Р Е Ш Е Н И Е

 

58

 

01.04. 2015 година

 

 

гр. Варна,

 

 

 

Варненският Апелативен съд  - наказателно отделение, на пети март, година две хиляди и петнадесета, в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                           СТАНЧО САВОВ

 

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Денева ВЧНД №16 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.451 от НПК

 

С протоколно определение № 3 в публично заседание на 06.01.2015г. по ЧНД № 1598/2014г. състав на Варненски окръжен съд е заменил частично наложеното по ЧНД № 3720/2010г. по описа на Районен съд – Варна наказание „пробация” за остатъка от мярката  „безвъзмезден труд в полза на обществото”  от  122 часа, на осъденото лице Д.Н.Я. - с наказание "лишаване от свобода" за срок от 1/един/месец, което да изтърпи при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Определението е обжалвано с частна жалба от осъд. Я., с оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание  и молбата за  намаляване на размера му.

В с.з. пред ВАС осъд. Я. редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на държавното обвинение намира жалбата за неоснователна и предлага първоинстанционното определение да бъде потвърдено.

Председателят на Пробационния съвет, моли определението на ВОС да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

На жалб. Д.Н.Я. е наложено по силата на определение по ЧНД № 3720/2010г. на РС – Варна, на основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК едно общо наказание „пробация”, със следните пробационни мерки - "задължителна регистрация по настоящ адрес" /за срок от 12 месеца с периодичност 2 пъти седмично/, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” /за срок от 12 месеца/ и „безвъзмезден труд в полза на обществото” /в размер на 150 часа за срок от 1 година/.

От приложените по делото доказателства, се установява, че първите две пробационни мерки са били изпълнени и наказанията по тях са изтърпени изцяло, но от третата са били отработени едва 28 /двадесет и осем/ часа, като осъд. е отказал по – нататъшно им изпълнение.

В с.з. пред ВОС осъд. лично е зявил, че е по – добре да влезе в затвора, отколкото да ги отработи, с което е дал доказателство на съда, че същият не изпълнява така наложената му пробационни мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото” без основание.

Съставът на АС-Варна констатира, че действително не са представени доказателства пред съда, които да опровергават приложените по делото материали от проб. съвет:  неизпълнението на остатъка от наказанието „пробация” е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Варна, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Неоснователно е оплакването на осъденото лице, че неполагането на труд се дължи на обективни причини и че същото ще го лиши от възможност да работи и да реализира доходи. „Пробацията” е вид наказание – съвкупност от мерки за контрол и въздействие, което се налага в съответствие с целите, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК и неизпълнението му не може да бъде толерирано, когато без основание не се изпълнява от осъдения, както е и в настоящия казус.

Според приложената справка за наложеното наказание „пробация“ досежно пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото", остатъкът, който следва да изтърпи осъдения е - 122 часа, като два дни „пробация” се заменят с един ден „лишаване от свобода” на основание чл.43а т.2 от НК и се формира определеното от ВОС наказание "лишаване от свобода" за срок от един месец, което осъденият превид предходната си съдимост следва да изтърпи ефективно.

 

Поради изложеното жалбата се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

             

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло протоколно определение № 3 на ВАРНЕНСКИ окръжен съд, постановено в публично заседание на 06.01.2015г. по ЧНД №1598/2014г. по описа на същия съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.