О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

113/16.06.2014

 

гр. Варна

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,  НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ,

в открито съдебно  заседание на дванадесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

 

    разгледа докладваното от съдия П. Димитрова ВЧНД № 153 по описа на АС-Варна за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава двадесет и втора от НПК.

 

Предмет на въззивна проверка е определение № 33/30.04.2014г, постановено в закрито заседание от съдия при ТОС по НОХД № 57/14г, с което на основание чл. 341 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 323 ал. 1 т. 3 от НПК е върната като недопустима жалбата на Юрисконсулта на НАП - М. Д., като пълномощник на Министъра на Финансите на РБ срещу постановената по делото присъда № 32/17.04.2014г.

 

Производството пред АС-Варна е образувано по жалба на Юрисконсулта на НАП - М. Д., като пълномощник на Министъра на Финансите на РБ срещу така постановеното определение, в която се навеждат доводи за неговата неправилност и законосъобразност.

Настоящата инстанция, след преценка на изложените от жалбоподателя Д. доводи и след цялостна служебна проверка на обжалваното определение, на основание чл.313 и 314 от НПК, счита, че жалбата е допустима, а по същество я преценява като неоснователна по следните съображения:

Правилно и законосъобразно съдията при ТОС, постановил ревизирания съдебен акт е приел, че определението, с което е отказано допускането за съвместно разглеждане на предявен гр. иск и конституиране на страна в процеса като гр. ищец не подлежи на обжалване отделно от присъдата. Този извод се обуславя от разпоредбите на НПК - законодателят е предвидил изрично актовете, подлежащи на инстанционен контрол. Съдебният акт, постановен от ТОС, съгласно нормата на  чл. 32 ал. 1 т.3 от НПК  попада в категорията на определенията. Контролът върху тях е уреден в глава ХХІІ,  чл. 341 и следващите от НПК. Съгласно посочената по-горе норма и в частност хипотезата на ал. 2 , определението на съда, с което е отказано допускането за съвместно разглеждане на предявен гр. иск и конституиране на страна в процеса като гр. ищец, не подлежи на инстанционен контрол, т.к. това не е изрично предвидено НПК. Гореизложеното обуславя последващия извод за това, че Министъра на Финансите в лицето на Юрисконсулта на НАП - М. Д. не е процесуално легитимиран да атакува така постановената от ОС-Търговище присъда, т. к. не е страна по делото.

 

Водим от горепосочените съображения и на основание чл. 345 ал. 3 вр. чл. 323 ал. 2 вр. ал. 1 от НПК , настоящият състав на АС-Варна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 33/30.04.2014г, постановено в закрито заседание от съдия при ТОС по НОХД № 57/14г.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

Председател:                     Членове: 1.                      2.