Р Е Ш Е Н И Е

 

98

 

29.05.2015 година, гр. Варна

 

В името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

 

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора СТЕФКА ЯКИМОВА

разгледа докладваното от съдия Димитрова

ВЧНД № 153 по описа за 2015 год. по описа на съда

за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ.48 ВР.ЧЛ.44 АЛ.12 ОТ ЗЕЕЗА.

 

Пред настоящата инстанция е образувано производство по жалба на адв. Х.Х. ***/, в качеството му на защитник на Д. Б. за проверка на решение № 27/15.05.2015г. на ОС-Добрич, постановено по ЧНД № 164/15г. по описа на същия съд. С последното въз основа на заповед за арест, издадена на 08.04.2015г. по преписка /дело 64 Js 3103/15 на Прокуратура Хайлбронн, ФРГермания е допуснато предаване на румънския гражданин Д. Б., роден на ***г. в Румъния, гражданин на същата държава, лична карта - KZ №******, личен номер /CNP/ -*************, с регистриран постоянен адрес ***, за провеждане на наказателно преследване за престъпления по §152б, ал.1 и ал.2, §152а, ал.1, §263а, ал.1, ал.2 и ал.5, §25, ал.2, §52 и §53 от Немския наказателен кодекс.

В жалбата си до въззивната инстанция защитникът на лицето, чието предаване се иска, оспорва правилността и обосноваността на изводите на Окръжен съд - Добрич за предаване, като навежда подробни доводи в тази връзка и моли за отмяна на така постановеното решение и недопускане предаването на подзащитния му. Прави искане за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека.

В съдебно заседание пред състава на АС-Варна защитникът на лицето, чието предаване се иска поддържа жалбата, навеждайки  доводи във връзка с твърденията за неправилност и необоснованост на решението.

Представителят на АП - Варна изразява становище за неоснователност на жалбата.

 

Лицето, чието предаване се иска - Д. Б., моли да не бъде предавано.

 

Съставът на Апелативен съд - Варна, след като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и ревизирайки първоинстанционният съдебен акт, прие за установено следното: Жалбата е подадена в срок и е допустима, по същество се явява неоснователна по следните съображения:

 

В Окръжен съд - Добрич по реда на чл. 44 от ЗЕЕЗА е било образувано съдебно производство по отношение на румънския гражданин Д. Б. /D.B./, въз основа на Европейска заповед за арест от 08.04.2015г. на Прокуратура - Хайлбронн по дело № 64Js 3103/15, издадена след акт от 26.02.2015г. по дело №32 Gs 529/15 на Районен съд-Хайлбронн. Претендира се задържането и предаването с цел провеждане на наказателно преследване в издаващата държава на Д. Б. /D.B./-роден на ***г. в Румъния, гражданин на същата държава, лична карта KZ №******, личен номер/CNP/-*************, с регистриран постоянен адрес ***.

За да се произнесе по същество на искането първоинстанционния съд правилно и обосновано е съобразил всички изисквания на разпоредбите на глава V от ЗЕЕЗА, изследвайки ги поотделно, а именно: правната квалификация на деянието е „измама”, включително такава, засягаща финансовите интереси на ЕО по смисъла на Конвенцията от 26.07.1995г., както и „подправка на платежни документи” – престъпления по §152б, ал.1 и ал.2, §152а, ал.1, §263а, ал.1, ал.2 и ал.5, §25, ал.2, §52 и §53 от Немския наказателен кодекс, наказуеми с лишаване от свобода за срок до петнадесет години. Тези престъпления са включени в списъка по чл.2, т.2 от Рамковото решение от 13.06.2002г., респективно по чл.36, ал.3 от ЗЕЕЗА, поради което за същите не се изисква двойна наказуемост, макар че същата е налице – престъпленията са визирани в разпоредбите на чл.249, ал.3 и чл.243, ал.2, т.3 от НК.

Правилен и законосъобразен е направения извод от първоинстанционния съд за това, че не са налице, както абсолютните предпоставки по смисъла на чл.39 от Закона за отказ да се изпълни ЕЗА, така и факултативните такива по чл. 40 от ЗЕЕЗА:

- Престъплението, за което е издадена заповедта, не е амнистирано в Република България - чл.39 т.1 ЗЕЕЗА; От справката, приложена по делото е видно, че исканото лице не е осъждано за същото престъпление, за което е издадена заповедта, с влязла в сила присъда на българския съд или на съда на трета държава членка и да изтърпява или да е изтърпяло наказанието, или присъдата не може да бъде приведена в изпълнение според законодателството на държавата, в която е осъдено - чл. 39 т.2 ЗЕЕЗА; - Лицето, чието предаване се иска не е малолетно съгласно българското законодателство — чл. 39 т.З ЗЕЕЗА .

- Липсват данни преди получаване на ЕЗА за престъплението, за което е издадена, лицето, чието предаване се иска да е привлечено като обвиняем или е подсъдим в Република България /справката от Окръжна прокуратура-Добрич установява, че срещу лицето няма висящи наказателни дела, изпълнителни преписки и подлежащи на изпълнение присъди/; Не са изтекли давностните срокове за наказателно преследване, с оглед посоченото в ЕЗА, че деянието е извършено през м. октомври 2014г; Не са налице данни търсеното лице да е изтърпяло или изтърпява наказание в държава, която не е членка на Европейския съюз, по влязла в сила присъда за същото престъпление, за което е издадена заповедта, или присъдата не може да бъде изпълнена според законодателството на държавата, в която е осъдено; Предвид на това, че лицето, чието предаване се иска, не се търси за изпълнение на наказание, а с цел провеждане на наказателно преследване, то е безпредметно коментирането на основанията за отказ по чл.40 ал.2 от ЗЕЕЗА.

Исканото лице не живее, нито е постоянно пребиваващо в Република България, не е придобивало и българско гражданство. Основания по чл.52 от ЗЕЕЗА за отлагане или за условно изпълнение на ЕЗА също липсват.

Изложените от защитата обстоятелства не следва и не могат да бъдат обсъждани и отчитани от решаващия съд в настоящото производство по глава V от ЗЕЕЗА, с оглед принципът на взаимното признаване, залегнал в наказателното правораздаване на РБ като член на ЕС от 2007г и проявяващ се в задължението на национален съд на една държава – членка на ЕС да изпълни правораздавателен акт, постановен в друга държава-членка, като акт на собствената му юрисдикция. Прилагането на принципа на взаимното признаване на съдебни актове, основаващ се на взаимното доверие между държавите-членки /техни институции и правораздавателни органи/, прави възможно еволюирането от класическия принцип на международно сътрудничество към една по-висша форма на международно съдействие за прилагане на съдебните актове. В основата на взаимното признаване следва да стои уважението към правото на другия и вяра в достигането от всяка държава-членка на минималния праг на защита на основните права на човека и на принципите на правовата държава. На този принцип се основава естеството на ЕЗА, приета чрез Рамково Решение от 13.06.2002 г., на базата на което е приет в бълг. законодателство ЗЕЕЗА. Чрез разпоредбите на тези два норм. акта се осигурява в една държава – членка прякото прилагане на заповед за задържане на едно лице, издадена от съдебен орган на друга държава от ЕС, с цел предаването му на тази държава-членка с оглед неговото наказателно преследване.

Не следва мярката за неотклонение „Задържане под стража” да бъде изменяна в по-лека, с оглед потвърждаване на решението на първоинстанционния съд и осигуряване предаването на лицето на молещата държава.

Всичко изложено по-горе обосновава извода за правилност на решението на Окръжен съд - Добрич, респективно за неоснователност на жалбата, поради което и на основание чл.48, ал.3, вр. ал.1 от ЗЕЕЗА, настоящият състав на АПЕЛАТИВЕН СЪД -Варна

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение № 27/15.05.2015г. на ОС-Добрич, постановено по ЧНД № 164/15г по описа на същия съд.

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на Д. Б. /D.B./ - роден на ***г. в Румъния, гражданин на същата държава, лична карта KZ №******, личен номер/CNP/-*************, с регистриран постоянен адрес ***.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:               Членове:1.                2.