М О Т И В И

към присъда № 4/30.05.2019 г. по ВНОХД № 136 по описа за 2019 год. на Варненския апелативен съд

 

Настоящото произнасяне е по реда на чл.313 и сл. от НПК и e инициирано по въззивни жалби на подсъдимите М.В., Д.И. и И.К. срещу Присъда № 1/ 16.01.2019 год., постановена по НОХД № 48/2018г. по описа на Окръжен съд-гр.Шумен.

С атакувания съдебен акт е ангажирана наказателната отговорност на тримата жалбоподатели-подсъдими – М.В., Д.И. и И.К. осъществени данъчни престъпления, както следва:

I.1. подс.М.С.В., ЕГН ********** е бил признат за ВИНОВЕН в това че, в периода от 13.10.2011 г. до 08.12.2012 г. в гр.Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действайки в съучастие като извършител с Д.Г.И., ЕГН ********** /помагач/ и И.И.К., ЕГН ********** /помагач/, избегнал установяването на данъчни задължения в големи размери - 17 356 лв., като потвърдил неистина - вписвайки по-голям размер на право на данъчен кредит от реално полагаемия се в 3бр. подадени от М.Х.И.– счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр.Шумен, действаща като посредствен извършител, справки-декларации по ЗДДС № 27001059360/13.10.2011г., № 27001083181/13.06.2012г., № 27001100817/08.12.2012г., в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен, като използвал документи с невярно съдържание  – 3 бр. фактури, издадени от „Криси Строй“ ООД - гр. Шумен, съставени от подс.И.И.К.:

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС - 2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

            - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 1 2460 лв. и ДДС - 2 492 лв. за  строително-ремонтни работи;

- фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497. 50 лв. за строително-ремонтни работи 

   и 4 бр. фактури, издадени от „Нен Сив“ ЕООД - гр. Шумен, съставени от подс. Д.Г.И.:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС - 2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

            - фактура№ 0…45/28.09.2011 г. с данъчна основа 12 430 лв. и ДДС – 2 486 лв. за  строително-ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС – 2 476 лв. за строително-ремонтни работи;

- фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС- 2 472 лв. за строително - ремонтни работи, издадени  при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите и приспаднал неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на 17 356 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите – поради което и на осн. чл.255, ал.4, вр. ал.1, т.2, 6 и 7, чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 и чл. 54 от НК му е било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, чието изтърпяване е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 3 години, както и глоба в размер на 250 лв.

I.2.М.В. е бил признат за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от 17.02.2012 г. до 19.03.2013 г. в гр. Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен в съучастие като извършител с Д.Г.И., ЕГН********** /помагач/ и И.И.К. с ЕГН ********** /помагач/, избегнал установяването на данъчни задължения в големи размери – 8 678 лв., като потвърдил неистина - вписвайки с 4 962 лв.  по - малко данък от реално дължимия  в ГДД за 2011 г. с № 2700И008260/17.02.2012 г., подадена от М.Х.И.– счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен на 17.02.2012 г., действаща като посредствен извършител, и потвърдил неистина вписвайки с 3 716 лв.  по - малко данък от реално дължимия в ГДД за 2012 г. с № 2700И0016327/19.03.2013 г., подадена от М.Х.И.– счетоводител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен на 19.03.2013 г., действаща като посредствен извършител и използвал документи с невярно съдържание  – 4 бр. фактури, издадени от „Нен Сив“ ЕООД - гр. Шумен, съставени от подс. Д.Г.И., а именно:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС- 2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

            - фактура№ 0…45/28.09.2011 г. с данъчна основа 12430 лв. и ДДС – 2 486 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС- 2 476 лв. за строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС -  2 472 лв. за строително - ремонтни работи

и  3 бр. фактури издадени от „Криси Строй“ ООД - гр. Шумен, съставени от подс. И.И.К., а именно:

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС  -  2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 12 460 лв. и ДДС -  2 492 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497.50 лв. за строително - ремонтни работи,  при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.255, ал.4, вр. ал.1, т.2 и 6, вр.чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 и чл. 54 от НК му е било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, чието изтърпяване е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 от НК за изпитателен срок от 3 години, както и глоба в размер на 250 лв.

По реда на чл.23 ал.1 от НК ШОС е групирал наказанията по двата пункта и е наложил на въззивника М.В. да изтърпи най-тежкото от тях, а именно една година „Лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 3 години; към наказанието „Лишаване от свобода“ е било присъединено и наказанието „Глоба“ в размер на 250 лв.

            II.1. Подс. Д.Г.И., ЕГН ********** е бил признат за ВИНОВЕН в това че в периода 27.09.2011 г. – 30.09.2011 г., в гр.Шумен при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН **********, последния в качеството му на извършител, управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, умишлено го улеснил, снабдявайки го с 4 бр. фактури с невярно съдържание - фактури издадени от „Нен Сив“ ЕООД-гр.Шумен, съставени от Д.Г.И.:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС -  2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура№ 0…45/28.09.2011 г. с данъчна основа 12 430 лв. и ДДС -  2 486 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС -  2 476 лв. за строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС -  2 472 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление:

            На 13.10.2011 г. в гр.Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 9 924 лв., чрез потвърждаване на  неистина - вписвайки по - голям размер на право на данъчен кредит от реално полагаемия се в подадена от М.Х.И.– счетоводител на  фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, справка - декларация по ЗДДС № 27001059360/13.10.2011г., в ТД на НАП гр.Варна, офис Шумен, чрез използване на документи с невярно съдържание – горепосочените 4 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите и като приспаднал неследващ се данъчен кредит по ЗДДС, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите –поради което и на осн. чл. 255 ал. 4, вр. ал.1 т. 2, 6 и 7, вр. чл. 20 ал. 4, вр.чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК ШОС му е определил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца при първоначален общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 150 лв.

 

 

II.2. подс.Д.И. е признат за ВИНОВЕН и в това, че в периода 27.09.2011 г. – 30.09.2011 г., в гр. Шумен при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН **********, последния извършител в качеството му на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр.Шумен, умишлено го улеснил, снабдявайки го с 4 бр.  фактури с невярно съдържание - фактури издадени от  „Нен Сив“ ЕООД-гр.Шумен, съставени от Д.Г.И., а именно:

- фактура № 0…43/27.09.2011 г. с данъчна основа 12 450 лв. и ДДС -  2 490 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура№ 0…45/28.09.2011г. с данъчна основа 12 430 лв. и ДДС -  2 486 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…46/29.09.2011 г. с данъчна основа 12 380 лв. и ДДС -  2 476 лв. за строително - ремонтни работи;

          - фактура № 0…47/30.09.2011 г. с данъчна основа 12 360 лв. и ДДС -  2 472 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление:

            на 17.02.2012 в гр. Шумен в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 4 962 лв., като потвърдил  неистина - вписвайки с 4 962 лв. по - малко от  размера на реално дължимия за 2011 г. данък  по Закона за корпоративното подоходно облагане, в подадена от М.Х.И.– счетоводител на  фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, ГДД по ЗКПО № 2700И008260/17.02.2012 г.,   в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен, чрез използване на  документи с невярно съдържание – горепосочените 4 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл. 255 ал. 4, вр. ал.1 т.2, и 6, вр. чл.20 ал.4, вр.чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК ШОС му е определил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца при първоначален общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 150 лв.

              По реда на чл. 23 ал. 1 от НК ШОС е групирал наказанията по двата пункта и е наложил на въззивника Д.И. да изтърпи най-тежкото от тях, а именно 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване; към наказанието „Лишаване от свобода“ е било присъединено и наказанието „Глоба“ в размер на 150 лв.

            На осн. чл. 68 от НК ШОС привел в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, наложено на Д.И. с присъда по НОХД № 942/2010 г. на Шуменски районен съд, като определил първоначален общ режим на изтърпяването му.

 

            III.1. Подс. И.И.К., ЕГН ********** е бил признат за ВИНОВЕН в това, че през периода 30.05.2012 г. – 30.11.2012 г., в гр. Шумен при условията на продължавано престъпление и в съучастие като  помагач на М.С.В., ЕГН **********, последния като извършител в качеството му на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр.Шумен, умишлено го улеснил, снабдявайки го с 3 бр.  фактури с невярно съдържание / - фактури издадени от  „Криси Строй“ ООД гр. Шумен, съставени от И.И.К. :

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС  -  2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 12 460 лв. и ДДС -  2 492 лв. за  строително - ремонтни работи;

- фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497. 50 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление:

            В периода  13.06.2012г. до 08.12.2012 г. в гр. Шумен, при условията продължавано престъпление в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 7 432 лв., чрез потвърждаване на  неистина - вписвайки по-голям размер на право на данъчен кредит от реално полагаемия се, в подадени от М.Х.И.– счетоводител на  фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, справки - декларации по № 27001083181/13.06.2012 г. и  № 27001100817/08.12.2012 г.,    в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен,    чрез използване на  документи с невярно съдържание  – горепосочените 3 бр. фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите и като приспаднал неследващ се данъчен кредит по ЗДДС, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.255 ал. 4, вр. ал.1 т.2, 6 и 7, вр. чл.20 ал.4, вр.чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК ШОС му е определил наказание „Лишаване от свобода“ за срок на 4 месеца, чието изтърпяване на осн. чл. 66 ал. 1 от НК е отложено за изпитателен срок от 3 години и глоба в размер на 100 лв.

 

III.2. подс.И.К. е признат за ВИНОВЕН в това, че в периода 30.05.2012 г. – 30.11.2012 г., в гр. Шумен действайки в условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач на М.С.В., ЕГН ********** последния като извършител, в качеството му на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, умишлено го улеснил, снабдявайки го с 3 бр.  фактури с невярно съдържание / - фактури издадени от „Криси Строй“ ООД-гр.Шумен, съставени от И.И.К.:

- фактура № 0…19/30.05.2012 г. с данъчна основа 12 212 лв. и ДДС  -  2 442. 50 лв. за  строително - ремонтни работи;

 - фактура № 0…40/29.11.2012 г. с данъчна основа 12 460 лв. и ДДС -  2 492 лв. за  строително - ремонтни работи;

           - фактура № 0…41/30.11.2012 г. с данъчна основа 12 487. 50 лв. и  ДДС- 2 497. 50 лв. за строително - ремонтни работи, да извърши следното престъпление, а именно:

 На 19.03.2013 г. в гр. Шумен, в качеството си на управител и представител на фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, да избегне установяването на данъчни задължения в големи размери – 3 716 лв., чрез потвърждаване на  неистина - вписвайки с 3716 лв. по-малък размер на дължим данък по ЗКПО от реално полагаемия се в подадена от М.Х.И.– счетоводител на  фирма „РВ Инженеринг“ ЕООД гр. Шумен, действаща като посредствен извършител, ГДД за 2012г. по ЗКПО № 2700И0016327/19.03.2013г.,  в ТД на НАП гр. Варна, офис Шумен, чрез използване на документи с невярно съдържание  – горепосочените 3 бр.фактури, при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, данъчното задължение е било внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на осн. чл.255 ал. 4, вр. ал.1 т.2, и 6, вр. чл.20 ал.4, вр.чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК ШОС му е определил наказание „Лишаване от свобода“ за срок на 4 месеца, чието изтърпяване на осн. чл. 66 ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от 3 години и глоба в размер на 150 лв.

По реда на чл. 23 ал. 1 от НК ШОС е групирал наказанията по двата пункта и е наложил на въззивника И.К. да изтърпи най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок на 4 месеца, чието изтърпяване на осн. чл. 66 ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от 3 години; към наказанието „Лишаване от свобода“ е било присъединено и наказанието „Глоба“ в размер на 100 лв.

ОС Шумен възложил заплащането на сторените по делото разноски на тримата подсъдими – съответно осъдил подс. М.С.В., ЕГН ********** И.И.К., ЕГН **********, Д.Г.И., ЕГН ********** да заплатят по сметка на ОД МВР Шумен разноски от д. п. в размер по 114. 45 лв. и по сметка на Съдебната власт разноски в съд. производство в размер по 648. 67 лв. всеки един от тях..

 

Във въззивните жалби се навеждат оплаквания за необоснованост на изводите на първата инстанция. Според защитата доказателствената съвкупност, приобщена основно в хода на съдебното следствие, по категоричен начин опровергавала обвинителната теза, че процесиите фактури са с невярно съдържание, тъй като посочените в тях услуги/CMP/ не са извършени от издателя им - дружествата „Нен сив” ЕООД и „Криси строй”ООД, а от работниците на управляваното от М.В. „РВ Инженеринг” ЕООД.

Според защита по категоричен начин е установено по делото, че при извършване на СМР на процесиите обекти, управляваното от В. дружество е използвало подизпълнители, с които са били сключени договори. Договорените между тях СМР са извършени от подизпълнителите по обем, съгласно подписаните протоколи обр.19, като по този начин издадените от доставчика/подизпълнителя/ фактури към получателя на услугата/ в случая възложителя „РВ Инженеринг ЕООД/, отразяват действително извършената услуга. Затова и инкриминираните фактури не са с невярно съдържание, а действията на В. обективно не са съставомерни по предявеното обвинение по чл.255,ал.4 вр. ал.1,т.2,6 и 7 от НК, за които е и осъден от първата инстанция.

В условията на евентуалност се развива оплакване и за допуснато съществено процесуално нарушение от първата инстанция, накърнило правото на защита и на тримата подсъдими. Това нарушение според защитата се изразява в обстоятелството, че за първи път с мотивите към присъдата, за да обоснове осъдителна теза, съдът е приел нови фактически положения, относими към основния факт на обвинението- как и от кого за извършени СМР на процесиите обекти. Така ако в обвинителния акт се твърди, че това е извършено само от работници на „РВ Инженеринг“ ЕООД; то съдът е приел, че : „Подс.М.В. наемал по неустановен по делото начин работници, на които заплащал по неустановен по делото начин, които заедно с наетите по трудов договор работници на „РВ Инженеринг“"ЕООД извършили СМР." Оплакването е, че срещу така приетите от съда фактически положения, е невъзможно да бъде противопоставена ефективна защита, защото е невъзможно да се защитиш срещу неустановени действия на неустановени лица. Според защитата приетите нови обстоятелства от съда, описани по-горе, са довели до съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението. Такова обвинение, досежно фактите, на М., а и на другите подсъдими, не е предявявано по надлежния ред нито с обвинителния акт, нито по реда на чл.287,ал.1 от НПК. Резултатът е, че и тримата подсъдими по делото са осъдени с обжалваната присъда за деяния, обвинението, по което относно фактите, не им е предявено по изискуемия процесуален ред. По този начин са лишени от възможността да разберат в какво са обвинени/освен по правото, но и по фактите/ и да организират ефективно защитата си. Според защитата е било нарушено основното процесуално право на всеки подсъдим - правото на защита, което съгласно чл.348,ал.3,т.1 от НПК е съществено нарушение на процесуалните правила. Според защитата, ако въззивната инстанция възприеме аргументите за оправдаване на подсъдимите и отмени обжалваната присъда, като ги признае за невинен, по този начин би било отстранено допуснатото от първата инстанция съществено процесуално нарушение.

Въззивната инстанция е сезирана с искане по чл.336, ал.1, т.3 от НПК – за отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова, с която да подсъдимите М.В., Д.И. и И.К. да бъдат признати за невинни и оправдани по обвиненията по чл.255, ал.4, вр.ал.1 от НК

В съдебното заседание представителят на въззивната прокуратура поддържа становище за неоснователност на въззивните жалби. Намира атакуваната присъда за правилна и законосъобразна. Прокурорът счита за безспорно доказано, че подизпълнителите, с които В. е сключвал договори не са разполагали с работници, които да извършат строително-ремонтните работи, които са отразени в протоколите образец 19, както и във фактурите и в другите документи. Според прокурора са налице гласни доказателства, които установяват тези факти.

По отношение на оплакването за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила от ШОС, прокурорът изразява становище, че такова не е налице, тъй като твърденията, че съдът е приел нови фактически положения, различни от тези в обвинителния акт, не отговаряло на действителността. Според прокурора в обв. акт е посочено, че на строителните обекти е имало работници на „РВ инженеринг“ ЕООД и в никакъв случай не е посочено дали въпросните работници са били ангажирани по силата на граждански или  трудови договори.В този смисъл фактическата обстановка, която е възприета от съда не се различава от тази, която е описана в обв. акт и не може да става дума за установяване на ново фактическо положение.

По отношение на подс.Д.И., представителят на Варненска апелативна прокуратура намира, че е изтекла абсолютната давност, тъй като деянието е квалифицирано чл. 255, ал.4 вр. ал.1 от НК и е довършено на 30 септември 2011 г.

Защитата на подс.В. и подс.И.К. поддържат въззивните жалби и допълнението към нея на изложените основания.

Защитата на подс.Д.И. също намира, че е изтекла абсолютната погасителна давност и прави искане на основание чл. 24, ал.1, т.3 от НПК, присъдата по отношение на Д.Г.И. да бъде отменена във всичките й части, а наказателното производство да бъде прекратено, тъй като наказателната му отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност.

Подсъдимите В., И. и К., упражнявайки правото си на последна дума, заявяват своята невинност.

 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, включително и в проведеното пред въззивната инстанция съдебно следствие, и въз основа императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на постановеният акт по отношение законосъобразността, обосноваността и справедливостта му, съобразно изискванията на чл.314 от НПК намира за установено следното:

Въззивните жалби са процесуално допустими – подадени са в срока за обжалване и от надлежна страна, като разгледани по същество се преценява като частично основателни.

Настоящата инстанция приема за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Подс.М.С.В. бил управител на „РВ Инженеринг” ЕООД гр. Шумен. Основната дейност на дружеството била извършването на строително-монтажни работи - СМР. През периода 2011 – 2012 г. в дружеството имало назначени различен брой строителни работници. В същия период това дружество имало сключени множество договори за СМР с различни възложители за множество строителни обекти. Св. М.И.обслужвала счетоводството на „РВ Инженеринг” ЕООД – получавала предадените и от подс. В. счетоводни документи, включвала ги в счетоводството на дружеството и съставяла  справките декларации по ЗДДС и ГДД по ЗКПО и ги подавала по електронен път в НАП.

През 2009 г. в ТР било вписано търговско дружество „КРИСИ СТРОЙ” ООД гр. Шумен със съдружници и управители – Надежда Милкова Кръстева и подс. И.И.К.. Това дружество било регистрирано по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС била служебно прекратена на 03.12.2012 г.

През 2009 г. било вписано в ТР търговско дружество „НЕН-СИВ” ООД гр. Шумен, което през 2010 г. било преобразувано в ЕООД с едноличен собственик на капитала и управител – подс. Д.Г.И.. Същото било регистрирано по ЗДДС, като служебно била прекратена регистрацията по ЗДДС  на 04.04.2011 г.

През 2011 г. в рамките на проект BG161РО001/1.1-09/23010/023 „Модернизация на общинската образователна инфраструктура в Община Шумен”, който се осъществявал с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, Община Шумен сключила договори за извършване на СМР в обекти на образователната инфраструктура на територията на гр. Шумен.

На 12.08.2011 г. между Община Шумен и „Билдинг строй експрес” ЕООД гр.Шумен бил сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на образователната инфраструктура, находящи се на територията на гр. Шумен, по обособена позиция „ ЛОТ 16 – „Извършване на СМР за ПМГ „Нанчо Попович” /математическа гимназия/ и VІ ОУ „Еньо Марковски” /шесто основно училище/, със срок за изпълнение – 27 календарни дни /л. 427-433 от съд. производство/ на стойност 741 915. 70 лв. с ДДС. В договора било уговорено, че цената включва и цената на вложените материали, извършени работи и разходи за труд, механизация и др.

От своя страна „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен възложил на „РВ Инженеринг” ЕООД извършване на СМР по този обект. Бил сключен договор на 10.08.2011 г. с възложител „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен и изпълнител „РВ Инженеринг” ЕООД на стойност 84 189. 05 лв. с ДДС /л. 599 гърба т. VІ от д.п./. По силата на договора изпълнителят поемал задължението да извърши следните СМР със свои материали и работници: вътрешна мазилка по страници 20-40 см. при неизмазани стени – 3 027 метра, при цена на материали 1. 15 лв. на метър и цена на труд 2 лв. на метър; окачен таван гипсокартон 12.5 мм. с топлоизолация от минерална вата -  3 260 кв. м., при цена на материали  9. 85 лв. и цена на труд 10. 30 лв. на един кв. м.; трикратно боядисване нови тавани с бяла латексна боя – 3 260 кв. м., при цена 1. 15 лв. на материали и 1. 60 лв. цена на труд за 1 кв. м. /л.600 т. VІ д.п./. Всички СМР били на стойност 84 189. 05 лв./материали и труд/ без ДДС. Възложените СМР, както и допълнителни такива /по допълнителен договор/ били извършени и приети от възложителя с протокол Образец 19 за извършени СМР на 07.09.2011 г. /л. 602 т. VІ от д.п./.

На 12.09.2011 г. Община Шумен приела от „Билдинг строй експрес” ЕООД гр.Шумен обектите, за което бил съставен Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /л.436-440 с.п./.

На 07.09.2011 г. между Община Шумен и „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен бил сключен нов договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на образователната инфраструктура, находящи се на територията на гр. Шумен, по обособена позиция „ ЛОТ 14 – „Извършване на СМР за ЦДГ № 35 „Изворче” на стойност 264 571. 21 лв. с ДДС /л. 442 с.п./. В договорната цена били включени вложените материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране и други, както и печалба. Уговорен бил срок за изпълнение по договора от 27 календарни дни.

За осъществяване на СМР „Билдинг строй експрес” ЕООД сключило договор с подизпълнител „РВ Инженеринг” ЕООД на 20.09.2011 г. на стойност 10 957. 79 лв. без ДДС /л. 593-598 т. VІ д.п./ за извършване на следните СМР – вътрешна мазилка по страници 20-40 см. при неизмазани стени с единична цена за метър 2 лв., окачен таван от гипсокартон 12.5 см. с топлоизолация от минерална вата с единична цена 10. 30 лв. на кв.м. и трикратно боядисване нови тавани с бяла латексна боя с единична цена  1. 60 лв. на кв.м., с обща цена по договора 10 957. 79 лв. без ДДС. Бил уговорен срок за извършване на СМР – 20 календарни дни, като в цената по договора се включвали и стойността на вложените материали, извършени работи, разходи за труд, механизация и др. На 10.10.2011 г. между възложителя и изпълнителя бил съставен протокол за приемане на извършени СМР /т.ІV л. 37 гърба д.п./ в който били отразени СМР: обръщане около прозорци 281 метра при единична цена 2 лв. на метър и обща стойност 562 лв., окачен таван гипсокартон 12.5 см. с топлоизолация от минерална вата-12 см. - 862 кв.м. при единична цена – 10. 30 лв. на кв.м. и обща стойност 8 886.84 лв., трикратно боядисване нови тавани с бяла латексна боя - 931 кв.м. при цена на кв.м. – 1. 60 лв. с обща цена 1 489. 60 лв. и гипсова шпакловка – 9 кв.м и обща стойност 19. 35 лв. при цена за кв. м. 2. 15 лв. Или обща стойност на извършените СМР 10 957 лв. без ДДС и 13 149. 35 лв. с ДДС.

Строителството започнало на 19.09.2011 г. и приключило на 15.10.2011 г., когато Община Шумен приела от „Билдинг строй експрес” ЕООД обекта, за което бил съставен Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа

В този период от време „РВ Инженеринг” ЕООД имал сключени трудови договори с 6 до 8 строителни работници /л. 200-202 с.п./. Тъй като обема на СМР бил голям, а „РВ Инженеринг” ЕООД в този период имал още два сключени договора за СМР със „Солвей Соди” АД, подс. В. не можел да изпълни в срок всички поети задължения с назначените в дружеството му по трудови договори строителни работници. Затова той решил от своя страна да потърси подизпълнител, който да подпомогне „РВ Инженеринг” ЕООД да извърши договорените СМР в срок. За целта през месец август - септември 2011г. се свързал с подс.Д.И., който представлявал търговско дружество „НЕН – СИВ” ЕООД  гр. Шумен. „Нен Сив“ ЕООД не разполагало с назначени работници по трудов договор, но осигурило 5 работника по граждански договори. Отношенията между „РВ Инженеринг“ ЕООД и „Нен Сив“ ЕООД били оформени и документално както следва:

·        Договор за подизпълнител № 1/11.08.2011г. между „РВ Инженеринг" ЕООД и „Нен Сив" ЕООД с предмет CMP-монтаж на гипсокартон и консумативи на обект ПМГ „Л.Димитрова" и Шесто ОУ „Е.Марковски", акт обр. 19 за извършени СМР между страните по този договор от 26.09.2011г., фактура № 0...45/2809.2011г. с доставчик „Нен Сив“ ЕООД и получател „РВ Инженеринг" ЕООД, касов бон за платена сума по фактурата.

·        Договор за подизпълнител № 2/16.08.2011г. между „РВ Инженеринг" ЕООД и „Нен Сив" ЕООД с предмет CMP-обръщане около прозорци и боядисване с латекс на обект ПМГ „Л.Димитрова" и Шесто ОУ „Е.Марковски", акт обр.19 за извършени СМР между страните по този договор от 26.09.2011г., фактура №0... 43/27.09.2011г. с доставчик „Нен Сив" ЕООД получател „РВ Инженеринг"ЕООД, касов бон за платена сума по фактурата.

·        Договор за подизпълнител №3/19.09.2011г. между „РВ Инженеринг" ЕООД и „Нен Сив" ЕООД с предмет СМР- монтаж на гипсокартон и консумативи на обект ЦДГ „Изворче"-Шумен, акт обр.19 от 10.10.2011 г. за извършени СМР между страните по този договор, фактура № 0...46/29.09.2011г. с доставчик „Нен Сив" ЕООД и получател „РВ Инженеринг" ЕООД, касов бон за платена сума по фактурата.

·        Договор за подизпълнител №4/20.09.2011г. между „РВ Инженеринг” ЕООД и „Нен Сив” ЕООД с предмет СМР- обръщане около прозорци и боядисване с латекс на обект ЦДГ „Изворче”, акт обр.19 от 10.10.2011г. за извършени СМР между страните по договора, фактура № 0...47/30.09.2011г. с доставчик „Нен Сив” ЕООД и получател „РВ Инженеринг” ЕООД, касов бон за платена сума по фактурата.

Като получил четирите фактури подс. В. ги предал на св. М.И., която обслужвала счетоводството на „РВ Инженеринг” ЕООД. На 13.10.2011г. св. М.И.съставила  справка-декларация по ЗДДС, в която включила и данните по четирите фактури и я подала по електронен път в ТД на НАП – Шумен, която била заведена с вх. № 27001059360/13.10.2011г. В справката-декларация било вписано, че „РВ Инженеринг“ ЕООД,  следва да се ползва от правото на данъчен кредит в размер на общата стойност на ДДС по четирите  фактури - 9 924 лв. През м. февруари 2012 г. св. Иванова съставила  и  ГДД по ЗКПО в която отново били включени и четирите фактури. На 17.02.2012г. ГДД св. Иванова подала по електронен път в ТД на НАП – Шумен и била заведена с вх.№ 2700И008260/17.02.2012г.

На 09.04.2012 г. ЗАД „Виктория” възложило с договор на „РВ Инженеринг” ЕООД / л.611 гърба т. VІ от д.п./ да извърши „Основен ремонт и преустройство на помещения, представляващи офис” в гр.Шумен ул. Цар Освободител № 48, като била договорена стойност 39 801. 29 лв. с ДДС за изпълнение на договора, като осигуряването на материали, детайли, конструкции и всичко друго необходимо за извършване на ремонта било възложено на изпълнителя. На 08.05.2012 г. бил съставен протокол Образец 19 за извършени СМР /л. 615 гърба – 619 т. VІ д.п./ в който били описани поотделно всяко от извършените СМР по количество, единична цена на кв. м. и обща стойност в размер на 39 801. 29 лв. с ДДС. В периода на извършване на СМР на този обект, „РВ Инженеринг” ЕООД имало назначени 5 работника, както и сключени договори за СМР с „Девня варовик” АД и Община Шумен. За да изпълни в срок договора си със ЗАД „Виктория” подс. В. отново решил да потърси подизпълнител, на когото да възложи извършването на част от СМР. По този повод се свързал с подс. И.К. – управител на „КРИСИ СТРОЙ” ООД гр. Шумен. Търговското дружество на подс. К. за периода 01.03.2012 – 30.06.2012 г. имал назначени 9 общи работници по строителство на сгради. Отношенията между „РВ Инженеринг“ ЕООД и „Криси строй“ ООД също били оформени документално както следва:

·        Договор 1/ 09.04.2012г. между „РВ Инженеринг" ЕООД и „Криси Строй" ООД с предмет СМР на обект- Основен ремонт на офис на ЗАД „Виктория"-Шумен, акт обр19 от 28.05.2012г. за извършени СМР между страните по този договор, фактура № 19/30.05.2012г. с доставчик „Криси Строй ООД" и получател „РВ Инженеринг" ЕООД, касов бон за платена сума по фактурата.

След като получил фактура № 19/30.05.2012 г. подс. В. я предал на св. М.И., която я включила в справката- декларация за м. май 2012 г. Същата била подадена по електронен път и била входирана в ТД – НАП Шумен с вх. № 27001083181/13.06.2012 г. По този начин с включване на тази фактура в справката-декларация по ДДС било декларирано, че „РВ Инженеринг” има право на приспадане на  данъчен кредит в размер на ДДС посочено във фактурата – 2 442. 50 лв.

На 23.10.2012 г. Община Шумен сключила договор за СМР за изпълнението на обект „Преустройство на Общежитие за учащи в „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” в гр. Шумен с „КРИС ГРУП” ЕООД гр. Русе /л.469-474 от с.п./, със срок за извършване на СМР 45 календарни дни считано от датата на подписване на договора. „КРИС ГРУП” ЕООД гр. Русе възложило на „П.С. – ЕРО” ЕООД гр. Русе извършването на част от СМР по този обект. От своя страна „П.С. – ЕРО” ЕООД гр. Русе с договор от 29.10.2012 г. / л.43 т.ІV от д.п./ възложило на „РВ Инженеринг” ЕООД извършване на СМР по представена от „РВ Инженеринг” оферта на стойност 19 855 лв. без ДДС и 23 826 лв. с ДДС, в която се включвали цената на вложените материали, извършени работи, разходи за труд, механизация, енергия, складиране и други, както и печалба и срок от 45 календарни дни от сключване на договора. През периода на извършване на СМР, „РВ Инженеринг” ЕООД имало назначени 12 работника по трудов договор. Същевременно дружеството осъществявало и други СМР, възложени му с договори от Атанас Г. Баташки в с. Здравец общ. Аврен, ДП „РВД” и с Община Шумен за ремонт на НЧ „Тодор П. 1963”. Подс. В. преценил, че не може в срок да изпълни поетите задължения със собствени сили, затова отново се свързал с подс.И.К.. Двамата подписали Договор за подизпълнител № 4/31.10.2012г. между „РВ Инженеринг" ЕООД и „Криси Строй" ООД с предмет СМР на обект -преустройство на общежитие за учащи в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания –Шумен. След извършване на СМР бил съставен и акт обр.19 от 13.12.2012г. за извършени СМР между страните по този договор. Подс.К. издал фактура №0..40/29.11.2012г. с доставчик „Криси Строй ООД“ и получател „РВ Инженеринг" ЕООД, както и касов бон за платена сума по фактурата

На 13.12.2012 г. между възложителя „П.С.-ЕРО” и изпълнителя „РВ Инженеринг” бил подписан протокол № 1 за установяване на извършените СМР /л. 45 гърба т. ІV от д.п./, в който били посочени следните СМР: шпакловка с теракол по фасади – 215 кв.м. при единична цена /за един кв. метър/ 4. 66 лв., боядисване с фасаген по фасади 411 кв.м. и единична цена 4. 27 лв., боядисване на огради с фасаген 126 кв.м. при единична цена 4. 27 лв., вароциментова мазилка 59 кв. м. при единична цена 7. 08 лв., ръчен изкоп 14 кв.м. и цена 18.69 лв. на кв.м., ръчно подравняване на терен 1 020 кв.м. и цена 6. 10 лв. на кв.м., боядисване на огради с блажна боя 73 кв.м. и цена  4. 63 лв. на кв.м., монтаж на бордюри 109 кв.м. и цена 8. 92 лв. на кв.м., монтаж паркинг тела 190 кв.м. и цена 8. 38 лв. и монтаж на тротоарни плочки 45 кв. м. и цена 8. 49 лв. или общо 23 826 лв. с ДДС.

На 05.11.2012 г. Община Шумен възложила с договор на „РВ Инженеринг” ЕООД СМР на обект „Ремонт НЧ „Тодор П.” – 1963” гр. Шумен /л. 641 т. VІ от д.п./ на обща стойност 33 973. 92 лв. с ДДС, като в цената се включвала и цената на вложените материали, извършени работи и разходи за труд, механизация, енергия и други, включително и печалба.  Бил уговорен и срок за извършване на СМР – 30 календарни дни от подписване на договора. На 05.12.2012 г. между Община Шумен и „РВ Инженеринг” бил съставен протокол Образец 19 за извършени СМР / л.645 гърба т. VІ от д.п./. В същия били описани извършените СМР по мярка, количество, единична цена и обща цена: обработка на ламаринен покрив 940 кв.м. при цена 2. 04 лв. на кв.м., грундиране с битумен грунд 940 кв.м. и цена 2. 56 лв. на кв.м., направа на хидроизолация два пласта – 940 кв.м. с цена 18. 65 лв. на кв.м., подмяна на улуци 88 м. и цена 26. 70 лв. на метър, подмяна на водосточни тръби 70 м. и цена 26. 70 лв. на метър, подмяна на греди 10 броя с цена 67. 80 лв. на брой и ремонт на комини 6 броя и цена 260 лв. на комин или обща стойност с ДДС 33 973. 92 лв. В този период „РВ Инженеринг” имало 12 общи работници по строителство на сгради, както и сключени договори за СМР с Баташки за сграда в с. Здравец общ. Аврен и с „П.С. – ЕРО” ЕООД гр. Русе за СМР – „Преустройство на Общежитие за учащи в „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” в гр. Шумен. За да извърши в срок СМР по този договор подс. В. отново се обърнал към подс. К.. Така бил подписан Договор за подизпълнител № 5/08.11.2012г. между „РВ  Инженеринг" ЕООД и „Криси Строй“ ООД с предмет СМР на НЧ „Тодор П."-1963г. Шумен, акт обр.19 от 30.11.2012г. за извършени СМР между страните по този договор. Подс.К. издал и фактура №0...41/30.11.2012г. с доставчик „Криси Строй“ ООД и получател „РВ Инженеринг" ЕООД, както и касов бон за платена сума по фактурата.

След като подс. В. се снабдил с фактури № 40/29.11.2012 г. и № 41/30.11.2012 г. той ги предал на св. М.И., която включила данните от тези фактури в справката-декларация по ДСС за м. ноември 2012 г., подала я по електронен път в ТД НАП – Шумен, където била входирана с вх. № 27001100817/08.12.2012г. Включвайки двете фактури в справката-декларация, подс. В. декларирал, че има право на приспадане на данъчен кредит по двете фактури в общ размер на 4 989. 50 лв. При изготвяне на ГДД за 2012 г., св. М.И.включила и данните от трите фактури - №19/30.05.2012 г., № 0000000040/29.11.2012 г. и № 0000000041/30.11.2012 г.

През м. май 2013 г. от ТД – НАП Варна започнала ревизия на „РВ Инженеринг” ЕООД. По време на ревизията били изискани множество документи от подс. В.. За доказване реалност на сделките с „НЕН СИВ” ЕООД и „КРИСИ СТРОЙ” ООД, от там и издадените от тях фактури,  подсъдимите представили множество договори за извършване на работа с личен труд, сключени между тези две дружества и различни физически лица. С ревизионен акт № 271201626/22.07.2013 г. било отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от „НЕН СИВ” ЕООД и „КРИСИ СТРОЙ” ООД.

„РВ Инженеринг“ ЕООД продължило дейността си, както и редовно извършвало плащания към бюджета, съобразно системата на обслужване на единната сметка за заплащане на задължения към ЦБ, ДОО, НЗОК, постъпленията независимо от основанието за внасяне, били използвани и за погасяване на задълженията по РА №271301626/22.07.2013г. По този начин задълженията на „РВ Инженеринг” ЕООД за непризнатия ДДС в размер на 17 356 лв. били погасени с лихвите. Били погасени и задълженията за корпоративен данък за 2011 и 2012 г. съответно на 22.07.2013 г. и на 18.05.2018 г. ведно с дължимите лихви.

От заключението на приетата графична експертиза се установява, че: 1. Почеркът, с който е изписан ръкописния текст във фактури № 43 и 45 с издател „НЕН СИВ” ЕООД е на подс. Д.И.; 2. Почеркът, с който е изписан ръкописния текст във фактури № 46 и 47 е на св. В.И.; 3. Подписите във фактури с № 43, 45,46 и 47 с издател „НЕН СИВ” ЕООД е на подс. Д.И.; 4. Подписите във фактури с № 19, 40 и 41 с издател „КРИСИ СТРОЙ” ООД е на подс. И.К..

От заключението на ССЕ на в. л. Р. В. от 12.07.2017 г. се установява, че: 1. Фактури с № 43, 45, 46, 47, 19, 40 и 41 са включени в дневник за покупките за съответния месец, както и в ГДД за 2011 г. и 2012 г. на „РВ Инженеринг”; 2. Общия размер на дължимите ДДС от „РВ Инженеринг” ЕООД по фактурите с издател „НЕН СИВ” ЕООД е 9 924 лв. и корпоративен данък за 2011 г. е 4 962 лв.; 3. Общия размер на дължимите от „РВ Инженеринг” ЕООД по фактурите с издател „КРИСИ СТРОЙ” ООД е 7 432 лв. ДДС и корпоративен данък за 2012 г. – 3 716 лв.

От заключението на ССЧ на в.л. Р. В., депозирано в ШОС с вх. № 3146/14.06.18 г. допусната и назначена в съд. производство се установява, че фактурите с № 43, 45, 46 и 47 с издател „НЕН СИВ” ЕООД не са включени в дневниците за продажби на това дружество, тъй като регистрацията по ЗДДС на това дружество е прекратена на 04.04.2011 г. Фактури с № 19, 40 и 41 с издател „КРИСИ СТРОЙ” ООД са включени в дневниците за продажби по ЗДДС за периодите – м. май и м. ноември 2012 г.

От заключението на ССЧ на в.л. Р. В., депозирано в ШОС с вх. № 4036/03.08.18 г. допусната и назначена в съд. производство се установява, че задълженията на „РВ Инженеринг” ЕООД за корпоративен данък за 2011 и 2012 г. са погасени на 22.07.2013 г. и на 18.05.2018 г.

От заключението на  СТЕ на в. л. Ст. М. – допусната и назначена в съд. производство се установява, че: 1. За обект „ПМГ „Нанчо Попович” Шумен и VІ-то ОУ „Еньо Марковски” гр. Шумен за извършване на договорените СМР са необходими 669. 94 човекодни и назначените 6 общи работника по строителството не са били достатъчни за извършване на договорените и изпълнени СМР в срок и е било необходимо да се наемат допълнително работници или подизпълнител, тъй като през същия период дружеството е имало сключени и други договори за СМР; 2. За обект „ЦДГ „Изворче” гр. Шумен са били необходими 207. 26 човекодни и назначените 8 общи работника по строителството не са били достатъчни за извършване на договорените и изпълнени СМР в срок и е било необходимо да се наемат допълнително работници или подизпълнител, тъй като през същия период дружеството е имало сключени и други договори за СМР; 3. За обект „ЗАД „Виктория” гр. Шумен са били необходими 207. 32 човекодни и назначените 5 общи работника по строителството не са били достатъчни за извършване на договорените и изпълнени СМР в срок и е било необходимо да се наемат допълнително работници или подизпълнител, тъй като през същия период дружеството е имало сключени и други договори за СМР; 4. За обект „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” гр. Шумен са били необходими 236.93 човекодни и назначените 12 общи работника по строителството не са били достатъчни за извършване на договорените и изпълнени СМР в срок и е било необходимо да се наемат допълнително работници или подизпълнител, тъй като през същия период дружеството е имало сключени и други договори за СМР; 5. За обект „НЧ „Тодор П.” – 1963” гр. Шумен са били необходими 235. 13 човекодни и назначените 12 общи работника по строителството не са били достатъчни за извършване на договорените и изпълнени СМР в срок и е било необходимо да се наемат допълнително работници или подизпълнител, тъй като през същия период дружеството е имало сключени и други договори за СМР.

От заключението на допълнителната СТЕ на в. л. Ст. М. се установява, че: 1. За обект „ПМГ и VІ ОУ” при непрекъсната работа и в почивните дни за извършване на СМР са били необходими 29 календарни дни и 23 работника. Заедно с другите обекти наети от „РВ Инженеринг” за извършване на всички СМР са били необходими 23 до 25 работника и недостигащия брой работници е бил 17-19 работника; 2. За обект „ЦДГ „Изворче” са били необходими 21 календарни дни, при работа и в почивните дни. Необходими са били 10 до 23 работника за СМР не само на този обект, а и на другите обекти на които „РВ Инженеринг” е работело. Недостигащия персонал е бил от 2 до 15 работника; 3. За обект „ЗАД „Виктория” са били необходими 30 календарни дни и 7 работника при работа и в почивните дни. Ако се почива в почивните дни, то са необходими 10 работника, а заедно и с другите обекти недостигащите работници са от 7 до 15 броя; 4. За обект „Дневен център” са били необходими 46 работни дни, включително и почивните и 6 работника. При наети 12 работника и други обекти по същото време, недостигащите работници са били от 2 до 5 броя; 5. За обект „НЧ „Тодор П. – 1963” са били необходими 31 календарни дни и 8 работника. При назначени 12 работника и други обекти недостигащите работници са били от 2 до 5 броя.

От представените и приети като доказателства по делото разпечатки на „Електронни услуги на НАП” за наличните трудови договори на „РВ Инженеринг” ЕООД се установява, че за периода 10.08.11 г. – 07.09.11 г. има назначени 6 общи работника по строителството, за периода 20.09. – 10.10.2011 г. има 8 работника, за периода 09.04.2012 – 08.05.2012 г. има 5 работника, за периодите 29.10-13.12.2012 г. и 05.11. – 05.12.2012 г. има 12 работника.

От приетите писмо с изх. №7899#1/05.07. 18 г. от ТД-НАП Варна и приложените справки за трудови договори се установява, че „НЕН СИВ” ЕООД за периода от 10.08.11 г. – 07.09.11 г. и 20.09. – 10.10.2011 г. няма назначени общи работници по строителство на сгради. „КРИСИ СТРОЙ” ООД  за периода 09.04. – 08. 05.2012 г. имало назначени 9 общи работници по строителство на сгради, а в периода 01.10. – 31.12.2012 г. е имал само един общ работник по трудов договор.

Изложените фактически положения въззивният съд приема за установени въз основа на собствен анализ в цялост на събрания по делото доказателствен материал, включително и в хода на проведеното въззивно следствие. Описаната обстановка се извлича от неизменните обяснения на подсъдимия М.В., възприети лично и от настоящия състав, приложените по делото писмени доказателства – договори за подизпълнители, фактури, актове обр.19, касови бонове, граждански договори, заключенията на множеството назначени по делото експертизи, гласните доказателства.

В крайна сметка по делото е безспорно, че инкриминираните фактури са истински документи, тъй като те са издадени от лицата, посочени за техни автори; СМР, за които са издадени са били извършени; цената по тях е платена; били са осчетоводени надлежно от „РВ Инженеринг“ ЕООД; фактурите с № 43, 45, 46 и 47 с издател „НЕН СИВ” ЕООД не са включени в дневниците за продажби на това дружество, тъй като регистрацията по ЗДДС на това дружество е прекратена на 04.04.2011 г. Фактури с № 19, 40 и 41 с издател „КРИСИ СТРОЙ” ООД са включени в дневниците за продажби по ЗДДС за периодите – м. май и м. ноември 2012 г.

По повод на фактурите от „Нен-Сив" ЕООД, фактът на прекратяване на регистрацията на дружеството по ЗДДС, не лишава „РВ Инженеринг” ЕООД от правото да приспадне данъчен кредит. Това е така, защото според решението на СЕС по делото "Gabor Toth" It. 32/ получателят има право на приспадане дори и ако доставчикът на услуги не е данъчно задължено лице, нерегистрирано за целите на ДДС, когато фактурите за предоставените услуги съдържат цялата изискуема информация по чл. 226 Директива 2006/112, и в частност информацията, която е необходима за идентифициране на лицето, издало фактурите, и естеството на услугите. В същия смисъл е и решение на СЕС от 22 декември 2010 г. по дело Dankowski, С-438/09 г.

Безспорно е установено и първата инстанция също възприема за достоверно обяснението на подс.В., че дружеството „РВ Инженеринг“ ЕООД не е разполагало с достатъчно работници, наети по трудов договор, за да изпълни обема от СМР, реално осъществен, отчетен и приет от възложителите. Единственият спор по делото е как е бил „запълнен“ този недостиг от работна ръка. Дали чрез наемане по неустановен начин на неустановени лица, на които подс.В. е плащал по неустановен начин – както е възприел ШОС. Или това е сторено чрез наемане на дружества подизпълнители – „Нен сив“ ЕООД и „Криси строй“ ООД. Въззивната инстанция възприема за доказана именно тази втора хипотеза. На първо място в подкрепа на този извод са представените множество писмени доказателства още на фаза развилото се данъчно-ревизионно производство. От страна на доставчиците „Нен сив“ ЕООД и „Криси строй“ ООД още в хода на ревизията са представени фактурите, двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за приемане на извършени СМР на съответните строителни обекти и договори с „РВ Инженеринг“ ЕООД като възложител. В дадените писмени обяснения подсъдимите Др.И. и И.К. - управители на тези дружества, потвърждават извършването на строителните услуги в полза на „РВ Инженеринг“ ЕООД и представят сключени граждански договори с физически лица, на които е възложено извършването на конкретната работа. От данъчните органи са извършени насрещни проверки на физическите лица като последните в отговор на връчените им искания са дали писмени обяснения, в които са потвърдили, че в съответния период от време са извършили конкретен вид строително-монтажни дейности на конкретни строителни обекти, които съответстват на посочените в приемо-предавателните протоколи, и са представили сключените граждански договори. Същите документи /без гражданските договори/ са представени и от ревизираното дружество заедно с договори и приемо-предавателни протоколи, установяващи извършването и приемането на СМР от инвеститорите на строителните обекти. Договорите и актовете за извършени и приети СМР към всяка една от процесните фактури са проследени в заключението на вещото лице по ССЕ. Същото констатира, че счетоводството на „РВ Инженеринг“ ЕООД е редовно водено и дава възможност за анализ, проверка и хронологично проследяване на счетоводните операции. Плащанията са направени на датите на фактурите. 

Затова и напълно несподелимо е виждането на обвинението, възприето с известни модификации и от първоинстанционния съд, че гражданските договори и писмените обяснения на физическите лица са частни документи с невярно съдържание, съставени единствено за да обслужат защитна теза на подс.В., при положение, че гражданските договори са представени както от дружествата-доставчици, така и от физическите лица при извършените им в ревизионното производство насрещни проверки, и по-голямата част от писмените обяснения /на работниците, наети по граждански договори от „Нен сив“ ЕООД/, са написани саморъчно, подписани и представени на органите по приходите от самите лица Това е видно от приложените такива договори още към ревизионния доклад на НАП на стр. 12 и 28,  т.7 от ДП на л.4,22,31,39,67,71 и 75. Изложеното по-горе е дало основание на ВАдмС да приеме, че са налице реално осъществени доставки на строителни услуги и да постанови Решение № 912/ 23.01.2017 по  адм. дело № 936/2016 г., с което е  отменил РА № 271301626/22.07.2013 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, в частта относно определените задължения за ДДС, корпоративен данък и лихви в общ размер 32731.95 лв. /в т.ч. ДДС в размер на 21 522.66 лв. за данъчните периоди м. септември и м. декември 2011 г., м. май и м. ноември 2012 г. по фактури, издадени от „Нен сив“ ЕООД, „Криси строй“ ООД и „Апи тренд“ ООД, и лихви в размер на 3 272.09 лв.; корпоративен данък за 2011 г. в размер на 7 045.34 лв. и лихви 891.86 лв.

Безспорно постановеното и влязло в сила решение на ВАдмС в настоящото наказателно производство няма обвързваща задължителна сила, но то е индиция за достоверността на тези договори и реалността на осъществените доставки на строителни услуги от „Нен сив“ ЕООД и „Криси строй“ ООД в полза на „РВ Инженеринг“ ЕООД. От тези договори е видно, че „Криси Строй“ ООД е наело 5 лица, и „Нен Сив“ ЕООД 5 лица.

Достоверността на тези писмени доказателства е потвърдена и в наказателния процес чрез проведените разпити на 9 от тези лица, включително и в проведеното от въззивната инстанция съдебно следствие чрез разпита на свид.Я.Я.. От показанията на осем от тези лица, депозирани в съдебно заседание, проведено от ШОС на 18.09.2018г., шест от тях са потвърдили обстоятелството, че са извършвали СМР на въпросните обекти. Обяснимо е обстоятелството те след толкова продължителен период от време (повече от 5-6 години) да не са в състояние да възпроизведат в детайли обстоятелствата относно времето, обектите, вида на извършените СМР. Абсолютно нелогично е да се очаква от строителните работници да са наясно с това кои дружества извършват СМР на даден обект, както и с това какви са точните отношения между работещите лица и „РВ инженеринг“ ЕООД от една страна и от друга между „РВ инженеринг“ ЕООД и „Нен сив“ ЕООД и „Криси строй“ ООД. Затова и заявеното на досъдебната фаза чрез показанията на св. Т.Д., Н.А./от д. п./ и Г.Х.(наети по трудов договор от „РВ Инженеринг“ ЕООД) не установява с твърдяната от първата инстанция категоричност, че на даден обект са работили само работници на „РВ Инженеринг” ЕООД. Субективните представи на трима общи работници не могат да опровергаят наличните по делото писмени доказателства, нито пък да поставят под съмнение достоверността на показанията на други свидетели по делото, при това не само лица наети по граждански договори, но и такива, несвързани с нито едно от трите дружества, представлявани от подсъдимите по делото. Още повече, че свид. Т.Д. и Н.А.при непосредствения си разпит пред съда са изоставили това си твърдение, което е наложило приобщаването на показанията им до дп. Свидетелите са дали логично обяснение за констатираното разминаване, както и че не са били наясно какви са другите хора, работещи по обектите. Така съдът не е дал вяра на показанията, дадени в съдебно заседание на свидетелите, наети по трудов договор с РВ Инженеринг ЕООД: Т.Д., Г.Г., И.М., Н.А., С.С.и Г.Х., а е кредитирал тези, депозирани от тях на досъдебното производство и приобщени по реда на чл.281, ал4 от НПК, че СМР са извършени само от тях, без участието на други работници от др. фирми. ШОС изцяло е игнорирал в тази им част показанията на св. Р. И., св. Б.Б., К.В., както и на свидетелите, които са били наети по граждански договори от подизпълнителите „Криси Строй“ ООД и „Нен Сив“ ЕООД: Й.Й., М.М., Н.С., И.Й., Ц.Ц.и Г.Г.. В тази група следва да бъде включен и свид.Я.Я., разпитан от настоящия състав, който също заяви: „ С И. имах сключен договор за извършване на ремонтни дейности. Работил съм на три негови обекта -  Застрахователна  компания Виктория, на читалище, името не мога да се сетя, а третият обект беше дневен център за деца в неравностойно положение. Аз работя като строител. На единия обект съм слагал плочки, шпакловка съм правил, обръщал съм прозорци в Застрахователна компания Виктория, в читалището правих хидроизолация горе на тавана, в дневния център боядисвах фасадата. Това да е било 2011-2012 г.”

На изричен въпрос на защитата свид.Янчев заяви, че на тези обекти са работили много хора, но не е наясно какви са. Заяви, че е виждал подс.В..

            От показанията на св. Р. И. - строителен техник на „Билдинг строй експрес“ ЕООД- възложител на СМР на „РВ Инженеринг" ЕООД на обектите ПМГ "Л.Димитрова", Шесто ОУ"Е.Марковски" и ЦДГ „Изворче", както и на св. Б.Б. - стр. техник на „РВ Инженеринг" ЕООД, също се установява, че при извършване на СМР на тези обекти, „РВ Инженеринг" ЕООД е ползвал подизпълнители. Същите посочват в с.з. управителите на „Нен Сив" ЕООД и „Криси Строй" ООД - Д.И. и И.К. като лица, които са присъствали при СМР на процесиите обекти. По същия начин св. В. Г.-директор на ПМГ, и В.Й.- гл. експерт в Община Шумен, посочват И.К. като лице, присъствало при СМР на тези обекти.

          В хода на съдебното следствие пред ШОС е разпитана като свидетел К.В. - изготвила строително-техническата експертиза по адм. дело №3957/2013г. по описа на Варненския адм. съд. Настоящата инстанция намира за нужно да отбележи, че кредитира единствено показанията на св.Василева резултат на нейните лични възприятия, придобити при посещенията на обектите. Тя е констатирала съответствие между реално извършените СМР на процесните обекти и подписаните договори между възложител и изпълнител. Свидетелката е разговаряла с директорите на „ПМГ” и „ЦДГ „Изворче” и от тях разбрала също, че  „РВ Инженеринг” ЕООД е използвало подизпълнители.

            Този факт намира своето най-ярко потвърждение чрез заключението на съдебно-техническата експертиза/ стр.11/, допусната от ШОС по искане на защитата. От него е видно, че:

·        Персоналът по трудови правоотношения, нает от „РВ Инженеринг" ЕООД не е бил достатъчен за извършване на всички СМР по обем и в съответните срокове и е било наложително използване на подизпълнител или наемане на допълнителна работна сила, тъй като през същия период има сключени договори за СМР и за други обекти

·         СМР са извършени от РВ „Инженеринг" ЕООД и „Нен Сив" ЕООД за периода 10.08.2011г. до 07.09.2011г. в ПТ „Л.Димитрова"-Шумен и Шесто ОУ „Е.Марковски"-Шумен и за периода 20.09.2011г. до 10.10.2011г. за обект ЦДГ „Изворче"-Шумен.

·        СМР са извършени от РВ Инженеринг ЕООД и Криси Строй ООД за периода 09.04.2012г. до 08.05.2012г. за обект-офис ЗАД „Виктория" АД, за периода 29.10.2012г. до 13.12.2012г. за обект „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания" и за периода 05.11.2012 до 05.12.2012г. за обект основен ремонт на НЧ „Т.П."-Шумен.

·         За извършване на работата по отразеното в процесиите фактури и за нейното приемане са съставяни протоколи обр.19.

В този смисъл е и заключението на допълнителната експертиза, която в детайли уточнява броя човекодни, необходими са изпълнение на СМР.

Т.е. установено е по несъмнен начин, че персоналът на „РВ Инженеринг" ЕООД не е бил достатъчен за извършване на всички СМР и е било необходимо използване на подизпълнители в лицето на „Криси Строй" ООД и „Нен Сив" ЕООД.

