Р Е Ш Е Н И Е

 

125

 

 

град Варна 20.08.2014 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Седемнадесети Юли,две хиляди и четиринадесета година,в състав:

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                    ЧЛЕНОВЕ: АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

         Секретар Г.Н.

         Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

           Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

           ВНДОХ № 152 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Присъда № 112 от 19.11.2013 година по НДОХ № 701/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата:С.Г.Ш.-Ж.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:През периода 14.12.2000 година-13.03.2001 година в град Варна,като собственик и представляващ капитала на търговско дружество "Скорела-7"ЕООД,при условията на продължавано престъпление,избегнала плащането на данъчни задължения  по ЗДДС – ДДС в особено големи размери:1 130 280,00 лева,като потвърдила неистина в подадените от нея пред данъчно подразделение"Приморски"при ТД-Варна месечни справки декларации по реда на член 72 алинея 1 и член 100 алинея 1 от ЗДДС,както следва:

1.Ha 14.12.2000 година избегнала плащането на данъчни задължения,като подала СД с вх.№ ДДС.03.04-611222/14.12.2000 година за данъчен период- месец Ноември 2000 година,в която потвърдила неистина-несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи услуги от фирма ЕТ"КиН К.Н."с фактури №№ 0000000013/03.11.2000 година ; 0000000014/09.11.2000 година ; 0000000015/13.11.2000 година ; 0000000016/16.11.2000 година; 0000000017/22.11.2000 година,като укрития данък е в особено големи размери-441 340,00 лева.;

2.На 15.01.2001 година избегнала плащането на данъчни задължения,като подала СД с вх.№ ДДС.03.04-800340/15.01.2001 година за данъчен период месец Декември 2000 година,в която потвърдила неистина-несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи услуги от фирма ЕТ"КиН К.Н."с фактури с №№ 0000000018/12.12.2000 година ; 000000019/15.12.2000 година ; 0000000020/18.12.2000 година.; 0000000021/28.12.2000 година ; като укрития данък е в особено големи размери- 89 250,00 лева.;

3.На 14.02.2001 година избегнала плащането на данъчни задължения,като подала СД с  вх.№  ДДС.03.04-501432/14.02.2001 година за данъчен  период  месец  Януари  2001 година,в  която  потвърдила  неистина-несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи услуги от фирма ЕТ"КиН К.Н."с фактури с №№ 0000000022/17.01.2001 година ; 0000000023/23.01.2001 година ; 0000000024/25.01.2001 година ; 0000000025/26.01.2001 година,като укрития данък е в особено големи размери - 282 390,00 лева.;

4.На 13.03.2001 година избегнала плащането на данъчни задължения,като подала СД с вх.№ ДДС.03.04-800993/13.03.2001 година за данъчен период месец Февруари 2001 година,в която потвърдила неистина-несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи услуги от фирма ЕТ"КиН К.Н."с фактура с № 0000000026/26.02.2001 година,като укрития данък е в големи размери – 17 300,00 лева и на основание член 257 алинея 1/отм./във връзка с член 255 алинея 1 /отм./във връзка с член 26 алинея 1 от НК  и във връзка с член 2 алинея .2  от  НК и член 55 алинея 1 точка 1 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,както и"Глоба"в размер на 4 000,00 лева.

Със същата Присъда подсъдимата С.Г.Ш.-Ж. е била призната за невинна в това,че:През периода 14.12.2000 година- 13.03.2001 година в град Варна,като собственик и представляващ"Скорела-7"ЕООД,при условията на продължавано престъпление,с цел да осуети установяване на данъчни задължения по ЗДДС-ДДС,в особено големи размери, ползвала счетоводни документи с невярно съдържание-фактури издадени от ЕТ"КиН К.Н."с №№ 0000000013/03.11.2000 година; 0000000014/09.11.2000година; 0000000015/13.11.2000година;00000016/16.11.2000година;0000000017/22.11.2000година;0000000018/12.12.2000година;000000019/15.12.2000година;0000000020/18.12.2000година;000000021/28.12.2000година;0000000022/17.01.2001година;0000000003/23.01.2001година;0000000024/25.01.2001година;000000025/26.01.2001година;0000000026/26.02.2001 година за несъществуващи доставки с платен ДДС,които е включила в дневници за продажби към справки-декларации-вх. №ДДС.03.04-611222/14.12.2000 година,вх.№ДДС.03.04-800340/15.01.2000 година, вх.№ ДДС.03.04-501432/14.02.2001 година,вх.№ ДДС.03.04-800993/13.03.2001 година,с което е укрила данъчни задължения в особено големи размери - 1 130 280,00 лева-престъпление по член 257 алинея 1/отм./от НК във връзка с член 256 /отм/от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и на основание член 304 от НПК е била оправдана по възведеното обвинение.

Със същата присъда подсъдимата С.Г.Ш.-Ж. е била осъдена да заплати направените по делото разноски в размер на 380,00 лева в полза на Държавата по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е,като неправилна,тъй като обективираните изводи в нея противоречали на събраните по делото доказателства и на основание член 318 алинея 2 от НПК във връзка с член 334 точка 3 от НПК се предлага да бъде изменена Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по пункт първи,като бъде завишено наложеното наказание"Лишаване от свобода"в размер на ТРИ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 от НК да бъде отложено с ПЕТ ГОДИШЕН изпитателен срок,както и да бъде завишено наказанието"Глоба"в размер на 5 000,00 лева.

Недоволна от така постановената Присъда е останала и подсъдимата С.Г.Ш.-Ж.,обжалвала я е чрез процесуалния си представител-адвокат Б.Б.-*** в наказателно-осъдителната й част като неправилна,постановена в нарушение на материалния закон,при неправилно интерпретиране на събраните по делото доказателства и при съществени нарушения на процесуалните правила,както и необоснована.На основание член 334 точка 2 от НПК се моли за отмяна на обжалваната Присъда  и вместо нея да бъде постановена нова такава,с която на основание член 304 от НПК да бъде призната за невиновна и оправдана по повдигнатото й обвинение по член 257 алинея 1/отм./във връзка с член 255 алинея 1 /отм./във връзка с член 26 алинея 1 от НК  Подробни съображения в тази насока са изложени в постъпилите по делото допълнителни писмени мотиви към въззивната жалба от адвокат Б.Б.,***.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа подадения протест от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА относно оплакването за явна несправедливост на наложеното наказание,тъй като не са налице основанията на член 55 от НК.Същевременно се излагат подробни съображения,че оплакванията в жалбата на подсъдимата Ш.-Ж. се явяват неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Подсъдимата С.Г.Ш.-Ж. редовно призована не се явява,но се представлява от надлежно упълномощен защитник-адвокат Б.Б.-***,който моли протестът да бъде оставен без уважение,като неоснователен.Същевременно поддържа изцяло оплакванията в жалбата,като се излага подробни съображения в тази насока.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в  протеста на прокурора при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,жалбата на защитата на С.Г.Ш.-Ж.;становищата на страните по протеста и по жалбата,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както протестът на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбата на защитата на С.Г.Ш.-Ж. са били подадена в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъда № 112 от 19.11.2013 година по НДОХ № 701/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-оправдателната й част не е била протестирана,не е била обжалвана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното :

С Решение № 2524 на ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД от 02.08.2000 година в търговския регистър било вписано дружество"Скорела - 7”ЕООД със седалище и адрес на управление в град Варна улица”Тодор Икономов”№ 26 етаж 4 апартамент 9 с едноличен собственик на капитала му,управляващ и представляващ:подсъдимата Ш. – Ж..Дружеството било регистрирано като данъчен субект в данъчно подразделение"Приморски" към ТДД-Варна на 17.08.2000 година,както и по ЗДДС,считано от 26.10.2000 година.

Като регистрирано лице/съобразно член 72 и член 100 от ЗДДС отм./ следвало за всеки данъчен период да се подава справка – декларация по ЗДДС,съставена въз основа на отчетните регистри. За целта от следващият месец подсъдимата Ш. - Ж. започнала да подава в ТДД град Варна изискуемите справки-декларации,в които декларирала право на приспадане на данъчен кредит,като отразявала несъществуващи доставки за услуги от ЕТ"К.Н.”-град Свелиево.Така за данъчни периоди месец 10.2000 година до месец 01.2001 година,в качеството си на собственик и представляващ дружеството в месечните справки-декларации,декларирала извършени услуги по данъчни фактури с доставчик ЕТ"КиН - К.Н.”и описан в дневниците за покупки предмет на доставките-рекламни услуги, изследване,маркетингово проучване и анализ.

 ЕТ"КиН К.Н.”,като едноличен търговец не бил финансово обезпечен и не притежавал материални и трудови ресурси за осъществяване на отразените в дневниците за покупки на"Скорела - 7” ЕООД услуги. Собственикът:свидетелят К.Н. управлявал дружеството само формално,без да води счетоводство,без да притежава документация,като реално никога не бил извършвал стопанска дейност с ЕТ"КиН К.Н.”. Фирмата нямала офис,собственикът й не познавал подсъдимата Ш.-Ж. и не бил осъществявал  сделки с представляваното от нея дружеството,нито бил сключвал договори във връзка с отразените услуги. Единствено,по указание на свидетеля Д./с помощта на когото била регистрирана фирмата на името на Н./,бил положил подписи на празни бели листи с формат над А4,като подписал и пълномощни и впоследствие за това получил от свидетеля парични суми от 100,00-200,00 лева.Свидетелят Д. също не бил развивал дейност с фирмата на Н. и не познавал подсъдимата Ш.-Ж..По изготвените фактури не били осъществени никакви плащания.Същите били съставени на празните листи,на които свидетеля Н. положил подписите си.Услугите,предоставени от ЕТ"КиН К.Н.”,били фактурирани преди вписването на търговеца в търговски регистър на 28.04.1999г година-Решение на ГОС по т.д. № 411/99 година,тъй като отразявали периоди на извършени услуги за предхождащи месеци и година.

За данъчен период месец Ноември 2000 година в дневника за покупки на"Скорела-7”ЕООД били отразени фактури за услуги,платени"с платежно нареждане”към доставчика ЕТ"КиН-К.Н.”.Подадената СД по ЗДДС с вх. № ДДС 03.04 - 611222/14.12.2000 година за данъчен период:месец Ноември 2000 година,отразила право на данъчен кредит в размер на 441 511,30 лева и ДДС за внасяне 16,70 лева.

За данъчен период месец Декември 2000 година в дневника за покупки на фирма"Скорела-7”ЕООД били отразени фактури,с доставчик ЕТ”КиН К.Н.”и предоставена  услуга-маркетинг.В СД с вх.№ ДДС 03.04-800340/15.01.2001 година за данъчен период:месец Декември 2000 година бил  посочен данъчен кредит 390 231,00 лева и ДДС за внасяне 17,00 лева.

СД с вх. № ДДС 03.04-501432/14.02.2001 година за данъчен период:месец Януари 2001 година отразявала данъчен кредит 282 585,00 лева и ДДС за внасяне 11,68 лева.

СД с вх. № ДДС 03.04-800993/13.03.2001 година за данъчен период:месец Февруари 2001 година бил посочен общо данъчен кредит в размер на 17 776,52 лева и ДДС за внасяне 53,48 лева.

Така за данъчните периоди от 14.12.2000 година до 13.03.2001 година подсъдимата Ш.-Ж. отразила в дневници за покупки и СД по ЗДДС,декларирани пред ТДД-град Варна,че представляваното от нея дружество"Скорела-7”ЕООД е получател на услуги,без реално същите да са били предоставени,декларирайки право на пълен ДК в общ размер на 1 130 280 ,00 лева.

Последвала данъчна ревизия за ЕТ"КиН К.Н.”,която установила задължения по ЗДДС в размер на 1 008 630,00 лева-съгласно подадените за периода месец Ноември 2000 година до месец Януари 2001 година справки-декларации по член 100 от ЗДДС / отм./.

Данъчните органи извършили насрещни проверки и на управляваното от подсъдимата Ш.-Ж. дружество"Скорела-7”ЕООД,но подсъдимата преустановила представителството си в него и го продала на свидетеля С.Н. с договор от 10.07.2001 година. С Решение на  ВОС от 01.08.2000 година дружеството се вляло в"Афелия”ЕООД.

Гореизложената фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена на база на  събраните по делото:гласни и писмени доказателствени средства;съпоставяйки показанията на свидетелите със заключенията по изготвените съдебно-счетоводни и съдебно-техническа експертизи,както и  с другите писмени доказателства по делото.

От заключението на вещото лице З.И. по съдебно-счетоводната експертиза е било установено,че вследствие деклариран ДДС търговецът ЕТ”КиН К.Н.”,е кумулирал задължение в размер на 1 132 180,00 лева,който не е внесен в държавния бюджет.В същото време търговецът за данъчен период месец Ноември 2000 година-месец Февруари 2001 година не е извършвал покупки и съответно:не е декларирал възстановяване на ДДС.

От изготвеното заключение от вещото лице П.С. по съдебно-счетоводната експертиза е било установено,че размерът на данъчните задължения по  ДДС на"Скорела-7”ЕООД възлизал на 1 132 180,00 лева.Не са били установени налични първични счетоводни документи, доказващи реално извършване на услугите.С изключение на фактура № 21/28.12.2000 година,за всички останали фактури ДДС бил начислен неправомерно.

Според заключението на СТЕ,изготвено от експерт графолог ,подписите за"съставител” във фактурите с доставчик ЕТ"КиН К.Н.”с номера № № 014/09.11.2000 година;015/13.11.2000 година;019/15.12.2000 година; 021/28.12.2000 година;022/17.01.2001 година;023/23.01.2001 година; 024/25.01.2001 година и 025/26.01.2001 година са били  положени преди разпечатването на съответната фактура.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,настоящата въззивна апелативна инстанция намира,че по делото са събрани безспорни доказателства за вината на подсъдимата Ш.-Ж. във връзка с извършеното инкриминирано деяние.С подаването на инкриминираните СД по ЗДДС пред НАП-Варна,както и на Дневници за покупки за периода 14.12.2000 година-13.03.2001 година на"Скорела-7"ЕООД,подсъдимата неправомерно е декларирала нереални сделки по фактури с доставчика:ЕТ"КиН К.Н.”,с което е потвърдила неистина и е ощетила държавния бюджет със сумата от 1 130 280,00 лев

Като неоснователен ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД преценява доводът на защитата на подсъдимата Ш.-Ж.,че от субективна страна не е било доказано извършеното престъпление.Събраните писмени и гласни доказателства в тази насока,установеното от ревизиращите органи чрез насрещната проверка на контрагента ЕТ"КиН К.Н.”,водят до еднозначния и категоричен извод за фиктивност и нереалност на сделките с контрагент,който не е развивал никаква дейност.От материалите по делото безспорно е било установено,че разплащания по банков път изобщо не са били осъществявани,въпреки,че във фактурите е било отразено,че това е ставало чрез платежни нареждания.Следва да се обърне внимание и на специфичността на"доставяните услуги” към"Скорела-7" ЕООД от фиктивния търговец ЕТ"КиН К.Н."-"представително изследване на аудиторията”,за което свидетелят Н. в показанията си заявява,че й понятие си няма за какво става дума.

На практика  подсъдимата Ш.-Ж. чрез използване на фактури за нереални сделки с фирма,която не води счетоводство,няма персонал и материални активи,е създала кухи обороти за отделните данъчни периоди,което е добре познат механизъм за избягване плащане на данъчни задължения.

 Съгласно счетоводните експерти процесната сума възлиза на 1 130 280,00 лева,като според  ТР №1/30.10.1998 година на ОСНК на ВКС на РБ  същата е в особено големи размери.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че по делото са събрани безспорни и категорични доказателства за вината на подсъдимата Ш.-Ж. във връзка с извършеното инкриминирано деяние.С подаването на СД пред НАП-Варна,както и на Дневници за покупки за периода 14.12.2000 година-13.03.200 година на"Скорела-7”ЕООД,неправомерно са били декларирани нереални сделки по фактури с ЕТ"КиН К.Н.”,като по този начин подсъдимата Ш.-Ж. е избегнала плащането на данъчни задължения в общ размер от 1 130 280,00 лева и държавния бюджет е ощетен със същата тази сума.С действията си подсъдимата Ш.-Ж.  е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав член 257 алинея 1от НК/отм./във връзка с член 255 алинея 1 от НК/отм./във връзка с член 26 алинея 1 от НК.Деянието е било извършено от подсъдимата Ш.-Ж. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК,като умишлено,с действията си е целяла получаване на облага.

            Относно възражението на защитата на подсъдимата Ш.-Ж. за неправилното приложение разпоредбата на член 26 алинея 1 от НК и квалифицирането на извършеното от подсъдимата деяние,като продължавано престъпление:Действително за разглеждания инкриминиран период института на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК е бил неприложим,тъй като  през 1997 година е бил отменен и възстановен впоследствие едва през 2002 година.В рамките на инкриминирания период тази материално правна норма не е действала,но се поставя въпроса кой е по-благоприятния закон за подсъдимата Ш.-Ж.:дали прилагането на правилата за съвкупността от престъпления по смисъла на член 23 и член 25 НК,с възможност за приложение и на разпоредбата на член 24 от НК или  продължавано престъпление по-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е приложил разпоредбата на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК,позовавайки се на разпоредбата на член 2 алинея 2 от НК,тъй като:До влизане на присъдата в сила приложимият най-благоприятен закон за подсъдимата Ш.-Ж. е именно този по член 26 алинея 1 от НК,тъй като в противен случай:при евентуално приложение на разпоредбата на член 23 алинея 1 от НК/или член 25 алинея 1 от НК/има законова възможност и за приложение разпоредбата на член 24 от НК.В тази насока въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че извършеното инкриминирано деяние от подсъдимата Ш.-Ж..изразило се в реализирания конкретен престъпен резултат само за няколко месеца,се е характеризира с изключителна степен на обществена опасност и  макар съвкупността от престъпления като конструкция да е по-благоприятна принципно за нея,то в случая би било наложително и увеличението на наказанието-по смисъла на член 24 от НК.При това положение реално по-благоприятния закон по отношение на подсъдимата Ш.-Ж. в конкретния случай е приложението на разпоредбата на член 26 алинея 1 от НК-както е направил и първоинстанционния съд.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни претенциите на защитата на подсъдимата Ш.-Ж. за погасяване на престъплението по давност,тъй като:Видно от материалите по делото абсолютният давностен срок от  15 години,с оглед инкриминирания период 2000 година-2001 година, не е изтекъл.С оглед на това първоинстанционният съд правилно е осъдил подсъдимата Ш.-Ж.  за извършеното от нея престъпно деяние,тъй като не е изтекъл предвидения от НК давностен срок.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимата С.Г.Ш.-Ж. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

По отношение на протеста на прокурор при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,с който Присъдата е била атакува,като явно несправедлива,тъй като незаконосъобразно е била приложена разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК и се иска завишаване на наказанието:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че протестът се явява неоснователен и като такъв,следва да бъде оставен без уважение,тъй като:

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД абсолютно правилно е определил наказание на подсъдимата Ш.-Ж. при условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК,тъй като:е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства за нея:чистото съдебно минало на и изминалия не малък период от време от извършване на деянието.Преценката на наличните смекчаващи обстоятелства действително не сочи на извод за тяхната многобройност,но от друга страна изтеклият разумен срок,не по вина на подсъдимата Ш.-Ж.,сам по себе си е обстоятелство с характер на изключително такова.По тези съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е приложил разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК;наложените наказания:"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,с приложение на разпоредбите на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК  с минималният изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,както и "Глоба"в размер на 4 000,00 лева са справедливи,не следва да бъдат увеличавани по размер и са напълно достатъчни и необходими и необходими за поправянето и превъзпитаването на подсъдимата,както и за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции-по смисъла на член 36 от НК

Предвид на всичко изложено по-горе,съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както протестът на прокурора при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и въззивната жалба на защитата на подсъдимата С.Г.Ш.-Ж. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилна,законосъобразна и справедлива, на основание член 338 от НПК следва  да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата, въззивният съд не констатира нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 112 от 19.11.2013 година по НДОХ 701/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима С.Г.Ш.-Ж.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ :  1:                              2: