Мотиви към Присъда № 13 от 05.10.2018г. по ВНОХД                            номер  154 по описа за 2018 година

 

Въззивното производството пред настоящата инстанция е Образувано по протест на  Окръжна прокуратура Силистра и по въззивна жалба на подсъдимия С.Д.А., чрез адв.Т.С.-*** срещу Присъда №40/22.12.2017г., постановена по НОХД №333/2016 год. по описа на СОС.

С протеста се иска отмяна на присъдата в оправдателната `и част и постановяване на нова, с която подсъдимия А. бъде признат за виновен  по повдигнатите обвинения, като му бъде наложеното наказание, съответно на искането на прокурора пред първата инстанция.

С въззивната жалба се иска отмяна на присъдата в осъдителната и` част и постановяване на нова, с която подс.А. бъде оправдан изцяло по повдигнатите обвинения. Алтернативно се претендира отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Настоящият състав, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите във въззивната жалба и допълненията към нея,протеста и допълнителните съображения към него, становището на страните и извърши цялостна проверка на постановеният акт по отношение законосъобразността, обосноваността и справедливостта му, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено  следното:

Предмет на въззивна проверка е присъда №40 от 22.12.2017 г. на Окръжен съд Силистра, с която подс.С.Д.А. е признат за виновен в това, че в периода 01.12.2008г. - 28.03.2011 г. в гр. Дулово, обл. Силистра, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93. т. 1, б. „б" от НК - Председател на РПК „Наркооп" - гр. Дулово, не  е положил достатъчно грижи за ръководеното, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, както и възложената му работа, като не  изпълнил служебните си си задължения по чл. 26, ал. 2, т. т. 3 и 4 и ал. 3 от ЗК и чл. 35, ал. 1, т. т. 3 и 4 и ал.2  от Устава на РПК „Наркооп"  гр. Дулово, а именно: в периода  25.02.2009 г. - 03.09.2009г. наел три лица     по трудов  договор извън утвърденото длъжностно разписание, като на 25.02.2009г. назначил А.Д.А. на длъжност „Дизайнер", като прекратил трудовото правоотношение със същия на 07.05.2009г., като за този период от време от Фонд „Работна заплата" на РПК "Наркооп" - гр. Дулово на Алексиев е изплатено  възнаграждение в общ размер на 609.60 лева; на 25.02.2009г. назначил Е.Ю.А.на длъжност „Електромонтьор", като прекратил трудовото правоотношение със същия на 07.05.2009 г., като за този период от време от Фонд „Работна заплата" на РПК „Наркооп" - гр. Дулово на Али е изплатено възнаграждение в общ размер на 567.84 лв.;  на 03.09.2009г. назначил М.Г.И.на длъжност “Отговорник спомагателни дейности", като трудовото правоотношение е прекратено на  31.05.2011г., като за периода от 03.09.2009г. до 28.03.2011г. от Фонд „Работна заплела" на РПК „Наркооп"-гр. Дулово на Илиева е изплатено възнаграждение в общ размер на 4152.47 лв.,като подсъдимия е оправдан за разликата до 5212.19 лв.; до 28.03.2011 г. не е разпоредил изплащане на задължения към републиканския бюджет за 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г. , по които са били начислени лихви за забава в размер на 8258.67 лв.; До 28.03.2011г. не е разпоредил изплащане на задължения към ВИК Силистра за периода 10.07.2009г.-12.04.2010г., по които са били начислени лихви за забава, разноски по дела в размер на 1883,97 лв., като от това са последвали значителни щети за РПК „Наркооп“ гр. Дулово в размер на 15472.55 лв., поради което и на основание чл. 219, ал.1 във вр. с чл. 26 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК, му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от три години и глоба в размер на 2 500 лв.,като на осн. чл. 66, ал.1 от НК е отложено изтърпяването на наложеното наказание "лишаване от свобода", за срок от пет години. Със същата присъда подсъдимия А. е признат за невинен и оправдан в останалата част от това обвинението, а именно за това, че на 01.12.2008 г. сключил договор за наем на недвижим имот- хранителен магазин, находящ се в с. Черник, обл. Силистра, с ЕИК по БУЛСТАТ 116567787 с управител Б.М.С. със срок 1 година (до 01.12.2009г.) и месечен наем в размер на 2000 лева без предварително решение на УС, изискуемо по чл. 21, ал.2.т.3 от ЗК, като договорът бил прекратен предсрочно на 30.05.2009г. поради лоши финансови резултати, поради необосновано високата наемна цена и от плащането на този наем са произлезли значителни щети в размер на 21 341.46 лв. и през месец февруари 2011 г. не е отчел в касата на РПК „Наркооп“ гр. Дулово  приход от наем  на търговски обект – барака зад магазин „Боряна“ в гр. Дулово, собственост на кооперацията , в размер на 1 500 лв. , които получил от Д.Д..

Със същата присъда подс.А. е признат за невинен  и в това, че на 13.05.2009т в гр. Дулово, обл. Силистра, като извършител, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК  - Председател на РПК „Наркооп" - гр. Дулово, в съучастие с Х.Ф.Ч. – управител на „Интер-Трейд" ЕООД - гр. Дулово, в качеството му на помагач, присвоил чужди пари - 88 018.89 лв.,  собственост на РПК „Наркооп" - гр. Дулово, поверени му да ги пази  и управлява, , която сума е в големи размери, като за улесняване на присвояването е извършил престъпление по чл. 311 от НК,  съставил официални документи – пет броя Протоколи за установяване извършването  и заплащането на СМР от 13.05.2009 г. за обект „Ресторант и офиси“ , собственост на РПК „Наркооп“ гр. Дулово на стойност 191 066.32 лв., при реално извършени СМР за сумата от 103 047.43 лв, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на осн. чл. 304 от НПК е оправдан по повдигнатото обвинение по чл. 202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1  и във вр. с чл. 201 и чл. 20, ал.2 от НК;Подсъдимият е признат за невинен и в това, че в периода 23.04.2009г.-04.07.2010 г. в гр. Дулово, обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – Председател на РПК „Наркооп“ гр. Дулово  е присвоил сумата от 29 432 лв. по РКО и вносни бележки, на обща стойност 29 432лв., представляваща големи размери и собственост на РПК „Наркооп“ гр. Дулово, поверени му да ги пази и управлява,  поради което  и на осн. чл. 304 от НПК е оправдан по обвинението по чл. 202, ал.2, т.1 във вр. с чл. 201 и чл. 26 от НК.   

Въззивният протест и  жалба са процесуално допустими, подадени в срока за обжалване и от надлежна страна. Разгледани по същество оплакванията  се преценяват като частично основателни по следните аргументи:

Въззивната инстанция намира, че първо следва да даде отговор на оплакванията на подсъдимия и неговата защита за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство, тъй като даване на положителна оценка ще доведе до промяна на изводите по същество, което от своя страна ще направи безпредметно обсъждане на останалите доводи.

За допуснати съществени процесуални нарушения на ДП.

Видно от Определение №156 от 23.08.2010г. по ЧНД №158/2010г. по описа на Районен съд гр.Дулово/вж  ДП IV с черен флумастер VI-1 ,т.4, стр.1-2/ съдът е разрешил извършване на претърсване и изземване по ДП №174/2010г. по описа на РУП-Дулово на следните помещения:

Офис, находящ се в гр.Дулово, ул.“Васил Левски“№7, разположен в сграда на ресторант Добруджа;

Офиси и архиви на РПУ „НАРКООП“ гр.Дулово, находящи се в гр.Дулово, ул.“Васил Левски“№8, представляващо сграда на бивш хотел на РПК „Наркооп“;

Офис находящ се в гр.Дулово, ул.“Никола Русев“-в сградата на „Младежка сладкарница“;

Апартамент №28, находящ се в гр.Дулово, ул.“Васил Левски“№2,ет.7 и

Къща№131,находяща се в гр.Дулово, ул.“Христо Ботев“.

Видно от  протокол за претърсване и изземване от 24.08.2010г. /вж протокол на ДП IV с черен флумастер VI-1 ,т.4,л.5 и сл./ е извършено претърсване и изземване от къща №131, находяща се в гр.Дулово, ул.“Христо Ботев“. Иззети са описани в точки от 1 до 22 материали, като подт.22- Разходни касови ордери- 539бр. Описаният по-горе в протокола адрес: гр.Дулово, ул.“Шуменско шосе“№131 е на лицето М.Н.Д., а не адреса на самото процесуално-следствено действие, в какъвто смисъл са и възраженията на подсъдимия.

По отношение възражението на подсъдимия, че липсват Постановления за удължаване срока за разследване на досъдебното производство, съдът изиска всички актове на прокуратурата отнасящи се до това обстоятелство. От същите беше установено, че действително за известни периоди от време няма редовно издадени постановления за удължаване на сроковете за извършване на следствени действия както следва:

ДП №174/2010г. е образувано на 14.07.2010г. срещу С.И.А. за извършено престъпление по чл.310,ал.вр. чл.308,ал.1 вр.чл.26,ал.1 от НК.

На 31.08.2009г. е направено искане от Началник РУП до Районна прокуратура за удължаване срока на разследване, като с Постановление на Районния прокурор срокът по чл.234,ал.3 от НПК е удължен с два месеца, считано от 15.09.2010г.

На 11.09.2010г., срокът отново е удължен с Постановление на районния прокурор с два месеца по искане на разследващия полицай.

В хода на разследването са събрани доказателства за извършени престъпления и по отношение на лицето С.А..

С Постановление от 17.01.2011г.  материалите по ДП №174/10г. са разделени по отношение на А., като новообразуваното ДП по описа на РПУ Дулово е продължило под №21/2011г.

С Постановление от 01.02.2012г. Районния прокурор на Дулово е счел, че на ДП са събрани данни за извършено престъпление от А. по чл.219  и чл.212,ал.5 от НК, поради което е изпратил материалите на Окръжна прокуратура гр.Силистра.

   Както правилно е отбелязал зам.окръжния прокурор  в Постановлението си от 03.02.2012г., по ДП 174/10 са допуснати процесуални нарушения, изразяващи се в това, че сроковете за разследване са удължавани не по искане на наблюдаващия прокурор, а на разследващия полицай, а разрешенията за удължаване на срока са давани не от Окръжна прокуратура гр.Силистра, а от Административния ръководител на РПр Дулово. Същото е в нарушение на чл.234,ал.3 от НПК, който към този момент е предвиждал възможността, при фактическа или правна сложност, по искане на прокурора, адм.ръководител или упълномощен прокурор да удължат срока по ал.1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи, този срок може да бъде удължаван от адм. ръководител на по-горестоящата прокуратура  или от оправомощен от него прокурор. Т.е компетентен орган за повторното и последващо удължаване на срока е бил Окръжна прокуратура гр.Силистра, а не Районния прокурор на гр.Дулово. Исканията също са направени от разследващ полицай, а не от прокурор. След като е констатирала тези нарушения, Окръжна прокуратура Силистра е допуснала още едно, като е "санирала" тези пропуски с продължаване срока за разследване с осем месеца със задна дата-01.08.2011г./вж постановление на л.65 от ВНОХД№154/18г.,том1/.

По ДП №21/2011г. извън сроковете, без надлежно разрешително са извършени процесуално-следствени действия, както следва:       

-За периода  18.07.2011г.-  27.07.2011г.

-За периода 01.08.2011г.-03.10.2011г. в който са извършени следните процесуално-следствени действия:  Постановление за назначаване на КСИЕ – ДП 3, том III, л.1553; Протокол за разпит на свидетел – Х.Ф.К.– ДП 2, том II, l.1697;Протокол за разпит на свидетел – Б.А.З. - ДП 2, том II, л.1698;Протокол за разпит на свидетел – Лалю Цанков Николов - ДП 2, том II, л.1702;Протокол за разпит на свидетел – П.И.Д.- ДП 2, том II, л.1703;

-За периода 02.12.2013г. -  29.01.2013г.

-За периода 02.12.2014г. - 05.06.2015г.

-За периода 08.02.2016г. - 29.03.2016г.

-За периода 24.08.2016г. - 07.10.2016г.

-За периода 7.11.2016г.-14.12.2016г. – протокол за разпит на обв. Ф.Ф.Ч., ДП 9, том XIX, л.17.

От изложеното е видно, че по ДП №174/10г. са нарушени процесуалните изисквания за удължаване на срока за разследване,като на осн. чл.234,ал.7 от НПК действията по разследването извършени в този период не пораждат правни последици, а събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при постановяване на присъдата.

Няма спор, че веществените доказателства по делото- РКО и вносни бележки първоначално са били иззети с протокол за претърсване и изземване/посочен по-горе/ по ДП №174/10г. Впоследствие обаче, същите /35бр.РКО и 4бр.вносни бележки/ са били приложени по ДП №21/2011г. с приемателно-предавателен протокол от 31.10.2012г., предоставени от новия Председател на кооперацията Й.Ж. на следовател Н./вж протокол в плика с веществените доказателства към делото/. Доколкото единствено и само тези РКО и вносни бележки са предмет на обвинението, настоящия състав намира, че същите са приобщени законосъобразно по ДП №21/2011г. и могат да се ползват пред съда.

По отношение на ДП№21/2011г. доколкото посочените процесуално-следствени действия, извършени извън процесуалните срокове са повторени в хода на съдебното следствие  и в този смисъл са събрани доказателствата непосредствено пред съдебния състав, съдът намира, че допуснатите нарушения не са съществени.

    Съобразявайки събраните по делото доказателства, въззивния съд установи от фактическа страна следното:

   С Решение на извънредно Общо събрание на РПК „Наркооп” - гр. Дулово, проведено на 24.11.2007г. е бил освободен председателят на кооперацията С.Д. Н.и е бил  избран нов председател-подсъдимия С.Д.А.. Промяната е  била вписана с Решение № 1110 от 29.11.2007г. на. Окръжен съд - гр. Силистра по ф. д. № 234/2000г. по описа на същия съд.

На 28.03.2009г. е било проведено Общо годишно събрание на кооперацията, на което поради недоволство на член-кооператорите от начина на управление на кооперацията е било взето решение подс. А. да бъде временно отстранен от длъжността Председател на РПК до провеждане на извънредно общо събрание, като функциите му до провеждане на извънредно общо събрание ще се изпълняват от временно управляваща комисия.

С Решение на извънредно Общо събрание на РПК „Наркооп” - гр. Дулово, проведено на 18.04.2009г. подс. С.Д.А. е бил освободен от заеманата изборна длъжност „Председател“ на РПК „Наркооп” - гр. Дулово, като за такъв е избрана Й.Ж. Х.. Изборът на новия управител е бил вписан в Търговския регистър едва на 28.03.2011г. тъй като с обезпечителна заповед от 23.04.2009г. издадена по гр. дело № 190/2009г. на PC - гр. Дулово, са  били спрени изпълненията на решенията на извънредното ОС на РПК „Наркооп” - гр. Дулово, взети на 18.04.2009г.  относно изменения и допълнения в Устава на кооперацията, освобождаване на Председателя, УС и КС, избора на нов Председател на кооперацията, нов УС и КС.

На основание цитираната обезпечителна заповед е било  образувано изп. дело № 20097670400669 по описа на ЧСИ Г.Г., вписан в регистъра на Камарата на ЧСИ под № 767, като е била наложена обезпечителна мярка „спиране изпълнението на решенията, взети на проведеното Общо събрание на РПК „Наркооп“ - гр. Дулово, провело се на 18.04.2009г.“.  Наложената обезпечителна мярка е била  вдигната от ЧСИ Г.Г. и с  писмо с Изх. № 04077 от 16.03.2011г. до Агенция по вписванията - Търговски регистър.

За периода от 28.03.2009 г./когато е било проведено ОС на кооперацията, с което е взето решение подс. А. да бъде временно отстранен от длъжността председател на РПК/ до провеждане на извънредно общо събрание до 28.03.2011г./когато са били вписани промените в Търговския регистър- избор на нов Управител/, подс. А. обективно е продължил да изпълнява длъжността „Председател“ на РПК „ Наркооп“ гр. Дулово. Всички представителни и управленски функции  се изпълнявали от подс. А., в качеството му на Председател, като  същия е следвало да  организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз,  в който членува; да   ръководи  текущата дейност на кооперацията; да сключва и прекратява трудови договори, като определя трудовите  възнаграждения на служителите и работници; да сключва разпоредителни сделки с дълготрайни активи- правомощия, които са произтичали от разпоредбата на чл. 26 от ЗК и от Устава на РПК „Наркооп“ гр. Дулово.

 На 29.01.2008 г. е било проведено заседание на УС на РПК „Наркооп“ гр. Дулово, на което било прието щатно разписание за мандат 2007-2011 г., в сила от 01.01.2008г. Съгласно същото, е утвърден щат от 35 бр., като са посочени длъжности, начална заплата, основна месечна заплата и ФРЗ.

 На 23.02.2009г. подс. А. е назначил на длъжност „дизайнер“, извън приетите длъжности, но в утвърдения щат лицето А.Д.А.. Трудовият договор е бил прекратен на 07.05.2009г. За посочения период на лицето е било изплатено трудово възнаграждение, в размер на 347,76/нето/ и 609,60 /бруто/. С изплатените възнаграждение не е бил надхвърлен гласувания фонд работна заплата.

На 25.02.2009 г. е сключен трудов говор с Е.Ю.А./ по трудов договор С./, на длъжност „електромонтьор“, отново извън длъжностите, но в утвърдения щат. Договорът е бил прекратен на 07.05.2009 г. За посочения период на лицето било  изплатено трудово възнаграждение, в размер на  361,80/него/ и начислено 567,84лв./бруто/. С изплатеното възнаграждение не е надхвърлен фонд работна заплата.

На 03.09.2009 г. е била назначена  М.Г.И.на длъжност „отговорник спомагателни дейности“, каквато длъжност  не е фигурирала в щатното разписание. Трудовият договор е бил прекратен на 31.05.2011 г. За посочения период  на лицето са изплатени трудови възнаграждения, в размер на 5212,19лв., които не са надхвърлили фонда работна заплата.

Във връзка с правомощията, с които  е разполагал, но без предварително решение на УС, на 01.12.2008 г.  подс.А. сключил  с „Айсберг – БТ“ ЕООД –с.Черник, договор за наем на недвижим имот – хранителен магазин, находящ се в същото село. Договорът е бил сключен за едногодишен период – до 01.12.2009г., с уговорена наемна цена в размер на 2000 лв.  и е бил предсрочно прекратен на 30.05.2009 г., във връзка с прието решение на Общо събрание на 28.03.2009 г. /когато е било взето и решение за отстраняване на подс. А. като Председател на РПК „ Наркооп“/.

През 2006 г. между РПК „Наркооп“ гр. Дулово, в лицето на Председателя С. Н.и св.Д.Д. е бил сключен договор за наем на обект барака, зад магазин „Боряна“ в гр. Дулово, с наемна цена на месец – 165 лв. Този договор не е бил изрично подновяван при управлението на подс. А., но въпреки това св. Д. е продължил да ползва обекта, като периодично е заплащал наем за него. В началото на 2011г. подсъдимия решил да увеличи наема, като била уговорена сума ,в размер на 200лв.месечно. Св. Д.Д. дал “на ръка“, на подс. А. сумата от  1500лв., представляваща авансово плащане за 2011 г., която сума била внесена от подс. А. в касата на кооперацията на 28.01.2011г. и издадена Фактура №1354 от 28.01.2011г..

Поради неизплатени задължения на кооперацията към ВИК услуги, на 31.05.2010 г. е било образувано гр.д. № 373/2010г. по реда на чл.410 и сл. от ГПК от „ВИК“ Силистра срещу РПК „Наркооп“ Дулово за неизплатени суми за консумирана вода за периода от 17.08.2009г. до 15.04.2010г. Поради оспорване от страна на подсъдимия на издадената Заповед за изпълнение по ЧГрД№373/10г., на 22.07.2010г. по искане на ВИК Силистра е образувано гр.д. №556/2010г. срещу РПК "Наркооп" по реда на чл.415 и сл. ГПК. С решение №60  на 14.04.2011г., вляло в сила на 19.05.2011г.  е прието за установено, че освен дължимата сума за консумирана вода-3268,74лв., за периода 10.07.2009г.-12.04.2010г, кооперацията дължи и изплащане на неустойка за забава, в размер на 86,64лв., законна лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-31.05.2010г. до окончателното и` плащане, както и направените разноски по гр.д.№373/10г., в размер на 64,84лв., направените разноски по гр.д.№556/10 за държавна такса, в размер на 68,84лв. и 350лв. за адвокатски хонорар. Съгласно ССч експертиза законна лихва за периода 31.05.2010г-28.03.2011г. е 279лв..Общата сума, която кооперацията дължи като лихви и разноски за водените дела е в размер на 853,42лв.

За 2008г.,2009г.,2010г.и 2011г. кооперацията не е извършвала и  задължителните плащания към Републиканския бюджет по ЗДДС, ДОО, ЗКПО, УПФ,ФГВРС, не са изплащани и здравни осигуровки, в резултат на което на били начислени лихви за забава от 2008г. до 28.03.2011г., в размер на 5 828,18лв.

 На 01.07.2008г. е бил сключен договор между РПК „Наркооп" - гр. Дулово, представлявано от подс. А. в качеството на Инвеститор и „Интер-Трейд" ЕООД - гр. Дулово, представлявано от подс. Ч.в качеството на Изпълнител. Договорът е бил с предмет на дейност извършването на строително ремонтни работи и реконструкция на обект „Ресторант и офиси“, собственост на РПК, находящи се в гр.Дулово. Срокът на действие на договора е бил 30.06.2009г., като  общата приблизителна стойност на СРР по договора възлизала на "около 225 000 лева без ДДС".

След сключването на договора, от страна на РПК на „Интер-Трейд" ЕООД са били изплатени авансово суми както следва: с РКО № 23 от 31.07.2008г. по фактура № 43 от 31.07.2008г. - 60 000 лева с ДДС; с РКО № 32 от 25.09.2008г. по фактура № 47 от 25.09.2008г. - 18 000 с ДДС; с РКО № 42 от 28.11.2008г. по фактура № 54 от 28.11.2008г. 10 800 лева с ДДС, или общо 88 800 лева с ДДС.

За извършените строително ремонтни и монтажни работи на 13.05.2009г. са били изготвени пет акта за установяване завършването и заплащането на натуралните видове СМР, съгласно които РПК е следвало да изплати на инвеститора 222 173.56 лева. След приключване на СРР и СМР, въз основа на изготвените протоколи  от „Интер-Трейд" ЕООД е издадена Фактура № 58 от 14.05.2009г., съгласно която PПK дължи на дружеството окончателна сума в размер на 177 808.26 лева с ДДС. С банкови преводи от 23.12.2009 г., 28.12.2009г. и 29.12.2009 г., кооперацията е заплатила на изпълнителя, допълнително сумата от 116 000 лв.

Съгласно предоставените от подс. Ч.документи, РПК е превела на неговата фирма общата сума от 204 800 дева с ДДС.

От изготвената допълнителна строително-техническа експертиза е било установено, че в процесния протокол от 13.05.2009 г. са включени строителни дейности, които не са извършвани, или са извършени в по-малък обем, на обща стойност 88 018.89 лв.

 УС на кооперацията е бил запознат с решението за извършване на ремонт на процесния обект по договора, като  с решение на 07.09.2009г. на проведен заседание на Управителния съвет била утвърдена фирмата-изпълнител- "Интертрейд"ЕООД гр.Дулово и стойността на договора от 222 173,44лв. без ДДС, както и обзавеждане и оборудване на обектите, за сумата от 61 354,39 без ДДС.

Ремонтът е започнал и е завършил без необходими строителни книжа и при неспазване на изискванията на ЗУТ и други нормативни актове. Не е бил налице и инвеститорски контрол.

На 24.08.2010г.е било извършено претърсване и изземване от помещения, собственост на РПК „Наркооп”, находящи се на ул. „Васил Левски” № 7 (ресторант „Добруджа”), ул. „Васил Левски" № 8 (бивш хотел), ул. „Никола Русев" (младежка сладкарница), както и от домовете на подс. А. и св. М.Д.- бивш счетоводител на кооперацията. При извършените претърсване и изземване са иззети множество документи и компютърни информационни системи. От домът на св. Д.са иззети множество РКО, между които и 35 бр.РКО и четири вносни бележки, с внесени суми по личната сметка на подс. А.,а именно:РКО без номер от 23.04.2009г. за сумата от 1 640.00 лева;РКО № 62 от 10.09.2009г. за сумата от 2 000 лева;РКО № 70 от 23.09.2009г. за сумата от 200.00 лева;РКО № 71 от 23.09.2009г. за сумата от 1 500.00 лева;РКО № 83 от 20.10.2009г. за сумата от 500.00 лева;РКО без номер от 31.03.2010г. за сумата от 400.00 лева;РКО без номер от 06.04.2010г. за сумата от 700.00 лева;РКО без номер от 15.04.2010г. за сумата от 1000 лева;РКО без номер от 19.04.2010г. за сумата от 600.00 лева; РКО без номер от 22.04.2010г. за сумата от 500.00 лева;РКО без номер от 27.04.2010г. за сумата от 200.00 лева; РКО без номер от 27.04.2010г. за сумата от 150.00 лева; РКО без номер    от 29.04.2010г. за сумата от 1 000.00 лева; РКО без номер от 04.05.2010г. за сумата от  1 000.00 лева; РКО без номер от 12.05.2010г. за сумата от 50.00 лева; РКО без номер от 13.05 2010г. за сумата от 300.00лв.; РКО №2 от 21.05.2010г. за сумата от 80.00лв.; РКО без номер от 25.05.2010г. за сумата от 700.00 лв.;РКО № 1 от 28.05.2010г. за сумата от 1300лв.; РКО без номер 02.06.2010г. за сумата от 470лв.;РКО без номер от 02.06.2010г.  за сумата от 470лв.; PKО без номер от 07.06.2010г. за сумата от 650лв.;РКО без номер от   14.06.2010г. за сумата от 200лв; РКО без номер  от 16.06.2010г. за сумата от 390лв.; РКО № 1 от 18.06.2010г. за сумата от 2 200лв.;  РКО №2 от 22.06.2010г. за сумата от 600лв.; РКО №3 от 24.06.2010г. за сумата от 600лв.; РКО без номер от 24.06.2010г. за сумата от 400лв.;  РКО без номер от 29.06.2010г. за сумата от 160лв.;РКО без номер от 02.07.2010г. за сумата от 100лв.;РКО без номер от 02.07.2010г. за сумата от 397лв.;РКО без номер от 04.07.2010г. за сумата от 2100лв;РКО без номер и дата за сумата от 3000лв.;РКО без номер и дата за сумата от 1000лв.;РКО без номер и дата за сумата от 1000лв.;вносна бележка по личната му сметка от 19.02.2010г. за сумата от 650лв.;вносна бележка по личната му сметка от 19.05.2010г. за сумата от 340лв.;вносна бележка по личната му сметка от 19.05.2010г. за сумата от 545лв. и вносна бележка по личната му сметка за сумата от 340лв. .

В хода на съдебното следствие по НОХД № 43/2013г. по описа на ОС - Силистра е изготвена ССчЕ, която сочи, че изплатените с процесиите РКО суми не са описани в наличните касовите книги. Имайки предвид, че вещите лица не са разполагали с всички касови книги останалите са представени впоследствие/, в хода на съдебното следствие пред въззивната инстанция беше поставена допълнителна задача на вещите лица да извършат проверка по всички касови книги. Заключението на експертите е, че РКО подписани от подсъдимия и четирите вносни бележки не са описани в касовите книги, което означава че не са осчетоводени като парични средства, излезли от касата на кооперацията.

По делото са изготвени единична и тройна почеркови експертизи. Видно от същите,подписите положени в графи „получил сумата“ в четиринадесет броя разходни касови ордери са изпълнени от лицето С.Д.А. с ЕГН **********; в двадесет и един  броя касови ордери, в графи „получил сумата“ липсват подписи; ръкописния буквен и цифров текст в двадесет и шест броя разходни касови ордера са написан от лицето М.Н.Д. с ЕГН **********. От приложените 35 РПК само девет броя са били изготвени лично от подс. А. и то без попълване на всички реквизити.

Пред въззивната инстанция е назначена допълнителна съдебно счетоводна експертиза, която дава заключение, че с назначените три лица и изплатени заплати, не се надхвърлят гласуваните щатове като бройки и не се надхвърля гласувания фонд "работна заплата". По отношение на РКО подписани от подс.А. и 4бр. вносни бележки експертизата дава заключение, че същите не са вписани в касовите книги на кооперацията и не са осчетоводени  като парични средства, излезли от касата на кооперацията.

Горната фактическа обстановка се доказва от приложението по делото писмени доказателства, събраните гласни такива и назначените и приобщени към доказателствената съвкупност съдебно-счетоводни, технически и графологични експертизи, както и тези, назначени в хода на въззивното производство.

 Подсъдимият  А. е придобил качеството на длъжностно лице  съгл. чл. 93, т.1, б.“Б“ от НК  на 29.11.2007 г., когато е била вписана промяната с Решение от 24.11.2007 г., с което на извънредно Общо събрание на РПК „Наркооп“ Дулово е било прието С. Н.да бъде освободен и за председател на кооперацията е бил избран подс. С.А.. От този момент за подсъдимия са възникнали определен обем от права и задължения, произтичащи от Закона за кооперациите и от приетия за РПК“Наркооп“ Дулово Устав.

Съгласно разпоредбата на чл. 26 от ЗК подс. А., като председателят на кооперацията е имал следните правомощия:

1.да представлява кооперацията;

2.да организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;

3.да  ръководи текущата дейност на кооперацията;

4.да  сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;

5.да изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.

Съгласно чл. 35, ал.1,т. 3 и 4 и ал. 2 от Устава на РПК „Наркооп“ гр. Дулово, на  Председателят на кооперацията са вменени административно-организационни и стопанско-разпоредителни функции.

Правилно първоинстанционния съд е приел, че подсъдимия е имал качеството на длъжностно лице и задължението да полага достатъчно грижи за ръководенето,  управлението и стопанисването на повереното му имущество от 29.11.2007г. до 28.03.2011г., когато Ж.е вписана в Търговския регистър като управител на кооперацията. Въпреки че бил освободен като Председател /по силата на Решението на ОС на кооперацията/, същият продължил  да изпълнява своите функции, което се установява по безспорен начин по делото- подсъдимия сключвал договори за назначаване на работници, уговарял промяна в наемните  цени на отдадени обекти на РПК/св.Д.Димов/, разпореждал се е с получените на ръка суми за наем /на 28.01.2011г.внесъл в ЦКБ гр.Силистра получената от св.Д. сума от 1500лв., представляваща наем за търговски обект „барака зад магазин Боряна“/, изготвял РКО, подписвал протоколи за извършени строително ремонтни и монтажни работи, като представляващ инвеститора-РПК. По този начин подсъдимия фактически продължил да изпълнява своите функции  като Председателя на кооперацията. По делото се установява, че за период от 28.03.2009г./освобождаване на подсъдимия като управител/ до 18.04.2009г./спиране  изпълнение на решението за назначаване на нов управител/, функциите на управител са се изпълнявали от назначената временна комисия. Видно от разпита на свидетелите, участвали в тази комисия, целта е била да се подготви ново Общо събраните, а подсъдимия да бъде отстранен от длъжност. Видно от показания на св.Йорданка Х./л.65 от делото/,същата  не е била допусната до управлението, не и е била предоставена документация на кооперацията, не е имала достъп до счетоводството. По нейна инициатива е била предизвикана ревизия, за "да знам какво приемам и за какво отговарям…след като С.А. беше отстранен, той продължи да бъде председател, но мен не ме канеше на заседанията".

 

По обвинението по чл.219,ал.1 във вр. с чл.26 от НК.

По  т.1 от обвинението.

 По делото се установи, че на 01.12.2008г. подсъдимия сключил договор за наем на недвижим имот - хранителен магазин, находящ се в с. Черник. Община Дулово, обл. Силистра, с „Айсберг-БТ" ЕООД - с. Черник с ЕИК по БУЛСТАТ 11656У787, с управител  Б.М.С., със срок ОТ ЕДНА ГОДИНА (до 01.12.2009г.) и месечен наем в размер на 2000 лева.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗК, за сключването на договора е било необходимо решение на УС. Договорът  бил прекратен предсрочно на 30.05.2009г. Възраженията на подсъдимия че на общо събрание на 28.03.2009г. /вж протокол на л. от ВНОХД№154/18/ е взето решение да продължи дейността на магазина е неоснователно. Действително е взето решение за разкриване на два магазина, но този в с.Черник не попада сред тях. В тази насока са и събраните по делото гласни доказателства на членове на управителния съвет. Видно от показанията на св.Х./л.67 от делото/“никой от членовете на УС не знаеше, че има решение да се възобнови магазина в с.Черник. С.А. решил да го възобнови, като счел, че базата е създадена. Без решение на УС се е закупила стока, касови апарати, наели се работници“. По този повод свидетелката предизвикала ревизия. По обвинителен акт обвинението касае настъпила щета, в размер на платена наемна цена, в размер на 21 343,45лв. По делото се установи, че магазина е ползван шест месеца с наемна цена от 2000лв.,т.е.12000лв.

По делото е изготвена единична ССчЕ /л.207 по НОХД№333/16г. Видно от същата, щетата за РПК е в размер на 21341лв. Запитан в с.з. как е определил размера на тази щета и какво се включва в нея, вещото лице е посочил:"Финансовия контрольор-свидетеля, който беше разпитан в съдебно заседание, той е констатирал тази сума в ревизионния доклад". Видно от показанията на св. Пламен Петров/л.346 от НОХД№333/16/ извършил финансова ревизия на кооперацията, "разходите са свързани с наеми, осигуровки, трудови възнаграждения на наетите лица…Стокооборота, който беше реализиран беше незначителен, имаше разходи за трудови възнаграждения и осигуровки". Видно от тройната счетоводна експертиза със същата задача, в кооперацията липсват първични счетоводни документи, поради което и вещите лица не могат да дадат заключение какви суми са били изплатени от кооперацията за наем на магазина, направени разходи и получени приходи. При поискване от РПК е отговорено, че поради липса на приемственост между старото и новото ръководство, в кооперацията липсват такива документи.

По делото е направен опит да се установи средния размер на наема за такъв тип магазин за периода края на 2008г. и началото на 2009г., но поради “липса на пазарни аналози за посочения период“, експертизата не може да даде отговор. Поради липсата на първични счетоводни документи, вещите лица не са установили какъв е размера на реално изплатения наем, както и получените приходи и направени разходи за магазина в с.Черник /вж експертиза на л.444 от делото/. Експертизата посочва единствено изплатените работни заплати на наетите на работа в магазина лица, които възлизат на 1581,39лв. Последните са част от обвинението по чл.219,ал.1 от НК за изплатени работни заплати на три лица, които са работили в този магазин.Разходите за ток и вода също са част от обвинението по чл.219,ал.1 от НК. Поради липса на първични счетоводни документи тяхната реална стойност не може да бъде определена.

Тъй като престъплението по чл.219 от НК  е резултатно,  следва да бъде установена реалната щета, настъпила за кооперация "Наркооп". "Определянето на тези вреди/независимо дали става дума за повреда, унищожаване или разпиляване на имуществото/ е възможно единствено и само на базата на реално увреждане на повереното за управление имущество на подсъдимия и има конкретен паричен еквивалент/вж Решение №240 от 14.05.2013г. по н.д.№658/13г. на трето н.о. на ВКС/;"За да е съставомерно деянието по чл. 219 НК следва по несъмнен и безспорен начин да се установи, в резултат на деянието налице ли е в причинена щета (като елемент от състава на престъплението), как е формирана тя и какво е нейното измерение"/ Решение № 476 от 26.01.2009 г. на ВКС по н. д. № 515/2008 г., III н. о.ВКС/. 

 

 

 

 

 От изложеното по-горе е видно, че такава щета не може да бъде определена по категоричен нечин по делото, поради което настоящата инстанция намира, че правилно първоинстанционния съд е оправдал подсъдимия по това му обвинение, поради недоказаност.

 

По т.2 от обвинението.

По делото е установено, че на 29.01.2008 г. е било проведено заседание на УС на РПК „Наркооп“ гр. Дулово, на което било прието щатно разписание  за мандат 2007-2011г., в сила от 01.01.2008г. Съдът приема първото щатното разписание по заключението на вещите лица, изготвено във въззивното следствие, тъй като същото съдържа брой на длъжностите, образователна степен, начална заплата и основна месечна заплата, както и гласуван Фонд "Работна заплата".

Извън утвърдените длъжности по щатното разписание, подсъдимия назначил три лица както следва:

На 23.02.2009г. , подс. А. е назначил на длъжност „дизайнер“ лицето А.Д.А.. Трудовият договор е бил прекратен на 07.05.2009 г. За посочения период на лицето е било изплатено трудово възнаграждение, в размер на 347,76/нетно/ и 480,00 /брутно/.

На 24.02.2009 г. е сключен трудов говор с Е.Ю.А./ по трудов договор С./, на длъжност „електромонтьор“. Договорът е бил прекратен на 07.05.2009г. За посочения период на лицето било  изплатено трудово възнаграждение, в размер на  361,80/нетно/ и начислено 480,00лв./брутно/

На 03.09.2009 г. М.Г.И.е била назначена на длъжност „отговорник спомагателни дейности“, каквато длъжност също не е фигурирала в щатното разписание. Трудовият договор е бил прекратен на 01.06.2011 г. За посочения период  на лицето са изплатени трудови възнаграждения, в размер на   5363,94/нетно/и 5599,2319лв./брутно/.

Видно от допълнителното заключение по ССчЕ във въззивното производство, липсват счетоводни,касови и банкови документи, доказващи РЕАЛНОТО изплащане на начисления фонд работна заплата.

  Видно от доказателствата по делото/ДП т.14,л.1613-1635/ и трите трудови договора и заповедите за тяхното прекратява са подписани от подсъдимия А., в качеството му на председател на кооперацията.

Тъй като мандата на подсъдимия като председател е изтекъл на 29.03.2011г., първоинстанционния съд е е редуцирал размера на изплатените суми на М.И.до тази дата, които възлизат на 4 135,67лв., като подсъдимия е оправдан до пълната сума от 5212лв.

Видно от заключението на единичната и тройната съдебно- счетоводна експертиза, за посочените периоди не са били утвърдени такива длъжности: дизайнер, електромонтьор и отговорник спомагателни дейности.

  За да е налице престъпление по чл.219 от НК, както беше посочено по-горе, е необходимо от действията на подсъдимия да е настъпила реална щета за кооперацията. Видно от изготвените както в хода на проверяваното дело единична и тройна ССчЕ, така и в хода на въззивното производство, с назначаването на трите лица не е надхвърлен утвърдения щат, а изплатените заплати на тези лица, в размер на 5068,07лв., не са надхвърлили гласувания фонд работна заплата за посочения период, т.е. от назначаването на същите/макар и в разрез с правилата, взети с решение на Управителния съвет досежно гласуваните длъжности/, подсъдимия не е причинил щета за кооперацията.

 По делото е изследвано обстоятелството дали посочените лица са били назначени по сключен с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ гр.Дулово договор, за наемане на безработни лица за едногодишен период. Видно от заключението на тройната експертиза, по отношение на първите две лица Алексиев и Али, същите са били назначени първоначално по тази програма за заетост,която се изпълнявала само три дни,след което е била прекратена едностранно от РПК.За този период заплатите са били изплащани от "Бюро по труда". Доколкото възстановените от РПК суми за изплатени заплати на ангажираните по тази програма лица не са предмет на обвинението, същото не следва да се обсъжда.

Съобразявайки горното, настоящия състав намира, че деянието не съставлява престъпление по чл.219,ал.1 от НК, поради което подсъдимия беше оправдан по това му обвинение.

 

По т.3 от обвинението.

По делото е безспорно установено, че РПК Наркооп е издала фактура №1354/28.01.2011г. на стойност 1500лв. с ДДС за наем за периода 01.2011г.-09.2011г. След извършена справка в ЦКБ гр.Силистра се установява, че подсъдимия е внесъл по банковата сметка на РПУ Наркооп Дулово сумата от 1500лв. на 28.01.2011г. с основание наем авансово от ЕТ Д.Д..В този смисъл правилно окръжен съд е оправдал подсъдимия по това му обвинение.

 

По т.4 от обвинението.

В с.з. на 17.11.2017г./л.556 от делото/ е било допуснато изменение на обвинението по реда на чл.287 от НПК, въпреки, че съдът не се е произнесъл с определение за това какво точно изменение е допуснал /препратил е към заявеното от прокурора/. Доколкото последното е ясно  и подробно изразено, въззивната инстанция намира, че нарушението не съществено и не опорочава това действие на съда.

По отношение на деянието по т.4 от обвинението е променена формата на изпълнителното деяние от действие-"разпоредил" на бездействие "не е разпоредил" изплащания на задължения към републиканския бюджет. Видно от назначената в хода на въззивното съдебно следствие и приета тройна ССчЕ, размерът на лихвата за забавено плащане на тези задължения от 01.01.2008г. до 28.03.2011г. възлизат на 5828,18лв. Имайки предвид  вмененото на подсъдимия бездействие САМО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011г.-28.03.2011г. по ОА, настоящия състав намира, че следва да възприеме допълнителното заключение на ССЕ на л.400 от НОХД№333/16г.. Видно от същото, мораторните лихви са изчислени върху главиците само за процесния период-01.01.2011г.-31.03.2011г. и същите възлизат на 1292лв.

Поради своето бездействие като Председател на кооперацията и несвоевременно изплащане на дължими задължения към Републиканския бюджет,за кооперацията е настъпила щета, в размер на 1292лв. представляваща лихва за забавено плащане.

 

По т.5 от обвинението.

 Същото касае  бездействие на подсъдимия за периода 01.01.2011г.-28.03.2011г., който като Председател на кооперацията не е разпоредил плащане на задължения за питейна вода към ВИК за периода 10.07.2009г.-12.04.2010г.-по обвинителния акт. Поради неизплатени задължения на кооперацията към ВИК услуги, на 31.05.2010 г. е било образувано гр.д. № 373/2010г. по реда на чл.410 и сл. от ГПК от „ВиК“ Силистра срещу РПК „Наркооп“ Дулово за неизплатени суми за консумирана вода за периода от 17.08.2009г. до 15.04.2010г. Поради оспорване от страна на подсъдимия, като представляващ РПК, на издадената Заповед за изпълнение по ЧГрД№373/10г., на 22.07.2010г. по искане на ВИК Силистра е образувано гр.д. №556/2010г. срещу РПК "Наркооп" по реда на чл.415 и сл. ГПК. С решение №60 от 14.04.2011г., вляло в сила на 19.05.2011г.  е прието за установено, че освен дължимата сума за консумирана вода за периода 10.07.2009г.-12.04.2010г, в размер на 3268,74лв., кооперацията дължи и изплащане на неустойка за забава, в размер на 86,64лв., законна лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-31.05.2010г. до окончателното и` плащане, както и направените разноски по гр.д.№373/10г., в размер на 64,84лв., направените разноски по гр.д.№556/10 за държавна такса, в размер на 68,84лв. и 350лв. за адвокатски хонорар. Съгласно ССч експертиза законна лихва за периода 31.05.2010г.-28.03.2011г. е 279лв..Общата сума, която кооперацията дължи като лихви и разноски за водените дела е в  размер на  853,42лв.Няма спор, че за периода 01.01.2011г.-28.03.2011г., подсъдимият е бездействал, като не е разпоредил изплащане на задължението на кооперацията към ВИК, в резултат на което последната е претърпяла щети, в размер на 853,42лв.

Що се отнася до присъдените суми по лихви и разноски по гр.д.№1186/2011г.,същите са неотносими към посочения в обвинителния акт период на задължението-10.07.2009г.-12.04.2010г. и се касаят за период 05.2010г.-26.10.2010г.

 Видно от заключението на експертизата, въпреки влошеното си финансово състояние, кооперацията е разполагала с възможности за заплащане своевременно на тази задължение. Ето защо подсъдимия като Управител на кооперацията не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и поради своето бездействие станал причина за  начисляване на лихви за забавено плащане, като по този начин причинил щета на кооперацията.

От изложеното е видно, че за периода 01.01.2011г до 28.03.2011г. подсъдимия с престъпно бездействие причинил имуществена вреда на РПК "Наркооп", в размер общо на 2 145,67лв. Изводите за значителност на имуществената вреда са според критериите в ТР №1/98г. отнесени към т.2,б."б" на ППВС№1/83г.т.е. те са еквивалент на четиринадесет минимални работни заплати към момента на извършване, или довършване на престъплението.В този смисъл са и Решение №45/2009г., на второ н.о., Решение №76/2010г. на трето н.о., Решение№240 от 15.05.2013г., на трето н.о., Решение №359 от 17.11.2009г. на трето но.о и др. Към момента на довършване на процесното деяние-м.март 2011г., минималната работна заплата за страната е била определена с ПМС№326 от 30.12.2009г. на 240лв. Или критерият на значителни имуществени вреди към 28.03.2011г. е определен над 3 360лв.Изложеното сочи, че предметът на престъплението по чл.219,ал.1 от НК от 2 145,67лв. не покрива признаците на "значителни имуществени вреди" , поради което деянието се явява несъставомерно по чл.219,ал.1 от НК.Ето защо, подсъдимия беше оправдан изцяло по това му обвинение.

 

По обвинението по чл.202,ал.2,т.1 във вр.ал.1,т.1 във вр. с чл.201 вр.с чл.20, ал.2 от НК.

Видно от сключения на 01.07.2008г.  договор между РПК „Наркооп" - гр. Дулово, представлявано от подс. А. в качеството на Инвеститор и „Интер-Трейд" ЕООД - гр. Дулово, представлявано от подс. Ч.в качеството на Изпълнител, същия бил с предмет  извършването на строително ремонтни работи/СРР/ и реконструкция на обект „Ресторант и офиси“, собственост на РПК, находящи се в гр.Дулово/ДП VIII,т.8,стр.3./В т.1/1/ на договора са описани строително ремонтните работи и реконструкции, които изпълнителя е следвало  да извърши, като същите са оформени в 13 точки. Срокът на извършване на СРР е бил определен до 30.06.2009г. Като  обща приблизителна стойност на СРР е била определена сума на „около 225 000 лева без ДДС“/вж чл.6 от договора/.В същия са били уговорени и начините за плащане. Предвидено било за допълнителни СРР да бъде съставен двустранно подписан протокол. Изрично е било упоменато, че представител на Инвеститора ще бъде С.Д.А., а представител на Изпълнител- Х.Ф.Ч..

В изпълнение на договора, от страна на РПК са били изплатени авансово суми на „Интер-Трейд" ЕООД както следва:

-с РКО № 23 от 31.07.2008г. по фактура № 43 от 31.07.2008г. - 60 000 лева с ДДС; с РКО № 32 от 25.09.2008г. по фактура № 47 от 25.09.2008г. - 18 000 с ДДС; с РКО № 42 от 28.11.2008г. по фактура № 54 от 28.11.2008г. 10 800 лева с ДДС,или общо 88 800 лева с ДДС.

За извършените строително ремонтни и монтажни работи на 13.05.2009г. били изготвени четири акта/обр.19/ и пети "обобщаващ" първите четири по ОА, за установяване завършването и заплащането на  видовете СМР, подписани от двамата подсъдими, съгласно които РПК е  следвало да изплати на инвеститора 222 173.56 лева. /вж протокол от 13.05.2009г., фактури и РКО в ДП VIII,т.8,стр.3-55/. След приключване на СРР и СМР, въз основа на изготвените протоколи от 13.05.2009 г.  от „Интер-Трейд" ЕООД е издадена Фактура № 58 от 14.05.2009г.. съгласно която PПK дължи на дружеството окончателна сума в размер на 177 808.26 лева с ДСС. С  последващи банкови преводи от 23.12.2009г.; 28.12.2009г. и 29.12.2009г., кооперацията е заплатила на изпълнителя, допълнително сумата от 116 000 лв.

Съгласно предоставените от подс. Ч.документи, РПК е превела на неговата фирма общата сума от 204 800 дева с ДДС.

В хода на делото са извършени няколко строително-технически експертизи/ДП I-2/. При извършването им са провеждани огледи, някои от тях в присъствието на подсъдимия и неговия защитник. Това се е наложило поради обстоятелството, че в договора дейностите, предмет на възлагането не са били конкретизирани по вид и обем. Това е наложило на место да бъдат установени изпълнените ремонтни и строителни дейности, като същите се съпоставят с описаните по двустранния протокол. В СТЕ в табличен вид са описани фигуриращите в протокол от 13.05.2009г. видове строително ремонтни дейности и реално извършените СМР, установени при огледа. По експертизите е установено, че в процесните протоколи от 13.05.2009 г. са включени строителни дейности, които не са извършвани, или са извършени в по-малък обем и същите възлизат на обща стойност 88 018.89лв. Въззивната инстанция възприе и цени последната техническа експертиза, изготвена в хода на съдебното следствие по НОХД№43/2013г. /НОХД№43/13г.,л.207/, доколкото същата е пълна, подробна, отразява по пера извършените в по-малък обем и неизвършени строително-ремонти дейности. Именно върху заключението на последната е стъпило и  обвинението на прокурора за извършено престъпление по чл.202,ал.2,т.1 във вр.ал.1,т.1 във вр. с чл.201 вр.с чл.20, ал.2 от НК.

В първоначалната  строително-техническа експертиза са описани като неизвършени СРР, на стойност 15 809,68лв. и неоснователно завишен обем работи и завишени единични цени,в размер на 99 450,80лв., като щетата на РПК е определена на 115260,49лв. В допълнителната техническа експертиза /л.48 от /I-2оранжева папка от ДП/ са установени същите строително монтажни работи, при които е установена разлика между отчетеното и заплатено в приемателно-предавателния протокол и действително извършеното, констатирано на място. В хода на съдебното следствие по НОХД№43/2013г. е назначена и изготвена допълнителна строително-техническа експертиза /НОХД№43/13г.,л.207/ със същата задача. Експертизата дава заключение, че отчетените в протокол от 13.05.2009г. СМР не отразяват реално извършеното от изпълнителя по вид, обем и стойност. Отчетени са дейности, на стойност 191 066,32лв., при реално извършени и установени при проведения оглед-103 047,43лв.Разликата възлиза на 88 019лв..Наличната разлика по поясненията на вещото лице, дадени в с.з. се дължи на обемите работа при прекарване на електрическата инсталация и в каменната настилка.

 Видно от приложеното по ДП Решение на редовното годишно общото събрание на РПК „Наркооп“ гр.Дулово, състояло се на 22.03.2008г. по т.8 от същото събранието е взело решение, като приема програма за развитието на кооперацията през мандата 2008-2011г. като ЗАДЪЛЖАВА председателя в срок до 31.12.2008г. да ремонтира лятна градина, кухнята и пусне в действие ресторант „Добруджа“ в гр.Дулово/вж решение на ДПIII, т.61стр.1574/.

Видно от Протокол от 07.09.2009г. на заседание на Управителния съвет на РПУ „Наркооп“гр.Дулово УС приема следното Решение: „Утвърждава фирмата-изпълнител „ИНТЕРТРЕЙД“-ЕООД Дулово на основание на решение на Общото събрание, проведено на 22.03.2008г. за ремонта на обекта-Ресторант, лятна градина и офисите на кооперацията, на стойност 222 173,55лв. плюс ДДС, обзавеждане и оборудване на обектите за сумата от 61 354,39лв. плюс ДДС"/вж решение в ДП VIII,т.9,стр.40-180 и сл./. Протоколът е подписан от членовете на Управителния съвет: С.А., М.Д., Р.А.,Р.И., Х.Ч., А.Р., М.Г.и Й.А.. В разпита си в с.з. св.А.Х.-член на УС заявява, че „направихме общо събрание и гласувахме за ресторанта и магазина.Ч., неговата фирма е правила ремонта.Това решение се взе на общото събрание". Впоследствие сочи, че не е бил запознат“ как ще бъде извършен ремонта, как ще се избере фирмата и колко пари са изхарчени“. Св.Р.А./л.73 от делото/член на УС заявява, че „действително имаше решение на УС за ремонт но дотолкова.Не ми е ясно как е станал изборът на фирмата изпълнител, не беше представен финансов отчет за извършените строителни работи“.

От изложеното съдът намира за установено, че подсъдимия е спазил изисквания на чл. 35,ал.2 от Устава на кооперацията и чл.28в от Закона за кооперациите.

Видно от свидетелските показания и заключенията на вещите лица, ремонтът е започнал и е завършил без необходими строителни книжа и при неспазване на изискванията на ЗУТ и други нормативни актове. Не е бил налице и инвеститорски контрол. Същото води до извода за безстопанственост, но не и за длъжностно присвояване. За да бъде налице последното,следва да бъде доказано по безспорен начин "своене",т.е. разпореждане с вещи/пари/, които са собственост на кооперацията и са му връчени в качеството на Председателя да ги пази и управлява. Разпоредителните действия на подсъдимия в свой или чужд интерес следва да бъдат на първо место безспорно конкретизирани и впоследствие установени.

С оглед формулираното в закона изпълнително деяние, при всички случаи в обстоятелствената част на обвинителния акт трябва подробно да е описано естеството на разпоредителните действия и те да са индивидуализирани по време, място, начин на извършване. Простото използване на термина на закона “присвои”не е достатъчно, защото той трябва да бъде запълнен с конкретно съдържание.Видно от обвинителния акт, механизма на присвояването е описан като:  "разликата от 88 018,39лв. била присвоена от подс.А. с помощта на подс.Ч."/вж стр.4 от обв.акт/и в диспозитив "при довършване на деянието, подс.А. получил без правно основание чуждо имущество-пари, в размер на 88 018,89лв., които той противозаконно присвоил".Видно от същия, липсва конкретизация с които свои действия-физически или юридически актове е реализирано противозаконното разпореждане с инкриминираната парична сума. Посочени са три превода на фирмата изпълнител от различни дати и различни суми. В същото време се установява, че  посочените като дължими по протоколите суми от 222 173,56/посочени от обвинението на 191 066,32/ не са били изплатени в пълен размер от кооперацията. Индивидуализацията на всички фактически и/или правни разпоредителни действия-по време, място и механизъм на осъществяване е задължително за обвинението за присвояване.По обвинителен акт присвояването е на 13.05.2009г. По делото е установено, че на посочената дата няма разпореждане за плащане. В резултат на изготвените протоколи е издадена фактура №58 от 14.05.2009г. от изпълнителя, на стойност 177 808,26лв.с ДДС, като с банкови преводи на 23.12.2009г.,28.12.2009г.,29.12.2009г. и 30.12 2009г. кооперацията е изплатила  сумата от 116 000лв. Не е ясно дали банковите преводи от трите дати се включват в механизма на присвояването и в чий интерес са извършени същите- личен на  подсъдимия или чужд -на "Интер Трейд"ЕООД. В обвинителния акт липсва начин/механизъм/ на  своене /разпореждане с чуждо имущество/, а е посочено в диспозитив само, че "изпълнение на извършените СРР на обект "Ресторант и офиси" е в периода 01.07.2008-13.05.2009г. и деянието е било довършено на 13.05.2009г. с изготвяне на акта за установяване завършването и заплащане на натуралните видове СМР от страна на двамата обвиняеми, като при довършването на деянието, подс.Адреев получил без правно основание чуждо движимо имущество-пари, в размер на 88 018,89лв.",т.е. към 13.05.2009г.. Недопустимо е за първи път в мотивите към присъдата да се дефинират рамките на обвинението, като незаконосъобразно бъде запълнен неговия обем с конкретните действия на подсъдимия.

По изложените съображения настоящия състав намира, че правилно окръжния съд е оправдал подсъдимия за извършено престъпление по чл.202 от НК.

 

По отношение съставянето на пет броя протоколи,респ. престъпление по чл.311,ал.1 от НК, настоящия състав установи следното.

На първо място следва да се посочи, че "По смисъла на наказателното право" документът представлява конкретно изявление с правно значение, материализирано с писмени знаци върху траен носител и носещо подписа на направилия изявлението. За характеризирането на изявлението като документ нямат значение нито авторът на материализиране на изявлението, нито ползваните за това материализиране начин и средства, затова и материализираното посредством компютърна техника, респ. размножено посредством същата или друга техника изявление е документ толкова, колкото е изготвеният ръчно или чрез използването на каквото и да било техническо средство текст"/вж.Решение № 2 от 4.02.2010 г. на ВКС по н. д. № 660/2009 г., III н. о., НК, докладчик председателят Саша Раданова/.В този смисъл изводите на окръжен съд, че представените по делото копия на протоколи не съставляват официален документ е незаконосъобразно. В същото време в съдебната практика не е спорно, че е възможно изготвянето а експертиза, в т.ч. и графическа, върху копия на документи. Няма спор, че тези документи са удостоверителни.

В хода на съдебното следствие по НОХД№43/13г. на СОС е изготвена  допълнителна строително-техническа експертиза, приобщена и по въззивното дело, чрез прочитането и. Видно от експертизата, същата е извършена съпоставка по пера и видове строителни работи конкретизирани в петте/обр.19/ и действително извършените /при направен оглед на место/, като са посочени действително извършените и неизвършените, или извършени в по-малък обем дейности, респ.тяхната равностойност. Видно от протоколите, три от тях съдържат видове извършени СМР, а четвъртия се отнася до хотелско обзавеждане и не е предмет на изследване, въпреки, че е включен в обвинението. Петият протокол според обвинението "обобщава" данните от предходните четири. Съгласно СТЕ  неизпълнени,  изпълнени в по-малък обем или завишени цени  СМР са на стойност 88 019лв. и са посочени подробно.

По отношение на приложените протоколи /фокотопия с печатен текст/, подсъдимия и неговия защитник са направили възражения, че оригиналните протоколи, иззети при извършеното претърсване и изземване са съставени "на ръка" от лицето, определено от него да осъществява инвеститорски контрол.

За да отговори на това възражение, въззивната инстанция съобрази следното:

Видно от Протокол за претърсване и изземване/ДП VI-1 от ДП, л.36/ от 24.08.2010г., от офис, находящ се в гр.Дулово, ул.“Васил Левски“ №7, разположен в сграда на ресторант „Добруджа“ са иззети “Полиетиленова жълта папка с протоколи за установяване завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи и др.листи-общи 15 листа". Към протокола е изготвен фотоалбум, в който на л.42 под наименованието "възлова снимка" е фотографиран лист от Протокол. Видно от същия, той е изписан ръкописно, като съпоставен с приложените впоследствие печатни копия се установяват значителни разлики. В ръкописния протокол е използвана бланка на протокол обр.19, като в същия изрично е записано, че е за "установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи", вписана е фирмата изпълнител, а като инвеститор е посочен подс.С.А.. В печатните копия наименованието протокол фигурира единствено на последния "пети обобщаващ протокол",по отношение на който графологичната експертиза не може да даде становище за идентичност на положения подпис с този на подсъдимия.При съпоставка на двата протокола е налице и разминаване по отношение на отразените СМР. Печатните копия са изискани с Постановление от 14.03.2012г.,представени са от Интер трейд" и се намират в ДП VIII-8-9, на л.13 до 22 от ДП. Видно от последните, отразените в първите три протокола /четвъртия не е за СМР/ не отговорят по видове извършени и остойностени СМР с последния пети-т.нар. от ОА"обобщаващ" протокол. Така например на позиция №11 от "ресторант-кухня мокро помещение" е отразена "направа облицовка с ламперия"-16 кв.м.,по ед. цена 74,21лв., на обща стойност 1187,36лв.и от 75кв.м. .м., по ед.цена 74,20лв. на стойност 5565лв., а в обобщаващия протокол същите са отразени като:16кв.м. по ед.ц. 32,02лв. на стойност 512лв. и 75кв. по 32,02, на стойност 2401,50лв. Вещото лице по съдебно- техническата експертиза е приело отразеното по първия протокол. Направа на терикотна настилка по п.13 по първия протокол е за 30кв.м., по 51,87 ед.цена , на стойност 1556,10лв., а в обобщаващия – 30кв.м. по ед. цена 48лв., на стойност 1440лв. По п.18 по първи протокол "демонтаж на стар паркет"-20кв.м. по 13,16лв., на стойност 263,20лв., а в обобщаващия-20кв.м. по 3лв.единична цена- общо на стойност- 60 лв.Видно от заключението на в.л., такава изобщо не е отразена.  Налице е разминаване в записването по количество и стойност на други видове СМР- почистване на шахти,  тухлена зидария, полагане каменна основа под бетон и полагане на бетон, направа на висяща покривна конструкция и др. Прави впечатление, че по т.н."обобщаващ протокол" са записани по-ниски единични цени на извършените СМР, респ. крайна стойност. Видно от заключението на вещото лице/СТЕ/, същото е отчело записаните СМР, както по първите три протокола, така и по петия-обобщаващ протокол-напр.  изработка на метална конструкция, на стойност 2280лв., която не фигурира по първите три протокола.

Видно от назначената в хода на съдебното следствие пред въззивната инстанция графическа експертиза, четири от петте протокола са подписани от подсъдимия, в качеството му на представител на инвеститора. По отношение на последния/обобщаващия протокол/, поради лошото му качество, експертът не може да дадат категоричен отговор дали подписа и положен лично от подсъдимия.

 Съобразявайки изложеното, настоящия състав намира, че не може да направи категоричния извод, че именно приложените печатни копия на "протоколи" съвпадат с първообраза на съставените "ръкописни протоколи". От друга страна, с оглед констатираните разминавания в записването и отчитането по стойност на СМР в първите четири протокола и последния пети-обобщаващ, имайки предвид, че вещото лице е отчитало СМР по всички пет протокола, съдът намира,  не може да установи по безспорен начин кои са неверните обстоятелства, отразени по петте процесни протокола, тъй като липсва съвпадение. В този смисъл не може да бъде ангажирана и наказателната отговорност на подсъдимия за това, че  в кръга на служба си съставил официален документ, в който е удостоверил неверни обстоятелства, с цел същия да бъде ползван като доказателство за тези обстоятелства-престъпление по чл.311,ал.1 от НК, като улесняващо престъплението по чл.202 от НК.

По изложените съображения, въззивната инстанция потвърди присъдата в тази и част.

 

По обвинението на по чл.202,ал.2,т.1 във вр. с чл.201 и чл.26 от НК.

Предмет на обвинението са 35 бр.РКО и 4бр. вносни бележки, иззети с протокол за претърсване и изземване от домът на счетоводителката-св.Мария Димитрова. Една част от процесните ордери са с непълни реквизити-липсва номер, дата на издаване и получател. Същите са били предмет на изследване от графологична експертиза която е установила, че: подписите положени в графи „получил сумата“ в четиринадесет броя разходни касови ордери са изпълнени от лицето С.Д.А.; в двадесет и един  броя касови ордери, в графи „получил сумата“ липсват подписи и ръкописния буквен и цифров текст в двадесет и шест броя разходни касови ордера са написан от лицето М.Н.Д.. От приложените 35 РПК само девет броя са били изготвени лично от подс. А. и то без попълване на всички реквизити.

Реквизитите на разходния касов ордер не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. По всички представени РКО-35бр. липсва основание за издаване. Задължително е към всеки РКО да има документ, който да оправдава разхода – фактура, складова разписка, вносна бележка и др. По делото липсват такива данни. РКО е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие.За целта всички съставени за деня касови ордери се описват в т.н. "касова книга", която се води от касиера в два екземпляра. В края на всеки ден се приключва, за да се установи движението на паричните средства и тяхната наличност. Вторият екземпляр от касовата книга представлява касов отчет. Той се придружава от всички съставени през деня касови ордери, които се предават в счетоводството на отговорния счетоводител

 В хода на съдебното следствие по НОХД № 43/2013г. по описа на ОС - Силистра е изготвена ССчЕ /приобщена към проверяваното дело/, която сочи, че изплатените с процесиите РКО суми не са описани в наличните касовите книги, което означава, че сумите не са осчетоводени като парични средства, излезли от касата на кооперацията.Тъй като вещите лица са посочили, че не са разполагали с всички касови книги /останалата част са представени по последното дело/, в хода на съдебното следствие пред въззивната инстанция беше поставена допълнителна задача на вещите лица със задача:

1. Описани ли са в касовите книги на кооперацията приложени по делото, респ.осчетоводени ли са като парични средства, излезли от касата на кооперацията РКО-14бр., на които подписите положени в графи „получил сумата“са изпълнени от лицето С.Д.А. с ЕГН ********** както следва: от 23.04.2009 г. за сумата от 1640 лв. , № 62/10.09.09 г. за сумата от 2000 лв., № 70/23.09.09 г. за сумата от 200 лв., № 71/23.09.09 г. за сумата от 1500 лв. , от 06.04.2010 г. за сумата от 700 лв. , от 22.04.2010 г. за сумата от 500 лв. , от 27.04.2010 г. за сумата от 200 лв. , от 12.05.2010 г. за сумата от 50 лв. , от13.05.2010 г. за сумата от 300 лв. , от 14.06.2010 г. за сумата от 200 лв. , от16.06.2010 г. за сумата от 390 лв., без номер и дата за сумата от 3000 лв., без номер и дата за сумата от 1000 лв. и без номер и дата за сумата от 1000 лв.

2. отразени ли са касово в кооперацията 4бр. вносни бележки, с които са превеждани суми по личната сметка на подс.А. както следва:от 19.02.2010г. за сумата от 650лв., от 19.05.2010г. за сумата от 340лв., от 19.05.2010г. за сумата от 545лв. и вносна бележка за сумата от 340лв.

Видно от заключението, посочените 14броя разходни касови ордери, подписани от подсъдимия, не са описани в наличните по делото касови книги, т.е. същите не са осчетоводени като парични средства, излезли от касата на кооперацията. По отношение на 4бр.вносни бележки, с които са превеждани суми по личната сметка на подс.А. експертите са установили, че за същите няма отразявания, не са описани разходни касови ордери, кореспондиращи с тях в наличните по делото касови книги, т.е. сумите по тях не са били осчетоводени като парични средства, излезли от касата на кооперацията.

 От изложеното може да се направи извода, че процесните РКО не са осчетоводени като парични средства, излезли от касата на кооперацията. Видно от показанията на св.Димитрова, същата твърди, че е изготвяла РКО "само и единствено, когато са излизали от касата"/вж показания на л.343 от НОХД№333/16г./По отношение на ордерите, на които липсват отделни реквизити свидетелката заявява, че същите не са осчетоводявани "издавани са, защото са приготвени да се изплащат суми за нещо….. сделката се изплаща на части……".По отношение на предявените РКО без номера на свидетелката, същата заявява, че "или на части е плащано, или изобщо не е плащано по тях…. Разходният оправдателен документ сме го приложили след като е изплатена изцяло сделката и е направен ордер, който е заведен в касовата книга". Свидетелката подкрепя защитната теза на подсъдимия, че същата  е обслужвала счетоводно и други фирми, в които е подсъдимия е участвал. Св.Д.твърди, че е подготвяла документи за подсъдимия по застрахователна компания и неправителствена организация, в които същия е участвал. "Писала съм ордери за неправителствената организация. На тези ордери, на които не е изписано РПК "Наркооп" не са издавани за РПК "Наркооп". Свидетелката потвърждава, че РКО, които не са оформени със всички реквизити могат да се считат "за чернови".След предявяване на РКО с непопълнени реквизити свидетелката е обяснила, че тези ордери са написани от нея като "ордерът е подготвен за нещо, или на части е плащано, или изобщо не е плащано по тях.Разходния оправдателен документ сме го приложили, след като е изплатена изцяло сделката и е направен ордер, който е заведен в касовата книга.По тези ордери няма плащане"./вж показания на л.343 от НОХД 333/16г./."Когато съм давала пари, винаги съм ги отразявала и после се осчетоводяват.Не е имало вариант да не са осчетоводени парите".Свидетелката заявява, че достъп до касата са имали само тя и касиерката на кооперацията:"Никой друг освен нас двете е нямал достъп до касата и ордерите".

В обясненията си подсъдимия е дал обяснение, че касата в дома на св.Д.се е отнасяла само до другата му дейност-НПО, застрахователна компания и др. /вж обяснения на л.543 от делото/. В с.з. подсъдимия е представил  и доказателства за участието си в други дейности извън кооперация като земеделски производител/данъчна декларация/, застрахователен агент и участието му в сдружение с нестопанска цел.

По отношение на обвинението за присвояване отново липсва в обвинителния акт конкретизиране на присвоителните действия на подсъдимия. Твърдяното в обвинителния акт, че "иззетите документи касаят дейността на кооперацията и се отнасят до изплатени суми на подс.А., като не е посочено основание за плащането им" не е доказано по делото.

 На първо място е установено по безспорен начин, че процесните ордери и вносни бележки не са осчетоводени, т.е. липсват доказателства, че парите са излезли от касата на кооперацията. На следващо място липсват доказателства, че сумите са получени от подсъдимия. Единствено по отношение на 14бр.РКО е установено, че са подписани за получател от същия: РКО от 23.04.2009 г. за сумата от 1640 лв. , № 62/10.09.09 г. за сумата от 2000 лв., № 70/23.09.09 г. за сумата от 200 лв., № 71/23.09.09 г. за сумата от 1500 лв. , от 06.04.2010 г. за сумата от 700 лв. , от 22.04.2010 г. за сумата от 500 лв. , от 27.04.2010 г. за сумата от 200 лв. , от 12.05.2010 г. за сумата от 50 лв. , от13.05.2010 г. за сумата от 300 лв. , от 14.06.2010 г. за сумата от 200 лв. , от16.06.2010 г. за сумата от 390 лв., без номер и дата за сумата от 3000 лв., без номер и дата за сумата от 1000 лв. и без номер и дата за сумата от 1000 лв.-общо в размер на 12 680лв

По отношение на два от посочените ордери:РКО от 23.04.2009г. за сумата от 1640лв. и РКО №62/10.09.2009г., за сумата от 2000лв. се установи, че същите носят наименование на РПК "Наркооп" като наредител, имат дата и са подписани като "получател" на сумата от подсъдимия.Приложения като веществено доказателство РКО от 23.04.1009, като основание за издаване е записано "аванс". РКО №62/10.09.2009г. съгласно графологическата експертиза е изписан с ръкописен текст от подсъдимия.И двата ордера не са осчетоводени.

По отношение на част от ордерите липсва наименование на организацията-наредител:

-РКО №70 от 23.09.2009г. за сумата от 200лв.

-РКО №71 от 23.09.2009г.за 1500лв.

-РКО от 06.04.2010г. за 700лв.

-РКО от 22.04.2010 за 500лв.

-РКО от 27.04.2010г.за 200лв.

-РКО от 12.05.2010г. за 50лв.

-РКО от 13.05.2010г. за 300лв.

-РКО от 14.06.2010г. за 200лв.

-РКО от 16.06.2010г. за 390лв.

По отношение на  последните три ордера:за 300лв.,1000лв. и 1000лв., същите нямат дата.

Липсата на данни за наредителя за изплащане на сумите, както и достоверна дата, имайки предвид, че обвинението е за периода 23.04.2009г.-04.07.2010г. правят невъзможно на съда са установи дали посочените суми излизат от касата на кооперацията, а по отношение на последните три и датата, когато това се е случило.

По отношение на вносните бележки отново липсват доказателства че средствата са излезли от кооперацията. Двете от тях са внесени от св.Димитрова, за което същата е дала показания, че е получавала парите от подсъдимия и ги е внасяла по неговата сметка, а по останалите две – изхождат от трети лица и липсват представени по делото доказателства за произхода на средствата.

Съобразявайки горното, въззивната инстанция счита, че обвинението не е доказано по безспорен начин. Липсват доказателства, че сумите по процесните РКО и вносни бележки са излезли от касата на кооперацията и са получени от подсъдимия в инкриминирания период. Своенето, като механизъм на отклоняване на поверените парични суми и изразходването им в личен интерес или в интерес на други лица е за сметка на собственика на имуществото, който търпи щета в резултат на разпоредителните действия.Резултат на длъжностното присвояване е причинената имотна вреда на чуждо имущество. Това предполага нейното безспорно установяване. Разпоредителни действия на подсъдимия с пари на кооперацията, което обективира отклоняване на паричните средства от патримониума на юридическото лице и би представлявало противозаконно разпореждане от страна на подсъдимия с паричните суми в негов интерес не бяха установени по изискуемия от НПК безспорен начин.

 В този смисъл присъдата на ОС Силистра в тази и част, в която подс.А. е признат за невинен и оправдан по това му обвинение беше потвърдена, като законосъобразна.

По изложените съображения, въззивния състав постанови своята присъда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.              

 

        2.