Съвкупният анализ на всички доказателствени източници води до извод за необоснованост, както на обвинителната теза, така и на възприетото от съда, че: „ Подс.М.В. наемал по неустановен по делото начин работници, на които заплащал по неустановен по делото начин, които заедно с наетите по трудов договор работници на „РВ Инженеринг“ ЕООД извършили СМР.“

Оплакването на защитата, че това умозаключение на ШОС е вътрешно противоречиво, има своето основание. Това е така, защото от една страна ШОС декларира, че приема за доказано, че установените по делото работници на „РВ Инженеринг“ ЕООД не са били достатъчни, за да извърши дружеството наличните СМР, от друга - не дава вяра на редица гласни и писмени доказателства, коментирани по-горе, че на различните обекти са работили и лица, наети от „Нен Сив“ ЕООД и „Криси строй“ ООД и накрая, за да преодолее този силогизъм достига до абсолютно хипотетичното предположение за неустановени работници, наемани по неустановен начин от подс.В. и на които той плащал пак по неустановен начин. Въззивната инстанция обаче не споделя виждането на защитата, че се касае за неотстранимо съществено процесуално нарушение, което да налага отмяна на присъдата в хипотезата на чл.335, ал.2 от НПК, тъй като то би било санирано при оправдаването на подсъдимите, поради обективна съставомерност на деянията по предявените обвинения. Настоящият случай е точно такъв, тъй като този състав на ВАпС намира, че инкриминираните от обвинението доставки на строителни услуги са били реално осъществени от „Нен Сив“ ЕООД и „Криси строй“ ООД в полза на „РВ Инженеринг“ ЕООД, т.е. не е налице невярно деклариране, което да изпълва обективната страна на основния състав на престъплението по чл.255 ал.1, т.2 от НК. Горното от своя страна мотивира въззивната инстанция да упражни правомощието си по чл.335, ал.1 т.3 от НПК.

По отношение на искането на защитата на подс.Д.И. за прилагане на института на абсолютната давност

Настоящият съд намира, че в конкретния случай искането на защитата не може да бъде удовлетворено. По отношение на Д.И. са повдигнати две обвинения – по чл.255, ал.4, вр.ал.1, т.т.2, 6 и 7, вр.чл.20, ал.4, вр.чл.26, ал.1 от НК, инкриминиращо ДДС и период на осъществяване 27.09.2011 г. – 30.09.2011 г. Второто обвинение инкриминира същия период от време, но корпоративния данък за 2011 година, като придадената с обвинителния акт квалификация на деянието е по основния текст на чл.255, ал.1, т.2 и т.6, вр.чл.20, ал.4, вр.чл.26, ал.1 от НК. Първата инстанция отчитайки, че и двете данъчни задължения (по ЗДДС и по ЗКПО) са били платени на 22.07.2013 г., с постановената присъда е възприел наличието на привилегирования престъпен състав и по този пункт.

 ТР № 26 от 01.04.1960 г. постановено по н.д. № 17/60 г. на ОСНК на ВС на Република България дава задължително тълкуване на въпроса от кой момент започва да тече давностния срок за наказателно преследване, когато присвоеното имущество е възстановено. От съдържанието на решението е видно, че ВС е приел, че съгласно чл. 51 от НК /отм/ -  законът действал по време на постановяване на тълкувателното решение, давността за преследване започва от довършването на престъплението; при опит и приготовление - от деня, когато е извършено последното действие, а за престъпленията, които траят непрекъснато или се повтарят - от прекратяването им.

Съдържанието на аналогичната норма в сега действащия материален закон - чл. 80, ал.3 от НК, е почти идентично с посочената по-горе норма: "Давността за преследване започва от довършването на престъплението, при опит и приготовление - от деня, когато е извършено последното действие, а за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления - от прекратяването им.", като единствена разлика между посочените текстове се явява наличието на понятието продължавано престъпление в сега действащият, но това различие е без значение към настоящият казус.

Съгласно чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения и тълкувателните постановления на ВКС и ВАС са задължителни за органите на съдебната власт. Посочените съдилища са правоприемници на Върховния съд на Република България, постановил посоченото тълкувателно решение и следователно практиката на ВС по текстове на отменения НК, които са еднакви или със същото съдържание на текстове от новият наказателен кодекс е меродавна и към настоящият момент, като съгласно посочения текст от устройствения за съдебната власт закон тълкуването на такива правни норми е задължително за всички органи на съдебна власт.

Посоченото по-горе тълкувателно решение дава отговор и на въпроса по какъв начин и от кой момент следва да се изчисляват сроковете за погасяване на възможността за наказателно преследване на определено деяние, когато след извършването му деецът е осъществил действие, квалифициращо го по привилегирован /по-леко наказуем/ състав на същото престъпление.

            Върховният съд е посочил, че в тези случаи внасянето или заместването на присвоените пари или ценности не съставлява признак на основният състав на престъплението. Тези обстоятелства настъпили след довършване на престъплението имат значение на условия за смекчаване на санкцията по силата на закона, защото деецът или друго лице възстановява причинената с престъплението щета, но с този факт не се променят признаците на самото престъпление, нито се изменя обществената опасност на извършеното деяние. Поради тези причини ВС е приел, че началният момент за давността започва да тече от последното действие, с което е било довършено деянието и когато деецът се възползва от възможността да се ползва от привилегирован състав на престъплението, давността  за наказателното преследване с оглед на смекчената санкция се намалява от деня на връщането или заместваното на щетата от престъпление, като крайната дата на намалената давност за наказателно преследване не може да бъде по-късна от крайният момент на давност за наказателно преследване по основният текст на престъплението.

            В конкретния случай моментът, когато са платени данъчните задължения е 22.07.2013 г. Това е и момента, когато настъпват основанията за прилагане на привилегирования състав. От тази дата ще започне да тече и давностния срок за престъплението по чл.255, ал.4 вр. ал.1, т.2 и т.6  от НК. Наказанието, предвидено за него е лишаване от свобода до две години, което според чл. 80, ал.1, т.4 от НК, определя давностния срок за преследването на 5 години, а абсолютната давност на 7 години и шест месеца. Този срок започва да тече от 22.07.2013 г. и ще изтече на 23.01.2021 г.

Съгласно тълкувателното решение на ВС, крайният срок на погасителна давност за привилегированият състав се явява по-ранен от крайният срок на давността  по основният текст на чл. 255, ал.1, т.2 и т.6 от НК, който към датата на извършване на престъплението – 30 септември 2011 г. се е наказвал с до шест години лишаване от свобода и глоба до 2000 лева. Съгласно чл. 80, ал.1, т.3 от НК за престъпления, наказуеми от 3 до 10 години лишаване от свобода е 10 години, а абсолютната давност възлиза на 15 години,които очевидно не са изтекли.

Ето защо не са налице основания да бъде прието, че давностният  срок за преследване на престъпленията, предявени като обвинение срещу подсъдимия Д.И., е изтекъл както при постановяване на първоинстанционният съдебен акт, така и пред настоящата съдебна инстанция.

При служебната проверка въззивната инстанция констатира, че първата инстанция е допуснала и друго отстранимо процесуално нарушение. По отношение и на тримата подсъдими прокуратурата е възвела обвинение по отношение на корпоративния данък, на което е придала квалификация не по привилегирования състав по ал.4 на чл.255 от НК, а по основния такъв – чл.255, ал.1, т.2 и т.6 от НК със съответните привръзки по чл.26, ал.1 НК и чл.20 от НК. Първата инстанция е извършила преквалификация на деянията, отчитайки обстоятелството, че инкриминирания корпоративен данък (макар и вече недължим) е бил платен съответно през 2013г. и 2018 г. Същевременно обаче ШОС не е постановил оправдателен диспозитив по първоначално повдигнатото по-тежко обвинение. Този пропуск бе отстранен от въззивната инстанция при постановяване на новата присъда, като и тримата подсъдими бяха признати за невинни и оправдани съобразно предявеното им с обв.акт обвинение по отношение на корпоративния данък.

По реда на служебната проверка настоящият състав на въззивната инстанция не констатира други нарушения на процесуалния и материалния закон, които да съставляват въззивни основания за отмяна или изменяване на първоинстанционната присъда.

 По изложените съображения въззивният съд постанови нова присъда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.