Р Е Ш Е Н И Е

 

109

 

19.07.2013г

 

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на двадесет и първи юни, година две хиляди и тринадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

     ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова ВНОХД № 125/2013г. по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид:

 

        Варненският Окръжен съд, с присъда № 35 по НОХД 854/2012г. по описа на същия съд, постановена на 26.03.2013г. е признал подсъдимия М.Д.К. за ВИНОВЕН в извършване на деяния, както следва:

        - за  периода 14.11.2000г. - 14.02.2001г. - престъпление по чл.257, ал.1/отм./ вр. чл.255, ал.1/отм./, вр. 26, ал.1 от НК, за което му наложил наказание при условията на чл.2 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и от НК - лишаване от свобода за срок от една година, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от три години;

         - за периода 01.10.2000г. - 31.01.2001г. - престъпление по чл.257, ал.1 /отм./ вр. чл.256 /отм./ вр. 26, ал.1 от НК, за което му наложил наказание при условията на чл.2 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и от НК - лишаване от свобода за срок от една година, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от три години;

На основание чл.23 ал.1 от НК на подс. К. е определено да изтърпи едно общо наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

        Подс. К. е осъден да заплати направените по делото разноски.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по бланкетна жалба на подс. чрез защитника му, в която се твърди, че присъдата е неправилна, незаконосъобразна и некореспондираща със събрания по делото материал; Молбата е за оправдаване на подс.

В с.з. пред АС-Варна подс. К. не се явява, редовно призован, но се представлява от адв. С. – ВАК, който поддържа жалбата, излагайки доводи си.

Представителят на АП – Варна изразява становище за неоснователност на същата и предлага присъдата на ВОС, като правилна и обоснована, да бъде потвърдена.

        Въззивното производство пред настоящата инстанция е второ по ред, т. к. с Решение № 80/28.06.2012г по ВНОХД № 130/12г състав на АС-Варна е отменил присъда на ОС-Варна, на основание чл. 335 ал. 2 вр. чл. 348 ал. 3 от НПК и е върнал делото за ново разглеждане на първоинст. съд

 

АС-Варна в настоящия си състав, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата на подс. К. е неоснователна по изложените по - долу съображения:

В съответствие с всички събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Варненският Окръжен съд е приел за установено от фактическа страна следното: С  Решение №1/03.05.1990г. по ф.д. № 2573 на СГС и на основание чл.9 от ЗПП била регистрирана и вписана в регистъра Християнрадикална партия със седалище в гр. София. ХРП била представлявана от Върховен управителен съвет с председател Тотю П.. В устава на партията като източник на средства били посочени “доходи от стопанска дейност”. ХРП била регистрирана по ЗДДС от 01.04.1994г. По силата на чл. 20 от ЗПП /обн. ДВ бр. 29 от 10.04.1990г./ политическите партии можели да извършват стопанска дейност, като тези доходи се ползвали от облекчения в данъчното облагане по ред, определен от Министерския съвет. С промяна в същия закон с ДВ № 59/96г. нормата на чл.20 била отменена и допустимата стопанска дейност на политическите партии била по чл.19 от Закона – издателска дейност. Извършваната стопанска дейност извън издателската след отмяната на чл. 20 от ЗПП била в нарушение на ЗПП, поради което подлежала на изследване осъществявана ли е в действителност. При реална стопанска дейност резултатите от нея били облагаеми предвид чл.19 ал.2 от Конституцията на РБ, който изисква равни условия за стопанска дейност за граждани и юридически лица. /Решение № 7661/10.08.2005г. на ВАС, І о./. Доколкото извършването на стопанска дейност от партиите не било изрично забранено ХРП продължила да набира доходи по този начин до влизането в сила на новия Закон за политическите партии /обн. 28.03.2001г./. Според чл. 13 и чл. 14 от същия – били изключени собствени доходи за партиите от извършвана стопанска дейност.

През периода 2000г. – 2001г. ХРП извършвала политическа и търговска дейност. Председателят й – свид. Т. П. /починал в хода на ДП/ често пътувал из страната, като контролирал работата на местните секции. Като пълномощник на партията, активен в политическата дейност и МОЛ в търговските операции участвал свид. А..

През този период в гр. Варна партията имала офис в частен апартамент в района на пазар “Чаталджа”, в който работели основно координаторът за Североизточна България - свид. Й.В. и съпругата му – свид. М.В.. Офисът бил посещаван и от свид. П.И. – член и симпатизант на партията, приближен на председателя й. Свид. И. бил помолен от Т. П. да намери фирми, с които партията щяла да работи формално срещу комисионна и всички щели да бъдат доволни. С ХРП по същия начин работела и фирмата на свид. М. В. – ЕТ “Маргимпекс” и Туристическа Асоциация Слънчево, чийто представляващ през периода 23.05.2000г. – до 17.09.2001г. бил свид. Й. В..

Свид. И. имал познати, които приели идеята да работят с партията. В течение на времето с помощта на свид. И. с ХРП влезли в контакт – Г.М., свид. И.И., подс. К., свид. Т.Т., свид. Г.Н. – в качеството си на управители на търговски дружества.

 "Транс груп" ЕООД било вписано с решение на ОС - Варна и регистрирано в ТДД Варна, ДП "Одесос" от 10.05.1997 год. Регистрацията по ЗДДС била извършена със заявление на 10.05.1997год. и продължила до 23.12.1997год. На 14.01.1999 год. била извършена повторна регистрация по ЗДДС.

На 02.05.2000год., били вписани промени: на името на дружеството от "Транс груп" ЕООД на "Мил трейд - сървис" ЕООД, на адреса и седалището на управлението на дружеството и на управителя и собственика му, като Г.Д.М. бил заличен и бил вписан нов – свид. И. П.И.. С последващо решение на ОС - Варна от 25.08.2000г. отново била извършена промяна в управлението на дружеството. Като едноличен собственик на капитала и представляващ бил вписан подс. М.Д.К.. Променен бил и адресът на управление – на гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 112. Същинската работа на МТС се извършвала в офиса на ХРП. Там се съхранявали документите на дружеството, съставяли се фактури и справки декларации. Подсъдимият ходел в офиса и бил запознат със задълженията си като управител на дружеството. Оставял подписани кочани с фактури за доставки от МТС, сам съставял фактури от името на ХРП и ги подписвал като “получател” за МТС. Оформял и подавал месечни справки декларации. В този офис имало счетоводни документи и на “Екоинвест Груп” ЕООД, на “Вел-комерс” ЕООД. Книжа, касаещи различни търговски субекти били изготвяни в съответствие с търговските обороти на ХРП. Всички операции били оформяни счетоводно, като реална размяна на стоки и услуги не била извършвана. Подсъдимият не осъществявал реална търговска дейност, но документално отразявал сделки. Целта била да се създаде документооборот и счетоводни записи, за получаване на данъчен кредит, без правно и фактическо основание. Бил издал пълномощно за касови операции от сметките на МТС, каквито извършвал и лично. При постъпване на суми по банковите сметки те били изтегляни касово и предавани на представител на ХРП или превеждани по банков път по сметките на ХРП. За тази своя работа като представляващ МТС подс. К. получавал месечно между 300 до 500лв. от партията.

В периода м.11.2000г.- м.02.2001г. подс. М.К. лично подписал и подал месечните справки – декларации по ЗДДС и в ТДД - Варна - ДП Приморско.

На 14.11.2000г. в ДП “Приморско” подс. К. подал СД № ДДС 03.04-610392 за данъчен период 01.10.-31.10.2000г., в която посочил, че е получил доставки с право на пълен данъчен кредит /ДК/ в размер на 256 105.00лв., като начисленият ДДС по тях бил 51 221, 00 лв. Като резултат за периода отчел ДДС за възстановяване 5 163. 50лв. За месец октомври 2000г. в дневника за покупки подс. К. описал 14 фактури, като по две от тях сделките били без право на ДК, а останалите с право на пълен ДК били с доставчик ХРП.

