Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 141/05.06.           Година  2017                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На двадесет и втори май                    Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар Соня Дичева

Прокурор Пламен Костадинов

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 159 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. чл.419, ал.1, вр. чл.420, ал.1 предложение последно, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.1 и т. 2, чл.424, ал.1, алт.1 и чл.425, ал.1, т.1 НПК и има за предмет определение № 29/20.02.2017г. по НОХД № 365/2017г. на Районен съд – гр. Шумен, с което било одобрено споразумение. Иска се възобновяване на производството, отмяна на постановеното определение и връщане на делото на Районна прокуратура гр. Шумен в стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването“.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура поддържа искането и намира, че при наличие на предпоставките по чл. 78 А от НПК съдът е бил длъжен да го приложи. Счита, че производството следва да бъде възобновено и делото върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

Осъденият Д. не се явява.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С определение от 20.02.2017г. по НОХД № 365/2017г. Шуменският районен съд на основание чл. 384 ал. 1 вр. чл. 24 ал. 3 от НПК одобрил постигнатото от страните споразумение за решаване на делото, по силата на което обвиняемият С.Ц.Д. се е признал за виновен в извършване на 12.02.2017г. в гр. Шумен престъпление по чл.343в, ал.3 НК, за което при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ НК му било наложено наказание „пробация“, включваща двете задължителни пробационни мерки:

-        по чл.42а, ал.2, т.1 НК- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност 2/два/ пъти седмично;

-        по чл.42а, ал.2, т.2 НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца,

както и „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева.

Определението е влязло в сила на 20.02.2017г.

Варненският апелативен съд намира, че искането е подадено от процесуално легитимирано лице, имащо съответното право и в законния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК, срещу съдебен акт, непроверен по касационен ред, поради което е допустимо. Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

Изложените в искането на Главния прокурор на РБ аргументи се споделят напълно от състава.

Съдът е следвало да констатира, че спрямо обв. Д. са били налице предпоставките за прилагане на чл.78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. За престъплението по чл.343в, ал.3 НК се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години и „глоба“ от двеста до хиляда лева; обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел IV на Глава осма от НПК; от деянието не са причинени имуществени вреди. Одобрявайки споразумението за решаване на делото, с което на С.Д. е ангажирана наказателна, а не административна отговорност, ШРС е допуснал съществено нарушение на материалния закон по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК.

При наличие на предпоставки за разглеждане на делото по реда на 1 лава XXVIII НПК "Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание", съдът е следвало да констатира неправилната преценка на прокурора по чл. 242 ал. 1 от НПК, да прекрати производството по реда на чл. 382, ал. 8 НПК и да върне делото на прокурора, който да го внесе в съда с мотивирано постановление съгласно чл. 375 НПК. Приемайки, че е надлежно сезиран, съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като е одобрил споразумение, което противоречи на закона.

Постановявайки определението по НОХД № 365/17г. ШРС е допуснал сериозни нарушения на закона, които са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 НПК и са основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело. Като последица, актът следва да бъде отменен. Доколкото иницииращото нарушение е допуснато в етапа „действия на прокурора след завършване на разследването“ наказателното производство следва да бъде върнато на РП гр. Шумен с цел надлежното му отстраняване чрез изготвяне на акт по чл. 375 от НПК.

Съставът съобрази и практиката на ВКС на РБ при възобновяване на производства с отмяна на определения за одобряване на споразумения – напр. Решения №№ 568/06.01.2014г. на второ н.о. /при съществуващи предпоставки за прилагане на чл. 78 А от НК/, 76/13.03.2010г. на второ н.о., 563/20.11.2013г. на първо н.о., 203/26.05.2015г. на трето н.о., 433/11.02.2016г. на второ н.о., 78/29.03.2017г. на първо н.о. и т.н., по които след отмяна на съдебния акт делото е било връщано на прокуратурата.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 365/2017 г., като ОТМЕНЯ определение № 29/20.02.2017г. на Районен съд гр. Шумен, и ВРЪЩА делото за Районна прокуратура гр. Шумен от стадия „действия на прокурора след завършване на разследването“.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :