Р Е Ш Е Н И Е

 

171/03.07.2017 г.

 

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНЕСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На двадесет и шести май 

Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

Секретар Соня Дичева

Прокурор Пламен Костадинов

като разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова ВНОХД №  131 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

 

Шуменският окръжен съд, с присъда № 10 по НОХД № 69/2017г. по описа на същия съд, постановена на 07.03.2017г. е признал подсъдимия А.В.Д. за ВИНОВЕН в извършване на деяние по чл. 354а, ал.1, от НК, за това, че на 02.06.2016 г. в жилище в гр.Шумен,  ул.А.С.Пушкин № 3, ет.11, ап.50, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение, както следва:

- 48 /четиридесет и осем/ броя цели и парчета от жълти, цилиндрични таблетки с разделителна линия и лого, наподобяващо усмихнато лице, с общо нето тегло 12,42гр., сходни по химичен състав, съдържащи 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, Екстази/ с процентно съдържание 44,8% тегл. на стойност  310,50 лв.;

- бучки бежово вещество с нето тегло 14,54 гр., съдържащо амфетамин, кофеин и лидокаин, с процентно съдържание на активния компонент амфетамин в него 5,0% тегл. на стойност  436,20 лв.;

- бяло вещество на кристали с общо него тегло 0,18 гр. метамфетамин, с процентно съдържание на активния компонент в него 44,2% тегл. на стойност  4,50 лв.;

- бучки бежово вещество с нето тегло 0,51 гр., съдържащо амфетамин, кофеин и лидокаин, с процентно съдържание на активния компонент амфетамин в него 5,0% тегл. на стойност 15,30 лв.;

- суха растителна маса марихуана с нето тегло 30,63 гр. с процентно съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 15,0% тегл. на стойност 183,78 лв., всичко на обща стойност 950,28 лв. /деветстотин и петдесет лева и двадесет и осем стотинки/. Наложено е наказание при условията на  чл.58а от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 5 000 лв.

На основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено изпълнението на така определеното наказание за срок от 4 /четири години/, считано от влизане в сила на присъдата.

Със същата присъда, подсъдимият Д. е осъден да заплати направените по делото разноски; налице е произнасяне и досежно веществените доказателства по делото.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба на подс. Д. чрез защитника му - адвокат П.В. ***/, с молба за изменение на първоинст. съдебен акт поради явна несправедливост на наложеното наказание, като се навеждат доводи за наличие на многобройните смекчаващи вината обстоятелства по смисъла на чл.55 от НК, като основно се акцентира на кумулативно предвиденото наказание „глоба“ с искане то да не бъде налагано.

 

В с.з. пред настоящата инстанция подс. се явява лично и с упълномощения си защитник - адвокат П. В. ***/, който поддържа жалбата, като в подкрепа твърденията за наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл. 55 от НК представя договор за трудова заетост на подс. Д., договор за продажба на ведомствено жилище на родителите на подс. от 1995г, в което като единствено за семейството живее и той самият, както и експертно решение от ТЕЛК от 2015г, съгласно което майка му -П. Веселинова е със 60% намалена трудоспособност.

Представителят на Апелативната прокуратура-Варна изразява становище за законосъобразност и правилност на първоинстанционната присъда като моли същата да бъде потвърдена.

 

В последната си дума пред настоящата инстанция подс. Д.  се разкайва за извършеното деяние и проявява критична самооценка, като моли за  възможност да окаже помощ на себе си и семейството си.

 

След преценка на доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата, на основание чл.313 и 314 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна констатира следното: въззивната  жалба е подадена в срок и е допустима, а по същество се преценява  и като основателна, по следните съображения:

 

Съдебното производство пред ОС - Шумен е проведено по реда на глава XXVII от НПК, т.к.: 1. подсъдимият е направил подобно искане и е заявил, че признава фактите и обстоятелствата, изложени в обв. акт, не желае да се събират доказателства за тях или нови такива; 2. съдът е установил наличие на надлежно събрани в хода на досъдебното производство доказателства, подкрепящи признатите факти. При констатиране на тези две предпоставки, правилно и законосъобразно първоинст. съд е приел, че самопризнанието на подс. се подкрепя от събраните по делото доказателства в досъд. пр-во, след което е провел съд. производство по диференцираната процедура по смисъла на чл. 371 т. 2 от НПК и е приел фактическата обстановка, изложена в обв. акт, а именно: Подсъдимият А.В.Д. е осъждан през 2011 година за престъпление по чл.195 от НК, за което е реабилитиран на 14.08.2015 година на основание чл.86, ал.1, т.1 от НК. Понастоящем живее в град Варна.

През 2016 година Д. учел в гр. Шумен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Живеел в студенско общежитие в стая под наем, находяща се на адрес – гр. Шумен, ул. „А.С.Пушкин“ №3, ет.11, ап.50. На 02.06.2016 година от 11.10 часа до 12:05 часа в това жилище полицейски служители извършили претърсване и изземване, при което били намерени и иззети следните вещи:

·               Обект №1 - пластмасова кутия черна на цвят, с капак, с етикет с надпис ”Stacker Rush Accelerated”, съдържаща суха зелена тревна маса;

·               Обект №2 -  пластмасова кутия бяла на цвят с надпис „Рilos". При проведен впоследствие оглед на веществените доказателства на 08.0.62016г. е установено, че кутията съдържа следните вещи: 1 брой найлонова торбичка с бучки бяло вещество; 81 бр. найлонови торбички с размери 6,5*5,5см./самозалепващи се/; 1 бр. банкнота с номинал 10лв. с № ЮА 5253091; 1бр. монета с номинал от 1лв; 1бр. пластика от сим карта на Виваком с № 89359032200036762351 без сим карта; 1 бр.  електронна везна с надпис на гърба „Max.500g. d=0.01g 2*AAA” сива на цвят, с два капака и

·               Обект №3 -  1 бр. найлонова торбичка /самозалепваща се/ с 50 бр. семена, кафеникави на цвят.

В изготвения за това процесуално – следствено действие протокол е посочено, че Д. доброволно е предал кутия с марихуана, кутия с кантар и синтетични вещества, както и семена от марихуана. При тестване на част от тези веществени доказателства с полеви наркотест е било установено наличие на наркотични вещества. На същата дата Д. доброволно предал и едно самозалепващо се найлоново пликче с размери 5х6см., съдържащо бучка бяло вещество в него, за което посочил, че доброволно предава синтетичен материал, чийто произход е същият, както иззети от жилището му.

 

От заключението по назначената в хода на досъдебното производство  съдебно-физикохимическа експертиза се установява, че по електронната веза и празните найлонови торбички е установено наличие на следи от канабиноиди, включително и тетрахидроканабинол, представляващ коноп /марихуана/, амфетамин, метамфетамин, кофеин и лидокаин. 48 броя цели парчета от жълти цилиндрични таблетки с разделителна линия и лого, наподобяващи усмихнато лице с общо нето тегло 12.42 гр. са сходни по физикохимичен състав и съдържат 3.4 - метилендиоксиматамфетамин /MDMA, Екстази/ с процентно съдържание 44.8 % тегл. Бежевото вещество на бучки  с него тегло 14.54 гр. съдържа,  амфетамин, кодеин и лидокаин с процентно съдържание на активния компонетн амфетамин в него 5.0% тегл. Бялото вещество на кристали, отделено от найлоновите торбички с общо тегло 0.18 гр., съдържа метамфетамин с процентно съдържание на активния компонетн в него 44.2% тегл. Предаденото доброволно от Д. бежево вещество на бучки с нето тегло 0.51 гр. съдържа амфетамин, кофеин и лидокаин с процентно съдържание на активния компенент в него 5.0 % тегло.

Метамфетаминът и амфетамина,  метилендиоксиматамфетамин /MDMA, Екстази/, конопът, марихуана /тетрахидроканабинол/ е поставен под контрол /забрана/ съгласно Списък I на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961 година за упойващите /наркотични вещества/, ратифицирана от Р.България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обнародван в Държавен вестник  бр. 30/1999 година. Имат наркотично действие, няма легална употреба, пазар и производство. Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите  са включени в Списък № 1 към чл. 3, ал. 2 към ЗКНВП “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”. В ДР §1 от ЗКНВП “Наркотични вещества” са всички вещества, естествени или синтетични, както и соли и препарати, произведени на базата на тези вещества, включени в списъците на Единната конвенция за упойващите вещества от 1961 год. и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 год. Под наркотично вещество се разбира и всяко друго вещество или препарат, което може да предизвика токсикомания. Т.е. от изготвеното заключение и посочени норми следва, че изследваните обекти представляват „наркотично вещество”, доколкото съгласно цитираните разпоредби такива са всички упойващи и психотропни вещества – рискови и високорискови по смисъла на ЗКНВП.

Семената от коноп не са наркотично вещество, посочено в приложенията към чл.3, ал.2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/. Контролът и режимът под който са поставени семената от коноп е указан в чл. 29 от ЗКНВП. Съгласно същият текст:  „Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните. Условията и редът за издаване на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.” Т.е. семената от коноп са под разрешителен режим.

От изготвения протокол за оценка на наркотични вещества се установява, че общата стойност на наркотичните вещества е 950.28 лева.

 

Въззивната инстанция констатира, че на досъдебното производство са били събрани всички необходими и относими доказателства по отношение на фактите, подлежащи на доказване по смисъла на чл.102 от НПК, чрез допустимите от НПК способи и чрез съответните доказателствени средства, които от своя страна съставът на ОС - Шумен е приобщил към доказателствения материал по делото и  въз основа на тях е достигнал до фактическите изводи на прокуратурата, отразени в обвинителния акт и приети изцяло от подс. Д.. За да направи това обаче, първоинст. съд е преценил и съобразил, че всички процесуално-следствени действия по разследването са извършени при спазване на реда и изискванията на НПК.

Кредитираните от съда доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обуславят извода за това, че с  деянието си  подс. Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а ал. 1 от НК. Правните изводи на първоинст. съд се споделят от настоящата инстанция.

 

По справедливостта на наложеното наказание:

Индивидуализирайки наказанието за установеното от обективна и субективна страна престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, първоинст. съд е изследвал всички обстоятелства по смисъла на чл. 54 от НК, приемайки, че деянието е с висока степен на обществена опасност; отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на подс. Д., че е студент, /макар и с прекъснато обучение/, че полага и общественополезен труд, че е оказал съдействие на органите по разследването от момента на извършване на първото процесуално-следствено действие, както и изразеното от него съжаление за извършеното. Като отегчаващи обстоятелства, ВОС е отчел предходното осъждане на подс. Д. /въпреки настъпилата реабилитация/, както и общия размер на намереното у подс. наркотичното вещество. Тези обстоятелства са дали основание на първоинстанционния съд да приеме, че не са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл. 55 от НК, поради което е определил същото по реда на чл. 54 от НК при превес на смекчаващите обстоятелства, а именно лишаване от свобода в размер на 2 години и шест месеца. След редукцията му по реда на чл. 58а от НК същото е индивидуализирано на една година и осем месеца „лишаване от свобода“, като е наложено и кумулативно предвиденото наказание „глоба“, в размер на 5 000 лева.

Въззивната инстанция споделя изложеното от страна на ШОС досежно отчетените обстоятелства по смисъла на чл. 54 от НК, имащи отношение към индивидуализацията на наказанието. Освен тях обаче следва да се отчете и наличието на други смекчаващи обстоятелства, имащи отношение към семейството на подс. Д., /в което той живее в общо домакинство/ и за които се представиха доказателства пред настоящата инстанция: видно е, че подс. живее в едно домакинство в дома на родителите си в гр. Варна /което жилище е единствено за семейството/, както и че майка му -П. Веселинова е със 60% намалена трудоспособност. В последната си дума пред състава на АС-Варна подс.Д. отново изрази искрено съжаление за извършеното от него, уверявайки, че е осъзнал в какво обкръжение се е движил, променяйки същото и начина си на живот. Твърденията му, че е започнал работа в Англия за да подпомогне семейството си не са подкрепени с доказателства /представеното копие на трудов договор за работа във Великобритания не е преведено по надлежния ред, поради което и не може да се кредитира от съда/, но сами по себе си тези действия на подс. свидетелстват за това, че е преосмислил поведението си и е осъзнал по какъв начин за в бъдеще следва да заработва парични средства. За разлика от първоннист. съд, настоящата инстанция счита, че подс. Д. е все още в младежка възраст и е в недостатъчна степен зрял, за да осмисля в дълбочина всички последици от извършеното престъпно деяние, поради което и следва да му бъден даден шанс за реална промяна. С оглед на това и при отчитане целите на наказанието, предвид разпоредбата на чл.36 от НК, съставът на въззивния съд счита, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, поради което и на основание чл. 58а ал. 4 вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, наказанието на подс. Д. следва се определи под предвидения минимум, а именно на „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца.

С оглед изложеното по-горе и възможността, предвидена в разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК, въззивният съд счете, че не следва да се налага и кумулативно предвиденото наказание „глоба“ на подс. Д., т. к. същото би било несъразмерно тежко за него – на практика, това наказание ще бъде в тежест и ще рефлектира върху семейството му.

 

Изводът за ШОС за това, че наказанието „лишаване  от свобода“ не следва да се изтърпява ефективно се споделя изцяло от ревизиращата инстанция. Отложено по реда на чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 4 години, то ще въздейства възпиращо и предупредително на подсъдимия.

 

 С оглед на всичко изложено по-горе, присъдата на ШОС следва да се измени в частта досежно размера на наказанието „лишаване от свобода“, като се отмени и наказанието „глоба“ в размер на 5 000 лева, в останалата й част - като правилна - бъде потвърдена. 

 

При служебната проверка на присъдата, на основание чл. 314 от НПК, не бяха констатирани други нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с. з. /, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат друго изменение или отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

 

Водим от горното и на основание чл. 334 т. 3 и 6 вр. чл. 337 ал.1 т. 1 и чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ИЗМЕНЯ присъда № 10/07.03.2017г., постановена по НОХД № 69/2017 г. от ОС – Шумен в наказателно-осъдителната й част, като определя наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК и го намалява на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца „лишаване от свобода“ и отменя наказанието „глоба“ в размер на 5 000 лева.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.