Р Е Ш Е Н И Е

                   № 115

25.07.2014г.  гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на осемнадесети април две хиляди и дванадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Павлина Димитрова

секретар С.Д.

прокурора Иван Т.,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №139 по описа за 2014 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по протест на Варненска окръжна прокуратура и жалби от С.Т.Т., чрез служебния му защитник, адв. К.Д. и Й.Р.К., чрез служебния му защитник, адв. В.В., подсъдими по нохд №1378/13г. по описа на Варненския окръжен съд против присъдата на същия съд от 04.04.2014г., в наказателно-осъдителната част, с която на подсъдимите е наложено наказание от три години лишаване от свобода с приложение на чл.66 НК за срок от пет години за подс. Т. и три години лишаване от свобода при общ режим за подс. К. за извършени от тях деяния по чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2 и 7 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.55 ал.1 е ал.3 НК  В протеста се излаган съображения за явна несправедливост на наложените наказания и нарушение на материалния закон, тъй като при приложение на чл.55 ал.1  ал.3 НК съдът е определил наказание в размер на предвидения законов минимум. Прави се искане така определените наказания на двамата подсъдими да бъдат намалени под предвидения законов минимум. В жалбите се излагат съображения за явна несправедливост на наложените наказания, несъобразени с разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 НК като се прави искане същата да бъде изменена като се намали размера на наложеното наказание, а по отношение на подс. К. да се приложи и разпоредбата на чл.66 НК като му се определи подходящ изпитателен срок.

Представителят на апелативната прокуратура поддържа протеста и изразява становище за основателност на жалбите по отношение приложението на чл.55 ал.1 т.1 НК.

Протестът и жалбите са подадени  в срок и са допустими.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 04.04.14г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимия С.Т.Т. за виновен в това, че за периода 01.02.2007г.-м.юни 2007г. В гр.Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ „К. СТ” ЕООД, сам и последством електронен подпис на Д.М.С., избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 148 800лв. като потвърдил неистина в 4 бр. СД по ЗДДС като приспаднал неследващ му се данъчен кредит и на основание чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2 и 7 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.58а ал.4 и чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 НК му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от три години, при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от пет години.

Със същата присъда е признал подсъдимия Й.Р.К. за виновен в това ,че за периода м.юли-м.декември 2007г. в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на управител на „К. СТ”ЕООД, избегнал пращане на данъчни задължения в особено големи размери – 5 075 110,47лв. като потвърдил неистина в 6 бр. справки декларации по ЗДДС и приспаднал неследващ се данъчен кредит и не съхранил в законоустановените по чл.42 ЗСч счетоводни документи като на основание чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2,4 и 7 вр.чл.26 ал.1 НК и чл.58а ал.4 и чл.55 ал.1 и ал.3 НК му е определил наказание от три години лишаване от свобода при общ режим.

Осъдил  е подсъдимите да заплатят на държавата, представлявана от М-во на финансите причинени имуществени вреди в съответните размери ведно със законната лихва считано от датата на увреждането както и  съответните такси и направените по делото разноски.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

Производството по делото е протекло по реда на чл.371 т.2 НПК, като подсъдимите са признали всички факти и обстоятелства изложени в обв. акт, признали са вината си и са се съгласили събраните на ДП доказателства да се ползват в с.з.

Протестът и жалбите са само но отношение наложените наказания.

Обсъждайки всички събрани доказателства и признанията на подсъдимите съдът е стигнал до извода, че следва да приложи разпоредбата на чл.58а ал.4 НК и съответно тези на чл.55 ал.1 и ал.3 НК. Съдът не е изложил съображения защо приема, че са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, като се е задоволил да посочи че тъй като процедурата е протекла по гл.27 НПК, то следвало да приложи режима на чл.55 ал.1 т.1 НК. Съдът е посочил като смекчаващи обстоятелства единствено искрените самопризнания на подсъдимите, макар, че те са основание за разглеждане на делото по съкратената процедура, както и чистото съдебно минало на подс. Т..

Въззивната инстанция би могла да посочи като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство изминалият дълъг период от време – около 7 години от извършване на деянията, но тъй като и в подадения протест не се възразява срещу приложението на чл.55 ал.1 НК, то и настоящата инстанция няма да излага повече съображения в тази насока. Следва да се коригира единствено неправилно и незаконосъобразно определения размер на наложените наказания, които са в размер на определения законов минимум, а не под него както изисква разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 НК.

Така по отношение на подсъдимия С.Т. настоящата инстанция счита, че съобразно разпоредбите на чл.36 НК едно наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода с приложение на чл.66 ал.1 НК с изпитателен срок от три години би било съразмерно и би осъществило целите както на специалната, така и на генералната превенция.

По отношение на подсъдимия Й.К., настоящата инстанция счита, че следва да се определи наказание от две години и десет месеца лишаване от свобода, което следва да изтърпи ефективно при общ режим. Подсъдимият К., към момента на извършване на настоящото деяние е бил реабилитиран по право, като от всички следващи четири осъждания, едно деяние е извършено преди настоящото – това по чл.206 НК /26.03.2007г./ но присъдата е влязла в сила на 01.08.2008г като наложеното наказание е глоба в размер на 200лв.., а другите три са след извършване на това деяние. Т.е. към момента на извършване на деянието подс. К. следва да се счита неосъждан.  При определяне на наказанието обаче следва да се имат предвид данните за личността му, показващи една завишена степен на обществена опасност, както и размерът на причинените с деянието имуществени вреди – 5 075 110,47лв., които макар и при квалифициращ елемент „особено големи размери” са многократно над посочения в чл.93 т.14 НК размер от 12 000лв.

Неправилно е определено наказанието да се изтърпи в затвор, съобразно разпоредбата на чл.59 ал.1 ЗИНЗС. Същия следва да изтърпи тнаказанието си в затворническо общежитие от открит тип.

В този смисъл и присъдата на ВОС следва да бъде изменена като бъдат намалени наложените на подсъдимите Т. и К. наказания така както беше посочено по-горе.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание  чл.337 ал.1 т.1 и чл.338 НПК Варненският апелативен съд

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА присъдата от 04.04.2014г. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд № 1378/13г. в наказателно-осъдителната й част  по отношение  на подсъдимите С.Т.Т. с ЕГ№********** и Й.Р.К. с ЕГ№********** както следва:

НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на подс. С.Т.Т. от три години лишаване от свобода на ДВЕ години и ШЕСТ месеца лишаване от свобода, както и размера на изпитателния срок по чл.66 ал.1 НК – от пет години – на ТРИ години.

НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на подс. Й.Р.К. от три години лишаване от свобода при общ режим в затвор, на ДВЕ години и ДЕСЕТ месеца лишаване от свобода при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

Решението подлежи на касационна жалба или протест в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.337а ал.2 НПК.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.