Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 103/07.06.               Година  2018                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На първи юни                      Година две хиляди и осемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Румяна Панталеева

                            ЧЛЕНОВЕ:               Росица Тончева

Десислава Сапунджиева

 

съдебен секретар Соня Дичева

прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 150 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред въззивния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на главния прокурор за възобновяване на НОХД № 5158/2017 г. по описа на Районен съд Варна, отмяна на постановеното с него определение за одобряване на споразумение и връщане на делото за ново разглеждане в първата инстанция.

В съдебно заседание искането се споделя без възражения от всички страни по делото.

 

Искането е допустимо – подадено е от оправомощения за това орган и в срока, предвиден по НПК, а и по същество е основателно.

 

С определение № 572/15.11.2017 г. Районен съд Варна се е произнесъл по изготвеното споразумение за решаване на образуваното въз основа на него НОХД № 5158/17 г., като е одобрил съгласието на страните, за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, осъденият К.А.Б. да понесе наказание три месеца лишаване от свобода с приложение на чл.66, ал.1 от НК, а на основание чл.343г от НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от една година.

Наказанието по чл.343г от НК е било определено при допуснато нарушение на материалния закон, и конкретно с оглед обвързващата съдебна практика – ПП 1/1983 г. ВС на Република България, съгласно която наказанието лишаване от право да се управлява МПС може да бъде наложено само на лице, което притежава такова право. Нарушението е допуснато единствено защото към момента на одобряване на споразумението по делото не е имало данни, и съдът не е бил длъжен да знае и проверява, че първоначално издаденото валидно СУМПС на осъдения, в последствие е било иззето по административен ред на основание чл.19 от Наредба I-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, тъй като се е установило, че за издаването му Б. се е ползвал от документ с невярно съдържание.

  Единственият възможен процесуален способ за отстраняване на допуснатото нарушение е съгласно реда по чл.382, ал.5 от НПК, което обуславя възобновяване на делото и връщането му за ново разглеждане в първоинстанционния съд.

 

По изложените съображения и на основание чл.424, ал.1 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 5158/2017 г. на Районен съд Варна и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: