и настъпването на смъртта.Поради множеството травматични увреждания,ангажиращи множество анатомични области на главата,тялото и крайниците,експертите не могли по медицински път да определят с категоричност положението,в което се е намирал пострадалият в момента на получаване на травмите.Вещите лица заключили още,че след получаване на травматичните увреждания,през тъй наречения"светъл период"на черепно-мозъчната травма пострадалият Ц. Х. би могъл да се придвижва,да говори, да възприема околната действителност.

Установеното съдържание на 0,28 промила етилов алкохол в кръвта му /взета на 29.08.2011година в 20:00 часа/свидетелства,че той бил употребил алкохол в предходните часове, без към този момент да е бил алкохолно повлиян.

Според заключението на Съдебно-медицинската експертиза № 1а /2012 година при аутопсията на Ц. М.Х. била установена съчетана травма;черепно-мозъчна травма с контузии на мозъка в лява слепоочна област,лява тилна област,контузия на мозъчния ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка,кръвоизлив под меките мозъчни обвивки,състояние след трепанация на черепа и евакуация на кръвоизлива под твърдата мозъчна обвивка,вторични следтравмени изменения в областта на мозъчните ядра,оток на мозъка,кръвонасядания на меките черепни обвивки;контузия на гръдния кош,счупвания на 5-то и 6-то десни и на 8-мо ляво ребра,контузия на десен бял дроб,двустранна огнищна бронхопневмония,оток на белите дробове;кръвонасядания и ожулвания по лицето,тялото и крайниците.Установени са били и болестни усложнения,като пряка последица от травмите.

Вещите лица достигнали до извода,че най-тежка била черепно-мозъчната травма с контузия на мозъка и мозъчния ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и под меките мозъчни обвивки.Тези увреждания са обусловили постоянно общо разстройство на здравето,опасно за живота на пострадалия Ц. М.Х..Тази опасност за живота се е реализирала въпреки приложената високоспециализирана медицинска помощ.По главата,тялото и крайниците на пострадалия били нанесени множество удари,като най-сериозни били тези, в областта на главата. Именно ударите в областта на главата в своята съвкупност са причинили много тежка и опасна за живота черепно-мозъчна травма;уврежданията по мозъка и мозъчните обвивки и вътречерепните кръвоизливи,които непосредствено са довели до настъпването на смъртта.Ударите,съобразно кръвонасяданията по главата били не по-малко от четири,нанесени в лява теменно-тилна област,в дясна теменно-тилна област,в дясна слепоочна област и около дясна очница.В тези области имало добре изразени кръвонасядания на кожата и подлежащите меки тъкани,което показало,че всеки от нанесените там удари бил със значителна сила.Експертизата не е могла да прецени по медицински път кои от ударите били най-силни:оснсвно травматиращи,тъй като тяхното действие в случая било сумарно,както и от кого са били нанесени.

Всички механични увреждания по главата,тялото и крайниците на пострадалия Х. били получени по общия механизъм на удари с или върху твърди тъпи предмети и било възможно да са причинени при удари с юмруци,ритници,при дърпане и събаряне върху земната повърхност,включително и падане от собствен ръст поради залитане,търкаляне и други.Експертизата не е могла да направи строго диференциране,но приепа,че от медицинска гледна точка можело да се твърди,че ударите,причинили смъртта,били нанесени с по-голяма сила и били е такива области,че не можели да се обяснят с падане от собствен ръст.Медицинските заключения били изцяло в унисон със свидетелските показания,както и. че било напълно възможно получените увреждания да бъдат причинени от удари,в това число такива удари и по този начин,както било описано в протоколите за разпит на подсъдимите.

Експертите заявили,че силата на нанесените удари била значителна.Такива удари можело да бъдат нанесени с ръце и крака и се определяли както от енергията на удрящия,така и от емоционалната мотивация за това.Според обясненията на подсъдимите и свидетелските показания,инцидентът бил на няколко етапа/три-четири/,като последният бил най-тежък.Посоката на ударите била различна:отпред,отзад и странично,в динамиката на събитието.По медицински път не би могло да се определи последователността на нанасянето на ударите.Около час-час и половина след побоя,при пристигането на лекар от Спешния екип,пострадалият Ц. Х. бил в пълна мозъчна кома,което било регистрирано.Според експертите по време на получаване на травмите пострадалият би могъл да бъде в различно положение:както прав,така и легнал.От показанията на свидетелите било видно,че той бил легнал,което било напълно възможно от медицинска гледна точка,с оглед получените травматични увреждания.Експертите приели,че в областта на главата били нанесени не по-малко от четири отделни удара.По тялото и крайниците били нанесени поне пет-шест удара,имайки предвид двустранните счупвания на ребра,контузията на белите дробове и кръвонасяданията по горните крайници.Този извод се подкрепял и от показанията на свидетелите. Установено е било още,че част от уврежданията по крайниците, най-вече ожулванията, били причинени при удари, нанесени с тангенциално действие на твърди тъпи предмети под ъгъл или при падане и удряне върху различни предмети на земната повърхност.Съобразявайки тежестта на получената черепно-мозъчна травма,експертите приели,че тази травма не е последица от падане от собствен ръст,а от нанесени по-тежки травми от чужда сила. Травмите по гръдния кош,където подлежащо били счупени едно и две съседни ребра в ляво и в дясно,също по-вероятно били резултат от отделни удари от предмет с ограничена удряща повърхност.

На 29.08.2011 година в 20:00 часа, била взета кръв от пострадалия Ц. Х. и по газхроматографския метод било установено наличие на 0,28 промила етилов алкохол в кръвта му,ведно с метамфетамини и марихуана.Но предвид това,че според наличните данни инцидентът бил поне три-четири часа преди вземане на кръвните проби и ако се приемело,че алкохолната концентрация спадала с около 0,15 промила на час,то към момента на инцидента пострадалият Х. бил с около 0,88 промила етилов алкохол в кръвта.Тази концентрация съответствала на лека степен на алкохолно опиване или отговаряла на употребата на около 100-150 милилитра концентриран алкохол/ракия, мастика, водка/.Вещите лица са посочили,че комбинацията от въздействието на метамфетамини с марихуана и алкохол би могла да обясни неадекватното и агресивно поведение на пострадалия Ц. Х. в случай,че такова е било налице.

Вещите лица са достигнали и до заключението,че на пострадалия Х. е била оказана своевременна медицинска помощ от първоначалното обаждане на телефон 112,приемането му в болницата в град Добрич,до привеждането му в МБАЛ"Света Анна”-град Варна.От съдебномедицинска гледна точка лечението му в двете болнични заведения е било адекватно и в пълен обем.Черепно-мозъчната травма обаче е била много тежка;развили са се и възпалителни усложнения в белите дробове,както и остра бъбречна недостатъчност,които не са могли да бъдат преодолени и смъртният изход не би могъл да бъде избегнат поради тежестта на получените травми от пострадалия Ц. Х..

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие по делото.Подробно,поотделно и обстоятелствено са били обсъдени заключенията на вещите лица по назначените експертизи и са направени законосъобразни и обосновани изводи във връзка с приемането им. Подробно са били обсъдени и събраните по делото гласни доказателства и са били направени обосновани изводи,че те следва да бъдат кредитирани,тъй като са в унисон с останалите събрани както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие доказателства по делото.

При изясняване на фактическата обстановка първоинстанционният съд е отделил специално внимание към спорните въпроси по делото,като е приел,че :

-Времето за извършване на деянията и неговите четири етапа на 29.08.2011 година  са били от 13,15 часа до 14,40 часа.;

-Количеството алкохол,консумирано от пострадалия Ц. Х. е било установено от заключението на съдебно-химическата експертиза като наличие на 0,28 промила алкохол в кръвта.От заключението на СМЕ по писмени данни и била установена 0,88 промила концентрация на алкохол в кръвта към момента на деянието,отговарящо не лека степен на алкохолно опиване.В кръвта на пострадалия са били открити и следи от пренебрежимо малко количество марихуана,неподлежащо на установяване с техническо средство.;

-Въпросите,свързани с вземането на кръвната проба,време,място и лицето,което е взело и документирало същата са били изяснени и установени от писмените и гласни доказателства по делото:Около 20,00 часа на 29.08.2011 година от доктор И.С. в МБАЛ-Добрич АД,който същия ден е давал дежурство в ЦСМП.

-Относно мястото за подаване на сигнала на телефон 112:Първият сигнал на телефон 112 е бил получен в Център-Варна на 29.08.2011 година в 16:09:19 часа от френско говорящ гражданин и е бил регистриран с № 112511453,отразен в електронен фиш в 16:19:10 часа като"инцидента е приет".Вторият сигнал е бил получен в Център-Варна на 29.08.2011 година в 16:17:11 часа от свидетеля А.Р.,регистриран с № 112511500 В 16:22:15 часа,като в електронен фиш е било отразено"повторно обаждане" и същият е бил обединен с този на № 112511453.;

-Обстоятелствата досежно ритниците,които е получил пострадалия и от кого са били нанесени:

Първоинстанционният съд е приел,че побоят се е развил на четири етапа;ударите са били нанасяни с ръце и с ритници по главата и тялото на пострадалия Х..Побоят бил нанесен основно от подсъдимите И.П. и В.Г.,а свидетелят Х.П. е ритнал веднъж-два пъти пострадалия и се оттеглил.

Въззивната оперативна инстанция също прави изводите си,че от събраните по делото доказателства/и най-вече:гласни такива/по безсъмнен,убедителен и категоричен начин е било установено,че основните удари са били нанесени от двамата подсъдими И.Р.П. и В.Л.Г..

В мотивите на Решение № 48 от 28.03.2017 година по н.д.1270/2016 година на ВКС на РБ-второ н.о.са изложени съображения във връзка с обстоятелствата,че:Първоначално Х.П. е бил привлечен като обвиняем с В.Г. и И.П.,като по-късно с Постановление от 03.10.2012 година прокуратурата частично е прекратила наказателното производство по отношение на П. и е наредила процесът да продължи само срещу П. и Г..Подробно са били обсъдени показанията на Х.П. като свидетел и са изложени съображения за дължащ се подробен и отговорен анализ на показанията на този свидетел.

Анализирайки събраните по делото доказателства,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че няма основания за промяна на приетата за установена от първоинстанционния съд фактическа обстановка относно авторството на извършеното деяние от страна само на подсъдимите Г. и П..Освен гореизложеното,следва да бъде отчетено и,че:

-Във фазата на досъдебното производство господар на процеса е единствено и само прокурора и с оглед правомощията си по член 46 алинея 1 от НПК само той може да повдига обвинение за престъпление от общ характер.В случая именно прокурорът е преценил,че Х.П. не е извършил престъпление и с Постановление от 03.10.2012 година частично е прекратил наказателното производство по отношение на П..,

-Освен това:член 121 от НПК не задължава свидетеля/в случая-Х.П./да дава показания по въпроси,отговорите на които биха го уличили в извършване на престъпление.

Първоинстанционният съд подробно е обсъдил обясненията на двамата подсъдими във връзка с фактическата обстановка по делото.Последният в  няколко отделни точки е изложил съображения,че приема твърденията на подсъдимите и на защитата им за това,че:пострадалият Х. е ходил и паднал долу на плажа/на скалите;местопроизшествието не се намирало на мястото между трите палатки,а на друго такова и че е показанията на свидетели са били манипулирани от разследващия полицай само като защитна теза,но че те са изолирани и в разрез с останалите събрани по делото доказателства.

По гореизложените съображения съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и изцяло в синхрон с всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил законосъобразни и обосновани изводи,че двамата подсъдими И.Р.П.,ЕГН ********** и В.Л.Г.,ЕГН ********** поотделно са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 124 алинея 1 предложение първо от НК във връзка с член 128 алинея 1 от НК,като:На 29.08.2011 година в землището на село Камен бряг,Община Каварна,Област Добрич умишлено са нанесли на Ц. М.Х.,ЕГН ********** тежка телесна повреда,изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето,опасно за живота му,обусловено от тежка закрита черепно-мозъчна травма с контузия на мозъка в мозъчния ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и под меките мозъчни обвивки,както и двустранна огнищна бронхопневмония,развила се в резултат на контузия на десен бял дроб,в следствие на което по непредпазливост причинили смъртта му,която е настъпила на 08.09.2011 година в град Варна.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията във въззивните жалби на защитниците на подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г. за постановена Присъда от първоинстанционния съд,неправилна и незаконосъобразна се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като:

По безсъмнен и категоричен начин по делото е било установено,че  тези двама подсъдими са нанесли единствено и само множеството удари с ръце и крака по главата,крайниците и тялото на пострадалия Ц. М.Х. и които удари са причинили на последния тежка телесна повреда,изразяваща се в постоянно  общо  разстройство на здравето,опасно за живота,обусловено от  тежка закрита черепно-мозъчна травма с контузия на мозъка и мозъчният ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и под меките мозъчни обвивки,както и двустранна огнищна бронхопневмония,развила се в резултат на контузия на десен бял дроб.,

По безсъмнен и категоричен начин по делото е било установено,че най-тежката черепно-мозъчната травма с контузия на мозъка и мозъчния ствол,кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и под меките мозъчни обвивки е обусловила постоянно общо разстройство на здравето,опасно за живота на пострадалия Ц. М.Х..Тази опасност за живота се е реализирала въпреки приложената високоспециализирана медицинска помощ.По главата,тялото и крайниците на пострадалия били нанесени множество удари.Най-сериозни са били те в областта на главата,като именно ударите в областта на главата в своята съвкупност са причинили много тежка и опасна за живота черепно-мозъчна травма.И точно тези увреждания по мозъка и мозъчните обвивки и вътречерепните кръвоизливи непосредствено са довели до настъпването на смъртта на пострадалия Х..

Същевременно ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави и изводите си,че Присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД не е била постановена и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,тъй като нито във фазата на досъдебното производство,нито във фазата на съдебното следствие при събиране и проверка на доказателствата не са били допуснати нарушения на НПК;не са били и ограничени и правата на страните при събиране и проверка на доказателствата.Оплакванията във въззивната жалба на защитата на частния обвинител и граждански ищец в тази насока са голословни,неконкретизирани и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

Относно явната несправедливост на наложените на подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г..В тази насока са направени оплаквания както в жалбата на защитата на частния обвинител и граждански ищец;така и са изложени подробни съображения в С Решение № 48 от 28.03.2017 година по н.д.1270/2016 година ВКС на РБ-второ наказателно отделение.

При определяне вида и размера на наказанието,което всеки един от двамата подсъдими следва да изтърпи поотделно,първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел:

-От една страна,че деянието е с относително висока степен на обществена опасност,а от друга страна-ниската степен на обществена опасност на личността на всеки един от подсъдимите.;

-Смекчаващите отговорността обстоятелства за двамата подсъдими:чисто съдебно минало;липса на други водени срещу тях наказателни производства;млади хора;с добри характеристични данни, трудово ангажирани,както и факта,че и за двамата това деяние е изолирано в техния живот.

Към смекчаващите отговорността обстоятелства за двамата подсъдими първоинстанционният съд е отчел като съществено такова и приносът на пострадалия Ц. Х. за настъпването на вредоносния резултат.Този принос на пострадалия е бил установен по безсъмнен и категоричен начин чрез провокиращото му поведение към подсъдимите.От всички свидетелски показания по делото е било установено по безсъмнен и категоричен начин,че пострадалият Х. е провокирал компанията на подсъдимите.Ц. Х. е изглеждал видимо бледен,пил, прегрял,недоспал,разочарован,самотен,поради което е било житейски логично да ги е нагрубявал и обиждал вербално,да ги е замервал с предмети,дразнейки се от обстоятелството,че те изглеждали сплотени и щастливи.

Същевременно първоинстанционният съд е отчел обстоятелството,че съотношението между пострадалия Ц. Х. и компанията на подсъдимите И.П. и В.Г. е било едно към няколко души в полза на подсъдимите и компанията им,както и обстоятелството,че те са били млади и здрави хора.

Първоинстанционният съд е отчел и обстоятелствата,че: непосредствено след деянието подсъдимите и другите лица от компанията им са продължили да слушат музика и да танцуват,независимо,че на десетина метра от тях е лежал пострадалия,с нанесени от тях телесни повреди;както и че подсъдимите не са изразили никакво съжаление,нито при пристигането на полицаите,като дори не са споделили за стореното,говорели са с неохота за стореното,обяснили са,че са"се справили сами”,като го"сложили да легне”.

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е наложил наказания на двамата подсъдими при баланс между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства,като е отмерил наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ за всеки един от тях поотделно.Приел е,че в този размер наказанията са достатъчни за постигане целите на член 36 от НК,както и че са налице предпоставките за отлагане изтърпяването на наказанията и на двамата подсъдимите по реда на член 66 алинея 1 от НК.Приел е,че адекватен като размер на изпитателния срок е максималният такъв-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК,а именно:ПЕТ ГОДИНИ.

Въззивната апелативна инстанция възприема напълно,като законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния съд както относно вида и размера на наложените на двамата подсъдими наказания,така и относно обстоятелството,че те не следва да изтърпяват ефективно наказанията"Лишаване от свобода"и че по отношение на тях с успех могат да намерят приложение разпоредбите на института на условното осъждане за максималния размер от ПЕТ ГОДИНИ,предвиден в член 66 алинея 1 от НК,тъй като:

-Законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства са изводите на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно събраните за двамата подсъдими смекчаващи отговорността обстоятелства.;

-Законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства са и изводите на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно обстоятелството,че към смекчаващите отговорността обстоятелства за двамата подсъдими първоинстанционният съд следва да бъде отчетено като такова и съществения принос на пострадалия Ц. Х. за настъпването на вредоносния резултат.Приносът му е бил установен по безсъмнен,безспорен и категоричен начин от провокиращото му поведение с думи,жестове,хвърляне на предмети и проявена физическа агресивност към компанията на двамата подсъдими.Пострадалият Х. не е познавал никого от компанията.Никой от тази компания не го е предизвиквал нито с думи,нито с жестове,нито с действия.Х. обаче в продължение на около един час и половина,в отрязъци от време на четири пъти ги е нагрубявал и обиждал вербално,замервал ги е с предмети,без мотиви той на няколко пъти е ходил до тентата им.,

-Следва да бъде отчетено обстоятелството,че фактически по делото няма събрани отегчаващи отговорността обстоятелства за двамата подсъдими.,

-Накрая,но не на последно място и не без значение е обстоятелството,че от датата на инкриминацията:29.08.2011 година,до постановяване на съдебния акт през месец Август 2017 година от въззивната апелативна инстанция/който акт не е и окончателен/са изминали 6 години.През този период делото в съдебната му фаза е било разглеждано и решавано от три съдебни инстанции:един път-от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД;три пъти-от ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и три пъти-от ВЪРХОВНИЯ СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.Този дълъг срок/определено над разумния/също неминуемо е допринесъл допълнително за постигане целите на специалната и на генералната превенция на наказанието,визирани в разпоредбата на член 36 от НК,по отношение и на двамата подсъдими П. и Г..

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също счита,че така наложените на двамата подсъдими И.Р.П. и В.Л.Г. по вид и размер наказания:"Лишаване от свобода"в размер по на ТРИ ГОДИНИ/минимално предвидения размер по член 124 алинея 1 предложение първо от НК/-за всеки един от двамата поотделно;без тези наказания да бъдат изтърпени ефективно,а с приложение на института на условното осъждане с максималния,предвиден в член 66 алинея 1 от НК изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,ще са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенция на наказанието-визирани в член 36 от НК за всеки един от подсъдимите поотделно,както и че не се налага изолирането на подсъдимите от обществото в местата за лишаване от свобода.Подсъдимите не са криминално проявени,личностите им не разкриват данни за завишена степен на обществена опасност.И двамата са успешно активно социализирани,като водят примерен начин на живот.

Относно оплакванията на защитата на частния обвинител и граждански ищец за завишаване на размера на наказанията"Лишаване от свобода",наложени на двамата подсъдими И.Р.П. и В.Л.Г.:

Освен изложените по-горе съображения,че целите на наказанието,визирани в член 36 от НК по отношение на подсъдимите П. и Г. могат да бъдат постигнати с наложените им наказания от по ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"с приложението на член 66 алинея 1 от НК с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ-за всеки един от двамата подсъдими,то има и законова забрана за увеличаване размера на наказанието"Лишаване от свобода"-с оглед разпоредбата на член 337 алинея 2 точка 1 от НПК,а именно:В конкретния случай въззивната инстанция може да увеличи размера на наказанието на подсъдимите,сако ако има съответна жалба на частния обвинител.Такова искане за увеличаване на размера на наказанието на подсъдимите във въззивната жалба на защитата на частния обвинител и граждански ищец М.Х.А. обаче няма.Както беше посочено по-горе:цитатът от въззивната жалба на адвокат Р. Н.-от АК-Варна от 27.07.2014 година е дословно следния:"…Ето защо считаме наложената наказание за несправедливо и незаконосъобразно,поради което Ви молим да измените присъдата като уважите изцяло иска на З.М.Х.,като имате предвид особената връзка на привързаност съществуваща между братята близнаците,както и да осъдите подсъдимите на наказания по вид"лишаване от свобода",което да изтърпят ефективно." Отделен е въпросът за граматически или правописни неточности в тази част на въззивната жалба,но искането е подсъдимите да бъдат осъдени на наказания по вид:"Лишаване от свобода",които да изтърпят ефективно.Или:искането е за:отмяна на приложението на член 66 алинея 1 от НК,но няма искане за увеличаване на наказанието"Лишаване от свобода"-за който и да е от двамата подсъдими.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Оплакванията за постановена Присъда в наказателно-осъдителната част на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД:

-за необоснованост и явна несправедливост/оплакванията във въззивната жалба на защитата на частния обвинител и граждански ищец М.Х.А./;

-за неправилност,незаконосъобразност и явна несправедливост/оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия И.Р.П../и

-за неправилност и незаконосъобразност/оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия В.Л.Г../-

се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.Присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

По отношение на предявените и приети за съвместно разглеждане граждански искове за неимуществени вреди :

С протоколно Определение в с.з.на 24.06.2013 година по НДОХ № 151/2013 година ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е бил приет за съвместно разглеждане граждански иск,предявен от М.Х.А.,ЕГН **********,чрез процесуалния й представител-адвокат Р. Н. против подсъдимите:И.Р.П. и В.Л.Г. в размер на 200 000,00 лева за обезщетение за неимуществени вреди,ведно със законната лихва за забава,начиная от датата на увреждането-29.08.2011 година до окончателното изплащане на сумата.М.Х.А. е била конституирана чрез процесуалния си представител-адвокат Р. Н. в качеството им на граждански ищци.

Със същото Определение е било оставено без уважение искането за съвместно разглеждане с наказателния процес на З.М.Х.,чрез процесуалния му представител-адвокат Р. Н. против подсъдимите:И.Р.П. и В.Л.Г. в размер на 150 000,00 лева за обезщетение за неимуществени вреди,ведно със законната лихва за забава,начиная от датата на увреждането-29.08.2011 година до окончателното изплащане на сумата.

М.Х.А.,ЕГН ********** и З.М.Х.,ЕГН **********,чрез процесуалния им представител-адвокат Р. Н. са били конституирани като частни обвинители.

Законосъобразни,обосновани и в синхрон с Постановление №4/1961 година на Пленума на Върховния съд на Република България са изводите на първоинстанционния ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че кръгът на лицата,имащи право на неимуществени вреди,се определят от съда по справедливост и обхващат най-близките роднини:низходящи,възходящи и съпруга.Братята и сестрите не са посочени в кръга на лицата,имащи право на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане.Искането на З.М.Х.,като брат на пострадалия Ц. М.Х. е било незаконосъобразно и като такова,не е било уважено.

След като е признал всеки един от подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г. за виновни в извършването на престъпление по член 124 алинея 1 предложение първо от НК във връзка с член 128 алинея от НК,законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил своите изводи,че исковата претенция е била доказана по своето основание.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че характера на тежката телесна повреда-по смисъла на член 128 от НК,не е основание за промяна основателността на исковата претенция.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд и че за настъпването на непоправимия вредоносен резултат има значително съпричиняване от страна на пострадалия Ц. М.Х..

Обективно невъзможно е да бъде оценена непрежалимата загуба и скръбта на майката от преждевременната смърт на детето й;невъзвратимо изгубената от майката духовна и материална,внимание,грижи и синовна обич.По справедливост следва да бъде отчетено,че претърпените болки и страдания от майка,загубила нелепо и преждевременно сина си,са неоценими.Следва обаче да бъде отчетена упоритостта и продължителността на думите,жестовете и действията на пострадалия Х.,довели до значителното  съпричиняване на вредоносния резултат.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че:

-С оглед претърпените болки и страдания от майката М.Х.А. от загубата на сина й Ц. М.Х.;

-С оглед значителното упорито и продължително съпричиняване от страна на пострадалия Ц. М.Х. за настъпване на непоправимия вредоносен резултат;

-Видът и характерът на извършеното от подсъдимите И.Р.П. и В.Л.Г. престъпление:а именно:причинена смърт по непредпазливост вследствие умишлено нанесена тежка телесна повреда,

-както и по справедливост една сума от 100 000,00/сто хиляди/лева ще бъде напълно достатъчна и необходима за да овъзмезди М.Х.А. за претърпените от нея болки и страдания.Сумата от 100 000,00 лева двамата подсъдими следва да заплатят поотделно от по 50 000,00 лева,ведно със законните последици.

Исковете в останалата им част общо над 100 000,00 лева/две по 15 000,00 лева-за всеки един от двамата подсъдими П. и Г./,общо до 130 000,00 лева,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат отхвърлени.

Тъй като престъпното деяние не е било извършено от двамата подсъдими П. и Г. в съучастие като съизвършители;то и обезщетението не следва да бъде изплащано от тях солидарно,а от всеки един от тях поотделно,като в тази част следва да бъде изменена и Присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 3 от НПК и на основание член 338 от НПК ,  ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ИЗМЕНЯВА Присъда № 21 от 22.07.2014 година по НДОХ № 151/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в гражданско-осъдителната й част,като ОСЪЖДА  всеки един от подсъдимите И.Р.П.,ЕГН **********,*** и В.Л.Г.,ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ поотделно на М.Х.А.,ЕГН **********,*** сумите от по 50 000,00/петдесет хиляди/лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди,ведно със законната лихва от деня на увреждането-29.08.2011 година до окончателното им изплащане,като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част над по 50 000,00 лева до по 65 000,00/шестдесет и пет хиляди/лева,като неоснователни. 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 21 от 22.07.2014 година по НДОХ № 151/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с подсъдими:И.Р.П.,ЕГН **********,*** и В.Л.Г.В.Л.Г.,ЕГН **********,*** в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: