Р  Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

№…45/28.03.2019 година

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На четиринадесети февруари

Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

  АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

Секретар: П.П.

Прокурор: Владимир Чавдаров

като разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова НДВ № 15 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда чл. 422, ал. 1, т. 5 вр. чл.424 ал.1 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на наказателното производство по НОХД № 4538/2018 г. по описа на Районен съд - Варна и частична отмяна на определение № 517 от 16.10.2018г, постановено по реда на чл.384 вр. чл.383 ал.7 от НПК, с което е одобрено споразумение за решаване на делото. В искането са изложени доводи за допуснато съществено нарушение на материалния закон и процесуалните правила по смисъла на чл. 348 ал. 1 т. 1 и т 2 от НПК, изразяващо се в неправилно приложение на разпоредбата на чл. 343Г от НК по отношение на Т.С.А.. Иска се на основание чл. 425, ал. 1, т. 1 от НПК да се възобнови цитираното по- горе дело и се отмени частично определението, с което на основание чл.343Г от НК осъденият е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.

 

Прокурорът от АП-Варна поддържа искането по изложените в него доводи и моли да бъде възобновено наказателното производство, като бъде отменено частично така постановеното определение.

В съдебно заседание осъденият Т.А. се явява лично и се представлява от назначен от съда служебен защитник, който намира искането за основателно и в полза на осъденото лице.

Осъденият А. поддържа изложеното от защитника му. 

 

Варненският Апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните в пределите на правомощията си, намира за установено следното:

 

Искането за възобновяване, депозирано от Главния Прокурор, е процесуално допустимо. То се основава на разпоредбата на чл. 420, ал. 1 вр. с чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, като е направено в шестмесечния срок по чл. 421, ал. 1 от НПК. Предмет на искането е акт, попадащ в категорията на визираните в нормата на чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК- определение на РС - Варна, постановено по реда на  чл. 384 вр. чл. 382 от НПК. Това определение не е било обект на въззивна проверка - влязло е в законна сила 16.10.2018г, т. к. принципно не е подлежи на такава, съгласно разпоредбата на чл. 341, ал. 1 вр. чл. 382 ал. 9 от НПК. В същото време то не попада и в категорията актове, които биха могли да бъдат обект и на касационна проверка, доколкото е изключено от техния кръг с оглед нормата на чл. 346 от НПК, поради което искането е ДОПУСТИМО, а разгледано по същество е и ОСНОВАТЕЛНО по следните съображения:

 

С протоколно определение № 517 от 16.10.2018г, постановено по реда на чл.384 вр. чл.383 ал.7 от НПК ВРС, ХХХVІІІ състав е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебното производство, постигнато между прокурор от РП-Варна, защитника на подсъдимото лице и самият подс. Т. А.. Със същото последният е признат за виновен за извършено от него престъпление по чл.343 Б, ал.1 НК и му е наложено наказание, на основание чл.55 ал. 1 т. 1 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което, на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила. Страните са приели, че спрямо подсъдимия през изпитателния срок няма да се възлага полагане на възпитателни грижи по реда на чл.67 ал.1 и ал.2 от НК. На основание чл.343 Г вр. чл.37 ал.1 т.7 НК е наложено и наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 1 /една/ година и 6 /шест / месеца.

Видно от материалите от ДП - приложената справка на л. 17-19 от БП № 328/18г по описа на ОД МВР-Варна, РПУ-Аксаково, Т. А. към момента на извършване на деянието не е правоспособен водач и не притежава свидетелство за управление на МПС. Съгласно трайната съдебна практика, изведена и по тълкувателен път, лишаване от право на управление на МПС може да бъде наложено на лице, което има такова право или само временно е лишено от него. Принципно, осъденият е имал правото да управлява МПС, но към момента на извършване на деянието – 28.09.2018г е бил лишен от него по административен ред, поради което  и спрямо него не може да се приложи нормата на чл. 343 Г от НК.

Следователно, като е наложил лишаване от право, което А. не притежава въобще, решаващият съд е допуснал нарушение на материалния закон по смисъла на чл. 348 ал.1 т.1 от НПК. Отделен е въпросът, защо страните - прокурор, подсъдими и защитник са предоставили на съда за одобрение споразумение, в което се съдържа нарушение на материалния закон, след като още в началото на БП е установена липсата на свидетелство за управление на МПС за А.. Съдът пък от своя страна, не е спазил разпоредбата на чл.382 ал.7 от НПК, задължаваща го да одобри споразумение, ако то не противоречи на закона и морала. По този начин сам е допуснал нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.2 НПК.

 

Предвид изложените съображения за нарушение на материалния закон, наказателното производство подлежи на задължително възобновяване, на основание чл. 425 ал. 1 т. 4 от НПК – необходима е частична отмяна на така постановеното определение – по отношение на наложеното наказание лишаване от право на управление на МПС за срок от 18 месеца - / 1 /една/ година и 6 /шест / месеца.

 

Водим от изложеното, съставът на Апелативен съд – Варна,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД № 4538/2018 г. по описа на Районен съд – Варна.

ОТМЕНЯ протоколно определение № 517 от 16.10.2018г,  постановено по НОХД № 4538/2018 г от ВРС, ХХХVІІІ състав, в частта, в която на основание чл.343 Г вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК Т.С.А. е лишен от право да управлява МПС за срок от 18 месеца - 1 /една/ година и 6 /шест / месеца.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

          Председател:                         Членове:1.                    2.