П Р И С Ъ Д А

13

05.10.2018 година, гр. Варна

   

 В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД  наказателно отделение

на пети октомври две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

    ЧЛЕНОВЕ:ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

        МАЯ НАНКИНСКА

                                      

 

Секретар П.П.

Прокурор Милена Гамозова

като разгледа докладваното от съдия САПУНДЖИЕВА

ВНОХД № 154 по описа за 2018 година 

 

На основание чл. 336, ал. 1 т.3 от НПК ОТМЕНЯ частично присъда №40 от 22.12.2017г. постановена по НОХД №333/2016 год. по описа на Окръжен съд гр.Силистра относно постановеното осъждане за престъпление по чл.219,ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, като вместо това

 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.А., ЕГН **********, роден на *** г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан

ЗА  НЕВИНЕН в това, че в периода 01.12.2008-28.03.2011г. в гр.Дулово, област Силистра, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице-Председател на РПК "Наркооп" гр.Дулово не е положил достатъчно грижи за ръководене, управление, стопанисване и запазване на повереното му имущество, както и възложената му работа, като не изпълнил задълженията си по чл.26,ал.2,т.3 и 4 и ал.3 от ЗК и чл.35,ал.1,т.3 и 4 и ал.2 от Устава на РПК "Наркооп" гр.Дулово, като в периода 25.02.2009-03.09.2009г. назначил три лица по трудов договор извън утвърденото щатно разписание и от това последвала значителна щета на РПК "Наркооп"Дулово, в размер на 9 864,95лв.; в периода 01.01.2011г.-28.03.2011г. в гр.Дулово, област Силистра не е разпоредил изплащането на задължения към "Водоснабдяване и канализация"ООД гр.Силистра за периода 10.07.2009г.-12.04.2010г., по които са били начислени лихви и разноски в размер на 1883,94лв., като от това са последвали значителни вреди за РПК "Наркооп"Дулово; в периода 01.01.2011г-28.03.2011г. в гр.Дулово, област Силистра не е разпоредил изплащането на задължения към републиканския бюджет за 2008г.,2009г.,2010г. и 2011г., по които са били начислени лихви, в размер на 8 258,67лв.,като от това са последвали значителни вреди за РПК "Наркооп"Дулово,поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.219, ал.1, вр. Чл.26, ал.1 от НК.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част, на осн. чл.338 от НПК.

  ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред Върховен касационен съд на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

    2.