Р   Е   Ш   Е   Н  И   Е

 

 

                                            № 186

 

                            Варна , 11.08.2016 година

 

 

                   В      И М Е Т О      Н А      Н А Р О Д А

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Трети Юни, две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : Р. ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар П.П.

                 Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 13 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 21 от 29.09.2015 година по НДОХ № 259/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Р.Р.Н.,ЕГН **********,***,е бил признат ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,ЧЕ:В периода месец Декември 2007 година-месец Януари 2009 година,в град Търговище,при условията на продължавано престъпление и в условията на посредствено извършителство чрез С.Н.Д.,като управител и едноличен собственик на”ТВР”ЕООД град-Търговище,избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на данъчен субект”ТВР”ЕООД-град Търговище в   общ  размер на  368 905,06 лева,представляващо особено големи размери   като :

-Потвърдил неистината в подадените справки декларации  по ЗДД,а именно : № 2500-0913569 от 10.01.2008 година за данъчен период месец Декември 2007 година и укрил данъчно задължение в размер на 38,00 лева;№ 2500-0915517 от 13.02.2008 година за данъчен период месец Януари 2008 година  и укрил данъчно задължение в размер на 7 258,00 лева;№ 2500-0916794 от 14.03.2008 година за данъчен период месец Февруари 2008 година и укрил данъчни задължение в размер на 6 400,00 лева;№ 2500-0918094 от 14.04.2008 година за данъчен период месец Март 2008 година и укрил данъчни задължение в размер на 67 277,82 лева;№ 2500-0918784 от 12.05.2008 година за данъчен период месец Април 2008 година и укрил данъчни задължения в размер на 32 822,50 лева;№ 2500-0922001 от 14.07.2008 година и укрил данъчно задължение в размер на 5 200,00лева;№ 2500-0922908 от 11.08.2008 година за данъчен период месец Юли 2008 година и укрил данъчни задължения в размер на 138 782,23 лева;№ 2500-0926016 от 13.10.2008 година за данъчен период  месец Септември 2008 година и  укрил данъчни задължения в размер на 78 803,09 лева;№ 2500-0926709 от 09.11.2008 година за данъчен период месец Октомври 2008 година и укрил данъчни задължения в размер на 4 890,24 лева; 2500-0928860 от 12.12.2008 година за данъчен период месец  Ноември 2008 година и укрил данъчни задължения  в размер на 12 433,18 лева;№ 2500-0929943 от 12.01.2009 година за данъчен период месец Декември 2008 година и  укрил данъчни задължения в размер на 15 000,00 лева., 

-Не съставил  счетоводни документи за продажбата на 67,920 тона   слънчоглед/бонифицирано тегло/по 360,00 лева за тон  на обща стойност 24 451,20 лева и ДДС в размер на 4 890,24 лева  и   за продажбата на  296,058  тона   универсален разредител на обща стойност  за 391 783,94 лева и ДДС  в размер на 98 716,21 лева.,

-Допуснал осъществяване на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство,като  не документирал  извършваните търговски сделки,не издавал фактури,не осчетоводявал фактури по търговски сделки,при които е бил купувач.,

-Съставял и използвал  документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската  дейност,при водене на счетоводството и при представяне на информация през органите по приходите,а именно  фактури:№ 7 от 20.12.2007 година;№ 8 от 20.12.2007 година;№ 9 от 28.02.2008 година; № 12 от 31.03.2008 година; № 13 от 29.06.2008 година,издадени от“Борида“ЕООД град Разград;№ 463 от 14.07.2008 година;№ 464 от 15.07.2008 година;№ 465 от 17.07.2008 година;№ 466 от 23.07.2008 година;№ 467 от 25.07.2008 година;№ 468/28.07.2008 година;505 от 30.07.2008 година и № 611 от 10.12.2008 година,издадени от"Агробизнесклас“ЕООД;№139 от 01.09.2008 година;№140 от 03.09.2008 година,издадени от „ИМГ-консулт“ЕООД-град Варна;№ 43 от 29.09.2008 година,издадена от"Менидж инвестмън“ЕООД-от град Варна;№ 730 от 10.11.2008 година,издадена от"Соткаимпекс“ЕООД-град Велико Търново;№ 38 от 10.11.2008 година,издадена от"ТВР“ЕООД-град Търговище   на"Агровенчър мениджмънт“ООД.;

-Приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 260 098,61 лева,както следва:за данъчен период-месец Декември 2007 година-38,00лева,за данъчен период-месец Януари 2008 година-7 258,00 лева,за данъчен период  месец Февруари 2008 година-6 400,00 лева,за данъчен период месец Март 2008 година-1 384,11 лева,за данъчен период месец Юни 2008 година-5 200,00 лева,за данъчен период месец Юли 2008 година-138 782,23 лева,за данъчен период месец Септември 2008 година-78 803,09 лева,за данъчен период месец Ноември 2008 година-12 433,18 лева,за данъчен период месец Декември 2008 година-15 000,00 лева и на основание член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,3,5,6 и 7 от НК във  връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 36 и във връзка с член 54  от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда не е била наложена конфискация на имуществото на подсъдимия Р.Р.Н.,както и осъден последния да заплати на Държавата,представлявана от Министъра на финансите,сумата от 368 905.06 лева,представляваща причинени имуществени вреди от извършеното престъпление,ведно със законната лихва върху сумата, считано от 12.01.2009 година,до окончателното й изплащане;както и осъден да заплати направените разноски на досъдебното производство в полза на Държавата,в размер на 510.00 лева и по сметка на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД-направени разноски за вещо лице,и свидетели в размер на 465.84 лева;както и да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, в размер на 14 756.20 лева-по сметка на ВСС на РБ.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от ТЪРГОВИЩКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е по съображения,че наложеното наказание се явява явно несправедливо и на основание член 318 от НПК и член 337 алинея 2 от НПК се предлага същата да бъде изменена,като бъде увеличен размера на наказанието"Лишаване от свобода"от ТРИ ГОДИНИ на ПЕТ ГОДИНИ;алтернативно:да се отмени приложението на член 66 алинея 1 от НК,като наказанието"Лишаване от свобода"да бъде изтърпяно ефективно в затворническо общежитие от открит тип,при ОБЩ режим.

Недоволен от така постановената Присъда е останал и подсъдимият Р.Р.Н.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат Р.М.-***,като необоснована,незаконосъобразна и постановена в нарушение на процесуалните правила.По изложените в таз5и насока съображения,се моли на основание член 334 алинея 1 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли присъдата да бъд9е отменена и подсъдимият Н. да бъде изцяло оправдан.Прави се и алтернативно искане:на основание член 334 точка 1 от НПК във връзка с член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3 точка 1 от НПК Присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на първата инстанция.

В постъпило по делото писмено становище от М.Й.-старши юрисконсулт,ТД на НАП-Варна,като процесуален представител на Министъра на финансите,по жалбата на защитата на подсъдимия Р.Р.Н..Моли се Присъдата,като правилна,законосъобразна и справедлива,да бъде потвърдена и да бъдат присъдени направените по делото разноски.

В съдебно заседание на 03.06.2016 година,по съществото на делото,страните взеха следните становища :

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че поддържа подадения протест относно размера на наказанието"Лишаване от свобода",като се предлага същото да бъде увеличено над приложения минимум;но че не поддържа протеста относно отмяната на приложението на член 66 от НК.Същевременно излага съображения,че оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия Н. се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

Защитата на подсъдимия Р.Р.Н. поддържа изцяло оплакванията в жалбата и по изложени подробни съображения в тази насока,се моли:За оправдателна Присъда или ако се приеме,че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,Присъдата да бъде отменена и делото върнато за доразследване.

Процесуалният представител на Министъра на финансите,старши юрисконсулт М.Й. излага съображения,че Присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която е бил уважен предявения граждански иск,е правилна и законосъобразна;била е доказана в хода на производството вината на подсъдимия и се моли тя/Присъдата/ да бъде потвърдена.

В последната си дума подсъдимият Н. иска делото да бъде върнато и да се докажат фактите по делото.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на прокурора от ТЪРГОВИЩКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,както и в жалбата на защитата на подсъдимия Р.Р.Н.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Н. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Както протеста на прокурора от ТЪРГОВИЩКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбата на защитата на подсъдимия Р.Р.Н. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

С Решение № 970/16.10.2007 година по ФД № 493/2007 година по описа на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било регистрирано"ТВР“ЕООД-град Търговище,със собственик на дружеството и негов управител – Р.Р.Н..Основният предмет на дейност бил търговия на едро на зърно,семена,фуражи и други суровини от растителен произход. Регистрацията на дружеството по ЗДДС е от 19.11.2007 година.

Със Заповед за възлагане № 800223/23.10.2008 година,изменена със Заповеди за възлагане №800282/30.12.2008 година и №900023/30.01.2009 година на ТДД-Търговище на"ТВР“ЕООД-ГРАД Търговище била извършена данъчна ревизия за периода 19.11.2007 година-29.02.2008 година и за периода 01.05.2008 година-30.09.2008 година.Ревизията приключила с влязъл в сила ДРА № 250900023/01.04.2009 година,както и е бил изготвен ревизионен доклад №900014/06.03.2009 година.

Преди да приключи данъчната ревизия,на 02.02.2009 година подсъдимият Р.Н. прехвърлил с договор  дружеството на Д.Й.Д.,като съвкупност от права,задължения и фактически отношения,като били променени  седалището и адреса на управление  на дружеството от град Търговище на село Давидово,Община Търговище.В ревизираните периоди,като едноличен собственик на"ТВР”ЕООД, подсъдимият Н. предоставил  с пълномощно правомощия на свидетелката Т. Ц.,с която към него момент живеел на съпружески начала,да представлява и управлява дружеството.Тъй като  предимно свидетелката Т. Ц. осъществявала търговската дейност на  дружеството.Същата контактувала с  други търговци и фирми,като организирала и изпълнението на сделките.Като едноличен собственик и управител на дружеството,подсъдимият Н. възложил счетоводното обслужване на фирмата на свидетелката С.Д.-от град Шумен.

Съобразно член 125 от ЗДДС подсъдимият Н.,в качеството си на собственик и управител на ЕООД,имал задължението да декларира пред органа по приходите извършените през съответния данъчен период сделки и съответно данъчния резултат за периода.Същият уговорил със свидетелката Д.,като упълномощено лице,да изготвя въз основа на представените й документи и   диктувани по телефон данни и извлечения от него и свидетелката Ц.,както и да представя  с електронен подпис пред НАП-офис Търговище месечните справки-декларации по ЗДДС на"ТВР”ЕООД.  

За периода месец Декември 2007 година до месец Януари 2009 година,подсъдимият Р.Н.,като собственик на"ТВР”ЕООД е осъществявал  търговска дейност с редица търговци и земеделски  производители,насочена към избягване  плащането  на  дължимия ДДС по извършваните  облагаеми  доставки и ползване на данъчен кредит,като потвърдил неистина в подадените чрез свидетелката Д. справки-декларации по ЗДДС;не съставил счетоводни документи за продажбата на  слънчоглед;допуснал осъществяване на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство-не документирал извършваните търговски сделки;не издавал фактури;не осчетоводявал фактури по търговски сделки,при които бил купувач и приспаднал не следващ се данъчен кредит;ползвал  неистински  фактури или фактури с  невярно съдържание за  доказване на  извършени  сделки,които отразявал  в дневниците  за покупки  и за продажби  през  ревизираните  периоди.

 

За данъчен период от 01.12.2007 година до 31.12.2007 година  по подадена с електронен подпис от С.Н.Д.,в качеството й на упълномощено лице на"ТВР”ЕООД-град Търговище справка-декларация № 2500-0913569/10.11.2008 година е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 7 258,00 лева. Видно от Заключението на вещо лице,същата  не е била подписана и подпечатана.За същия период, в подадената СД/Справка Декларация/,не са били декларирани записи в дневника на продажбите,респективно такъв не е и посочен.През този данъчен период дружеството не е извършило продажби на закупената стока,а е декларирана една покупка от"Борида”ЕООД-град Разград.Същото е било установено и доказано и от дневника за покупките за месец Декември 2007 година на"ТВР”ЕООД,където е била включена фактура № 0000000007 от 20.12.2007 година,издадена от"Борида”ЕООД-град Разград с предмет на сделката:пшеница.В дневника е била посочена данъчна основа по фактурата – 36 290,00 лева и ДДС в размер на 7 258,00 лева.От нея е било установено,че предмета на сделката е 95 тона пшеница при цена 380.00 лв. Данъчната основа е 36 100.00 лева,а ДДС е 7 220,00 лева.Въпреки това съдържанието на фактурата е  била вписана  в"дневника за покупките”с грешни данъчна основа и ДДС за възстановяване.Фактурата е била подписана,а за съставител е било записано името на Й.М.-управител на фирма"Борида”ЕООД.  По делото не са били събрани реални доказателства относно начина на плащане по тази фактура,и въобще дали има такова.Впоследствие фактурата  е била анулирана.Налага се извода,че с неправилното вписване в дневника  за покупки,неправилно е бил увеличен размера на дължимия за възстановяване данъчен кредит – 38,00 лева,а подадената СД с вх. № 2500-0913569 от 10.01.2008 година е невярна.

 

За данъчен период от 01.01.2008 година до 31.01.2008 година,по подадена с електронен подпис от С.Н.Д.,в качеството й на упълномощено лице на"ТВР”ЕООД-град Търговище справка-декларация № 2500-0913569/10.11.2008 година е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 2,80 лева.От Заключението на вещото лице и приложената   справка-декларация е видно,че същата  и дневниците за покупки не са били подписани.От допълнителното заключение на вещото лице е било установено от протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС,в същите не се установяват  декларирани записи в дневника на продажбите-Налага се извода,че  през този данъчен период дружеството не е извършило продажби на закупената стока.

В приложената справка-декларация/СД/ а периода са били декларирани  три записа в дневника на покупките.Фактура № 0000000007/20.12.2007 година е била анулирана с Протокол № 1 от 03.01.2008 година.Същият протокол е бил е включен в дневника за покупките за данъчен период от 01.01.2008 година до 31.01.2008 година с данъчна основа 36 290,00 лева и ДДС в размер на 7 258,00 лева,като в същият е отбелязано ,че се издава към данъчен документ: протокол по член 117 от ЗДДС № 0000000007 от 20.12.2007 година,както и, че е издаден във връзка с допусната грешка в цената на стоката при изготвяне на фактурата.След изготвяне на Протокола,била изготвена нова фактура без номер.При изготвянето му не са положени подписи на съставител,на доставчик и на получател,липсват имена.Въпреки,че не е бил изготвен и оформен правилно,същият е бил включен в дневника за покупките за данъчен период-месец Януари 2008 година.Втората фактура,включена в дневника за покупките е № 0000000008 от 20.12.2007 година,отново е била  издадена от"Борида” ЕООД-град Разград.Предмет на доставката по същата фактура  са 95 тона пшеница на цена 38 200,00 лева.Данъчната основа е била 36 290,00 лева и ДДС-7 258,00 лева.Същата фактура е била съставена и подписана от Й.М.,като за  получател на стоката е посочено името на Р.Н. и срещу него има положен подпис.От фактурата е видно,че в същата не е посочен начин на плащане по доставката,както и по делото липсват доказателства между"ТВР” ЕООД-град Търговище и"Борида” ЕООД да е бил сключен писмен договор за доставка на пшеницата.Липсват доказателства и не е било установено дали по фактура № 0000000008 от 20.12.2007 година  има извършено плащане в брой,защото не е бил приложен касов бон.Не е било доказано и плащане  по банков път.По делото  липсват доказателства до 31.01.2007 година"ТВР”ЕООД  да се е разпоредило със закупеното зърно и  липсват  изготвени фактури за продажба.Логично е да се приеме,че закупеното зърно трябва да е съхранявано в склад,но такива доказателства по делото не са били събрани.Липсват кантарни бележки за установяване на теглото,фактури за транспорт,пътни листи,товарителници, приемно-предавателни протоколи и други.Първоинстанционният съд не е кредитирал показанията на свидетелката Й.М.,собственик и управител на"Борида”ЕООД,че всички сделки между двете фирми са били реални,тъй като показанията й в тази насока са били опровергани от липсата на документи,удостоверяващи мястото,от където е била натоварена продадената пшеница;мястото,до където тя е била транспортирана;с какъв персонал е извършено товаренето и разтоварването на пшеницата.От заключението на вещото лице по ССЕ е било установено по безсъмнен начин,че:"Данъчна ревизия е била извършена и на"Борида”ЕООД-град Разград.В приложения РД № 900049/14.03.2009 година също не са намерени писмени доказателства за реалността на тази доставка”.От дневника за покупките на"Борида”ЕООД-град Разград за отчетен период месец Януари 2008 година е било установено ,че не са били включени фактури за транспортни услуги.Справката-декларация на"Борида”ЕООД за този данъчен период е била подадена в НАП с електронен подпис от С.Н.Д. с вх.№ ДДС.1700-0918444 от 13.02.2008 година.Първоинстанционният съд е кредитирал изводите по заключението на ВЛ,тъй като същото кореспондира с  останалите факти и обстоятелства по делото;като е приел,че липсват документи,удостоверяващи прехвърлянето собствеността върху зърното,както и,че задължението по фактурата е било платено от"ТВР” ЕООД,По делото липсват категорични доказателства за наличие на реална доставка и настъпило данъчно събитие,които дават основание за приспадане на данъчен кредит от"ТВР”ЕООД.  През месец Януари 2008 година във фирмата на подсъдимия е работило по трудов договор само едно лице:свидетелката Т. Ц.,която е заемала длъжността секретар.Въпреки това през този данъчен период,както и през следващите в дневниците за покупки  на дружеството не са включвани фактури за наем на складови помещения,за транспортни услуги или за закупено гориво.Първоинстанционният съд е приел,че за данъчен период 01.01.2008 година до 31.01.2008 година,чрез използване на фактура № 0000000008 от 20.12.2007 година,издадена от"Борида”ЕООД-ГРАД Разград,с посочен в нея предмет на сделката"Пшеница”за"ТВР”ЕООД в СД вх. № 2500-0915517 от 13.02.2008 година"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвало правото на данъчен кредит за ДДС в размер на 7 258,00 лева.

 

За данъчен период от 01.02. 2008 година до 29.02.2008 година от Допълнителното заключение на ВЛ и от приложените СД и Коригираща справка,е било установено,че за задълженото лице"ТВР”ЕООД в НАП-Търговище е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0916794 от 13.03.2008 година и коригираща справка-декларация с вх.№ 2500-0916794 от 14.03.2008 година,както и,че и двете декларации са били подадени с електронен подпис от С.Н.Д.,а  с коригиращата ДС е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 4 001,20 лева.От справка-декларацията и дневници за покупки и за продажби е било установено,че същите не са подписани,а от протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е било установено,че в дневника за продажби е деклариран един запис,а в дневника на покупките са отбелязани два записа.Както и за предишния период,през месец Февруари 2008 година във фирмата на подсъдимия Н. е имало назначено само едно лице:свидетелката Т. Ц.-технически секретар.От заключението на вещото лице по ССЕ е било установено,че през този данъчен период"ТВР”ЕООД е била извършена продажба на пшеница,за която е била издадена фактура № 0000000002/29.02.2008 година на Земеделски Производител А. Е. от град Търговище с ЕИК BG**********,са били продадени 24 тона пшеница с единична цена 500,00 лева за тон.Данъчната основа е била 12 000,00 лева,на ДДС-2 400,00 лева.Фактурата е била съставена от С.Н.Д.,като същата е посочила начин на плащане с платежно нареждане, и посочен получател-Е. и има положен подпис.От заключението на ССЕ е било установено,че фактурата е платена по банков път на 14.03.2008 година,а парите са били изтеглени от Р.Н. още същия ден.

В дневника на покупките за същия период е била включена и фактура № 0000000009 от 28.02.2008 година е била издадена от"Борида”ЕООД-град Разград с предмет на доставката"Пшеница”.Същата е била с данъчна основа – 32 000,00 лева и ДДС в размер на 6 400,00 лева и е била изготвена от Й.М..По описаната фактура предмета на сделката е доставка на 80 000 килограма пшеница за цена от 0.40 лева за килограм ,като е бил посочен начин на плащане:по сметка.По делото не се събраха доказателства в доказващи плащане,а и липсват други доказателства за доставката на тази пшеница.По същата сделка, вещото лице е категорично,че"От  дневника за покупките на"Борида” ЕООД Разград за отчетен период месец Февруари 2008 година се установява,че не са включени фактури за транспортни услуги,а от  справката-декларация на"Борида”ЕООД за този данъчен период е подадена в НАП с електронен подпис от С.Н.Д. с вх.№ ДДС.1700-0919926 от 13.03.2008 година.От заключението на ССЕ е видно,че „Като се проследи движението на пшеницата към 29.02.2008 година/приложение № 1/се вижда,че след продажбата на пшеница на ЗП А. Е. за"ТВР”ЕООД е останало налично количество 151 тона пшеница,за което не са представени писмени документи за това къде е съхранявано и как е транспортирано до мястото за съхранение”.Първоинстанционният съд не е кредитирал показанията на свидетелката Й.М. в частта им,в която същата заявява,че"транспорта е бил за нейна сметка или е наемала  за това други фирми”,тъй като по делото не са били доказателства доставката да е извършена;липсват документи, удостоверяващи мястото от където е натоварена продадената пшеница;мястото  до където тя е транспортирана;с какъв персонал е извършено товаренето и разтоварването й.липса на доказателства за  реалността на сделката.Не са били налице безспорни доказателства за наличие на реална доставка и настъпило  данъчно събитие,които да дават основание за приспадане на данъчен кредит от"ТВР”ЕООД.Налага се извода,че за данъчен период 01.02.2008 година до 28.02.2008 година,чрез използване на фактура № 0000000009 от 28.02.2008 година,издадена от"Борида”ЕООД-град Разград,с предмет на сделката"Пшеница”за"ТВР”ЕООД,търговското дружество на подсъдимия Н. неправомерно е ползвало правото на данъчен кредит за данък добавена стойност в размер на 6 400,00 лева.

 

За данъчен период от 01.03. 2008 година до 31.03.2008 година за задълженото лице"ТВР”ЕООД в НАП-Търговище е била подадена справка-декларация с вх. № 2500-0918094 от 14.04.2008 година,като същата е била подадена с електронен подпис от упълномощено лице-С.Н.Д..В същата  е деклариран ДДС за внасяне в размер на 11 305,82 лева.Справка-декларацията и дневниците за покупки и за продажби не са били подписани.Видно от протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е било установено,че в дневника на продажбите са декларирани четири записа,а в дневника за покупки-три записа.И двата дневника са били приложени към декларацията.Както  и за предишните периоди, и през месец Март 2008 година фирмата на подсъдимия Н. е имала назначен само един служител:технически секретар Т. Ц.. През този данъчен период"ТВР” ЕООД е извършило продажба на 226,720 тона пшеница.,като купувачи са"Зърнени храни Варна 64”ЕООД-град Силистра,с управител:свидетеля М.М.,земеделския производител М.О.М. и земеделския производител А. Е. от град Търговище с ЕИК BG********** .За извършената продажба са били издадени четири фактури,които са:фактура № 0000000004/20.03.2008 година с предмет на сделката пшеница 100 тона при цена 505,00 лева за тон.Данъчната основа на сделката е била 50 500,00 лева,ДДС посочен на отделен ред 10 100,00 лева и обща дължима сума 60 600,00 лева.Същата фактура е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна 64” ЕООД-град Силистра,за данъчен период 03.2008 година,като е била платена на 21.03.2008 година по банковата сметка на"ТВР”ЕООД в Уникредит Булбанк.От същата сметка на 21.03.2008 година в брой подсъдимия Н. е изтеглил 40 000,00 лева,а на 25.03.2008 година в брой е изтеглил 20 000,00 лева.;Фактура № 0000000005/25.03.2008 година с предмет на сделката пшеница 100 тона при цена 505,00 лева за тон. Данъчната основа на сделката е 50 500,00 лева;ДДС вписан на отделен ред 10 100,00 лева и обща дължима сума 60 600,00 лева.Същата фактура е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна 64”ЕООД-ГРАД Силистра,за данъчен период 03.2008 година,като е била платена е на 28.03.2008 година по банковата сметка на"ТВР”ЕООД в Уникредит Булбанк.На същата дата подсъдимия Н. е наредил от сметката плащане по сметка на ЗК"Айват-93”-село Звенимир-сума в размер на 42 000,00 лева,както  и е изтеглил в брой 18 000.00 лева-;Фактура № 0000000007/31.03.2008 година с предмет на сделката пшеница 3 465 килограма при цена 0,505 лева за килограм и  данъчната основа на сделката е 1 750.00 лева,като ДДС е бил вписан на отделен ред  350.00 лева,а общата дължима сума е 2 100.00 лева.Фактурата не е подписана нито от съставител,нито от получател.Получател по доставката е бил земеделския производител М.О.М..В изготвената фактурата е бил посочен начин на плащане в брой.Въпреки това същата е била платена по банков път на 02.04.2008 година.Сумата е била изтеглена от подсъдимия  Н. изцяло още същия ден.;Фактура № 0000000013/31.03.2008 година с предмет на сделката пшеница 23 255 тона при цена 645,00 лева за тон и данъчната основа на сделката е 14 999,47 лева,а ДДС е посочен на отделен ред - 2 999.89 лева,като общата сума възлиза на 17 999.36 лева. Доставката е била платена по банков път на 14.03.2008 година,като сумата е била изтеглена в брой изцяло от подсъдимия Н. още същия ден.Фактурата е била подписана, като за лице,съставило фактурата,е записано името Р.Н.,а за получател - А. Е..

В дневника за покупките са били включени следните фактури с №№:

-Фактура 0000000964/23.03.2008 година,издадена от Земеделска Кооперация"Айват – 93” село Звенимир,област Силистра,с предмет на сделката пшеница 70 тона при цена 500,00 лева за тон и при данъчна основа на сделката- 35 000,00 лева и ДДС,посочен на отделен ред е 7 000,00 лева -обща дължима сума 42 000,00 лева.МОЛ на кооперацията е бил свидетелят К.А.М..По отношение сключената сделка,първоинстанционният съд е разпитал в качеството на свидетел КЕМАЛ МУТЛУ,който е заявил,че  не е търгувал с фирми от град Търговище, и няма спомени за такава сделка.С оглед и на горното, съдът е зачел и приобщил към доказателствения материал по делото свидетелските показания на МУТЛУ,дадени на ДП,в които същият е заявил,че сделката е  реално извършена,пшеницата е била извозена с транспорт на купувача,а плащането от страна на"ТВР”ЕООД е направено по банков път-внесена била сумата от 42 000,00 лева.От извлечението от сметка на"ТВР”ЕООД в "Уникредит Булбанк"е било установено,че плащането е направено на 28.03.2008 година.От купувача са били извозени 1 220 килограма по-малко пшеница,поради което е била издадено кредитно известие № 1027 към фактура № 964/20.03.2008 година. Данъчната основа по фактурата е била  6290,57 лева и ДДС в размер на 1384,11 лева и обща дължима сума по сделката 8304,68 лева.Фактурата е била подписана от съставител-свидетелката Й.М.,като в същата е бил посочен начин на плащане:по сметка.По делото липсва писмен договор за доставката на тази пшеница,сключен между двете дружества,като няма доказателства и плащането по фактурата да е извършено в брой,тъй като към нея не е приложен касов бон.От заключението на вещо лице по ССЕ е било установено по безсъмнен начин,че след продажбата на пшеница през месеца е останало налично количество от 8,066 тона,за което не са представени писмени документи за това къде е съхранявано и как е транспортирано до мястото за съхранение.По делото липсват доказателства,удостоверяващи мястото,от където е натоварена продадената пшеница,мястото до където тя е транспортирана,с какъв персонал е извършено товаренето и разтоварването на пшеницата.Предвид на горното,следва да се приеме,че липсват документи,удостоверяващи прехвърлянето собствеността върху зърното,както и че задължението по фактурата да е платено от"ТВР” ЕООД,а така също и че не са налице безспорни доказателства за наличие на реална доставка по смисъла на член 6 от ЗДДС и данъчно събитие по смисъла на член 25 от ЗДДС,които дават основание за приспадане на данъчен кредит от"ТВР”ЕООД.,

-Фактура № 0000000351 от 19.03.2008 година,издадена от"АРА-РМ”ООД-град Русе. с предмет на доставката  11,800 тона разредител на цена 1 635,20 лева за тон при данъчна основа е 19 295,36 лева,ДДС в размер на 3859.07 лева и обща сума по фактурата е 23 154,43 лева.Същата е била съставена и подписана от ПЕТЯ НИКОЛОВА,а за получател е било посочено името на подсъдимия Р.Н.,като към същата е  бил прикрепен касов бон от 19.03.2008 година за сумата от 23 154,43 лева.По делото първоинстанционният съд е изслушал свидетелските показания на П.Н.Д..В показанията си тя е заявява,че са извършвали продажби на разредител на фирма"ТВР“,всички фактури били издавани на"ТВР" и са били платени,горивото  се е извозвало,но не с техен транспорт,а с транспорт на купувачите.От заключението на изслушаната ССЕ е било установено,че към 31.03.2008 година не са били отчетени продажби на разредител,а тъй като закупеното количество от 11,800 тона е следвало да бъде съхранено при специални условия:пожаро-обезопА.и помещения,при определен температурен режим,в метални контейнери или цистерни.В хода на данъчната ревизия подсъдимия Н. не е представил документи за фирма"ТВР”ЕООД-град Търговище,удостоверяващи мястото,където е получаван универсален разредител и къде е съхраняван.По делото липсват и кантарни бележки за установяване на теглото,фактури за транспорт,пътни листи,товарителници,приемо-предавателни протоколи и други.През месец Март 2008 година във фирма "ТВР”ЕООД-град Търговище е работило по трудов договор само едно лице:Т. Ц.,която е заемала длъжността секретар.От заключението на ВЛ е било установено,че са налични ксерокопия на фактури за закупен универсален разредител,издадени през месец Март 2008 година,по които"ТВРЕООД е получател по доставки,без да ги е включил в дневника на покупките и да е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит:,

-Фактура № 0000000277/16.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 28,220 тона разредител при цена 1 635,20 лева за тон и данъчната основа 46 145,34 лева,както и ДДС в размер на 9 229,07 лева.Обща сума 55 374.41 лева.,

-Фактура № 0000000278/18.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24,380 тона разредител при цена 1 666,60 за тон и данъчната основа  40 631,71 лева,както и ДДС в размер на 8 126,34 лева и обща сума:48 758,05 лева.,

-Фактура № 0000000281/19.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24,540 тона разредител при цена 1 666,60 лева за тон и данъчната основа  40 898,36 лева,както и ДДС в размер на 8 179,67 лева и обща сума 49 078.03 лева.

-Фактура № 0000000287/24.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24,400 тона разредител при цена 1 698,10 лева за тон и данъчна основа 41 433,64 лева,както и ДДС в размер на 8 286,73 лева и обща сума за плащане в размер на 49 720,37 лева.,

-Фактура № 0000000288/25.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 12.180 тона разредител при цена 1 698.10 лева за тон и данъчна основа:20 682,86 лева и  ДДС ,посочен на отделен ред в размер на 4 136.57 лева и обща сума за плащане в размер на 24 819,43 лева.,

-Фактура № 0000000290/26.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24.130 тона разредител при цена 1 698,10 лева за тон при данъчна основа 40 975,15 лева и ДДС в размер на 8 195,08 лева,обща сума 49 17018 лева.В тази насока в приложената към ДП ССЕ е приела,че-"Неосчетоводяването и невключването на гореописаните фактури в дневниците за покупки вероятно е с цел да не се издадат документи за продажби и да се осуети установяване на задължения на дружеството по ЗДДС от продажбите“,от което се налага извода,че след като липсват документи,удостоверяващи прехвърлянето собствеността върху стоките, и не са налице безспорни доказателства за наличие на реална доставка по смисъла на член 6 от ЗДДС и настъпило данъчно събитие по смисъла на член 25 от ЗДДС,поради което и не е налице основание за приспадане на данъчен кредит от"ТВР”ЕООД.,

От приложените по делото писменни доказателства и ССЕ е било доказано,че  за данъчен период 01.03.2008 година до 31.03.2008 година,чрез използване на фактура № 0000000012 от 31.03.2008 година,издадена от"Борида”ЕООД-град Разград, с предмет на сделката пшеница и чрез използване на фактура №  0000000351 от 19.03.2008 година, издадена от"АРА-РМ”ООД-град Русе,с предмет на сделката универсален разредител,"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност в размер на 5 243,18 лева,налагащо извода,че месечна Справка Декларация с вх. 2500-0918094 от 14.04.2008 година е невярна.

 

За данъчен период от 01.04. 2008 година до 30.04.2008п година е било установено,че за задълженото лице"ТВР”ЕООД в НАП-Търговище е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0918784 от 12.05.2008 година,като  декларацията е била подадена с електронен подпис от упълномощено лице-С.Н.Д.,като с нея е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 818,85 лева.Както Справката-декларацията,така  и дневниците за покупки и продажби не са подписани.  От протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е било установено,че са били декларирани три записа в дневника на продажбите,както и са били декларирани  два записа в дневника на покупките.Както и за предишните периоди,през месец Април 2008 година фирма"ТВР”ЕООД-град Търговище е имала назначено само един служител:Т. Ц..През данъчен период 01.04.2008 година 30.04.2008 година"ТВР”ЕООД е извършило продажба на 8,136 тона пшеница на"Зърнени храни Варна 64”-град Силистра с управител:свидетеля М.М. и земеделски производител З.М.С.,както и е извършил една транспортна услуга на"Зърнени храни Варна 64”ЕООД-град Силистра.По трите сделки са били издадени три фактури:

Фактура № 0000000008/03.04.2008 година с предмет на сделката пшеница 2,476 тона при цена 505,00 лева за тон при  данъчната основа на сделката:1 250,35 лева и  ДДС,посочен на отделен ред в размер на 250,07 лева.Общата  дължима сума възлиза на 1 500,42 лева,която З.М.С. е платил по банков път,като сумата е постъпила на 07.04.2008 година по сметка на"ТВР”ЕООД.Още на  същия ден сумата от  1 500.00 лева е била изтеглена в брой подсъдимия Н..

Фактура № 0000000011/08.04.2008 година с предмет на сделката пшеница 5,660 тона при цена 505,00 лева за тон и данъчната основа на сделката:2 808,30 лева и ДДС,посочен на отделен ред в размер на 571,66 лева.Общата дължима сума е 3 429.96 лева.,

Фактура № 0000000012/08.04.2008 година с предмет на сделката транспорт:130 километра при цена 10,60 лева при  данъчна основа на сделката-1 377,90 лева и  ДДС,посочен на отделен ред в размер на 275,58 лева.Общата дължима сума възлиза на 1 653,48 лева. От  ССЕ е било установено,че двете фактури са платени от купувача по банкова сметка ***"ТВР”ЕООД в"Уникредит Булбанк",като на 10.04.2008 година подсъдимият Н. е изтеглил е в брой сумата 1 800,00 лева.

По  същата справка декларация и в дневника за покупките са били включени следните фактури:

Кредитно известие № 1027 към фактура № 964/20.03.2008 година,издадено от ЗК"Айват – 93”-село  Звенимир,област Силистра,с което е била намалена данъчната основа за покупка на пшеница с 610,00 лева и ДДС намалена със 122,00 лева.През този данъчен период за"ТВР”ЕООД е упражнил правото си  на приспадане на данъчен кредит по фактура № 0000000259/08.04.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ЕООД за доставка на разредител,като същата е била  с предмет на доставката 7,548 тона универсален разредител за цена 1 350.00 лева за тон при  данъчната основа на доставката е 10 189,80 лева и ДДС в размер на  2 037,96 лева. Дължимата сума е била  платена в брой на 08.04.2008 година с касов бон.От приложените писмени доказателства и заключението на вещото лице е било установено,че към 08.04.2008 година"ТВР”ЕООД е следвало да притежава или е имал налични 115,110 тона универсалния разредител,който е следвало да бъде транспортиран  с цистерни и да съхранява при специални противопожарни условия.По делото не са били събрани доказателства как този разредител е транспортиран и къде е бил съхраняван,както и се установява,че доставката не е била реална и данъчно събитие по смисъла на член 25 от ЗДДС не е настъпило,като се налага извод ,че чрез използване на фактура № 0000000259 от 08.04.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ЕООД-град Русе,с предмет на сделката универсален разредител,"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност в размер на 2 037,96 лева,като подадената месечна СД с вх.№ 2500-0918784 от 12.05.2008 година е била невярна.

При данъчен период от 01.06. 2008 година до 30.06.2008 година за задълженото лице"ТВР”ЕООД в НАП-Търговище също е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0922001 от 14.07.2008 година,подадена чрез електронен подпис от упълномощено лице С.Н.Д.,като е деклариран за възстановяване ДДС в размер на 18 684,75 лева.От приложения протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е било установено,че са декларирани четири записа в дневника на продажбите и дневника и осем записа в дневника на покупките.За разлика от предишните периоди,през месец юни 2008 година фирма"ТВР”ЕООД-град Търговище е имала назначени двама души персонал:технически секретар Т. Ц. и мениджър С.Ц.Ц.,като двамата са заемали тези длъжности до Декември 2008 година.През този данъчен период"ТВР”ЕООД извършило продажба на 400 тона ечемик на"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра с управител-свидетелят М.М..Били са  оформени четири фактури,както следва:

-фактура № 0000000014/18.06.2008 година с предмет на сделката ечемик 100 тона при цена 265,00 лева за тон,при  данъчна основа в размер на  26 500,00 лева и ДДС в размер на  5 300,00 лева-общо дължима сума 31 800,00 лева.Фактурата е била включена  в дневника на купувача за данъчен период 06.2008 година,като е изплатена  напълно на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.06.2008 година.Още същия ден подсъдимия Н. изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 31 765.00 лева.,

-фактура № 0000000015/23.06.2008 година с предмет на сделката ечемик 100 тона при цена 265,00 лева на тон и данъчната основа на сделката - 26 500,00 лева при  ДДС в размер на  5 300,00 лева.Общо дължима сума е била 31 800,00 лева.Фактурата е била включена в дневника на купувача за данъчен период 06.2008 година и  е платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.06.2008 година. Още същия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 31 750,00 лева.,

-фактура № 0000000016/25.06.2008 година с предмет на сделката 100 тона ечемик при цена 265,00 лева за тон,при данъчна основа на сделката  26 500,00 лева и  ДДС в размер на  5 300.00 лева.Обща дължима сума е била за 31 800,00 лева.Фактурата е била включена  в дневника на купувача за данъчен период 06.2008 ГОДИНА,като за дата на документа е посочен 24.06.2008 година. Същата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.06.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н. е превел от сметката в ЦКБ 30 000,00 лева по сметка на"Борида”ЕООД-град Разград.В превода и платежно нареждане същият посочил като основание за превода – плащане по фактура № 13/24.06.2008 година.На 25.06.2013 година подсъдимият Н. е изтеглил в брой от сметката на дружеството и сумата от 1 800,00 лева.,

-фактура № 0000000017/27.06.2008 година е била с предмет на сделката 100 тона  ечемик при цена 265,00 лева на тон,при  данъчна основа 26 500,00 лева и ДДС в размер на 5 300.00 лева.Общата дължима сума е възлизала на 31 800,00 лева.Фактурата е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра с управител свидетелят М.М. за данъчен период 06.2008 година,а сумата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.06.2008 година,когато и подсъдимият изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 31 750,00 лева.И четирите фактури са били съставени от подсъдимия Р.Н.,като единствено № 0000000017/27.06.2008 година е била неподписана.Съобразявайки горното,както и заключението на ССЕ,първоинстанционният съд е приел,че след продажбата на ечемика на"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра за"ТВР”ЕООД е следвало да остане 29,640 тона ечемик,или"ТВР”ЕООД е продала по-голямо количество ечемик,отколкото е било закупило преди продажбата по фактури.

Видно от приложените по делото:фактура № 0000000280/19.03.2008 година фактура № 0000000283/21.03.2008 година и фактура № 0000000283/21.03.2008 година,издадени от"Гаврил Генов”ЕООД за доставка на разредител,дружеството на подсъдимия НИКОЛОВН е упражнило правото си на приспадане на данъчен.По този начин с фактура № 0000000280/19.03.2008 година за доставката на 24,160 тона универсален разредител на цена 1 660,60 лева за тон при данъчна основа на доставката 40 265.00 лева и ДДС 8 053,01 лева.Общата сума в размер на  48 318,07 лева е била платена на два пъти в брой:на 26.03.2008 година е била платена сумата 47 407,72 лева и на 27.03.2008 година е била платена сумата от 910,29 лева с касов бон,като останали за плащане 0,06 лева.-Фактура № 0000000283/21.03.2008 година за доставката на 24,460 тона универсален разредител на цена 1 660,60 лева за тон при  данъчна основа на доставката в размер на  40 765,04 лева и ДДС-8 153,01 лева.Общата дължима сума в размер на 4 8918,05 лева е била платена изцяло в брой  на 27.03.2008 година с касов бон приложен към фактурата.-Фактура № 0000000284/23.03.2008 година за доставката на 23,160 тона универсален разредител за цена 1 666,60 лева за тон,при данъчна основа на доставката  38 598,40 лева и ДДС в размер на  7 719,69 лева.Общата  дължима сума е била платена изцяло в брой  на 27.03.2008 година,за което е бил изготвен и  касов бон.

За същия период"ТВР“ЕООД е упражнило правото на приспадане на данъчен кредит и по фактура № 0000000352 от 20.03.2008 година,издадена от"АРА-РМ”ЕООД с предмет на доставката 23,980 тона универсален разредител за цена 1 635,20 лева за тон,при данъчна основа на доставката в размер на  39 212.10 лева и ДДС в размер на  7 842,42 лева.Общата  сума в размер на  47 054,52 лева е била платена изцяло и в брой  на 20.03.2008 година с касов бон приложен към фактурата.

Към 08.04.2008 година"ТВР”ЕООД е следвало да притежава или е имало налични 115,110 тона универсалния разредител,който е следвало да бъде транспортира  със цистерни и съхранява при специални противопожарни условия.По делото не са били събрани доказателства как този разредител е транспортиран и къде е бил съхраняван-доставката не е била реална и данъчно събитие по смисъла на член 25 от ЗДДС не е настъпило.От извлечението по счетоводна сметка 304-Стоки е било установено,че към 31.12.2008 година по аналитичната партида на универсален разредител няма наличности и освен фактури,не са били представени никакви други документи,доказващи реалното прехвърляне на собствеността върху универсалния разредител между"Гаврил Генов”ЕООД,"АРА-РМ”ООД и"ТВР” ЕООД.

Фактура № 0000000013 от 29.06.2008 година е била издадена от"Борида”ЕООД-град Разград с предмет на доставката на 100 тона ечемик,с цена 260,00 лева на тон,данъчна основа в размер на  26 000,00 лева и ДДС – 5 200,00 лева при общо дължимата сума 31 200,00 лева.В същата липсва подпис на съставител и не е посочено името на лицето,което я е съставило.Като начин на плащане е било предвидено:по сметка,след което от сметката на"ТВР”ЕООД в ЦКБ на 24.06.2008 година е била преведена частично сумата от 30 000,00 лева по сметката на"Борида”ЕООД-било е извършено частично плащане по фактурата.Поради липса на други доказателства,доказващи реалността на тази сделка:товарителници,пътни листа,складови разписки,командировъчни заповеди,първоинстанционният съд е приел,че в случая липсва реална доставка.Доказателства не са били представени и в хода на ревизионното производство от"Борида”ЕООД-град Разград при извършената тяхна насрещна проверка.

За същия период в дневника за покупките за този данъчен период не са били включени и два протокола:Протокол от 01.06.2008 година,от който е било установено,че между"ТВР”ЕООД и В.Д.Г., регистриран като ЗП от село Сомовит,област Плевен за извършена покупко-продажба на 122,800 тона ечемик за цена 240,00 лева за тон  и:Протокол от 03.06.2008 година,от който е било установено,че между"ТВР”ЕООД и Н.Р.К.,регистрирана като ЗП от град Белене за извършена покупко-продажба на 90 040 килограма ечемик за цена 0,24 лева.за килограм.По делото липсват документи,удостоверяващи прехвърлянето собствеността върху ечемика и върху разредителя и първостепенният съд е приел,че  не са налице безспорни доказателства за наличие на реални доставки по смисъла на член 6 от ЗДДС и следващо данъчно събитие-по смисъла на член 25 от ЗДДС,които да дадат основание за приспадане на данъчен кредит от"ТВР”ЕООД.

От събраните по делото доказателства е било установено по категоричен начин,че за данъчен период 01.06.2008 година до 30.06.2008 година,чрез използване на фактура № 0000000013 от 29.06.2008 година,фактура с № 0000000280 от 19.03.2008 година,фактура № 0000000283 от 21.03.2008 година,фактура № 0000000284 от 23.03.2008 година и фактура с № 0000000352 от 20.03.2008 година за"ТВР” ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност общо в размер на 36 968,13 лева,налагащо извода,че подадената месечна справка декларация с вх. № 2500-0922001 от 14.07.2008 година е невярна.

 

За данъчен период от 01.07. 2008 година до 31.07.2008 година за"ТВР”ЕООД-град Търговище е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0922908/11.08.2008 година в НАП-Търговище.Същата е била подадена с електронен подпис от упълномощено лице С.Н.Д.,като е деклариран ДДС за внасяне в размер на 7 666,49 лева.Самата справка-декларация и дневници са останали неподписани.Видно  от протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС в СД са декларирани единадесет фактури в дневника на продажбите и осем фактури в дневника на покупките.Двата дневника са били приложени към СД.Видно от същите,през данъчния период"ТВР”ЕООД е извършило продажба на"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра с управител  М.М.:2 400 тона пшеница,на 320,960 тона  ечемик и на 16 600 килограма разредител,за което са били издадени и десет фактури.Купувач на продадения разредител е била фирма"Борида”ООД-град Разград.Видно от :

-Фактура № 0000000018/08.07.2008 година с предмет на сделката пшеница 100 тона при цена 270,00 лева на тон,същата е била с данъчна основа на сделката е 27 000,00 лева и ДДС в размер на 5 500.00 лева.Фактурата е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година.Същата е останала неподписана, но въпреки това е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Още същия ден подсъдимият Н.  изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 32 300,00 лева.,

-Фактура № 0000000019/09.07.2008 година,с предмет на сделката 300 тона пшеница,при цена 270,00 лева на тон,при  данъчната основа на сделката  81 000,00 лева и  ДДС в размер на  16 200,00 лева.Била е включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година.Сумата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Същия ден подсъдимият Н. изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 60 000,00 лева.Пак същия ден,но  в по-късен час подсъдимият Н. изтеглил сумата 7 000,00 лева,без да е ясно как се е разпоредил и с тази сума.Към края на деня е останала наличност в размер на 30 218.64 лева.На другия ден-10.07.2008 година подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой и сумата от 30 000,00 лева.,

-Фактура № 0000000020/16.07.2008 година с предмет на сделката 300 тона пшеница при цена 250,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката  75 000.00 лева и  ДДС в размер на  15 000,00 лева.Същата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година.Фактурата е била  платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Още същия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой от сметката на дружеството цялата сума от 90 000,00 лева.,

-Фактура № 0000000021/16.07.2008 година с предмет на сделката 300 тона пшеница при цена 250,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката 75 000,00 лева и ДДС 15 000,00 лева.Същата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година.Фактурата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.На другия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой на няколко пъти от сметката на дружеството сумата от 200,00 лева,сумата 40 000,00 лева,сумата от 10 000,00 лева и  сумата 10 000,00 лева,като за деня по сметката са останали налични 29 838,96 лева.,

-Фактура № 0000000022/17.07.2008 година,с предмет на сделката 400 тона пшеница при цена 250,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката 100 000,00 лева и ДДС в размер на 20 000,00 лева.Същата е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период  07.2008 година,като е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил от сметката на дружеството сумата от 30 000.00 лева.По-късно през деня изтеглил и сумата от 119 000,00 лева.,

-Фактура № 0000000023/19.07.2008 година с предмет на сделката 300 тона пшеница при цена 250,00 лева на тон,при данъчна основа 75 000,00 лева и ДДС в размер на 15 000,00 лева.Фактурата е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,данъчен период 07.2008 година,като е била посочена друга дата:21.07.2008 година.Фактурата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Същия ден подсъдимият Н.  изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 90 500,00 лева.,

-Фактура № 0000000025/23.07.2008 година с предмет на сделката 500 тона пшеница при цена 250,00 лева за тон,с данъчна основа в размер на  125 000,00 лева и ДДС 25 000,00 лева.Фактурата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година,като е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой от сметката на дружеството на три пъти  сумата от 136 000,00 лева,а на другия ден е изтеглена и сумата от 13 000,00 лева.,

-Фактура № 0000000026/25.07.2008 година с предмет на сделката 500 тона пшеница при цена 250,00 лева за тон,при данъчна основа на сделката 125 000,00 лева и ДДС в размер на  25 000,00 лева.Същата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра, за данъчен период 07.2008 година.Сумата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.07.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н.  изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 150 800,00 лева.,

-Фактура № 0000000028/29.07.2008 година с предмет на сделката 5,680 тона ечемик при цена 270,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката  1 533,60 лева и ДДС в размер на  306,72 лева.Фактурата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година,като общата сума е платена изцяло на"ТВР” ЕООД по негова банкова сметка ***.08.2008 година заедно с фактура № 0000000029 от същата дата. 

-Фактура № 0000000029/29.07.2008 година с предмет на сделката 15.280 тона ечемик при цена 250,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката 3 820,00 лева и ДДС в размер на  764,00 лева.Фактурата е била включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 07.2008 година и е била изплатена  изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.08.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой от сумата от 6 000,00 лева от двете фактури -№ 0000000029 и№ 0000000028.

Изброените по-горе фактури същите са били подписани,а като съставител е записан подсъдимият Р.Н..,

Фактура № 0000000031/29.07.2008 година с предмет на сделката 26 600 килограма разредител при цена 1,65 лева за килограм,при  данъчна основа на сделката 43 890,00 лева и ДДС в размер на 8 778.00 лева.Същата е била включена в дневника на купувача"Борида”ЕООД-град Разград за данъчен период 07.2008 година,като  същата е била подписана и е било вписано  името на подсъдимия Р.Н..Фактурата не е била подписана от получател,както и липсват доказателства по същата да е извършено плащане.

 

От дневника за покупките на"ТВР”ЕООД за месец Юли 2008 година е видно,че в същия  са били включени общо седем фактури,издадени на"ТВР”ЕООД от"Агробизнесклас”ЕООД,като доставчик.В тези фактури е бил  посочен предмет на доставките-закупена стока:

-Фактура № 0000000463/14.07.2008 година с предмет на доставката 300 тона пшеница на цена 248,00 лева за тон,при  данъчна основа 74 400,00 лева и ДДС-14 88,00 лева.Същата е била платена изцяло с фискален бон., 

-Фактура № 0000000464/15.07.2008 година с предмет на доставката 300 тона ечемик на  цена 247,00 лева за тон,при  данъчна основа 74 100,00 лева и ДДС-14 820,00 лева.Същата е била платена изцяло с фискален бон.,

-Фактура № 0000000465/17.07.2008 година с предмет на доставката 400 тона пшеница на цена 248,00 лева за тон,при  данъчна основа-99 200,00 лева и ДДС-19 840,00 лева.Същата е била платена изцяло с фискален бон.,

-Фактура № 0000000466/23.07.2008 година с предмет на доставката 500 тона  пшеница при  цена 245,00 лева за тон,данъчна основа-122 500,00 лева и ДДС-24 500,00 лева.С приложен към ДП фискален бон за сумата от 48 000,00 лева е било направено частично плащане по фактурата,като са останали дължими 99 000,00 лева.,

-Фактура № 0000000467/25.07.2008 година с предмет на доставката 500 тона пшеница за цена от 245,00 лева за тон,при данъчна основа-122 500,00 лева и ДДС в размер на 24 500,00 лева.Видно от приложения фискален бон за сумата от 147 000,00 лева-фактурата е била изцяло  платена в брой.,

-Фактура № 0000000468/28.07.2008 година с предмет на доставката 53 270 килограма пшеница за цена от 245,00 лева за тон,при  данъчна основа-13 051,15 лева и ДДС-2 610,23 лева.С фискален бон за сумата от 15 661,38 лева фактурата е била  изцяло е платена в брой.,

-Фактура № 0000000505/30.07.2008 година с предмет на доставката 648 тона пшеница на цена от 245,00 лева за тон и 120 тона ечемик за същата цена.Данъчната основа по фактурата е била 188 160,00 лева,ДДС-37 632,00 лева.От приложения фискален бон е било установено,че общата сума по фактурата е била изплатена  изцяло и в брой.

Посочените по-горе седем фактури са били подписани от  съставител-АНГЕЛ ИЛИЕВ,под което име има положен и подпис,а за получател е бил посочен подсъдимият Р.Н.,като липсва положен подпис.По  посочените по-горе сделки и доставки от"Агробизнесклас”ЕООД на"ТВР“ЕООД липсват писмени доказателства,доказващи реалното прехвърляне на собствеността върху стоката,липсват товарителници,пътни листи,складови разписки,командировъчни заповеди.При извършената насрещна проверка по повод на данъчна ревизия на"Агробизнесклас”ЕООД не са били представени съпроводителни документи,доказващи реалността на сделката и прехвърлянето на стоките.В тази насока са както приложените по делото писмени доказателства,така и заключението на ССЕ,а така също и свидетелските показания на С.Д.С..От показанията на последния е било установено,че не познава подсъдимия Н.,както и че  на негово име има регистрирани  десетина търговски дружества,но същите са му били прехвърлени срещу заплащане,след което той подписвал  различни документи,без да знае точното им съдържание.Свидетелят е заявил дословно:"не знам какво съм подписвал“,"не съм извършвал търговия със зърно“,"аз не разбирам от бизнес“,"аз не мога да кажа дали фирма"Агробизнесклас“ в момента работи“.По  заключението на ССЕ вещото лице е било категорично,че липсват документи,от които да се установят- реални доставки и по отношение предходните доставчици на"Агробизнесклас“ЕООД,а именно:по четири фактури от 30.07.2008година,издадени от"Агроинвест-1"ЕООД и по две фактури №1701/01.07.2008 година и №1710/18.07.2008 година,издадени от"Агромит 3"ЕООД.Това е било установено и от свидетелските показания на:М.Ф.Г. и З.К..Първият свидетел е заявил,че на негово име е  имал четири  фирми,в това число и"Агроинвест 1“ЕООД,която по-късно продал.Свидетелят е бил категоричен,че преди да продаде дружеството,е  упълномощил лица от град Варна и град София да извършват търговска дейност,като счита,че те  би трябвало да са подавали месечни данъчни декларации.От показанията на свидетеля К. е било установено,че същият  работил като строител-замазки,мазилки,шпакловки при  К.Р. и Б.Б. в град Варна,във фирма"Агромит 3“,която се водела на негово име,но след като имал финансови затруднения и не му заплатили работата,бил заведен от Р. при нотариус,където упълномощил К.Ж.  да  извършва търговска дейност със същото.По този начин упълномощил още няколко лица,на които свидетелят не си спомня имената.

От посочените по-горе и обсъдени доказателства се налага изводът,че купувач на зърно от"ТВР“ЕООД за периода е бил единствено"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,като след 31.07.2008 година за"ТВР”ЕООД е останало налично количество от 113,938 тона зърно,което е следвало да бъде съхранявано на склад.От заключението на вещото лице по ССЕ е било установено,че от оборотната ведомост към 31.12.2008 година на"ТВР”ЕООД, изготвена от С.Д. по счетоводни данни наличността от пшеница е била 131,298 тона на стойност 26 259,60 лева,както и че  е налице едно несъответствие в количествата,останало в"ТВР“ЕООД зърно,което и с оглед  липсата  на доказателства,удостоверяващи прехвърлянето собствеността върху зърното,следва да се приеме,че липсват безспорни доказателства за наличие на реална доставките по смисъла на член 6 от ЗДДС и данъчно събитие по смисъла на член 25 от ЗДДС,които да дават основание за приспадане на данъчен кредит от"ТВР”ЕООД.За данъчен период 01.07.2008 година до 31.07.2008 година,чрез използване на седем фактури с номера от № 0000000463 до № 0000000468,издадени през периода от 14.07.2008 година до 28.07.2008 година и фактура № 0000000505/30.07.2008 година,всички издадени от"Агробизнесклас”ЕООД-град Пловдив,с предмет на сделките:доставки на пшеница и ечемик за"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност в размер на 138 782,23 лева,обосноваващо извода,че подадената месечна справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500-0922908 от 11.08.2008 година е невярна и неистинска.

 

За данъчен период от 01.09. 2008 година до 30.09.2008 година за"ТВР” ЕООД в НАП-Търговище е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0926016/13.10.2008 година с електронен подпис от  свидетелката С.Н.Д.,като същата СД е подадена и е деклариран ДДС за внасяне в размер на 11 017,26 лева.От приложения протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е било установено,че са декларирани четири записа в дневника на продажбите,както и са декларирани шест записа в дневника на покупки.От приложените писмени доказателства и от заключението на Допълнителната ССЕ е било установено,че през този данъчен период"ТВР”ЕООД е извършило продажба на 1 443,710 тона пшеница и на 26 780 килограма разредител,като купувач на 1 400 тона пшеница е"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра, с управител М.М.,са били издадени три фактури:

-Фактура № 0000000033/01.09.2008 година с предмет на сделката 500 тона пшеница при цена 290,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката  145 000,00 лева и ДДС в размер на  29 000,00 лева.Фактурата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 09.2008 година.Същата е била подписана от съставител-подсъдимият Р.Н.,а  в качеството на получател е вписан без подпис М.М..Сумата по фактурата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по банкова сметка ***.09.2008 година,като на същия ден подсъдимият Р.Н. е изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 173 800,00 лева.,

-Фактура № 0000000034/03.09.2008 година с предмет на сделката пшеница 500 тона при цена 290,00 лева за тон,при  данъчна основа на сделката  145 000,00 лева и ДДС-29 000,00 лева.Фактурата е била включена в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 09.2008 година.Същата е била подписана от съставител Р.Н.,а  в качеството на получател е вписан без подпис М.М..Сумата по фактурата е платена изцяло на"ТВР”ЕООД по банкова сметка ***.09.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н. е изтеглил в брой от сметката на дружеството сумата от 40 000,00 лева,на 04.09.2008 година е изтеглил 40 000,00 лева,на 08.09.2008 година е изтеглил 3 000,00 лева и на 10.09.2008 година е изтеглил сумата от 800,00 лева.,

-Фактура № 0000000036/30.09.2008 година с предмет на сделката 400 тона пшеница при цена 275,00 лева за тон,при  данъчна основа-110 000,00 лева и с ДДС-22 000,00 лева.Същата е била  включена  в дневника на купувача"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,за данъчен период 09.2008 година.Фактурата е била подписана от съставител-Р.Н.,а  в качеството на получател е  бил вписан без подпис М.М.. Фактурата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по банкова сметка ***.10.2008 година.Същия ден подсъдимият Р.Н. изтеглил в брой сумата от 41 000,00 лева,на 02.10.2008 година изтеглил 70 000,00 лева и на 03.10.2008 година изтеглил 10 000,00 лева.Видно от фактура № 000000037/30.09.2008 година,в качеството си на  купувач на 43,710 тона пшеница и на 26 780 килограма разредител е"Борида”ООД-град Разград,като  данъчната основа на сделките е 55 502,35 лева,както и  ДДС в размер  на 11 100.47 лева.По  делото липсват доказателства за извършени плащания между фирмите по  горната сделка.

В дневника за покупки на"ТВР”ЕООД за горния период  са били включени общо шест фактури,издадени на"ТВР”ЕООД:

 -Фактура № 0000000329/ 29.07.2008 година е била издадена от СП"Първи май”ЕООД,като предмет на доставка по нея е зърно,без да се уточнили какво точно зърно.Фактурата е на стойност 3 700,80 лева.От показанията на свидетеля Й.Б.,управител на СП"Първи Май"ЕООД-град Търговище е било установено,че фактурата е била издадена от предприятието,като сумата е била платена в брой на служител във фирмата М.Я..,

-Фактура № 0001002113/04.09.2008 година е била издадена от"Кристера”АД-град Попово с предмет на доставката 10 080 тона пшенични отсевки за цена 0,18333 лева за килограм,при данъчна основа-1 848,00  лева и ДДС-369.60 лева.Сумата е била платена в брой,за което е бил изготвен приложения по делото- МО № 498/30.09.2008 година.От стокова разписка № 6854/04.09.2008 година е било установено,че отсевките са били транспортирани с кола с рег. № СА1223КХ.Колата е от фирма"Димов Ойл”ЕООД-град Търговище.,

-Фактура № 0001002133/09.09.2008 година е била издадена от"Кристера”АД-град Попово,с предмет на доставката:7,280 тона пшенични отсевки за цена 0,18334 лева за килограм при  данъчна основа-1 334,67 лева и ДДС в размер на  266,93 лева.Фактурата е била платена по банков път от сметката на"ТВР”ЕООД,водена в ЦКБ на 24.09.2008 година,за което е бил издаден МО № 380/30.09.2008 година.От приложената по делото стокова разписка № 6888/09.09.2008 година е било установено,че и тези отсевки са били превозени със същия тежкотоварен автомобил.Така описаните две фактури са били  отразени в дневниците за продажби на"Кристера”АД за месец 09.2008 година.Горното е било установено както от приложените писмени доказателства,така и от  заключението на вещото лице по изготвената ССЕ.вещото лице е заявило:"Като се проследи движението по партида пшенични отсевки към 30.09.2008 година,се вижда,че"ТВР”ЕООД е закупило 17.360 тона,но не е извършило нито една продажба.От справка по счетоводна сметка 304-Стоки към 31.12.2008 година е било установено,че по партидата пшенични отсевки няма наличност.Същите вероятно са били отчетени като пшеница“.По отношение  сделките с"Кристера“АД в качеството на свидетел е бил разпитан управителят на дружеството-Д.Р.О..От показанията на последният е било установено,че не познава подсъдимия Р.Н.,но"ТВР“ЕООД  действително са закупували от"Кристера“АД отсевки;транспортът е бил организиран от"ТВР“ЕООД,като Са били издадени  и кантарни бележки.По отношение на закупеното,но оставеното за съхранение в"Кристера“АД зърно и отсевки,свидетелят е депозирал показания,че за целта се сключва договор,изготвят се кантарни бележки,като заплащането за услугата  била или с пари,или срещу прихващане от оставените за съхранение отсевки.

Видно от дневника за покупки за на"ТВР”ЕООД за горния период,в същия са били включени две фактури,издадени на"ТВР”ЕООД от доставчик"ИМГ-Консулт”ЕООД-град Варна,като предмет на доставките е било отбелязано:закупена стока:

-Фактура № 0000000139/01.09.2008 година е била издадена от доставчик"ИМГ-Консулт”ЕООД-град Варна с предмет на сделката  500 тона пшеница на цена от 280,00 лева за тон,при  данъчна основа-140 000,00 лева и ДДС в размер на  28 000,00 лева.Фактурата е била подписана за съставител- Г.Г..Фактурата е била изцяло платена в брой на 10.10.2008  година.,

-Фактура № 0000000140/03.09.2008 година,издадена от доставчик"ИМГ-Консулт”ЕООД-град Варна е била с предмет на сделката 526,37 тона пшеница на цена от 260,00 лева за тон,при  данъчната основа-150 015,45 лева и ДДС в размер на 30 003,09 лева.Фактурата е била подписана отново от съставител Г.Г.;била е изцяло  платена на 18.10.2008 година.Това е било установено,както от приложените писменни доказателства, така и от  заключението на вещото лице по изготвената ССЕ.Вещото лице е заявило:"Доказателства за тази доставки също не са представени от"ИМГ-Консулт”ЕООД-град Варна при извършена насрещна проверка.Установено е,че дружеството се занимава с търговия на зърнени стоки,но няма активи,няма обекти,към фактурите за покупки няма съпроводителни документи,доказващи реалността на сделката и прехвърлянето на стоките.При извършената данъчна ревизия е било установено,че към 30.09.2008 година в оборотната ведомост на дружеството не са били осчетоводени разходи за заплати,командировки и други разходи,свързани с покупко-продажбата на пшеница.Не са представени доказателства,че дружеството е закупувало горива или е ползвало нает транспорт за извършване на доставката“.С оглед пълното изясняване на действителността на доставките,първоинстанционният съд е разпитал в качеството на свидетел Г.Г.,собственик на"ИМГ-Консулт“ЕООД-град Варна. Вж.От показанията му е било установено,че е притежавал дружеството без да знае,като преди шест-седем години бил безработен и едно момче от Провадия-МИРО му предложил да работи като шофьор в някаква фирма.След като свидетелят се съгласил,бил принуден да подпише различни документи,за които не знаел нито какви са,нито какъв е текста,под който се е подписал.В последствие разбрал за  регистрираната на негово име в Полицията в град Провадия.От друга страна-в хода на данъчната ревизия подсъдимият Р.Н. не е представил никакви документи,установяващи и доказващи прехвърлянето на собствеността върху пшеницата между двете фирми.Първоинстанционният съд е приел,че сделката не е била реално извършена,по отношение на която липсват както фактури за транспорт,така и товарителници,експедиционни бележки и други документи.

От дневника за покупки на"ТВР”ЕООД за горния период в видно,че в същия е била включена фактура № 0000000043/20.09.2008 година от доставчик"Менидж Инвестмънт”ЕООД-село Ясеново,област Стара Загора,с предмет на сделката 400 тона пшеница за цена от 260,00 лева за тон,при данъчна основа-104 000,00 лева и ДДС в размер на 20 800,00 лева.Фактурата е била подписана от съставител В. А.,като за същата е  приложен и фискален бон за сумата 124 800,00 лева.В хода на извършената данъчната ревизия на"ТВР“ЕООД,както и в хода на съдебното следствие по делото,е било установено,че липсват каквито и да било доказателства,доказващи прехвърлянето на собствеността върху пшеницата между двете фирми.Липсват фактури за транспорт,товарителници,експедиционни бележки и други документи.Горното е било установено от  заключението на вещото лице по изготвената ССЕ.Вещото лице е приело,че:"при извършената насрещна проверка в хода на данъчната ревизия от доставчикът"Менидж Инвестмънт”ЕООД-село Ясеново,област Стара Загора не са представени документи,доказващи реалността на сделката с"ТВР”ЕООД:товарителници,пътни листи,складови разписки,командировъчни заповеди и други“.в качеството на свидетел е била разпитана В.К.А.,като последната е заявява,че към 2008 година е била студент в град Варна,където се запознала с П.Г..Тъй като  нямала доходи и работила в магазин с ниско трудово възнаграждение,приела предложението на П.Г. да регистрират фирма.След като регистрирали дружеството на нейно име,тъй като  А. била много ангажирана в следването,била убедена от нейните познати да упълномощи Т.М.С.-от  град Провадия да извършва дейност от и за сметка на дружеството.От показанията на свидетеля Т.М.С. е било установено,че  действително А. не е имала много свободно  време,поради което се съгласил тя да го упълномощи да представлява дружеството.Същият подробно е обяснил как във връзка с дейността на дружеството,е бил осъден от  съда в град Стара Загора;че не познава подсъдимия Р.Н. и никога не е работил с фирма"ТВР“ЕООД-град Търговище.Първоинстанционният съд е  приел,че в случая не са били налице доказателства за наличие на реална доставките по смисъла на член 6 от ЗДДС и данъчно събитие по смисъла на член 25 от ЗДДС, които да дават основание на"ТВР“ЕООД за приспадане на данъчен кредит. Безспорно е било,че подадената от"ТВР“ЕООД месечна справка декларация с вх. № 2500-0926016/13.10.2008 година е невярна и неистинска,както и че за данъчен период 01.09.2008 година до 30.09.2008 година,чрез използване на две фактури с номера от № 0000000139 до № 0000000140,издадени през периода от 01.09.2008 година до 03.09.2008 година от доставчик"ИМГ-Консулт”ЕООД-град Варна и на фактура № 0000000043/20.09.2008 година,издадена от доставчик"Менидж Инвестмънт”ЕООД, с посочен в дневника за покупките предмет на сделките:закупена пшеница за"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност общо в размер на 78 803,09 лева.

 

За данъчен период от 01.11.2008 година до 30.11.2008 година"ТВР“ЕООД са оставили на съхранение в складовата база на"Кристера“АД-град Попово общо 175,180 тона слънчоглед,собственост на"ТВР“ЕООД,като на 14 и 15 Октомври 2008година,с транспорт на"Димов Ойл Търговище“ЕООД,от оставения за съхранение слънчоглед били извозени 67,920 тона и продадени на неизвестен купувач,без оформена фактура или друг документ.Продажната цена на сделката е била 360,00 лева на тон,при данъчна основа 24 451,20 лева и ДДС в размер на 4 890,24 лева.С оглед на горното,в периода 01.10.2008 година-30.10.2008 година дружество"ТВР“ЕООД не е начислило и е укрило ДДС в общ размер на 4 890,24лева.Това е било установено от : приложените по делото 10 кантарни бележки и от приложения по делото ревизионен доклад №900014/06.03.2009 година.От приложените кантарни бележки : № 21648/29.08.2008 година,№ 21760/01.08.2008 година,№ 21804/02.09.2008 година,№ 21833/02.09.2008 година,№ 21896/04.09.2008 година,№ 22828/08.10.2008 година,№ 22830/08.10.2008 година,№ 22831/08.10.2008 година,№ 22864/09.10.2008 година и № 22864/09.10.2008 година е било установено,че през периода от 29.08.2008 година до 09.10.2008 година"ТВР”ЕООД-град Търговище е доставяло слънчоглед на"Кристера”АД-град Попово,като общото количество на слънчогледа е било 175,180 тона,за което"ТВР”ЕООД не е издало фактура за продажба на клиента си"Кристера”АД-град Попово.Липсват и други документи,доказващи сделката:договори,фактури, кредитни известия,приемо-предавателни протоколи,пътни листа и други.В този смисъл са били и свидетелските показания на Д.О.,управител на"Кристера“АД-град Попово.Горното е било установено и от заключението на вещо лице по ССЕ.В тази връзка експертизата е п риела,че „неиздаването на фактури за продажба би намалило месечния резултат на"ТВР”ЕООД за ДДС, който се формира като разлика между стойността на сделките,по които то е получател и стойността на сделките,по които то е изпълнител и по този начин да се оформи по-малка сума ДДС за внасяне в републиканския бюджет.Фактурирането на тези сделки би довело до увеличаване на общата стойност на продажбите за съответните данъчни периоди и би увеличило данъчното задължение на фирмата“.

 

За данъчен период от 01.11. 2008 година до 30.11.2008 година за задълженото лице"ТВР”ЕООД в НАП-Търговище е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0928860/12.12.2008 година с електронен подпис от С.Н.Д.,като е бил деклариран ДДС за внасяне в размер на 114,78 лева.Декларацията и дневниците за покупки и за продажби не са били подписани.От изготвения протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е било установено,че са декларирани четири записа в дневника на продажбите,както и е бил деклариран  един запис в дневника на покупките.Видно от същите,през този период"ТВР”ЕООД е извършило продажба на 46,702 тона пшеница и на 300 тона царевица:

-Фактура № 0000000038/10.11.2008 година с предмет на сделката 200 тона пшеница при цена 205,00 лева за тон,като получател на пшеницата е бил"Агровенчер Мениджмънт”ООД-град София,с управител Ю.В.. Данъчната основа на сделката е била 5334,10 лева,а  ДДС в размер на  1 066,82 лева.Като съставител,срещу името на Р.Н. е положен и подпис,а за получател е бил посочен Ю.В..,

-Фактура№ 0000000040/11.11.2008 година с предмет на сделката 20,682 тона пшеница при цена 205,00 лева за тон.Като получател е бил вписан"Зърно производство”-Ломци, с представител Б.С.. Данъчната основа на сделката е била 4 239,81 лева и ДДС-847.96 лева.Фактурата е била подписана за съставител срещу името на Р.Н.,за получател е било посочено името Б.С.,срещу което също е положен подпис.По делото липсват доказателства за извършено плащане.,

 -Фактура № 0000000041/16.11.2008 година с предмет на сделката 100 тона царевица при цена 195,00 лева за тон.За получател е бил вписан"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра.Данъчната основа на сделката е 19 500,00 лева и  ДДС в размер на  3 900,00 лева.Тази фактура е била включена  в дневника на купувача за данъчен период 11.2008 година,като  за съставител срещу името на Р.Н. е положен подпис,а за получател е посочено името М.М.,който не е положил подпис по фактурата. Фактурата е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД.,

-Фактура № 0000000042/20.11.2008 година с предмет на сделката 200 тона царевица при цена 195,00 лева за тон,с получател"Зърнени храни Варна-64”-град Силистра,при  данъчната основа на сделката 39 000,00 лева и  ДДС в размер на  7 800,00 лева.Същата фактура е била включена в дневника на купувача за данъчен период 11.2008 година,като подсъдимият Р.Н. е бил вписан за съставител,а срещу неговото име е положен и подпис.За получател е посочено името М.М.,но същият не е подписал фактурата.Стойността  е била платена изцяло на"ТВР”ЕООД по негова банкова сметка ***.11.2008 година.

Видно от дневника за покупките на"ТВР”ЕООД за този период е била  включена само фактура от доставчик"Соткаимпекс”ЕООД-град Велико Търново, управител АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ.,

-Фактура № 0000000730/10.11.2008 година с предмет на доставката 300 тона царевица на цена 193,00 лева за тон,както и 48 тона пшеница на цена 200,00 лева за тон.Данъчна основа по фактурата е била 167 500,00 лева,а ДДС-13 500,00 лева.Фактурата е била платена в брой,като за целта към нея са приложени касови бонове от 11.12.2008 година за 70 992,00 лева  и от  12.12.2008 година за 10 008,00 лева.Горното е било установено от  приложените по делото писменни доказателства,както и от заключението на вещото лице по изготвената ССЕ.В тази връзка експертизата е приела,че:"Като се проследи движението по партида Царевица в приложение № 4,се установява,че след като е съставено кредитно известие № 48/25.12.2008 година с получател"Зърнени храни Варна-64”ЕООД,е останала наличност от 19,00 тона,за които липсват данни за мястото,където се съхраняват“.Първоинстанционният съд е констатирал,че липсват доказателства,доказващи прехвърлянето на собствеността върху пшеницата и царевицата между фирмите;липсват фактури за транспорт,товарителници,експедиционни бележки и други документи.От показанията на свидетеля А.И. е било установено,че същият  е собственик на 7-8 фирми,между които и на"Соткаимпекс”ЕООД,която закупил от Т.П..Впоследствие упълномощил няколко човека да извършват дейност с тази фирма,но не е информиран за  сключени от тях сделки. Свидетелят е бил категоричен,че не познава подсъдимия Р.Н.,не е извършвал дейност със своята фирма,не е сключвал сделки с"ТВР“ЕООД-град-Търговище.

Първоинстанционният съд е приел,че за данъчен период 01.11.2008 година до 30.11.2008 година,чрез използване на фактура с номер № 0000000730/10.11.2008 година,с предмет на доставката 300 тона царевица за цена 193,00 лева за тон и 48 тона пшеница за цена 200,00 лева за тон,издадена от доставчик"Соткаимпекс”ЕООД-град Велико Търново,както и чрез издадена фактура № 0000000038 от 10.11.2008 година,с получател"Агровенчер Мениджмънт”ООД-град София,за"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност общо в размер на 12 433,18 лева;като подадената месечна СД с вх. 2500-0928860/12.12.2008 година е невярна и неистинска.

 

За данъчен период от 01.12. 2008 година до 31.12.2008 година за задълженото лице"ТВР”ЕООД в НАП-Търговище е била подадена справка-декларация с вх.№ 2500-0929943/12.01.2009 година.Същата е била подадена с електронен подпис отново от С.Н.Д.,като е бил деклариран ДДС за внасяне в размер на 22,88 лева.Справката-декларация и дневниците за покупки и продажби не са били подписани. Видно от протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС,в дневника за продажби  са били декларирани четири записа,а в дневника на покупките-само един запис. През този данъчен период"ТВР”ЕООД е извършило продажба на 93,627 тона слънчоглед,както и е сторнирало продажбите на 130 тона пшеница и на 19 тона царевица.Били  са изготвени следните фактури:

 -Фактура № 0000000046/19.12.2008 година с предмет на сделката 93,267 тона слънчоглед маслодаен при цена 360,00 лева за тон,а получател е бил"Роса”АД-град Попово.Данъчната основа на сделката е била 33 705,72 лева и ДДС в размер на  6 741,14 лева.По фактурата липсват доказателства за плащане на сумата ,както и дали е била включена в дневника на купувача.Същата е била подписана както  от съставител:Р.Н.,така и от получател- К.Д..От показанията на свидетеля С.Б. е било установено,че  работел в"Кристера“АД,като в това си качество е работил със свидетелката Ц.,като представител на"ТВР“ЕООД,;както и че"ТВР“ЕООД е съхранявала  при тях слънчоглед,който впоследствие е бил транспортиран в"Роса“АД.Свидетелят е депозирал показания,че за тези  услуги не е сключван писмен договор:

-Под № 0000000047/21.12.2008 година е било съставено кредитно известие,с което е било намалена доставката на 130 тона пшеница при цена 275,00 лева за тон на"Зърнени храни Варна-64”ЕООД-град Силистра,като  не било  посочено към коя фактура е издадено и какво е основанието за издаването му,въпреки че това е задължително. С изготвеното кредитно известие е била намалена данъчна основа в размер на 35 750,00 лева и ДДС 7 150,00 лева,като не е било установено дали е включено в дневника на купувача.Същото е било подписано за съставител от подсъдимия Р.Н.,а за получател е отбелязан М.М..,

-Под № 0000000048/25.12.2008 година е било съставено кредитно известие,с което е била намалена доставката на 19 тона царевица при цена 195,00 лева тон на"Зърнени храни Варна-64”ЕООД-град Силистра.В същото  не е било посочено към коя фактура е издадено и какво е основанието за издаването му въпреки ,че това е било задължително.С кредитното известие е била намалена данъчна основа в размер на 3 705,00 лева и ДДС 741,00 лева,като не е било доказано дали същото е включено в  дневника на купувача.Известието е било подписано единствено от подсъдимия Р.Н.,в качеството му на съставител.В документа имало подпис на съставител срещу името на Р.Н., а  за получател е  било посочено единствено името М.М..

Видно от дневника за покупките на дружеството на подсъдимия Р.Н. за месец декември на 2008 година,в същия е включена единствено  фактура № 0000000611/10.12.2008 година с предмет на доставката закупена стока от"ТВР”ЕООД от"Агробизнесклас”ЕООД.Фактурата е била включена в дневника на покупките при  данъчна основа 75 000,00 лева и ДДС в размер на 15 000,00 лева.Фактурата не е била представена в хода на данъчната ревизия,както и не е приложена по делото.Липсват доказателства по отношение  реалността на описаната сделка.В показанията си С.Д.С. е заявил,че не познава подсъдимия Р.Н.,както и че  на негово име има регистрирани  десетина търговски дружества,но същите са му прехвърлени срещу заплащане на други лица.Първоинстанционният съд е приел,че за данъчен период 01.12.2008 година до 31.12.2008 година,чрез използване на фактура с номер № 0000000611/10.12.2008 година с предмет на доставката закупена стока за"ТВР”ЕООД неправомерно е ползвано правото на данъчен кредит за данък добавена стойност в размер на 15 000,00 лева и подадената месечна СД с вх. № 2500-0929943/12.01.2009 година е невярна и неистинска.

 

Видно от  приложените дневници за покупки на"ТВР“ЕООД-град Търговище,след закупуване на  универсален разредител от"Гаврил Генов”ООД-ГРАД Русе,фирмата на подсъдимия Р.Н. не е отразила в тези си дневници изготвените фактури.След анализ на приложените  копия от фактури,е било установено,че са налични ксерокопия на фактури за закупен универсален разредител,издадени през месец Март 2008 година,по които"ТВР”ЕООД е получател по доставки,без да ги е включил в дневника на покупките и да е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит:

-фактура № 0000000277/16.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД Русе,с предмет на доставката 28,220 тона разредител при цена 1 635,20 лева за тон и данъчна основа 4 6145.34 лева,както и ДДС-9 229.07 лева.,

-фактура № 0000000278/18.03.2008 година,издадена от "Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24,380 тона разредител при цена 1 666,60 лева за тон,данъчната основа  40 631,71 лева и ДДС в размер на 8 126.34 лева.,

-фактура № 0000000281/19.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-ГРАД Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24,540 тона разредител при цена 1 666.60 лева за тон,данъчна основа  40 898,36 лева и ДДС в размер на 8 179.67 лева.,

 -фактура № 0000000287/24.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе.от която е видно,че предмет на доставката са 24,400 тона разредител,при цена 1 698,10 лева за тон,с данъчна основа 41 433,64 лева и ДДС в размер на 8 286,73 лева.,

фактура № 0000000288/25.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 12,180 тона разредител при цена 1 698,10 лева за тон,данъчна основа 20 682,86 лева и  ДДС,посочен на отделен ред в размер на 4 136,57 лева.,

-фактура № 0000000290/26.03.2008 година,издадена от"Гаврил Генов”ООД-град Русе,от която е видно,че предмет на доставката са 24,130 тона разредител при цена 1 698,10 лева за тон,при данъчна основа 40 975,15 лева и ДДС-8 195.08 лева.,

-И фактури №№ 0000000292/03.04.2008 година,0000000293/04.04.2008 година и 0000000270/21.04.2008 година,всички издадени от"Гаврил Генов”ООД-град Русе за общо 192,890 тона универсален разредител.От приложените фактури № 000000370/11.04.2008 година и № 000000385/23.04.2008 година,издадени от"АРА-РМ“ООД-град Русе е било установява,че"ТВР“ЕООД е закупил и от тази фирма 41,440 тона универсален разредител,като  от приложената към ДП ССЕ е било установено по безсъмнен начин,че за количеството  универсален разредител в описаните по-горе фактури:общо 234.33тона разредител,"ТВР“ЕООД не е ползвал данъчен кредит,а фактурите не са намерили отражение в дневниците за покупки и съответно в счетоводните регистри на дружеството.Съобразявайки общото  количество закупен  от"ТВР“ЕООД универсален разредител и  данните от  фактура № 0000000031/29.07.2008 година и № 000000037/30.09.2008 година,че дружеството на подсъдимия Р.Н. *** общо 53,380 тона разредител,изводът е,че"ТВР“ЕООД към 30.09. 2008 година е следвало да има в наличност общо 296,060 тона разредител.По делото липсват доказателства за  транспорт,съхранение и счетоводство доказателства,първоинстанционният съд е приел,че  296.060 тона  универсален разредител са били продадени,като за сключените сделки ТВР“ЕООД не са издали фактури.От заключението на вещо лице е било установено по безсъмнен и категоричен начин,че предвид периода на закупуване, неначисленият ДДС е в общ размер на  98 716,21лева,по периоди според  количеството-както следва:месец Март 2008 година - 65 893 лева за 199,578 тона разредител,месец Април 2008 година - 32 822,50 лева за 96.480 тона разредител.От показанията на.П.Д. е било установено,че в качеството й на съдружник в"Гаврил Генов“ООД-град Русе и впоследствие в"АРА-РМ“-град Русе,че  и двете фирми са продавали на"ТВР“ЕООД универсален разредител,но транспортът е бил  от и за сметка на купувача.От свидетелските й показания е било установено,че при изпълнение на сделките са останали неподписани фактури,поради което се е наложило допълнително да се срещат със свидетелката Ц., за полагане на подпис за"ТВР“ЕООД. Свидетелските показания на П.Д. са били потвърдени и от показанията на свидетеля И.К.,също съдружник в"Гаврил Генов“ООД-град Русе и впоследствие.в"АРА-РМ“-град Русе.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по несъмнен начин от събраните по делото и проверени във фазата на съдебното след0ствие доказателства,а именно,от:

-Показанията на свидетелите:Т. С. Ц.,С.Н.Д., Д.О.,З.К.,Т.М.С.,К.А.М.,Г.Д.Г.,В.К.А.,С. Д.С.,Й.Б.,А.И.,М.Г.,И.Р.,Ж.П.,П.Н.Д.,И.С.К.,С. Р. Б..,

-Заключението на приетите съдебно-счетоводни експертизи и

-Писмените доказателства  по делото.

По делото са били разпитани и друга група свидетели,които са депозирали показания,че не познават подсъдимия Р.Н. и не са работили с"ТВР“ЕООД-град Търговище.Свидетелят КРА. ЖЕЛЯЗКОВ е депозирал показания,че не познава подсъдимия Р.Н. и свидетелката Т. Ц.; че е бил   пълномощник на много фирми,но не е работил с"ТВР“ЕООД-град Търговище.Свидетелят В.К. е депозирал показания,че притежавал  около 20 фирми,за които  е дал пълномощни на други лица,като лично не е извършвал дейност с тях.Свидетелят И.А. е депозирал показания,че  притежава 40-50 фирми,като за всички бил упълномощил  други лица;не бил регистрирал лично нито една фирма,а всички му били прехвърлени пред нотариус.Свидетелят А.П. е депозирал показания,че е закупил от свидетеля П.П./близък познат на свидетелката В. А./,фирма"Ем Джи Инвестмънт".Свидетелят П.М. е депозирал показания,че притежавал фирма"ИМГ Консулт“,като лично не е работил с нея,а упълномощил и е бил подведен да я регистрира,като не знаел какво подписва. От разпита на свидетелите И.Ф. и М.М. е било установено,че и двамата свидетели са земеделски производители,но не познават подсъдимия Р.Н. и не са сключвали сделки с „ТВР“ЕООД.От показанията на свидетеля М.Й.М. е било установено,че не познава подсъдимия Н.,никога не го е виждал,но познавал свидетелката Т. Ц.,от която е купувал основно царевица и пшеница.Този свидетел е заявил,че всичките му преводи към "ТВР“ЕООД са били по банков път,като транспортът е бил  не за негова сметка. Свидетелят е заявил,че при извършена данъчна ревизия на фирмата му,от сделките с"ТВР“ не му била призната нито една фактура по ДДС.От същия,в качеството му на управител на"Зърнени храни-Варна 64“ЕООД-град Силистра,съдът е изискал всички първични документи,свързани с покупката на зърно от фирма"ТВР“ЕООД за периода:месец Декември до месец януари 2009 година,като същите са били приложени по делото.Анализът на същите не е наложил промяна в установената фактическа обстановка.Същото е било потвърдено и от  Заключението на Допълнителната ССЕ.

Описаните по-горе доказателства,преценени  самостоятелно и след взаимното им съпоставяне,първоинстанционният съд е приел като достоверни и обективни и ги е кредитирал изцяло.

Същевременно първоинстанционният съд не е кредитирал показанията на свидетелката Т. Ц. в частта им,в която същата е обяснила,че липсата на  фактури и документи по извършени сделки се дължи на това,че зърното е изкупувано  от кооперации и земеделски производители,които не издавали фактури,както и в частта за закупеното количество разредител и транспортирането му с цистерни.

Преценявайки обясненията на подсъдимия Р.Н.,първоинстанционният съд е направил своите изводи,че те/обясненията/са не само доказателствено средство,но и средство за защита,като е дал вяра само на тази част от тях,която не е в противоречие с другите доказателства по делото.В тази насока съдът не е кредитирал  обясненията му,в които същият е заявил,че при сделките със"Зърнени храни  Варна-64“ЕООД-град Силистра  И.Р. от град Варна е прибирала парите от сделките,тъй като тези му обяснения се опровергават както от приложените по делото писмени доказателства,така и от показанията на свидетелката И.Р..Последната свидетелка е депозирала показания,че:"…фирма"ТВР“ нищо не и говори“.В този смисъл  са и показанията на свидетеля Ж.П.,като последният е обяснил,че се е занимавал с транспорт,"…но  фирма"ТВР“ от град Търговище не му говори нищо…“.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,които изводи се явяват законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон с огромния обем на всички събрани по делото доказателства,както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

Следва да бъде отбелязано,че както приетата за установена фактическа обстановка от прокурора в обвинителния,така и приетата за установена фактическа обстановка от първоинстанционния съд в мотивите на Присъдата му,са отразени много пространно,обемно и обстоятелствено.Такава много пространна,обемна и обстоятелствена е и фактическата обстановка,приета за установена от въззивната апелативна инстанция.И това е така : както с оглед множеството писмени доказателства по делото,които е следвало да бъдат посочени и обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност;обсъдените гласни доказателства по делото;както и обсъдените останали доказателства,но и с оглед императивните разпоредби на член 235 от НПК,член 246 алинея 2 от НПК,член 305 алинея 2 от НПК,както и на член 339 алинея 1 от НПК.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си в град Търговище,през периода от месец Декември 2007 година до месец Януари 2009 година,при условията на продължавано престъпление и при условията на посредствено извършителство чрез С.Н.Д.,като управител и едноличен собственик на "ТВР"ЕООД-град Търговище подсъдимият Р.Р.Н. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,3,5,6 и 7 от НК във връзка с член 26  алинея 1 от НК.престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

-Както пред първоинстанционния съд;във въззивната жалба  пред въззивната апелативна инстанция на защитата на подсъдимия Р.Р.Н.,адвокат Р.М.,***;а така също и в съдебно заседание на 03.06.2016 година по съществото на делото се правят подробни оплаквания за постановена Присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснати нарушения на материалния закон,тъй като липсвали достатъчно доказателства,които да обосноват наличие на субективна страна за осъществяване на престъплението от страна на подсъдимия Н..

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че подсъдимият Р.Р.Н. е субект на престъпното деяние,тъй като към момента на извършване на престъплението е бил управител и е представлявал"ТВР’ЕООД-град Търговище,въпреки,че през инкриминирания период справките-декларации са били изготвяни и подавани от свидетелката С.Д./счетоводител на"ТВР“ЕООД-град Търговище/,тъй като чрез последната свидетелка подсъдимият е действал под формата на посредствено извършителство.

Също така са законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния съд,че според правната теория и съдебната практика при посредственото извършителство може да се ползва освен наказателно неотговорно лице,така  и пълнолетно наказателноотговорно лице. Разграничителният критерий в случая между извършител и посредствен извършител е субективната  представа в съзнанието на такова лице относно съставомерните елементи на извършеното престъпление.Когато едно лице формално извършва действия,които запълват състава на престъпление,но то не съзнава,че в обективната действителност тези факти са се осъществили по определен начин,у него липсва съзнание за тяхната съставомерност.В случая свидетелката С.Д.  не е знаела,че подсъдимият Н. и неговият пълномощник са предавали за включване в регистрите  и СД по ЗДДС фактури с невярна съдържание,както и не е знаела,че за определени сделки не са изготвени коректни счетоводни документи,като са допуснати пропуски в осъществяване на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство. В тази насока законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд се е позовал както на ТР 1 /2009 година на ВКС на РБ:"…данъчно задължени лица са тези,които следва в предвидените от закона срокове да изготвят и подадат данъчни декларации с вярно съдържание …",така и на съдебната практика на ВКС на РБ:Решение № 124 по н.д. № 269/2012 година на ВКС на РБ-трето н.о.;Решение № 25 по н.д. № 2993/2011 година на ВКС на РБ-първо н.о. на  І-во н.о.;Решение № 537/2012 година  по н.д. № 1978/2012 година на ВКС на РБ-трето н.о.

Квалификацията на деянието по член 26 алинея 1 от НК се обуславя от обстоятелството,че с повече от две отделни деяния подсъдимият Р.Р.Н. е осъществил поотделно състава на едно и също престъпление,извършени са били през непродължителен период от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,при което последващото е  продължение на предшестващото от обективна и субективна страна.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия Р.Р.Н.,адвокат Р.М.,*** за постановена Присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснато нарушение на материалния закон се явяват изцяло неоснователни и като такива,следа да бъдат оставени без уважение.

-Относно оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия Р.Р.Н.,адвокат Р.М.,*** за постановена Присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснато нарушение-по смисъла на член 348 алинея 3 точка 1 от НПК,тъй като в съдебната фаза на практика подсъдимият Н. е бил лишен от право на защита с отказ за събиране на поискани нови доказателства:представяне на допълнителни документи;назначаване на допълнителна експертиза,която да провери твърденията в тази насока:

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия Р.Р.Н.,адвокат Р.М.,*** за постановена Присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснато нарушение на член 348 алинея 2 точка 1 от НПК се явяват изцяло неоснователни и като такива,следа да бъдат оставени без уважение по следните съображения:

НДОХ № 259/2013 по описа на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било образувано на 16.12.2013 година.В продължение на ЕДНА ГОДИНА и ДЕВЕТ МЕСЕЦА са били проведени множество съдебни заседания,събирани са били много доказателства по искане на страните и на 29.09.2015 година делото е приключило пред първоинстанционния съд с постановена осъдителна Присъда.

Във фазата на съдебното следствие съдът е господар на процеса,тъй като то/съдебното следствие/се ръководи от председателя на съдебния състав.

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил своите изводи за съотношението между принципните начала,залегнали в член 15 и в член 16 от НПК,свързани с презумпцията за невинност на подсъдимия;правата на подсъдимия и злоупотребата с тях.Правото на защита на подсъдимия е да иска събиране на доказателства в подкрепа на своите твърдения.От друга страна:съдът е длъжен да осигури реализирането на това право.Същевременно съдът не е задължен да удовлетворява всяко направено доказателствено искане,тъй като подборът на събиране на доказателства по делото е подчинен на основната цел:изясняването на обективната истина.Точно в тези граници и с тези пълномощия съдът е ръководил съдебното следствие,като е събирал гласни и писмени доказателства;допускал е изготвянето на нови експертизи и е изслушвал заключенията им в с.з.,за  постигане на основната си цел:пълното и цялостно изясняване на обективната истина по делото.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия Р.Р.Н.,адвокат Р.М.,*** за постановена Присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия се явяват неоснователни и като такива,следа да бъдат оставени без уважение.

-Относно оплакванията в протеста на прокурор от ТЪРГОВИЩКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за занижено,а от там и явно несправедливо наказание,наложено на подсъдимия Р.Р.Н. с присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД:

При определяне вида и размера на наказанието,което следва да бъде наложено на подсъдимия Р.Н. първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства:чисто съдебно минало,сравнително краткия инкриминиран период,семейното му положение-роденото по време на съдебния процес дете,както и  липсата на негативни  характеристични данни;а като отегчаващо отговорността обстоятелство е отчел: високия размер  на  укритите и неплатени данъци,независимо,че  квалификацията е по алинея 3 и в този смисъл"особено големия размер“ е отчетен веднъж като квалифициращ елемент,но и  факта,че  размерът на  неплатените данъци надхвърля  неколкократно  приетия ориентировъчния  критерий за"особено големи размери”-по смисъла на член 93 точка 14 от НК,като е наложил наказанията при  превес на смекчаващите обстоятелства, съдът определи наказание в минимален размер,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Същевременно първоинстанционният съд не е наложил на подсъдимия Р.Н. наказанието"Конфискация",отчитайки обстоятелството,че последният не притежава нито движимо,нито недвижимо имущество.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложеното по вид и размер наказание на подсъдимия Р.Р.Н.;приложението на разпоредбите на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 от НК,с максимален изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ по отношение на наложеното наказание от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода";с оглед личността му,неговото поправяне и превъзпитаване,са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК и че не следва нито да бъде увеличаван размера на наказанието"Лишаване от свобода",нито отмяна на приложението на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК.В подкрепа на тези свои изводи въззивната апелативна инстанция е отчела и обстоятелството,че инкриминираният период е сравнително малък:от месец Декември 2007 година до месец Януари 2009 година;че от края на инкриминирания период-месец Януари 2009 година до постановяване на Присъдата от първоинстанционния съд на 29.09.2015 година е изминал един значителен период от време от около 6 години,който период също е оказал положително поправително въздействие върху подсъдимия Н..

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както протеста на прокурора от ТЪРГОВИЩКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и въззивната жалба на защитата на подсъдимия Р.Р.Н. се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени-по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й.

 

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

 

                              Р    Е    Ш    И    :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 21 от 29.09.2015 година по НДОХ № 259/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Р.Р.Н.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: