Р Е Ш Е Н И Е

107/12.06.2018 г., град Варна

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, втори състав, на първи юни две хиляди и осемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

Председател: Румяна Панталеева

Членове:Росица Тончева

Десислава Сапунджиева

при участието на секретаря Соня Дичева и на прокурора Вилен Мичев, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ № 159 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.420 ал.2 вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК. Образувано е по искане за възобновяване на производството по ВНОХД №48/2018 година на Окръжен съд-Варна, подадено от упълномощен защитник на осъденото лице Т.С.Х..

В искането са изложени съображения за допуснати в редовната съдебна фаза съществени нарушения по чл.348 ал.1 т.т.1и 2 от НПК.

В съдебно заседание пред апелативната инстанция защитникът на осъдения поддържа искането за възобновяване на наказателното дело.

Прокурорът от АП-Варна не счита, че има причини искането да се уважава. Допълва, че самият факт на държане на наркотично вещество в училище е достатъчен да оправдае квалификацията и наказанието, наложено на искателя.

В последната си дума осъденият Х. заявява интерес от възобновяване на наказателното дело, с оглед заетото становище от защитника му.

Варненският апелативен съд, като провери изцяло доказателствата по делото, съобрази становищата на страните и в пределите на правомощията си, намери следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Изхожда от лице с активна процесуална легитимация, засяга съдебен акт непроверен по касационен ред, направено е в срока по чл.421 ал.3 от НПК. Разгледано по същество искането е основателно поради наличие на съществено нарушение на чл.348  ал.1 т.2 от НПК.

С присъда №353/18.12.2017 г. по НОХД №5673/2016 г. по описа на Районен съд – Варна,  Т.С.Х. е признат за виновен и осъден за това, че на 30.11.2017 година в гр.Варна, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество с общо нетно тегло 29.34гр и с активен компонент тетрахидроканабинол 5,2%, на обща стойност 176.04лв , поради което и на основание чл.354а ал.3 пр.2 т.1 вр.чл.58а ал.1 от НК е наказан с осем месеца лишаване от свобода и глоба в размер на две хиляди лева. Приложен е чл.66 ал.1 от НК.

С решение №69/01.03.2018 година по ВНОХД №48/2018 година, състав на Окръжен съд-Варна е потвърдил присъдата на районния съд. Именно в решението на окръжния съд се открива основанието за възобновяване на наказателното дело по чл.348 ал.1 т.2 от НПК, поради противоречие с изискването на чл. 339 ал.2 от НПК.

Накратко, първоинстанционната присъда е била обжалвана по реда на чл.381 ал.6 от НПК до функционално компетентния окръжен съд. Защитникът на подсъдимия е развил оплаквания за неправилност на съдебния акт поради материална и процесуална незаконосъобразност. Атакувал е процесуалната дейност на първостепенния съд с оглед  противоречието й с чл.13, чл.14 и чл.107 ал.5 от НПК, твърдейки неизясняване на обективната истина по делото. На втори план е развил съображения за неправилно приложен материален закон, аргументирайки относимост на  признатите по реда на чл.371 т.2 от НПК фактически положения към състава на чл.354а ал.5 вр. ал.3 пр.2 т.1 от НК.

На тези две групи оплаквания второстепенният съд е  следвало да отговори със своето решение, като в случай на потвърждаване на присъдата дължи аргументи защо не уважава жалбата.

В разрез с изискването на чл.339 ал.2 от НПК във въззивното решение обобщаващо са възпроизведени фактически и правни положения от мотивите на първоинстанционната присъда, като  окръжният съд декларативно е заявил, че ги споделя. По този начин самият той не е изпълнил в пълнота задълженията си по чл. 313 и чл. 314 от НПК да провери изцяло присъдата, независимо от основанията, посочени от страните. На първо място второстепенният съд е дължал проверка на процесуалната дейност на първоинстанционния съд, осъществена при съблюдаване правилата на диференцираната процедура по чл.371 т.2 от НПК в аспекта на указанието на т.8 от ТР 1-2009-ОСНК. Оплаквания,  относими към дължимия въззивен контрол са били въведени с въззивната жалба срещу присъдата, чийто отговор напълно отсъства в коментирания съдебен акт.

В решението е отделен един абзац на приложимото материално право, като във връзка със защитните съображения за маловажен случай на престъплението по чл.354а ал.3 т.1 от НК окръжният съд е възпроизвел отново съображенията на районния съд (л.20, шести абзац от НОХД №5673), без да излага собствени. Въззивният съд е дължал преценка на всички основни обстоятелства, които обуславят обществената опасност на деянието, моралната укоримост на психическото отношение на дееца към престъпния резултат и неговата лична обществена опасност, при спазване на относимите към случая указания на ТР 23-1981-ОСНК, ТР 62-1978-ОСНК и подчинената им касационна практика, например в Р 435-2016-3н.о., Р 201-2015-1 н.о., Р 19-2008-2н.о. и редица други.

 Въпросното задължение на тази инстанция произтича от разпоредбата на  чл. 339 ал. 2 от НПК и е свързана с обстоятелството, че тя е втора по ред и последна решаваща по фактите, която е длъжна да даде окончателен и верен отговор на изразените пред нея становища и доводи на страните, като посочи установените фактически положения, доказателствата, които ги подкрепят и приложимия материален закон. Неизпълнението на посоченото задължение води до ограничаване процесуалните права на страните (в конкретния случай на искателя Х.) и по същество до липса на мотиви, което е основание за възобновяване на наказателното дело. Констатираното съществено процесуално нарушение на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 вр. ал.1 т.2 от НПК е отстранимо чрез провеждане на ново въззивно производство, включващо оценка на фактическите положения и обективиране на процеса на формиране на вътрешното убеждение, което налага отмяна по реда на възобновяването на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд Варна. Водим от горните съображения и на основание чл.425 ал.1 т.1 от НПК, съставът на Варненският апелативен съд   

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ВНОХД №48/2018 година по описа на Окръжен съд-Варна.

ОТМЕНЯ въззивно решение №69 от 01.03.2018г. по ВНОХД №48/2018 година и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: