Р Е Ш Е Н И Е

 

 

100

 

 

Гр.ВАРНА,10.07.2013 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ:  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                              ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: АННА ПОМАКОВА,

 разгледа докладваното от съдия Димитров

 ВНОХД №147/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 22 по НОХД № 60/2013 год. на Силистренския окръжен съд, постановена на 22.04.2013 год.,с която, подсъдимия по делото: Й.И.Д., български гражданин, е признат за невинен по обвинението по чл.249, ал.4, вр. с ал.3 от НК и е оправдан по повдигнатото му обвинение. Съда се е произнесъл по веществените доказателства и по отношение на направените разноски по делото.

Въззивното производство е образувано по протест на СсОП. В протеста се сочи , че съда неправилно е оправдал подсъдимия. Според прокурора , съда съвсем неоснователно и необосновано не е изпълнил дадените указания от Варненския апелативен съд при повторното разглеждане на делото и изводите на първоинстанционния съд са необосновани и незаконосъобразни. Моли съда да отмени оправдателната присъда на първоинстанционния съд и да постанови осъдителна такава.

Представителят на прокуратурата изразява становище, че подържа протеста. Поради съществено процесуални нарушения допуснати от първоинстанционния съд , който не е изпълнил указанията на въззивната инстанция, моли съда да отмени присъдата и да върне делото на Силистренския окръжен съд, за ново разглеждане.

Подсъдимия редовно призован се явява. За него се явява адв.И.А. ***, който оспорва подадения протест, като неоснователен и необоснован. Развива доводи, че Силистренския окръжен съд е обосновал своя съдебен акт и не е допуснал процесуални нарушения . Моли съда да потвърди първоинстанционната присъда.

 

 

Съдът след като се запозна с доказателствата по делото прие за установено следното:

 

Срещу подсъдимия Й.Д. е било повдигнато обвинение по чл. 249, ал.4, вр. ал.3 от НК и делото е било внесено с обвинителен акт по този текст в съда . Силистренския окръжен съд е постановил съдебен акт- осъдителна присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК и го е осъдил на лишаване от свобода за срок от една година, което наказание е отложил за изпълнение с изпитателен срок от три години.

Тази присъда е била обжалвана от подсъдимия и неговия защитник- адв. А. пред въззивната инстанция.

Със свое решение от 05.02.2013 год. по ВНОХД № 2/ 2013 год., Варненския апелативен съд е отменил присъдата , поради допуснати съществени процесуални нарушения и върнал делото на първоинстанционния съд, за ново разглеждане, като е дал конкретни указания, какво да се направи по делото.

Силистренския окръжен съд не се е съобразил с указанията на Варненския апелативен съд, не е изпълнил указанията на съда и разглеждайки делото без да изпълни указанията на въззивната инстанция е постановил оправдателна присъда.

Постановената оправдателна присъда е необоснована и незаконосъобразна. Съда не е дал отговор на поставените въпроси от въззивната инстанция . Не назначавайки указаната експертиза, съда е иззел функциите на експертите по такава експертиза и е направил своите правни изводи без да има налице годно доказателствено средство.

Недопустимо е нито прокурора изготвяйки обвинителния акт, нито съдията постановявайки своя съдебен акт, да изземват функциите на вещото лице по експертиза, която е необходимо да се назначи.

От доказателствата по делото е установено ,че още на досъдебното производство е допуснато съществено процесуално нарушение . Вещото лице е дало заключение, че във файловете на изследвания твърд диск са намерени данни за валидни банкови карти, с което е подвело и прокурора. Пред съда, обаче вещото лице, въобще не е било категорично в този си извод. Пред съда вещото лице е заявило, че говори за „номера наподобяващи банкови карти”. Пред съда е обяснил ,че не е специалист по банкови карти и затова ползва такава терминология и посочва ,че е проверило номерата на картите в интернет сайт, от който „ при задаване на поредица от цифри, генерира валиден  или невалиден код”. На зададения и въпрос дали въпросните карти са валидни , вещото лице буквално отговаря „Не мога да отговоря… не мога да кажа дали е имало към 2010 год. валидни карти. Не мога да коментирам банковите карти, не съм банков служител.. Не съм се свързвала с банкова институция, нямам такива компетенции”.

От гореизложеното става ясно, че вещото лице по тази експертиза, не е компетентно да отговори на зададените въпроси. Дадените отговори по време на досъдебното производство са некомпетентни и необосновани.

Предвид на гореизложеното и съвсем основателно Варненския апелативен съд е върнал делото на първоинстанционния съд с указания да се назначи нова експертиза, която да даде отговор на въпросите фиксирани от апелативния съд. Едва тогава ще може да се даде отговор на въпроса дали е осъществен състава на повдигнатото обвинение.

Съда не е изпълнил указанията на апелативния съд и е постановил порочен съдебен акт, който също е необоснован и незаконосъобразен.

Необходимо е да се издири компетентно вещо лице, на което да бъдат зададени въпросите фиксирани от въззивната инстанция в решението си от 05.02.2013 год. на досъдебното производство, като се даде възможност на подсъдимия да се защитава , тъй като в противен случай неговите права се ограничават, което е съществено процесуално нарушение.

На вещото лице да бъдат поставени следните въпроси, като същите могат да бъдат разширени по усмотрение на разследващите органи:

1.Списъците на листи 108 и сл. от ДП 836/2009 г., представляващи разпечатка на съдържанието на файловете „Хакер”,”малки карти” и др. от инкриминирания хард диск, съдържат ли информация за банкови карти?

2.В тези списъци съдържа ли се информация за срока за валидност на описаните банкови карти?

3.Ако такава информация се съдържа в списъците, има ли валидни банкови карти към 03.06.2010 год.?

4.Ако всички карти са с изтекла валидност, посочената информация за тяхното съдържание, може ли да бъде използвана, по смисъла на чл.249, ал.1 от НК, за получаване на парични средства по посочените банкови сметки?

Предвид на гореизложеното, присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде отменена и делото да бъде върнато на прокурора за ново разглеждане, тъй като още на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и неговия защитник.

 

 

Водим от горното и на основание  чл.335,ал.1, т.1 от НПК ,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

 

 

 

ОТМЕНЯВА присъда №22 на Силистренския окръжен съд- постановена на 22.04.2013 год. по НОХД № 60/2013 год.,с подсъдим: Й.И.Д., ЕГН-********** и

 

ВРЪЩА делото на прокурора, за ново разглеждане

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                            2.