Р Е Ш Е Н И Е

 

97

 

Варна, 10.07.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Трети Юли,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                   АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВЧНД № 158 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С протоколно Определение  № 258 от 16.05.2014 година по ЧНД № 249/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,при условията на член 452 от НПК е било заменено изцяло наложеното на К.К.Д., ЕГН ********** по НДОХ № 1128/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД наказание"Пробация”с пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес“за срок от  една година и шест месеца,с периодичност 2 пъти в седмицата;"Задължителни периодични срещи с пробационен служител“за срок от една година и шест месеца и"Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа за една година с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,което на основание член 61 точка 2 във връзка с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при Строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Недоволен от така постановеното Определение е останал К.К.Д.,обжалвал го е чрез защитника си-адвокат В.В.-*** с частна жалба по съображения,че първоинстанционният съд е допуснал погрешна оценка на фактическата обстановка-Моли5 се за отмяна изцяло на Определението и постановяване на ново такова,с което да бъде постановено продължаване изпълнението на пробационните мерки,с прибавяне на нова пробационна мярка.При условията на алтернативност се иска замененото наказание"Лишаване от свобода"да не бъде изтърпявано ефективно,а да бъде отложено с подходящ изпитателен срок.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища:

Защитата на жалбоподателя К.К.Д.-адвокат В.В.,излагайки подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си,поддържа и двете алтернативни искания в нея.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че многобройните нарушения на пробационните мерки от страна на Д. са били установени по категоричен и безсъмнен начин;че макар и формално да са налице предпоставките за прилагане на условното осъждане,то не следва да бъде допускано,тъй като вече веднъж той се е ползвал от условното осъждане,като се иска жалбата,като неоснователна,да бъде оставена без уважение.

Председателят на Пробационен съвет-Варна моли да бъде оставена без уважение жалбата,тъй като по безспорен начин е било установено неизпълнението на пробационните мерки и се иска потвърждаване на Определението на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след както взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на К.К.Д.;становищата на страните по делото,както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на К.К.Д. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:К.К.Д. е бил осъден по силата на Споразумение по НДОХ № 1128/2013 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за престъпление по член 343в алинея 2 от НК, извършено на 07.01.2013 година,като на основание член 55 алинея 1 точка 2, буква Б от НК е приел да му бъде наложено наказание"Пробация“ със следните пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес“за срок от  една година и шест месеца,с периодичност 2 пъти седмично;"Задължителни периодични срещи с пробационен служител“за срок от една година и шест месеца и"Безвъзмезден труд в полза на обществото“в размер на 100 часа за срок от една година.

Изпълнението на наказанието е стартирало на 29.08.2013 година с продължение до 20.02.2014 година,през което време е изтърпял едва 5 месеца и 21 дена.След това без основателна причина не е изпълнявал наложеното наказание.От приложените по делото доказателства е било установено,че въпреки,че осъденият е бил предупреждаван и наказван основателно със Заповед № 3-146/31.10.2013 година със"Забележка" и Заповед № 3-6/08.01.2014 година с"Предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание"Лишаване от свобода“,които заповеди са на Началника на ОС"ИН”-Варна,не е изпълнявал така наложените му пробационни мерки.Пропуските при неизпълнение на мерките са констатирани със съответните протоколи,подробно описани в предложението и делото.До момента на постановяване на Определението не са били доказани уважителни причини,които да опровергават приложените към делото материали и е налице виновно неизпълнение.Неговото цялостно поведение сочело за безотговорност,липса на мотивация и  игнориране на доброволно поетото задължение за понасяне на репресивните последици от съдебния акт.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като комплексни,законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон с всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,също така законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил своите правни изводи,че наказанието"Пробация"по отношение на осъдения К.К.Д.  не може да му въздейства възпитателно,както и че определянето на друга пробационна мярка също не би довело до постигането на целите на член 36 от НК и остатъка на наказанието"Пробация“,с оглед разпоредбата  на член 43а точка 2 от НК,следва да бъде изцяло заменен с лишаване от свобода.

От приложената справка за наложеното наказание"Пробация“,остатъкът, който следва да изтърпи К.К.Д. е една година и девет дни,като два дни"Пробация"се заменят с един ден"Лишаване от свобода".

Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че след като законосъобразно и обосновано ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е заменил наказанието"Пробация"с наказание"Лишаване от свобода",ако и формално да са налице предпоставките за приложение института на условното осъждане,то с оглед личността на К.К.Д.,множеството му предходни осъждания,неговото поправяне и превъзпитаване може да бъде постигнато напълно и всецяло не с приложението на разпоредбите на член 66 алинея 1 от НК,а с ефективно изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода",като по този начин ще бъдат постигнати целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че са изцяло неоснователни оплакванията в жалбата на защитата на осъдения К.Д. както относно замяната на наказанието"Пробация"с наказание"Лишаване от свобода",така и относно неприложението на института на условното осъждане,а законосъобразно и обосновано постановено ефективно изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"при първоначален СТРОГ режим-на основание член 61 точка 2 във връзка с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС.

При служебната проверка въззивната апелативна инстанция констатира,че ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД законосъобразно е направил своите изводи,че ако са налице предпоставките за приложение разпоредбите на член 68 алинея 1 от НК,то компетентен да се произнесе по този въпрос е първоинстанционният съд-по реда на член 306 алинея 1 точка 4 от НПК.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                  Р     Е    Ш    И    :

ПОТВЪРЖДАВА изцяло протоколно Определение  № 258 от 16.05.2014 година по ЧНД № 249/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,при условията на член 452 от НПК е било заменено изцяло наложеното на К.К.Д., ЕГН **********.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

                                                                                        1:

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                      ЧЛЕНОВЕ :