Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  66/15.05.2019 година              Град  Варна

 

                         В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд                                 наказателно отделение                            

На  тринадесети май                           две хиляди и деветнадесета година                                                

В  открито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

ЧЛЕНОВЕ:             РОСИЦА ТОНЧЕВА

                                ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

Секретар: Г.Н.

Прокурор: Илия Николов 

като  разгледа  докладваното от  съдия Д.Сапунджиева

НДВ                             номер 135              по описа за 2019   година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.424,ал.1 от НПК.

Образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на ЧНД №89/2018 г. по описа на Районен съд-Дулово и отмяна на постановеното определение,като делото бъде върнато на първоинстанционния съд за разглеждане от друг състав.

В искането за възобновяване на наказателно дело се навеждат основанията по чл.422, ал.1, т.5, във вр. с чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. Главният прокурор на Република България оспорва законосъобразността на постановеното определение, с което е определено общо наказание на осъдения О.М.О., като сочи за допуснато нарушение на процесуалния закон. Осъденото лице е изтърпявал наказание "лишаване от свобода" в затвор, като сам не е упълномощил защитник. Въпреки, че съгласно чл.94,ал.1,т. 6 от НПК защитата е задължителна, съдът не е изпълнил своето задължение, не е допуснал правна помощ и не е назначил служебен защитник, с което е нарушил закона.  

С цитираното определение, на осн. чл.25,ал.1 във вр. с чл.23,ал.1 от НК е определено общо наказание на осъденото лице О.М.О., в размер на две години "лишаване от свобода" между наложените по НОХД№722/2017г. на РС-Добрич и НОХД№44/2018г. на РС-Дулово наказания.

Определението на Районен съд – Дулово не е било обжалвано и е влязло в законна сила на 26.10.2018г.

Главният прокурор изтъква, че съдебният акт е постановен при съществено нарушение на процесуалния закон, тъй като първоинстанционният съд е разгледал делото в отсъствие на защитник на осъденото лице, след като защитата е била задължителна. Приемайки, че допуснатото нарушение е съществено по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК,  Главният прокурор предлага апелативния съд, на основание чл.422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1, т.2 и чл. 425, ал.1, т.1 от НПК, да възобнови производството по ЧНД №89/2018г. на РС-Дулово, да отмени определението от 10.10.2018г. за определяне на общо наказание и да върне делото за разглеждане от друг състав на съда.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че поддържа изцяло искането на Главния прокурор, което счита за основателно и моли за неговото уважаване.

      Осъденото лице О.М.О. редовно уведомен за датата на съдебно заседание се явява лично и се представлява от назначеният в съдебното заседание служебен защитник – адв.Б.З.-***. Изразява се становище по основателността на искането, като моли същото да бъде уважено.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразеното становище на прокурора от апелативна прокуратура, осъденото лице и неговия защитник и провери материалите по делото, направи следните констатации:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган - Главният прокурор на Р България и в изискуемия от чл. 421, ал.3 от НПК- шестмесечен срок, считано от деня на влизане в сила на определението. Същото има за предмет съдебен акт от категорията на визираните в чл. 419, ал.1 и чл. 422, ал.1, т.5 от НПК - определение за определяне на общо наказание, което не подлежи на проверка по касационен ред.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е основателно.

С определение №81 от 10.10.2018г. по ВНД№89/2018г. Районен съд –Дулово по реда на чл.306,ал.1 от НПК и на осн. чл.25,ал.1 във вр. с чл.23,ал.1 от НК е определил общо наказание на осъденото лице О.М.О., в размер на две години "лишаване от свобода" между наложените по НОХД№722/2017г. на РС-Добрич и НОХД№44/2018г. на РС-Дулово наказания.

За проведеното заседание на 10.10.2018г., осъденото лице е било призовано чрез Началника на Затвора гр.Белене, където е изтърпявал наказание "лишаване от свобода" за срок от две години, наложено му по НОХД №722/2017г. на Районен съд-Добрич. Осъденият не е упълномощил защитник по делото. Делото е било разгледано в присъствие на осъдения О. и в отсъствие на защитник. Липсват данни по делото за предприети от съда действия по назначаването на такъв.

Така установените обстоятелства, сочат на допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с нарушаване правото на защита на осъденото лице. Нормата на чл.94,ал.1,т.6 от НПК предвижда задължително участие на защитник, когато обвиняемия е задържан. Разпоредбата е императивна и не допуска изключения. Провеждането на съдебно производство в разрез с това правило, съставлява съществено нарушение на правото на защита, тъй като осъдения е лишен от възможност за свободно предвижване, което препятства възможността му да реализира ефикасно защитата си. Конкретният случай не попада в хипотезата на чл.94,ал.2 от НПК, като не се изисква становището на осъденото лице. Когато участието на защитник  е задължително, съгласно ал.3 на чл.94 от НПК, съдът назначава за защитник адвокат.

     Съобразявайки изложеното,съдът намира, че с разглеждане на делото в отсъствието на защитник, когато участието на такъв е било задължително, съдът е допуснал нарушение на процесуалния закон, с което е нарушил правото на защита на осъденото лице.

Ето защо, настоящия състав приема, че съдът постановил атакуваното определение е  допуснал съществено нарушение на процесуалния закон по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК, което дава основание приключеното наказателно производство да бъде възобновено.

Водим от горното, съдът следва да възобнови ЧНД №89/2018г., да отмени постановеното определение №81/10.01.2018г., като върне делото на РС Дулово за ново разглеждане от друг състав, от стадия на съдебното заседание. Ето защо и на основание чл. 425, ал.1, т.1 вр. чл. 422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1,  т.2 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно производство по ЧНД №89/2018г.  на Районен съд - гр.Дулово.

ОТМЕНЯ определение №81/10.01.2018г.по ЧНД№89/2018г.

ВРЪЩА делото на РС-гр.Дулово за ново разглеждане от друг състав, от стадия на съдебно заседание.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           

   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                2.