Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                 Номер 118/07.06.            Година  2016                  Град Варна

                     

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд                                        Наказателно отделение

На дванадесети май                                Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар Г.Н.

Прокурор Ружа Големанова

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

ВЧНД № 142 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е определение № 64/02.03.16г. по ЧНД № 74/ 2016 г. на Окръжен съд гр. Добрич, с което съдът заменил остатъка от наложеното на Д.К.К. по НОХД № 1195/2012 г. по описа на РС - Добрич наказание „Пробация” с „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 10 дни, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Въззивното производство е образувано по жалба на Д.К., в която моли определеният от съда строг режим да бъде изменен в по-лек. В с.з. пред въззивната инстанция К. не се явява, не се представлява.

Представителят на Апелативна прокуратура гр. Варна счита, че жалбата е неоснователна.

Председателят на ПС гр. Добрич е представил писмено становище, в което счита жалбата за неоснователна, а постановеното определение за правилно и законосъобразно, поради което и моли да бъде потвърдено.

 

При запознаване с материалите по делото и становищата на страните съставът на въззивната инстанция установи следното:

С определение за одобряване на споразумение № 45/11.07.2012г. по НОХД № 1195/2012г. на РС-град Добрич, влязло в сила на 11.07.2012г.  за извършено престъпление по чл. 343в, ал. ІІ от НК, на К. било наложено наказание „пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице пет пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” 320 часа годишно за три поредни години. Наказанието било приведено в изпълнение на 09.03.2015г., след изтърпяване на предходно наказание „пробация”  по НОХД № 7/12г. на РС – Добрич с пробационни мерки за срок от три години, като между осъжданията не са били налице възможности по чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 от НК.

При изпълнение на наложеното наказание пробация К. е допуснал множество нарушения по всяка от мерките „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” и „Безвъзмезден труд в полза на обществото” – по 320 часа годишно. До 18.06.2015г. К. изпълнявал наложената пробационна мярка в пробационната служба в град Добрич, след което по негова молба и в негов интерес местоизпълнението на мярката било променено в Първо РУ на МВР – Добрич, но допуснал 70 пропуска без основателна причина. По изпълнението на пробационната мярка “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” участвал в 13, но само на една от тях се явил на насрочената дата – 17.06.2015г. с 30-минутно закъснение. По изпълнението на мярката “Безвъзмезден труд в полза на обществото” – 320 часа годишно за срок от три години,  К. подписал декларация относно изпълнението на безвъзмездния труд, заповед за отработването на безвъзмездния труд, запознал се с графиците за полагане, но не е изработил нито един час.

За нарушенията са му били налагани предвидените в ЗИНЗС наказания – „забележка” и двукратно „писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода”.

Първоинстанционният съд приел, че без каквато и да било правно релевантна причина К. преустановил изпълнението на наложените му пробационни мерки, отклонявайки се е от изтърпяване на постановената от съда санкция. Съгласно чл.43а, т.2 от НК заменил изцяло наложената пробация с лишаване от свобода - остатъкът от 2 години и 21 дни от наложената пробация с лишаване от свобода, съобразно предвиденото от закона съотношение, преобразувал в срок от 1 година и 10 дни. Съдът посочил, че следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип с оглед предходните му осъждания.

Жалбоподателят не оспорва констатациите и изводите на първоинстанционния съд по отношение на пълната замяна на по-лекото с по-тежко наказание. Моли единствено за изменение на присъдата в частта на определения режим, като не излага конкретни доводи.

Видно от представеното свидетелство за съдимост К. има шест предходни осъждания. Последното му ефективно наказание лишаване от свобода било по НОХД № 56/2005г., присъдата по което влязла в сила на 16.11.2005г., за срок от три години, с начало от 26.11.2004г. Към момента на с.з. – на 02.03.16г. не е изтекъл срокът от десет години по пар. 3 ал. 2 т. 2 от ДР на ЗИНЗС от изтърпяване на последното наложено ефективно лишаване от свобода и К. се счита за «рецидивист» по смисъла на ЗИНЗС. Поради което и на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС следва да бъде настанен в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Като пряка законова последица е и определеният първоначален режим за изтърпяване на наложеното наказание – на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС – строг.

Поради изложеното не са налице основания за уважаване на претенцията на осъденото лице. Първоинстанционният съд е определил правилно първоначалния режим и мястото на понасяне на наказанието лишаване от свобода. Жалбоподателят К. следва да има предвид, че по чл. 64 ал. 1 от ЗИНЗС след понасяне на шест месеца от наложеното наказание и при добро поведение би могъл да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.

По изложените съображения и поради липса на основания за изменение и отмяна на разглеждания съдебен акт на основание чл. 452 ал. 1 от НПК и чл. 338 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

                     Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 64 от 02.03.2016 г. по ЧНД № 74/16 г. на Окръжен съд гр. Добрич.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ :