Р Е Ш Е Н И Е

 

 

78/12.06.2019 г.

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Наказателно отделение,

на двадесет и седми май

година две хиляди и деветнадесета,

в открито заседание в следния състав:                     

                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА         

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

Секретар Г. Ненчева

Прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия П. Димитрова ВЧНД № 140 по описа на съда за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ ОТ НПК.

 

Предмет на същото е протоколно определение № 288 на Окръжен съд - Варна, по ЧНД № 324/2019г., постановено в открито съдебно заседание на 04.04.2019г., с което по реда на чл.436 от НПК е допусната съдебна реабилитация по отношение М.Ж.М., ЕГН -********** във връзка с осъждането му по три дела -  по НОХД № 1376/97г по описа на ВРС, по НОХД № 3415/2001г по описа на ВРС и по НОХД 674/2002г по описа на ВОС.

 

Пред настоящата инстанция производството е образувано по протест на прокурор при ОП-Варна, с който се иска отмяна на постановеното определение като неправилно с аргументи в две насоки – на първо място,  поради допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в липса на мотиви и в частност, на анализ в съдебния акт на всички установени от разпоредбите на чл. 87 от НК предпоставки за допускане на съдебна реабилитация; на второ място, поради липсата на втората изискуема предпоставка на чл. 87, ал.1 от НК  - тази по т. 2, причинените имуществени вреди от умишленото деяние да са изцяло възстановени, доколкото молителят не е представил доказателства за наличието на уважителни причини по смисъла на чл. 87, ал. 2 от НК, които да позволят съдебна реабилитация и без същият да е възстановил причинените вреди. Искането до настоящата инстанция е алтернативно - за отмяна на протоколното определение и връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав или отмяна на същото и постановяване на решение, с което да се остави без уважение молбата на осъденото лице М. за допускане на съдебна реабилитация.

 

В с.з. представителят на АП-Варна поддържа протеста.

Процесуалният представител на инициатора на настоящото производство осъдения М. М. – адв. П. Г. изразява становище за неоснователност на протеста, като намира, че първоинстанционният съд правилно е преценил, че  са налице предпоставки за допускане на съдебна реабилитация и моли за потвърждаване на атакуваното  определение.

 

Съставът на АС-Варна, след като се запозна с материалите по делото и прецени доводите на страните намира, че протестът е допустим, като по същество същият се явява и основателен по следните съображения:   

Оплакването изложено в протеста относно съдържанието на първоинстанционният съдебен акт, който не отговаря на изискванията на процесуалния закон е основателно. На първо място, не е изразено становище по въпроса, кои вреди подлежат на възстановяване по смисъла на чл. 87 НК, за да бъде допусната съдебна реабилитация: всички вреди, последица от престъпленията, или само тези, за които е налице произнасяне с присъдите. При извършено деяние по чл. 199 ал. 1 от НК, както е в случая, на собственика „Глобъл Меритайм сервисес“ ООД-Варна са били причинени имуществени вреди, като имуществената им стойност е възлизала на големи размери и за репарирането на които е допустимо предявяване на граждански иск в наказателния процес. Възможно е собственикът да се ползва от исковото производство по реда на ГПК, за да бъде постигнат същият правен ефект /получаване на обезщетение за причинените от деянието вреди /. По този въпрос не са изложени съображения относно последиците, при условие, че липсва произнасяне с присъдата по реда на чл. 45 ЗЗД, в аспекта на чл. 87, ал. 1, т. 2 НК.

На следващо място, не е даден и никакъв отговор за евентуална изтекла погасителна давност и отражението й за изхода на делото - от кой момент тече същата и кога изтича, както и кога се явява приложим чл. 87, ал. 2 НК, визиращ възможност за съдебна реабилитация и без възстановяване на причинените вреди, ако са налице уважителни причини.

 

Липсата на надлежен отговор на изброените въпроси препятства възможността на въззивната инстанция да провери правилността на изводите, мотивирали първоинстанционният съд да допусне съдебна реабилитация, респективно във въззивния съдебен акт да се даде отговор на възраженията на прокурора, обективирани в протеста. Поради това и определението на ОС-Варна следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

При новото му разглеждане е необходимо да се изследват и изяснят в пълна степен изискванията на чл. 87 от НПК, като бъде даден мотивиран отговор на всички въпроси, поставени в протеста.

 

Водим от гореизложеното, Варненският Апелативен съд в настоящия си състав:

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 288 на Окръжен съд - Варна, по ЧНД № 324/2019г., постановено в открито съдебно заседание на 04.04.2019г и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационна проверка.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ:1.                 2.