Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 115

 

гр.Варна,06 юни 2016 год.

 

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 05 май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

при участието на прокурора Стефка Якимова и секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНАХД № 134 по описа на ВАпС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Настоящото съдебно производство е по реда на чл.313 и сл. от НПК и e образувано по въззивна жалба от защитника на обвиняемия Т.Б.Т., ЕГН ********** против Решение № 17/29.02.2016 г., постановено по НАХД № 454/2015 г. по описа на ОС Шумен, с което въззивникът е признат за виновен в това, че на 21.05.2013 г. в Общинска служба „Земеделие” гр. Нови пазар, обл. Шумен регистриран в Регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” с УРН 604519 от 2013 г., подал „Заявление за подпомагане 2013 форма за физически лица” с УИН 27/210513/68839 за получаване на средства за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., в което декларирал, че към датата на кандидатстване заявената от него площ от 4.06 ха на БЗС 68744-37-1 в землището на с. Стан, обл. Шумен е в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба № 5 от 19.03.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, а същата не е била в добро земеделско състояние и не е била допустима за подпомагане по СЕПП и НДП, тъй като не е отговаряла на изискванията на чл. 4, ал. 1; чл. 6; чл. 8, ал. 1 и ал. 2; чл. 9, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 11 от Наредба № 5 от 19.03.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, с което представил неверни сведения в нарушение на задължението си да представи верни сведения, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава - престъпление по чл. 248а, ал. 2 във вр. с чл. 248а, ал. 1 от НК, за което на основание чл. 78а, ал.1 от НК съдът го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ШОС е осъдил Т.Б.Т. да заплати сторените по делото разноски - по сметка на ОД на МВР гр. Шумен сумата от 87,40 лева, както и 5,00 лева за издаването на изпълнителен лист; по сметка на Окръжен съд гр. Шумен сумата от 87,40 лева, както и 5,00 лева за издаването на изпълнителен лист.

Въззивното производство пред Варненски Апелативен съд е образувано по жалба на адв. Н.К. в качеството му на защитник на обвиняемия Т. Борисов Т., с която се претендира необоснованост на атакуваното решение на ШОС, тъй като не било установено по несъмнен начин какво е състоянието на овощната градина през месец май 2013 год. Иска се отмяна на решението и постановяване на ново, с което въззивникът да бъде изцяло оправдан по предявеното му обвинение.

В съдебно заседание въззивният прокурор поддържа становище за неоснователност на въззивната жалба.

Редовно уведомени за образуваното по негова жалба въззивно производство жалбоподателят Т.Т., както и неговият защитник не се явяват и съответно не са изразили становище по нея.

Настоящият състав на Варненския апелативен съд намира оплакванията на защитата на подсъдимия за неоснователни по следните съображения:

От фактическа страна въззивната инстанция приема за установена следната фактическа обстановка:

На 15.05.2013 г. в Общинска служба „Земеделие“ /ОСЗ/ гр. Нови пазар, обл. Шумен е подадено заявление за регистрация 2013 г., форма за физическо лице от обвиняемия Т.Б.Т., с УРН 604519, с приложени към него документи, с което същият е бил регистриран на 21.05.2013 г. в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ “Земеделие“ с УИН 27/210513/68839. Бенефициентът кандидатствал за подпомагане по СЕПП и СНДП, с един парцел - овощна градина - кайсии, с идентификатор БЗС 68744-37-1-2 с площ 4,06 ха, находящ се в землището на с. Стан, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

Заявлението е било прието от С.З.С. - служител в ОСЗ гр. Нови пазар. При подаване на заявлението, след извършена автоматична проверка на въведените данни, бенефициентът Т.Т. бил предупреден и подписал, че е запознат с обстоятелството, че декларирания от него БЗС излиза извън площите, подходящи за подпомагане за ДПП.

Вследствие на резултатите от извършените административни проверки от заявените по СЕПП и СНД 4,06 ха, се установило, че 4,06 ха от заявените площи са наддекларирани, т. е. 100% от декларираната площ била недопустима за подпомагане.

Съгласно разпоредбите на чл. 58 от Регламент 1122/2009, ако процентът на наддеклариране е над 50%, земеделският производител следва да бъде изключен от възможността за получи помощ и му се налагала санкция за бъдещ период, която се прихващала в съответствие с чл. 56 от Регламент /ЕО/ № 885/2006 г. на Комисията, и ако в течение на три години от годината на констатацията оставала неиздължена се анулирала. Предвид това на обвиняемия Т.Т. му била наложена санкция за бъдещ период по СЕПП в размер на 1257.86 лв. и по СНД в размер на 38.28 лв.

Условията и реда за подаване на заявления по схеми за подпомагане през 2013г. са били регламентирани в Наредба № 5 от 27.02.2009 г., издадена от Министерство на земеделието и храните. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 кандидатите подават заявление за подпомагане по схемите и мерките по образец. По въпросните схеми кандидатите за подпомагане имали задължение да представят верни сведения за редица обстоятелства, подлежащи на отбелязване в Общото заявление за подпомагане, и да познават условията по схемите и мерките, за които кандидатстват за подпомагане и произхода на средствата, с които се финансират те.

През 2013 г. процедурата по подаване на заявленията за входяща регистрация била следната:

Заявлението за регистрация и последващото такова за подпомагане се подавало лично от бенефициента или пълномощник, с изрично нотариално заверено пълномощно. Заявлението за подпомагане се подавало по постоянен адрес на бенефициента или по адрес на бенефициента или адрес на управление на юридическото лице в съответната Общинска служба по земеделие до 15.05. на съответната година, след което до 30.05. можело да се направи корекция на заявените площи, без санкции. Служителите в ОС “Земеделие“, които приемали заявления, имали индивидуална парола за влизане в системата ИСАК и съответно при обработката на всяко едно заявление, като при входиране на такова системата давала уникален регистрационен номер /УРН/ на съответния бенефициент. При подаване на заявлението бенефициентите представяли лична карта и документ за банкова сметка. ***явлението за регистрация ръкописно, след което служителят въвеждал данните в системата. След това се пристъпвало към изчертаване на парцелите, за които кандидатствал бенефициента за подпомагане. Това ставало като на монитор се извеждала снимка - ортофотокарта на съответното землище, където се намирали имотите, бенефициента се ориентирал по картата и посочвал къде се намират имотите и къде да очертае служителят. Парцелите се очертавали и потвърждавали от бенефициента, задавала се съответната култура, с която се засяти парцелите, след което се задавали схемите, по които бенефициентът щял да кандидатства. Оформяли се таблици за използваните парцели, където се посочвало съответното правно основание за ползване. В заявлението имало декларативна част, подписвана от бенефициента, в която се посочвало, че същият ще представи при поискване от съответните органи документи. След попълване на всички необходими документи, приобщени и окомплектовани към заявлението, се пристъпвало към автоматична проверка на данните. Резултата от проверката се представял на бенефициента, за да можел той да направи корекции, ако желае. След приключване на заявлението автоматично системата разпечатвала заявлението заедно с всички приложения и те се представяли на бенефициента за запознаване и подпис. След това оператор от ОСЗ генерирал протокол, в който влизали всички подадени заявления в ОСЗ, като чрез този протокол заявленията се подавали в ОД на ДФЗ гр. Шумен за последващи проверки. Заявленията се разпечатвали в три екземпляра за ДФЗ, ОСЗ и бенефициента.

По досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно- агротехническа експертиза. От заключението на същата е видно следното:

Допустим слой бил физически блок или част от него, който се използва за земеделска дейност за производство на земеделска продукция и се поддържа в добро земеделско състояние, съгласно Наредба № 5 от 10.02.2010 г. Специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние“ се обновявал ежегодно чрез включване или изключване на площи, с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите, въз основа на методическите указания, съгласно чл. 12а от ЗПЗП. Данните в системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ за физически блокове и за специализирания слой “Площи в добро земеделско състояние“ се обновявал ежегодно, чрез дешифрация на актуалната цифрова ортофото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснимане, чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях, чрез извършване на проверки на место по чл. 37 от ЗПЗП.

След приключване на приема на Заявления за текущата година - РА извършвала кръстосани проверки по множество зададени критерии. Системата ИСАК извършвала проверките автоматично, като установявала над-декларираните площи, т. е. дали заявените площи попадали в допустимият за подпомагане слой и дали за един и същ парцел е заявен от повече от един кандидат за подпомагане.

При извършена административна проверка от РА на подаденото през 2013 г. заявление от бенефициента Т.Б.Т. с УРН 604519, чрез интегрираната информационна система, при съпоставка на данните от заявлението с данните от регистрите било установено, че заявения от бенефициента БЗС 68744-37-1 на площ 4,06 ха е недопустим за подпомагане, защото овощни дръвчета липсвали.

Бенефициентът Т. бил уведомен още на 15.05.2013 г., че декларирания БЗС се намира в недопустимия за подпомагане слой и въпреки това абсолютно нищо не било направено БЗС да бъде включен в слой допустим за подпомагане, т. е. не е била засадена цялата площ с плодни дръвчета.

В момента на кандидатстване заявената площ на БЗС 68744-37-1 не отговаряла на изискванията на чл. 4, ал. 1; чл. 6; чл. 8, ал. 1 и ал. 2; чл. 9, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 11 от Наредба № 5 от 19.03.2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2012 г.

Към датата на подаване и регистриране на заявлението за подпомагане форма за физически лица 2013 г. от Т.Б.Т. посоченият в заявлението парцел в землището на с. Стан, общ. Нови пазар, ЕКАТТЕ 68744 не бил в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища и не е бил допустим за подпомагане по СЕПП и НДП.

В хода на разследването са изискани и получени оригиналите на процесиите документи, подадени от бенефициента Т.Б.Т., от ДФ "Земеделие София.

Видно от писмо изх. № Ш-2045 от 22.07.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Шумен Т.Б.Т. с ЕГН ********** не фигурирало в поддържания от ОД „Земеделие“ Шумен регистър на земеделските производители по Наредба № 3/1999 г. за област Шумен.

От съдържанието на писмо на ДФ “Земеделие“ с изх. № 02-1100/118 от 02.09.2015 г. се потвърждава, че след извършване на автоматизирани кръстосани проверки от ИСАК, представляващи пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ по чл. 24 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване и поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол в специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние“, поддържана от МЗХ, на данните от заявлението на бенефициента Т.Т. били установени над - декларирани площи в размер на 4,06 ха или 100%. Заявените площи от бенефициента попадали извън допустимия слой „Площи в добро земеделско състояние“, поради което оторизираната субсидия по заявлението на кандидата била 0 лв. по СЕПП и 0 лв. по СНДП. В резултат на това на бенефициента била наложена санкция за бъдещ период по СЕПП - 1257,86 лв. и по СНДП - 38,29 лв.

Видно от заключението на изготвената в хода на съдебното следствие, проведено пред първата инстанция, допълнителна агротехническа експертиза (л.27 от НАХД № 454/15 г. на ШОС), прието от съда и страните като обективно и компетентно дадено, през 2013 г. не е имало самолетно заснимане на област Шумен. Земеделските производители са изчертавали парцелите си върху самолетна снимка от 2011 г. Новите снимки са изработени през 2014 г. Съобразно посоченото в т.3 на цитираното заключение е възможно да съществува разлика между наличната в МЗХ към месец май 2013 г. ортофотокарта на заявения от обвиняемия парцел и реалното земеделско състояние на парцела, тъй като снимката е от 2011 година. По тази причина е била извършена теренна проверка от служители на ОСЗ Нови Пазар, назначена със Заповед № РД 09-499/24.07.2013 г. н Министъра на земеделието и храните и Заповед № РД 27-79/04.07.2013 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Шумен. Проверката е извършена на 10.09.2013 г.и констатациите са отразени в Протокол № SHU-6-SS-7099/17-09.2013 г., от които се установява, че блокът не се обработва.

Видно от заключението на назначената втора допълнителна САЕ, приложено на л.73 от съдебното производство, към 05.02.2015 г. в овощната градина почти е нямало плодни дървета – имало около 30 бр. кайсиеви дървета, като част от тях са напълно сухи. Установена е поголовна сеч на това което е останало, както и на избилата подложка.

Видно от показанията на свидетелите С.С. и М.Д. – служителите в ОС „Земеделие” Нови Пазар, извършили теренната проверка на 10.09.2013 г. посетената от тях овощна градина е била стара, над 20 годишна, не е имало каквато и да е обработка по нея – нито почвообработка, нито резитба. Нямало е много кайсиеви дървета, а избили сливови издънки от подложките – саморасли.

Горната фактическа обстановка се установява от наличната по делото доказателствена съвкупностпоказанията на свидетелите З.Б.-Д., С.С. и М.Д., заключенията на агротехническата експертиза, допълнителните такава както и от приобщените по реда на чл. 283 от НПК писмени доказателства, събрани в хода на досъдебното производство.

Затова и въззивната инстанция се солидаризира с изводи на ШОС относно материално правната квалификация на деянието на подсъдимия Т..

-                    По наведените от защитата във въззивната жалба възражения за недоказаност на деянието от обективна страна – в частност на обстоятелството, че към момента на деклариране на овощната градина през м.май 2013 г. тя не е била обработвана. Настоящият състав на въззивната инстанция намира това оплакване за неоснователно. В хода на наказателното производство са били събрани убедителни доказателства за състоянието на овощната градина през 2011 г., през м.септември 2013 г., през 2014 г. и през 2016 год. и то все е било едно и също – необработвана. Видно от показанията на свидетелите, извършили теренната проверка през м.септември 2013 г. овощната градина е била стара, над 20 годишна, не е била рязана, почвата не е била обработвана, кайсиевите дървета били много малко, имало избили множество саморасли сливови издънки от подложките. Описаното състояние на насажденията и почвата от свидетелите говори за трайно занемаряване на градината и липсата на каквато й да било грижа в продължение на дълъг период от време, което изключва достоверността на твърдението на въззивника, че към м. май 2013 г. градината е била обработена. Затова е очевидно невярно отразеното от него в регистрираното в системата на 21.05.2013 г., „Заявление за входяща регистрация 2013“ и приложенията към него твърдение, че през 2013 г. е поддържал в добро земеделско състояние заявените площи.

Не са налице и основания за преразглеждане приложението на чл.78 а от НК и размера на наложеното на въззивника административно наказание, отмерено на неговия минимум.

При служебната проверка въззивният съд констатира единствено неправилно приложение на закона от първата инстанция при осъждането на въззивника да плати държавни такси за издаване на изпълнителни листове. Подобно действие е преждевременно, защото изпълнителните листове се издават въз основа на влезли в сила съдебни актове за принудително събиране на изискуеми вземания, за които са изтекли и сроковете за доброволно изпълнение. Към момента на постановяване на съдебното решение вземанията на Държавата за сторените по делото разноски не са били нито изискуеми, нито пък сроковете за доброволно изпълнение, предоставени на въззивника за тяхното плащане, са били изтекли. Затова и решението в тази му част следва да бъде отменено.

Водим от горното въззивният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 17/29.02.2016 г., постановено по НАХД № 454/2015 г. по описа на ОС Шумен, в частта с която Т.Б.Т., ЕГН ********** е бил осъден да заплати държавни такси в размер на по 5 лева за издаване на изпълнителни листи.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

 

Решението не подлежи на обжалване пред ВКС на РБ.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                    2.