П Р И С Ъ Д А

 

№    4/30.05.2019 г.   гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД                НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На тридесети май                            Две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

Секретар Соня Дичева

Прокурор Вилен Мичев

Като разгледа докладвано от съдия Св. Колева

ВНОХД № 136 по описа за 2019 година

 

На основание чл.336, ал.1, т.3 от НПК ОТМЕНЯ изцяло присъда № 1/16.01.2019 година, постановена по НОХД № 48/2018 година от Окръжен съд гр.Шумен и вместо това

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 I. ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.В. с ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, управител на „РВ Инженеринг“ ЕООД - гр. Шумен,

 

I.1. ЗА НЕВИНЕН в това в периода от 13.10.2011 г. до 08.12.2012 г. в гр.Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр.Шумен, действайки в съучастие като извършител с Д.Г.И., ЕГН********** /помагач/ и И.И.К., ЕГН ********** /помагач/, да е избегнал установяването на данъчни задължения в големи размери - 17 356 лв., като потвърдил неистина - вписвайки по-голям размер на право на данъчен кредит от реално полагаемия се в 3бр. подадени от Мария Христова Иванова – счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, справки - декларации по ЗДДС № 27001059360/13.10.2011г., №27001083181/13.06.2012г., № 27001100817/08.12.2012г., в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен, като използвал документи с невярно съдържание  – 3 бр. фактури издадени от „Криси Строй“ ООД - гр. Шумен, съставени от подс. И.И.К.:

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС - 2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 1 2460 лв. и ДДС - 2 492 лв. за  строително-ремонтни работи;

- фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497. 50 лв. за строително-ремонтни работи 

   и 4 бр. фактури, издадени от „Нен Сив“ ЕООД - гр. Шумен, съставени от подс. Д.Г.И.:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС - 2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура№ 0…45/28.09.2011 г. с данъчна основа 12 430 лв. и ДДС – 2 486 лв. за  строително-ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС – 2 476 лв. за строително-ремонтни работи;

- фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС- 2 472 лв. за строително - ремонтни работи, издадени  при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите и приспаднал неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на 17 356 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално предявеното обвинение по чл.255, ал.4, вр. ал.1 т.2, 6 и 7, чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК.

I.2. ЗА НЕВИНЕН в това при условията на продължавано престъпление, в периода от 17.02.2012 г. до 19.03.2013 г. в гр. Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен в съучастие като извършител с Д.Г.И., ЕГН ********** /помагач/ и И.И.К. с ЕГН ********** /помагач/, да е избегнал установяването на данъчни задължения в големи размери – 8 678 лв., като потвърдил неистина - вписвайки с 4 962 лв.  по - малко данък от реално дължимия  в ГДД за 2011 г. с № 2700И008260/17.02.2012 г., подадена от Мария Христова Иванова – счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен на 17.02.2012 г., действаща като посредствен извършител, и потвърдил неистина вписвайки с 3 716 лв. по-малко данък от реално дължимия в ГДД за 2012 г. с № 2700И0016327/19.03.2013 г., подадена от Мария Христова Иванова – счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен на 19.03.2013 г., действаща като посредствен извършител и използвал документи с невярно съдържание – 4 бр. фактури, издадени от „Нен Сив“ ЕООД - гр. Шумен, съставени от подс. Д.Г.И., а именно:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС- 2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура№ 0…45/28.09.2011 г. с данъчна основа 12430 лв. и ДДС – 2 486 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС- 2 476 лв. за строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС -  2 472 лв. за строително - ремонтни работи

и 3 бр. фактури издадени от „Криси Строй“ ООД - гр. Шумен, съставени от подс. И.И.К., а именно:

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС  -  2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 12 460 лв. и ДДС -  2 492 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497.50 лв. за строително - ремонтни работи,  при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално предявеното обвинение по чл.255 ал.1, т.2 и 6, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК.

 

            II. ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.И., ЕГН **********, роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен , осъждан.

            II.1. ЗА НЕВИНЕН в това в периода 27.09.2011 г. – 30.09.2011 г., в гр.Шумен при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН **********, последният в качеството му на извършител, управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, умишлено да го е улеснил, снабдявайки го с 4 бр.  фактури с невярно съдържание - фактури издадени от  „Нен Сив“ ЕООД-гр.Шумен, съставени от Д.Г.И.  :

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС -  2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура№ 0…45/28.09.2011 г. с данъчна основа 12 430 лв. и ДДС -  2 486 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС -  2 476 лв. за строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС -  2 472 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление:

            на 13.10.2011 г. в гр. Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 9 924 лв., чрез потвърждаване на  неистина - вписвайки по-голям размер на право на данъчен кредит от реално полагаемия се в подадена от Мария Христова Иванова – счетоводител на „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, справка - декларация по ЗДДС № 27001059360/13.10.2011г., в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен, чрез използване на  документи с невярно съдържание  – горепосочените 4 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите и като приспаднал неследващ се данъчен кредит по ЗДДС, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл.255, ал.4, вр.ал.1 т. 2, 6 и 7, вр.чл. 20 ал. 4, вр. чл.26 ал.1 от НК.

II.2. ЗА НЕВИНЕН в това, че в периода 27.09.2011 г. – 30.09.2011 г., в гр.Шумен при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН **********, последният извършител в качеството му на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, умишлено да го е улеснил, снабдявайки го с 4 бр.  фактури с невярно съдържание - фактури издадени от  „Нен Сив“ ЕООД-гр.Шумен, съставени от Д.Г.И., а именно:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС -  2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура№ 0…45/28.09.2011г. с данъчна основа 12 430 лв. и ДДС -  2 486 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС -  2 476 лв. за строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС -  2 472 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление:

 на 17.02.2012 в гр. Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 4 962 лв., като потвърдил  неистина - вписвайки с 4 962 лв. по - малко от  размера на реално дължимия за 2011 г. данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, в подадена от Мария Христова Иванова – счетоводител на  фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, ГДД по ЗКПО № 2700И008260/17.02.2012 г., в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен, чрез използване на документи с невярно съдържание – горепосочените 4 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл.255,  ал.1 т.2 и 6, вр. чл.20 ал.4, вр. чл.26 ал.1 от НК.

 

III. ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.К., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, разведен, неосъждан , безработен, 

III.1. ЗА НЕВИНЕН в това, през периода 30.05.2012 г. – 30.11.2012 г., в гр. Шумен при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН **********, последният като извършител в качеството му на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, умишлено го улеснил, снабдявайки го с 3 бр. фактури с невярно съдържание / - фактури издадени от „Криси Строй“ ООД гр.Шумен, съставени от И.И.К. :

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС  -  2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 12 460 лв. и ДДС -  2 492 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497. 50 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление:

            В периода 13.06.2012 г. до 08.12.2012 г. в гр.Шумен, при условията продължавано престъпление в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 7 432 лв., чрез потвърждаване на неистина - вписвайки по-голям размер на право на данъчен кредит от реално полагаемия се, в подадени от Мария Христова Иванова – счетоводител на  фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр.Шумен, действаща като посредствен извършител, справки - декларации по № 27001083181/13.06.2012 г. и № 27001100817/08.12.2012 г., в ТД на НАП гр.Варна, офис Шумен, чрез използване на документи с невярно съдържание – горепосочените 3 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите и като приспаднал неследващ се данъчен кредит по ЗДДС, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн.чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл.255 ал.4, вр.ал.1 т.2, 6 и 7, вр. чл.20 ал.4, вр. чл.26 ал.1 от НК.

         III.2. ЗА НЕВИНЕН в това, в периода 30.05.2012 г. – 30.11.2012 г., в гр.Шумен действайки в условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН ********** последният като извършител, в качеството му на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, умишлено да го е улеснил, снабдявайки го с 3 бр.  фактури с невярно съдържание / - фактури издадени от  „Криси Строй“ ООД-гр.Шумен, съставени от И.И.К.:

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС - 2 442.50 лв. за строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 12 460 лв. и ДДС - 2 492 лв. за  строително - ремонтни работи;

           - фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487.50 лв. и  ДДС- 2 497. 50 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление, а именно:

 На 19.03.2013 г. в гр.Шумен, в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 3 716 лв., чрез потвърждаване на неистина - вписвайки с 3716 лв. по-малък размер на дължим данък по ЗКПО от реално полагаемия се в подадена от Мария Христова Иванова – счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр.Шумен, действаща като посредствен извършител, ГДД за 2012г. по ЗКПО № 2700И0016327/19.03.2013г., в ТД на НАП гр.Варна, офис Шумен, чрез използване на документи с невярно съдържание – горепосочените 3 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн.чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл.255, ал.1 т.2 и 6, вр.чл.20 ал.4, вр.чл. 26 ал.1 от НК.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС в 15 - дневен срок от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                            2.