На 14.12.2000г. за данъчен период 01.11-30.11.2000г., била подадена СД с вх. № 03.04-611378, в която подсъдимият декларирал, че е получил доставки с право на пълен ДК в размер на 174 256.19лв., по които данъчен кредит в размер на 34 851,24 лв. Като резултат за периода ДДС за внасяне вписал 5348.76лв. и сам приспаднал по чл. 77 ал. 1 от ЗДДС сумата 5136.50лв. – декларирана като ДДС за възстановяване от предходния данъчен период. Справката била изготвена от името на предходния управител – свид. И., с данните за стария адрес на седалище и подписана от подс. К.. За м. ноември 2000г. в дневника за покупки подсъдимият отчел 13 фактури, издадени от името на ХРП. Описаните в дневник доставки на МТС през периода м. 11.00г. били общо по 23 сделки с предмет стомана, услуги, реклама, теристор, консултантска услуга, ремонт метална конструкция, газ пропан-бутан, подмяна тръбопроводи, кораборемонтни услуги, рекламни материали, транспорт, озеленяване, автотранспортна услуга. Получатели на доставките били Теком ООД, Тир АД /по две сделки/, Вамко – 94 ООД/по две сделки/, ЕТ “Нено Митев”, ЕТ Еко проект, ЕТ Рай, ЕТ Детелина ТНН, Булрем ООД /по две сделки/, ЕТ Шер Комерс/по две сделки/, ДКС ЕАД /по две сделки/, ЕТ З. Х., Рембур ООД, Булмер Консулт ООД, ЕТ Маджунов, Ен Ти Зет транспорт ЕООД, Камбана Нук ООД /по три сделки/. През м. 11.2000г. по банковата сметка на МТС в ПИБ Варна постъпили касови вноски за сумата от 154 147. 48лв. Платени напълно били доставките на МТС по сделки с получатели – ЕТ Еко проект, ЕТ Детелина, Булмар Консулт ООД, Енита Зет транспорт ЕООД, Булрем ООД, а частични плащания – от страна на ЕТ Рай, Рембур ООД. Част от сумите са постъпили през м. 12.00г.

На 15.01.2001г. била подадена СД вх. № 03.04-500375, касаеща данъчен период 01.12-31.12.2000г., в която подсъдимият начислил ДДС в размер на 111 875.37лв. Посочил, че е получил доставки с право на пълен ДК в размер на 558783.48лв., по които се следва данъчен кредит в размер на 111 756.70 лв. Като резултат за периода ДДС за внасяне вписал 118.67лв. Справката била изготвена от името на подсъдимия К., с данните за новия адрес на седалище и подписана от подс. К.. За м. декември 2000 г. в дневника за покупки подсъдимият описал 49 фактури. 42 от сделките били с ХРП, по една с ЕТ Ренас, Вел комерс ЕООД, Ми Ком ООД, БТК ЕАД и три с Ванина Експорт АД.

На 14.02.2001г. била подадена СД №03.04-501443, касаеща данъчен период 01.01.-31.01.2001г. Подс. К. декларирал извършени покупки в размер на 2 256 534.57лв. и ДДС за възстановяване в размер на 357 496.81лв. Справката била изготвена от името на предходния управител – свид. И., с данните за стария адрес на седалище и подписана от подс. К.. В дневника за покупки за м. януари 2001г. подсъдимият описал 14 фактури, издадени от ХРП.

През периода 01.10.00г. до 31.12.00г. от сметката на МТС към сметката на ХРП в ПИБ АД клон Варна са били насочени 121 150.18лв. /посочената сметка била закрита на 15.01.2001г./ Общо направени от МТС били 41 превода за обща сума в размер на 466 590лв. без яснота за другите получатели.

По разплащателната сметка на ХРП в ПИБ Централа гр. София МТС е разпоредил вътрешни 24 превода в размер общо на 509 430лв. След постъпването им сумите били изтегляни касово.

С данъчен акт за дерегистрация № 001/10.01.2001г.  регистрацията по ЗДДС на ХРП била прекратена по инициатива на данъчните органи по реда на чл. 116 ал. 2 т. 2 б. “Б” от ЗДДС /отм./, считано от 01.02.2001г. Търговската дейност на партията била прекратена, а с последвалите промени от 28.03.2001г. в ЗПП – и забранена. На 07.03.2002г. Тотю П. подписал отчета на ХРП за 2001г., който по силата на ЗПП /отм./ бил подаден пред Сметната палата. Посочено било, че за 2001г. партията е получила общо 20 000лв. приходи и е направила разходи на стойност 106 000лв.

На 01.11.2002г. започнала данъчна ревизия на ХРП, приключила с ДРА № 796/03.02.2003г. Установени били задължения по ДДС за периода 01.01.1997г. до 01.02.2001г. в размер на 16 722 589. 29лв., лихви по тях в размер на 10 766 318. 66лв., като общото задължение било 27 488 907. 95лв. Производството по събирането на публичното вземане /и това по Постановление за принудително събиране на митни сборове № 131 Ф/25.08.1995г. на Началника на Митница Бургас/ било прекратено с Разпореждане № 15864/2004/171254/12.04.2005г. на публичен изпълнител при РД София на АДВ поради липсата на имущество и авоари. Политическата дейност продължила във времето до 19.04.2012г., когато с решение на СГС ПП “Християнрадикална партия” била разпусната.

С решение от 15.03.2001г. на ВОС подс. К. бил освободен от качеството си на управител на МТС. Със заявление за промяна на данните от същия ден пред ТДД било декларирано заличаването на подс. К. и вписването като собственик Н.Т.М.. С последващи съдебни актове и заявления до ТДД от 14.05.01г. и 21.11.01г. била допусната и декларирана промяна на адреса на управление и на регистрацията от ДП “Приморско” към ДП “Владиславово” и на собственика и представляващия с вписване на свид. С.Т. П.. Последният /криминално проявен, осъждан за престъпления по чл. 227Б, чл. 255 от НК/, познат на свид. П.И. и на подс. К., станал собственик на голяма част търговски дружества: На 06.04.2001г. – станал представляващ  на “Екоинвест Груп” ЕООД, на 17.04.2001г. – на “Никос 98” ЕООД, на 02.05.2001г. – на “Вел-Комерс” ЕООД, на 07.05.2001г. – на “Мил Трейд – Сервиз” ЕООД, на 14.05.2001г. – на “Мил Трейд-Сървис” ЕООД. Негов пълномощник във връзка с търговската дейност на “Мил Трейд-Сървис” ЕООД и “Вел-Комерс” ЕООД бил свид. П.И..

С акт за възлагане на данъчна ревизия №205/18.07.2003г. на "Мил трейд - сървис" ЕООД - Варна била извършена данъчна ревизия за периода 01.01.2000год.- 31.01.2001год., приключила с ДРА № 205/24.10.2003 год., връчен на свид. П.И., като пълномощник. Актът не бил обжалван.

При ревизията с данъчните служители - свид. И.Ж. и свид. И.М. било установено, че СД по ЗДДС на дружеството ведно с дневници за покупки и продажби за данъчните периоди октомври, ноември, декември на 2000 год. и януари на 2001 год. били изготвени и депозирани от подс. М.К.. Основен доставчик на "Мил трейд - сървис" ЕООД била „Християн Радикална Партия" - гр.София. При извършената насрещна проверка доставчикът не предоставил първични и вторични счетоводни документи, касаещи дейността му. Същият не притежавал и не ползвал търговски обекти, офиси, магазини и други дълготрайни материални активи и стопански инвентар, нито персонал нает на трудови или граждански договори. ХРП не предоставила информация за извършени разплащания /банкови или касови/, по които тя е изпълнител или получател, нито информация за притежавани разрешителни, лицензи, документи за регистрация на търговски обекти и други документи, разрешаващи извършването на стопанска дейност. От предоставените във връзка с ревизията документи от страна на ХРП се установило, че в счетоводството на дружеството не били заведени сметки както за ДМА, нито били начислявани разходи за материали, разходи за амортизации, разходи за заплати. Поради така установеното и в съответствие с разпоредбите на ЗДДС данъчните органи заключили, че доставчикът няма ресурси да извършва реални доставки към "Мил трейд- сървис"ЕООД -Варна, поради което описаните във фактурите сделки били приети за нереални и съответно не бил признат данъчен кредит.

На доставчиците ЕТ "Ренас - Р.И.", “Вел-Комерс” ЕООД, "Ми ком" ООД, ЕТ "Кармен- Р.Т." също били извършени насрещни проверки. ЕТ "Ренас - Р.И." /неоткрит от данъчните на посочения данъчен адрес/ , "Ми ком" ООД /неоткрит от данъчните на посочения данъчен адрес, но с установени данъчни задължения в особено големи размери по ДРА № 314/15.05.01г./ и ЕТ "Кармен- Р.Т." – не представили доказателства за начислен ДДС, а  за “Вел-Комерс” ЕООД било установено, че при предходния доставчик ХРП не са налице първични и вторични счетоводни документи относно извършените доставки.

С ревизионния акт на "Мил трейд - сървис" ЕООД - Варна била определена дължима сума ДДС за внасяне за целия ревизиран период в размер на 561 404,67лв., ведно с лихви - 234 126,18лв. или общо 795 530,85лв.

 

Гореизложената фактическа обстановка ВОС е установил на база на събраните и проверени по делото гласни /свидетелските показания на свид. Ж., М., Точева, Г. Г., К., И., М. И., частично чрез показанията на свид. Т. П., А. А., И. И., П. И., Ст. П., Й. В., М. В., Т. Тодоров, Г. Ников и обясненията на подсъдимия К./, писмените доказателства и доказателствени средства, както и заключенията по ССчЕ. Първоинстанционният съд е направил задълбочен и подробен анализ на същите – най-вече на депозираните пред него гласни доказателства /вкл. обясненията на подсъдимия/, съпоставяйки ги и със заключенията по ССчЕ /и допълнителна такава/, както и с др. писмени доказателства - справки-декларации, фактури, протоколи от съдебно - графологична експертизи и др. На базата на цялостна и съвкупна преценка на всички доказателства е направил правилен извод от фактическа страна. Установил е безспорно, че 24бр. фактури са попълнени вместо от доставчика, лично от подс. К. с поставяне и на подпис от негова страна като получател на стоката/услугата; В периодите октомври, ноември, декември на 2000год. и януари на 2001 год. СД по ЗДДС и дневниците за покупки са подписани от подс. К..

Според ССчЕ, изготвена на д.п., дължимия и укрит ДДС от "Мил трейд - сървис"ЕООД за периодите октомври, ноември и декември на 2000год. и януари на 2001 год. възлиза общо на 634 182, 70 лв. През данъчните периоди са издавани фактури от ХРП, без реално да е осъществена доставка на стоки, отразявани били приходи от продажба без да притежава някакви дълготрайни активи, без да стопанисва обекти, офиси, магазини, складове и без да наема служители на трудови или граждански договори, както и подизпълнители. От дневниците за покупки и продажби на ХРП, Вел Комерс, Никос 98, Ми Ком, МТС се установят множество взаимни търговски операции, за които не са налице надлежни доказателства за реалност. Самият подс. К. в обясненията си заявява, че е бил викан в офиса, когато е било необходимо, подписвал фактури и теглил пари от банката, които е предавал на представителите на ХРП. Получавал месечно за всяка от фирмите, с които участвал определени суми между 300 – 500лв.

Доставките, описани в счетоводните документи, не са получавани и извършвани от МТС ЕООД. Те са били включени в съответните справки декларации, за да докажат несъществуващо право на получаване на ДДС, респ. на приспадане на неследващ се данъчен кредит по ЗДДС. По същество подсъдимият е целял избягване на установяване и заплащане на данъчни задължения към бюджета на държавата-респ. източване на ДДС чрез неосъществени сделки.

 

Съставът на ВАС прецени като неоснователен довода на защитата, че  деянията, извършени от подс. са несъставомерни, поради липса на обективна съставомерност. Събраните писмени и гласни доказателства в тази насока, установеното и чрез извършените насрещни проверки от ревизиращи органи, водят до еднозначния извод за фиктивност на сделките с дружествата- контрагенти, които не са развивали никаква дейност. Няма спор, а е видно и от приобщената графологична експертиза, че в качеството си на търговец именно подсъдимият е подписал СД по ЗДДС и Дневника за покупки, подадени пред ТД на НАП - Варна, в които са отразени неверните счетоводни данни. Същият този „търговец” е реализирал сделки с контрагенти, които имат данъчни, а някои от тях и криминални досиета! В конкретния случай са ползвани фактури от фирми, които не водят счетоводства, нямат персонал и материални активи, т.е. не са осъществени реални сделки. Това е механизъм, при който чрез използване на фактурите с невярно съдържание се „убива” прихода. Подс. К. е декларирал търговските си обороти, за да създаде у компетентните органи впечатление за реално извършена търговска дейност и съзнавайки последиците от това за себе си и другите ДЗЛ по веригата за измама с ДДС.

Въззивният съд намира за безспорно доказани възведените по отношение на подс. К. обвинения - с действията си последният е осъществил 2 отделни деяния /съгласно внесения обв. акт/ по смисъла  на чл.257, ал.1/отм./ вр. чл.255, ал.1/отм./, вр. 26, ал.1 от НК и съответно чл.257, ал.1 /отм./ вр. чл.256 /отм./ вр. 26, ал.1 от НК. Деянията са извършени умишлено, а с действията си подс. е целял получаване на облага. Включвайки фактури в СД, по нереални сделки, подс. е намалил общата сума на начисленото от него ДДС и е формирал разлика от ДДС за получаване. Така, чрез потвърждаване на неистина в данъчната справка-декларация е избегнато плащане на данъчно задължение в особено големи размери към републиканския бюджет. От друга страна Подс. К. е съставил множество фактури на своето дружество, изхождащи от ХРП и други фирми, като по този начин  е осуетил установяването на данъчните задължения в особено големи размери.

 

Първоинстанционният съд е изложил убедителни мотиви и във връзка с индивидуализацията на наказанията на подс. К. за двете деяния и така определени те се явяват справедливи, респективно определеното такова по смисъла на чл. 23 от НК: преди всичко, абсолютно правилно съдът е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на подс. към момента на извършване на деянията и изминалия не малък период от време. Правилно е бил приложен и по – благоприятният закон по отменения текст на чл.257 от НК /чл. 2 ал. 2 от НК/ с предвидена по – ниска долна граница на наказанието лишаване от свобода, при условията на чл.55 ал.1 от НК. Настоящата инстанция споделя извода на първоинстанционния съд, за това, че не следва да бъде наложено и кумулативно предвиденото наказание глоба, както и че наложеното наказание „лишаване от свобода” не следва да се изтърпява ефективно, тъй като практическото лишаването от свобода на подс. К. не би реализирало най - вече целите на специалната превенция, предвидена в разпоредбата на чл.36 от НК.

 

Предвид на всичко изложено по-горе, съставът на АС- Варна   достигна до извода, че присъдата на ВОС е правилна, законосъобразна и справедлива, респективно жалбата на подс. е неоснователна, поради което и  на основание чл. 338 от НПК  присъдата следва да бъде потвърдена.

 

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното производство или в с.з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда №35 на ОКРЪЖЕН СЪД- ВАРНА по НОХД № 854/2012г. по описа на същия съд, постановена на 26.03.2013г.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.