Р Е Ш Е Н И Е

 

№  70

 

11.04.2017 година, гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на единадесети април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

при секретаря С.Д.

и прокурора  ИЛИЯ НИКОЛОВ

разгледа докладваното от съдия Пачолов

ВЧНД № 124 по описа за 2017 година по описа на съда,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

На основание закона, данните по делото и по реда на чл.48, ал.3 ЗЕЕЗА

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 64/19.11.2015 година по ЧНД № 313/15 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, с което е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест, по съдебно решение № 13/740 издадено от Окръжен наказателен съд – Ним, Франция на 18.03.2013 г., прокуратурен номер 11340000052.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по отношение на К.П.К., ЕГН **********, до фактическото му предаване на издаващата държава.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                  2.

 

 

 

 

 

М О Т И В И към Решение № 70 от 11.04.2017 година по ВЧНД № 124/2017 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

С Решение № 64 от 19.11.2015 година по ЧНД № 313/2015 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест,издадена от Окръжна прокуратура град Ним, Република Франция,за задържане и предаване на лицето К.П.К.,ЕГН **********,за изтърпяване на наложено наказание "Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ по съдебно решение № 13/740,издадено от Окръжен наказателен съд-Ним на 18.03.2013 година, прокуратурен номер 11340000052.

Със същото Решение е била отменена наложената на основание член 43 ЗЕЕЗА мярка за неотклонение по отношение на К.П.К."Домашен арест"и е била взета мярка за неотклонение"Задържане под стража"до фактическото предаване на издаващата държава.

Недоволен от така постановеното решение е останал К.П.К.,обжалвал го е чрез защитника си-адвокат ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ от АК – Силистра в неговата цялост,с молба въззивната инстанция да постанови Решение,с което да отмени обжалваното такова на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,както и да бъде отменена наложената мярка за неотклонение "Задържане под стража"и бъде постановена мярка за неотклонение"Домашен арест".

В жалбата са изложени подробни съображения във връзка с непълнотата на ЕЗА във връзка със самоличността на лицето,а така също и във връзка с правната квалификация.Направени са били и възражения,че лицето не е участвало лично в съдебния процес, по който е било постановена ЕЗА.

В съдебно заседание по съществото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища:

Служебният защитник на К.П.К.-адвокат Д.Х.Д.,*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата и излага подробни съображения в тази насока.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено Решението на първата инстанция.

В последната си дума К.П.К. моли да се уважи жалбата му и да се отмени Решението на СИЛСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на К.П.К.;становищата на страните по жалбата;становището на К. в последната му дума,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Първоинстанционния съд е приел,че ЕЗА е издадена от компетентен съдебен орган на молещата страна и според преценката на настоящият състав отговаря по форма и съдържание на всички изисквания предвидени в член 37 ЗЕЕЗА.Тя съдържа данни за самоличността на лицето,данни за издаващия орган,наложеното наказание и други последици от престъплението,за характера,правната квалификация на престъплението и обстоятелствата,при които е извършено се изясняват освен от данните в ЕЗА,но и от писмения отговор,както и копието на задочно постановената Присъда,поради което следва да се приеме,че са били налице законовите предпоставки по член 37 алинея 1,точки 4 и 5 от ЗЕЕЗА.

Законосъобразно и обосновано СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че престъпленията,за които е издадена ЕЗА,са посочени в списъка по член 36 алинея З от ЗЕЕЗА,а именно:измама и подправка на платежни инструменти,поради което съдът не дължи проверка за наличие на двойна наказуемост,макар и същата да е налице.Предвиденото наказание е в границите посочени в член 36 алинея З от ЗЕЕЗА.

Законосъобразни и обосновани са и направените изводи от първоинстанционния съд,че по делото е било изяснено:ЕЗА е издадена за изпълнение на наказание"Лишаване от свобода",а не за наказателно преследване,то гаранции по член 41 от закона не са изискуеми.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,както за наличие на положителни предпоставки за предаване на лицето,така и за липса на абсолютни предпоставки за отказ от изпълнение,а именно:престъплението не е амнистирано в Република България;видно от справката за съдимост-К.П.К. е пълнолетен и не е бил осъден за същото престъпление.

Срещу исканото лице не са налице висящи наказателни производства, нито влезли в сила Присъди,по които не е изтърпяно наложено наказание, поради което не са налице и предпоставките по член 52 от ЗЕЕЗА.

Разглеждайки основанията,въз основа на които може да се откаже изпълнение на ЕЗА,настоящата инстанция прави изводите си,че те не са налице частично:"За престъплението,за което е издадена ЕЗА;не е прекратявано наказателно производство в Република България;не е изтекъл давностния срок за изпълнение на наказанието.Съдът не е бил уведомен,че лицето е изтърпяло наказание за престъплението по ЕЗА в държава,която не е членка на ЕС или че Присъдата не може да бъде изпълнена в издаващата държава,както и тези по член 40 точка 5 от ЗЕЕЗА.Не са налице и факултативните основания за отказ по член 40 алинея 2 от ЗЕЕЗА.

Макар Присъдата да е била постановена при съдебен процес,на който лицето К.П.К. не е участвало лично,ЕЗА съдържа информация за спазване условието по член 40 алинея 2 точка 5 от ЗЕЕЗА-изрично е посочено,че лицето ще получи съдебното Решение лично след предаването и ще бъде специално информирано за правото си на нова процедура по съдене или за апелативна процедура,в която има право да участва и която позволява делото да се преразгледа по същество,като се вземат предвид нови доказателства и която може да доведе до обезсилване на първоначалното решение.Лицето ще бъде информирано и за срока,в който може да поиска нова процедура по съдене или апелативна процедура,който е уточнен в допълнителната информация предоставена от издаващия орган,а именно -10 дни.

Единствено на основание член 40 алинея 1 точка 4 от ЗЕЕЗА съдът в случая може да откаже изпълнение на ЕЗА,ако приеме да се приведе в изпълнение наложеното от съда на издаващата държава наказание"Лишаване от свобода"за срок от четири години,но това Решение би било по-неблагоприятен вариант за лицето.

Гарантираната възможност за ново разглеждане на делото,при която постановената Присъда може да бъде обезсилена или за апелативна процедура,с участие на лицето осъдено задочно, даде основание на съда да вземе решение,с което допусна изпълнение на ЕЗА,издадена от Окръжна прокуратура град Ним,Република Франция,за задържане и предаване на лицето К.П.К.,ЕГН **********,за изтърпяване на наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,по съдебно решение № 13/740,издадено от Окръжен наказателен съд-Ним на 18.03.2013 година,прокуратурен номер 11340000052.

По изложените по-горе съображения и като не констатира основания за отмяна или изменение на проверяваното Решение на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,по реда на член 48 алинея 3 от ЗЕЕЗА,настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД постанови Решението си.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

1:

 

                                            ЧЛЕНОВЕ :

 

2: